NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD DE HOFSTEDE BOUW- EN WEILINDEN Hij. BOH SMID KOOKERWTEN Een Woonhuis 4'/.% PANDBRIEVEN a 98 °/0. OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPIHG. Woensdag 11 December 1929 VRAAGT WAPENZEGELTJES. King Edwards en Bintjes op Zaterdag 14 Dec. 1929 op Zaterdag 14 Dec. 1929 No. 1650 Zaterdag 7 Dec. 1929. 36e Jaargaiig. A. MULLIE - KAMPERLAND TANDARTS PUIKE openbaar te verkoopen: met groote houtschuur ruime werkplaats en tuin N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee TH. WOLSE KORGENE openbaar te verkoopen: 23.35.12 H.A. of 56 gemeten 3 roeden Plantaardappelen a f3.- per 50 K.G. Mej. DE DREU Handschoenen en Kousen Koop-, Huur en Pacht- contracten, Successie- memoriën, Hypotheken Scheidingen, Brand-, Levens- en Ongevallen verzekeringen. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentifin: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/, cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Hiermede vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven, dat zacht en kalm is overleden, onze geliefde man en vader, de Heer MARINUS CORNELIS VERBURG Az. in den ouderdom van 41 jaar en 9 maanden. Wed. M. C. VERBURG- DE FOUW. CORRIE ADRI. MARIETJE. Kamperland, 3 Dec. 1929. Algemeene Kennisgeving. Hiermede geven wy de treurige tyding van het over lijden van onzen geliefden zoon en broeder MARINUS CORNELIS VERBURG in den ouderdom van 41 jaar en 9 maanden. Namens de familie, Kortgene A. VERBURG en Vrouw. Den Haag: A. ENGELVAART- Verburg. J. A. ENGELVAART. Kruiningen I. VERBURG. Kamperland, 3 Dec. 1929 Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een smar telijk doch geduldig gedragen lijden, onze geliefde man, vader, behuwd- en grootva der, de heer C. GEELHOED. in den ouderdom van bijna 76 jaar. Kamperland Wed. M. GEELHOED- wlsse. Terneuzen P. M. MICHIELSEN- Geelhoed. L. MICHIELSEN en Kinderen. Kamperland: D. DE BRUIN. H. DE BRUIN. Kamperland, 30 Nov. 1929. GEVESTIGD Wilhelminastraat 8 - GOES SPREEKUUR 11-3 uur. DINSDAGS 9-5 uur. TE KOOP: by GEBR. VERHULST, Kamper land. De Notaris J. K. C. MATTHUS te Kortgene is voornemens voor den Heer W. BROUWER te Kats in het A. des namiddags 1 uur in het café „Het wapen van Kats": te Kats, aan de Voorstraat No. 12, groot 3.16 Are, thans geschikt voor wagenmakerij, voor vele doeleinden geschikt. Te aanvaarden bij de betaling, uiterlijk 14 Januari 1930. Nadere inlichtingen by den No taris. des namiddags 2 uur aan gemeld woonhuis 5-paards Stationaire Jumbo mo tor (als nieuw), lintzaagmachine cirkelzaag, vlakbank, langgat- boor, draaibank, hooiddrijvers op kogellagers, drijfriemen, verf stoffen enz. en eenig huisraad. Betaaldag 14 Maart 1930. stelt verkrijgbaar: Wenscht gij heele fijne kousen te breien, zoo vraagt dan Uw winklier de nieuwe kwaliteit Huisvrouw F. Deze is zeer fijn, zacht en sterk yan draad. Winkeliers vraagt prijsopgaaf bij Bergen op Zoom. A. F. Albada Jelgersma. EFFECTEN, COUPONS, DEPOSITO'S EN ALLE ANDERE BANKZAKEN, BRAND-, LEVENS-, TRANSPORT-, ONGEVALLEN- EN STORM SCHADEVERZEKERING, LANDBOUWBOEK- HOUDEN EN DAARMEE VERBANDHOUDENDE BELASTINGZAKEN. :- lederen Woensdag v.m half tien zitting bij L. Koets te Wissenkerke OOK AAN HUIS TE ONTBIEDEN. De Notaris J. K. C. MATTHUS te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur in het hotel .De Stadswijnkelder" te Kortgene voor den WelEd. Heer L. VAN OEVEREN aldaar m het genaamd „WESTHOF" met te Kortgene nabij het dorp in den Westpolder, groot Schouwsehe maat). Te veilen in 16 perceelen en combinatiën. Te aanvaarden: de gebouwen uiterlijk 1 Mei 1930 en de lande rijen rooien oogst 1929. De perceelen zijn iederen werkdag te bezichtigen. Betaaldag 11 Januari 1930. Notitiën met perceelkaart vanaf 11 November 1929 verkrijgbaar ten kantore van bovengenoemden Notaris, door wien nadere inlich tingen worden verstrekt. Gedeelte van de kooppenningen onder le hypotheek op het ver kochte bcsehikbaar. TE KOOP: van beste gewassen met baal, franco Wolfaartsdijk- scheveer. D. VAN DER WEELE Wolfaartsdijk. Lange Delft A 92, Middelburg mmm u Specialiteit in alle soorten Voor het opmaken bezorgen van LAGE TARIEVEN. Coulante en vlugge afwikke ling. Vraagt prijs. G. HEIJBOER - KORTGENE

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1