NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD CENTRAAL KLEEDING MAGAZIJN GOES - MAGDALENASTRAAT 7 - TELEFOON 247 Najaar- en Wintergoederen Heerén- en Jongens-Ulsters Ratiné Kinderjekkers, Mansjekkers, Regenjassen, Dames- en Kinder-Wintermantels, Japonnen, Kinderjurken. SANETAS KOUSEN JOOST BALJE Wijn-Importeur GOES (Zeeland) - HERFST SEIZOEN. - COSTUUM-STOFFEN MANTELSTOFFEN No. 1641. Zaterdag 12 Oct. 1929 36e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Stoffen, Zijden en Fluweelen Dames- en Heeren-Modeartikelen. VESTEN EN PULLOVERS, DAMESCOSTUMES SLOBKOUSEN Wollen-, Gestikte- en Moltondekens 10 pCt extra korting op de gewone prijzen Wollen-, Kinder- en Kribbedekens L. MAAS ZONEN, Kortgene PRIJSVERLAGING vanaf 1 Maart 1929. Land-Hypotheken Mej. DE DREU Handschoenen en Kousen I r u/ni ci/v LANGE °ELFT is J. r. WULOIU MIDDELBURG Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/2 cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruitbetaling* Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Heden werd ons onver wachts door den dood ontno men onzen geliefden echtge noot, vader, behuwd- en groot vader, dhr JOHANNiS DE WAARD, in den ouderdom van 75 jaar en 3 maauden. Colijnsplaat Wed. S. DE WAARD Boüterse. A. DE WAARD. G. DE WAARD- Goulooze. Kamperland J. DE WAARD. H. DE WAARD- Geelhoed. Nieuwe Tonge: M. DE WITTE- de Waard. Iz. DE WITTE. Colynsplaat: J. GOUDSWAARD- de Waard. H. GOUDSWAARD. C. VAN GOUDSWAARD- de Waard. W. VAN GOUDSWAARD. J. HU1SSOON- de Waard. J. HUISSOON. Nieuwe Tonge: A. VEZOLME- de Waard. K. VEZOLME. Goes J. JANSSES- de Waard. F. JANSSES. Breskens T. BROUWER- de Waard. A. BROUWER en Kleinkinderen. Colynsplaat, 7 October 1929. Een peebotter gevraagd door G. H. LEENDERTSE, landb. Wis- senkerke. Met dezen berichten wij onze clientele, dat de zijn ingekomen. We brengen een uitgebreide keuze in UT Vraagt zichtzending, een onzer is wekelijks in Noord-Beveland. Beleefd aanbevelend, H. HOLLESTELLE Segeerstaat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, J. C. KETELAARS, v/h A. C. Kuijlen. VOOR DE DAMES HEBBEN WIJ VOORRADIG: Zwarte en Gekleurde Wollen en Zijden vanaf 75 cent tot f 2.75 pen paar SCHITTERENDE SORTEERING IN bestaande in Pullover met bijpassende Rok a f 7.90 per paar, het allernieuwste wat gebracht wordt in alle maten en diverse kwaliteiten. in verschillende prijzen voorradig. Zaak opgericht 1880 Telefoon No. 335 Kreukelmarkt 7—9 Brandewijn per Liter Xl2 n flesch f/2 Liter Jenever flesch f 2.80 - 1.45 - 2.10 - 1.05 - 2.70 - 1.40 - 2.— COGNAC. Cognac Vieux Leon Briand per flesch Fine Juste Mercier Vieux per Liter II V 2 f 3.— - 3.25 - 3.50 - 3.50 - 3.50 - 1.80 Brandewijn per 5 Liter f 14.— per 10 Liter f 27.— Jenever „5 f 13.50 10 f 26.— I ln bemande fleseh. De prys van een bemande flesch is slechts 1 gulden, en wordt bij inlevering weer terug betaald. De kwaliteit van ons gedistilleerd is superieur en origineel, en noodig ik U uit tot proefname. Uw order per briefkaart voeren wij ten spoedigste uit. vanaf 4'/2 Billyke conditiën. Geen kosten vooruit. Schriftelijk te bevragen on der letter C.J. Bureau dezer Courant. Lange Delft A 92, Middelburg wmm m Specialiteit in alle soorten Terstond of met November een dienstbode gevraagd by fam. L. P. WISSE Jz. Kamperland. GROOTE KEUZE KEUZE in Fluweel, Zijde en Wol. in de nieuwste Dessins en kleuren - ZIET ONZE ETALAGES. -

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1