NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD JOOST BAUE Wijn-Importeur GOES (Zeeland) ORGELKOOPJE. HARPORGEL Fa. W. J. WELTEVREDEN VADERLAKDSGHE SANK VOOR BELASTE No. 1644. Zaterdag 2 Nov. 1929. 36e Jaargang. A. MULLIE - KAMPERLAND BURGELIJKE STAND TE 's-GRAVENHAGE. PRIJSVERLAGING vanaf 1 Maart 1929. DE VLIJTIGE HUISVROUW Koop-, Huur en Pacht- contracten, Successie- memoriën, Hypotheken Scheidingen, Brand-, Levens- en Ongevallen verzekeringen. van f325 voor f220 APPELMARKT D 363 - ZIERIKZEE Koninklijke Ververij, AUG. BIERENS Chemische Wasscherij DORDRECHT STOOMEN EN VERVEN FRANCO ZENDING. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Zoo de Heere wil en zij leeft, hoopt onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot-, en Overgrootmoeder Wed. C. KRAMER- Bouterse op Woensdag 6 Nov. a.s. haar 80ste verjaardag te herdenken. Uit aller naam, J. O. KRAMER. Kamperland, 2 Nov. 1929. Heden overleed te Werken dam, onze geliefde Moeder en Grootmoeder Mej. A. KALLEWAARD de Vos, in den ouderdom van byna 72 jaar. Uit aller naam, P. J. KALLEWAARD. Colijnsplaat, 23 Oct. 1929. Kortgene Ondertrouwd: 17 Oct., Gerard Marinus de Looft', 25 jr. j m. en Elisabeth Broekhoven, 20 jr. j.d. Geboren: 23 Oct., Adriana Ma ria, d. v. Pieter Hendrik Israel en Pieternella van Hoorn. Colijnsplaat. Ondertrouwd: 17 Oct., Jan Scherp 25 jr. j.m. en Adriana Elizabeth de Pree, 23 jr. j.d. Pieter Brou wer, 27 jr. j.m. en Jacoba Corne lia Karman, 29 jr., j.d. Wissenkerke. Overleden: 26 Oct., Tannetje, 17 jr., d. v. Cornelis Clement, overleden en Adriana Vermeulen. VERTROKKEN Van 7 tot en met 22 Oct. Leendert Pieter Koets, Assuradeur naar Oude Tonge; Lambrecht Paulus van Halst, bakkersknecht naar 'sIIeer-Arendskerke; Laurina I.eijs, huishoudster naar Yerseke, Damstr. C 220; Anthonie Penne naar Kruiningen. GEVESTIGD Van 18 tot en met 26 Oct. Jacob Thomas Marcusse, Smid uit Serooskerke (Sch.); Pieter Ja cob Poortvliet, Landbouwerskn. uit N. en St. Joostland; Levina Minderhoud, z. b. uit Halsteren Anthonie Bartel de Vrieze, Land bouwer uit Haamstede. M.H. Hiermede hebben wij de eer UEd. mede te deelen dat een onzer voornemens is U bin nen enkele dagen te komen bezoeken. Vertrouwende alsdan met Uwe waarde orders vereerd te zullen worden. Onder aanbeveling, Hoogachtend, W. J. GELUK ZOON, Manufacturenhandel Tholen, Markt 5. Totale reserven op 31 December 1929 f 246.000. De dekking bedroeg op 31 December 1928 ruim 168 pCt. der uitstaande Obligatiën. GEEFT AF: 5 o/0 OBLIGATIËN in stukken van flOOO, f500 en flOO tegen 98 pCt. Deze Obligatiën zijn ter beurze te Amsterdam genoteerd en verkrijgbaar bij de firma M. VAN OEVEREN te KORTGENE. Zaak opgericht 1880 Telefoon No. 335 Kreukelmarkt 7—9 Brandewijn per Liter f 2.80 is - 1.45 IS flesch - 2.10 'u - 1.05 Jenever Liter - 2.70 ii - 1.40 SS flesch - 2.— COGNAC. Cognac Vieux Leon Briand per üesch Fine Juste Mercier Vieux per Liter '/2 f 3.— - 3.25 - 3.50 - 3.50 - 3.50 - 1.80 in bemande flesch. Brandewijn per 5 Liter f 14.per 10 Liter f 27.j Jenever 5 f 13.50 10 f 26.- i De prijs van een bemande flesch is slechts 1 gulden, en wordt by inlevering weer terug betaald. De kwaliteit van ons gedistilleerd is superieur en origineel, en noodig ik U uit tot proefname. Uw order per briefkaart voeren wij ten spoedigste uit. DE SAJET verkrijgbaar in 3 verschillende kwaliteiten zal een ieder voldoen Voor het opmaken bezorgen van LAGE TARIEVEN. Coulante en vlugge afwikke ling. Vraagt prijs. G. HEIJBOER - KORTGENE Ik beweer, adverteer meer Te koop een nog bijna nieuwe met 12 registers, slechts 3 maanden gebruikt 10 jaar garantie. Levering franco huis Ook op gemakkelijke conditie's. Schrijft nog heden een briefkaart - om nadere inlichtingen aan - Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. AgentenA. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdyk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- deromColynsplaat; P. Eikenhout, Kats.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1