NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD KOUSEN No. 1642. Zaterdag 19 October 1929. 36e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND VESTEN EN PULLOVERS, DAMESCOSTUMES SLOBKOUSEN Wollen-, Gestikte- en Moltondekens 10 pCt extra korting op de gewone prijzen Wollen-, Kinder- en Kribbedekens L. MAAS ZONEN, Kortgene DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'h cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Hoe 't niet moet. De knoop was doorgehakt. Er zou een radio komen. Op 'n middag zijn de heer en mevrouw X er op uit gegaan om eens te kijken. v De étalages van verscheidene radio-handelaren waren bezichtigd en bij twee winkels waren zij zelfs naar binnen gegaan, maar bij beiden hadden zij gezegd er eens over te zullen denken. Mevrouw had van 'n vriendin gehoord, dat bij de firma Y Co toch zoo'n mooi toestel voor het raam stond en alvorens te beslui ten, wilde ze toch eerst dat apparaat wel eens zien, maar natuur lijk kon je dan onderweg ook wel eens kijken in de winkels, waar je langs kwam. Gearriveerd bij Y Co zijn ze direct naar binnen gegaan en vroeg Mevrouw heel gedecideerd naar een ontvangtoestel in maho niehouten kast met coromandel lijst en deurknopjes. Toen ontspon zich het volgend gesprek: De handelaar Zeker Mevrouw, ik zal 't U even laten zien. Kjjkt U eens, 't kastje heeft twee deurtjes en als U 't toestel heeft afgestemd, kunt U die deurtjes dicht doen en dan ziet men eigenlijk heelemaal niet dat 't 'n radio is. Alles is ingebouwd, alleen de luidspre ker niet, dus dien kunt U zetten, waar U wilt. En als ik U mag raden, neemt U er dan dezen luidspre ker bij; het is 't mooiste model dat ik in huis heb en zooals U ziet ook in mahonie kast, dus dat komt goed bij elkaar. Wij garandeeren zoowel van het toestel en van den luidspreker, dat het hout krimp- vrij is en dat de lijm niet loslaat, want de plankjes zijn gezwaluwstaart. Mevrouw X. En wat kost nu zoo'n toestel? Handelaar Tweehonderdvijftig gulden, zonder luidspreker. Als U dien mahoniehouten luidspreker neemt, kost U alles byeen driehonderdvijfenzeventig gulden. Heer X. We zouden het eerst wel even willen hooren. Handelaar Natuurlijk meneer, ik zal 't even voor U aanzetten. Alle drie luisteren ze dan een paar minuten naar Hilversum en naar Daventry tot meneer vraagt, hoeveel stations hij ermede kan krijgen. Handelaar Wij garandeeren U tenminste 40 stations op luid spreker. Heer X. Je kunt toch nog echt hooren, dat 't radio is. Handelaar Moet U niet zeggen meneer; de weergave is prach tig. U hoorde toch hoe helder de stem doorkomt en hoe duidelijk de viool was. Heer X. Nou, 't lijkt me een beetje scherp. Mevrouw X. Ik vind 't veel mooier dan dat toestel bij tante. Dat klinkt dikwijls zoo schor en 't lijkt wel of iedereen door z'n neus praat. Heer X. Tja, daar heb je wel gelijk in, maar eh Mevrouw X. Ach man, nou moet je niet zoo lastig zijn, ik vind dit een prachtig toestel en het komt keurig bij ons dressoir. Ileer X. Nou, dan moeten we 'tmaar nemen. Handelaar Morgen hebt U muziek meneer, zegt U maar hoe laat morgenochtend de antenne gemaakt kan worden Toen het apparaat een week in huis was, waren reeds vele ken nissen geweest, om de nieuwe aanwinst van den huize X te be wonderen en unaniem waren die 't erover eens geweest, dat het prachtig was en snoezig en fijn en dat je haast niet kon zien dat 't 'n radio was. De heer en mevrouw X waren dan ook wat trotsch op hun toe stel, tot op een goeden of liever kwaden dag neef Henri kwam. Die vond het kastje ook mooi, maar beweerde, dat het eigenlijke toestel niet deugde. Meneer X zou dan wel eens willen weten, waarom niet en me vrouw meende, dat ook niet iedereen verstand van muziek kon hebben, een opmerking, welke neef negeerde, zeggende, de on deugdelijkheid onmiddelyk te zullen bewijzen. Juist speelde het omroeporkest van Hilversum de Arlésienne- suite. Neef Ilenri beweerde slechts ongeveer de helft te hooren van hetgeen uitgezonden werd. Hoedat? wilde mevrouw en meneer tegelijk weten. De contrabas hoor je heelemaal niet, de pauken klinkt als een korte, droge tik, de laagtonige instrumenten klinken naar verhou ding veel te zwak; ze dragen de muziek niet en wat je er van hoort, is minstens een volle octaaf te hoog, sprak Henri. Nou, snibbigde Mevrouw X, je zit hier ook niet in een concert zaal. 'tls radio en ik vind het al een wonder, dat ze 'tzoo hebben kunnen uitvinden. Als radio zoo mooi was, dat je alles precies kunt hooren, dan zou 't eigenlijk geen radio meer zijn en zooiets heb ik nog nooit gehoord. Dat bestaat niet en je mag al blij zijn, dat het zoo mooi is, als wij het hebben. Jij hebt niet eens een radio. Toch wel, sprak Henri, ik heb er net van de week een gekocht en dat geeft de muziek in de natuurlijke sterkteverhoudingen weer en zonder dat de klanken in elkaar vloeien. Je moet maar eens komen luisteren. Enkele dagen later kon men in de krant een advertentie lezen, dat wegens omstandigheden bij den heer X een radiotoestel te koop was, zoo goed als nieuw in prachtige kast met alle toebehooren voor halven prys. Thans heeft de familie X een toestel, zooals neef Henri er een heeft. De weergave ervan omvat een toonbereik van ruim V/2 oc taaf, zoodat alle tonen, dus ook de lage, prachtig en in natuurlijke sterkteverhouding doorkomen. De handelaar garandeerde een fre- quentiebereik van 50 tot 8000 Hertz, maar ook zonder die garantie is de familie het erover eens, dat dit toch heel wat anders is dan dat vorige, waarbij je alleen maar de hooge en de middeltonen hoorde, dus eigenlijk maar een gedeelte van hetgeen wordt uitge zonden. Vol en melodieus is de weergave van het nieuwe apparaat, een Telefunken, dat er wèl uitziet als een radiotoestel, maar, zoo als meneer X zegt, je piano camoufleer je toch ook niet, al is het een muziekinstrument en eigenlijk mag gerust iedereen zien, dat 't een radiotoestel is, anders gelooven ze 't misschien niet. y Vraagt nog heden zoo'n Telefunken toestel eenige dagen op proef, of komt eens luisteren. Het verplicht U niets. Het toestel kost 150.-, de luidspreker f 67.50. Reken nu nog voor accu, anodebatterij en antenne ongeveer f 37.50 dan kost U het fijnste op radiogebied, bedrijfsklaar, f 255.- De agent voor N.-Beveland: MARKUSSE te Wissenkerke. VOOR DE DAMES HEBBEN WIJ VOORRADIG: Zwarte en Gekleurde Wollen en Zijden vanaf 75 cent tot f 2.75 pen paar SCHITTERENDE SORTEERING IN bestaande in Pullover met bijpassende Rok a f 7.90 per paar, het allernieuwste wat gebracht wordt in alle maten en diverse kwaliteiten. in verschillende prijzen voorradig.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1