NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD I I Ihobpsob J Haal uit uw bedrijf wat er in zit, MONTANSALPETER D.A.V.V. Komt en ziet de etalage JOH. HEUSEVELDT DELFIA GRONDNOTENSCHILFERS Advertentiën uit Kamperland C. VAN HALST No. 1649. Zaterdag 30 Nov. 1929 36e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND Mej. DE DREU Handschoenen en Kousen een meid-huishoudster HUISMOEDERS DE VLIJTIGE HUISVROUW Koop-, Huur en Pacht- contracten, Successie- memoriën, Hypotheken Scheidingen, Brand-, Levens- en Ongevallen verzekeringen. ONZE BANKETLETTERS WISSENKERKE. C. VAN HALST. HEEREN LANDBOUWERS. 26 o/o STIKSTOF „Wacht niet te lang Thans zijn de Stiks.tofprijzen laag. WOLLEN DEKENS SILDON GEBLOEMDE DEKENS GESTIKTE en MOLTONDEKENS DAMES en MEISJESMANTELS LAPPEN ZEIL, GOEDKOOP. Chocoladeletters, Luxe doozen Borstplaat, Bonbons en Marsepain, Boterletters, Appelbollen Fijn Speculaas, BEKENDMAKING. 1 Literpot Boerenjongens VEEHOUDERS. a f 14.50 per 100 Kilogram KORTGENE. C. J. VAN DAMME BORSTPLAAT, BONBONS EN M A R SA PAIN Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruitbetaling* Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex.- In plaats van kaarten: Ondertrouwd L. C. DE WAARD en ADR. STRIJD Goes, Withamerstr. 11 Kortgene, Kaaistr. 5 28 November 1929. Huwelijksvoltrekking 12 Dec. '29. C. P. ZUIJDWEG en P. A. ZUIDWEG-Maas zeggen mede namens wederzydsche familie hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en by hun huwelijk onder vonden. Kats, A 79. Heden overleed te Grand Rapids (N.-A.), myn broeder IZAAK LOOTENS in den ouderdom van 72 jaar C. LOOTENS. Lange Delft A 92, Middelburg mmm m Specialiteit in alle soorten Gevraagd van m. 1. bij heer alleen. Br. met informatiën onder letter W, Postkantoor KORTGENE. BREIT MET DE SAJET EN GIJ ZULT STEEDS TEVREDEN ZIJN OVER UW BREIWERK Voor het opmaken bezorgen van LAGE TARIEVEN. Coulante en vlugge afwikke ling. Vraagt prijs. G. HEIJBOER - KORTGENF MUNTEN UIT DOOR PRIMA FIJNE VULLING. MOGEN WIJ U ÓOK EENS EEN PROEFORDER ZENDEN? - en koopt Uw stikstof in don vorm van De meststof bevat waarvan '/4 salpeterstikstof en 3/4 amoniakstikstof De gemakkelijk opneembare salpeterstikstof komt de plan ten gedurende den eersten wasdom ten goede terwijl deze door het hoofdbestandeel aan amoniakstikstof een langdurig werkende stikstofbron ter beschikking krygen, waardoor zij van het begin tot het einde van den groeitijd steeds voldoende van stikstof zijn voorzien. Velen onzer afnemers van 1929 bestelden reeds weer voor voor jaarslevering 1930. Degenen die dit nog niet deden raden wy 99 Wij hebben alle reden een zeer groote vraag te verwachten, en is de mogelijkheid niet uitgesloten dat de fabricage geen gelijken tred houden kan met het gebruik. Vraagt onze prijzen voor voorjaarslevering 1930. C. J. VAN DAMME, Kortgene, Tel. f Fa. WED. A. SCHIPPERS, Kamperland, Tel. I GEBR. VAN DER WEELE, Colijnsplaat, Tel. I heeft opnieuw ontvangen, prachtsorteering Opruiming van de nog voorhanden zijnde tegen fabrieksprijzen. GROOTE KEUZE aan concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend, WISSENKERKE. Bij dezen berichten wij U, dat wij weder met een groote sor teering Suikerwerken, Chocolade letters en Speculaas met de Sint Nicolaas zullen komen. Wij komen 2 en 3 December. Wij geven tijdens deze week voor den spotprijs van 70 cent. Aanbevelend, GOES DE LEEUW SIEPMAN. VOORRADIG 57% eiwit en vet Aanbevelend, moeten bezorgd worden bij den agent W. BEGTHEL. LUXE DOOZEN VAN DE FIRMA'S DROSTE, RINGERS EN DRIESEN vindt men in groote verscheiden heid by:

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1