NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD BOUWLAND BOUWLAND BEURS TE WISSENKERKE Dinsdag 24 December op Dinsdag 31 December de verschuldigde rente en aflossingen OPENING SGHOENHANDEL EN REPARATIE-INRICHTING. Advertentiën uit Kamperland N.S. F. RADIO ter bijschrijving en verrekening der rente Ie en 2e Kerstdag GEEN DIENST 4>°/o PANDBRIEVEN a 98 No. 1652. Zaterdag 21 Dec. 1929 36e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE - WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. MULLIE - KAMPERLAND AANBEVELING. 7.12.09 Hectaren Woensdag 22 Januari 1930 openbaar te verpachten: 4.13.99 H.A. of 9 Gemeten 280 roeden 8.97.76 H.A. of 21 Gemeten 162 roeden inplaats van Woensdag 25 December en van Woensdag 1 Januari Coöperatieve Boerenleenbank Colijnsplaat vóór 1 Januari te voldoen alle soorten Schoenwerk Reparatiewerk. M. J. BUSTRAAN. P. A. VAN DAMME zitting zal worden gehouden voor de inlevering der loopende rekening en Spaarbankboekjes Maandag 30 December (als op Zondagen) 3e Kerstdag, maandelijksche rit en gewone diensten Nieuwjaarsdag geen dienst. N.V. AUTODIENST. N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abonnement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 127a cent. DAMES- en HEERENKLEERMAKERIJ Abonnementsprijs f 1— per jaar bij vooruitbetaling^ Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur. Oplaag 1800 ex. Vlissingen, Ondertrouwd: M. J. KOLE en D. MUSCH Noordstraat 79, v. d. Manderstr. 28, 17 December 1929 Huwelijksvoltrekking 7 Jan. 1930. Kerkelijke inzegening in de Nie- we Kerk door den Weleerw. Heer Ds. J. S. HARTJES. Receptie: Zondag 5 Januari, van 3-5 uur, v. d. Manderestr. 28 Toekomstig adres: De Lanoystr. 5 Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen na het over lijden van onzen geliefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootva der, den Heer JACOBUS DE LOOFF Lz. betuigen wy onzen hartelijken dank. Namens de Familie, G. J. DE LOOF F. Colijnsplaat, 16 Dec. 1929. Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, onze innig geliefde Moe der, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder JANNA HENDRIKA LEENDERTSE, Wed P. van der Moere in den ouderdom van 74 jaar en 3 maanden. Uit aller naam, H. VAN DER MOERE. Kamperland, 16 Dec. 1929. Predikbeurten Geref. Kerk Wissenkerke. Zondag 22 Dec. 1929. Voor- en nam. Ds. U ELGERSMA van Haamstede. Ondergeteekende betuigt zijn volle tevredenheid over de spoe dige uitbetaling en coulante scha deregeling van zijn gestorven koe welke was verzekerd by de Onderlinge Verzekerings- Maatschappij voor Paar den en Rundvee „ALME LO1.1 gevestigd te Apel doorn. Directeur: J. JANSE Inspecteur: VAN DOMMELEN Agent: G. H. LEENDERTSE, Wissenkerke. Deze Maatschappij wordt een ieder aanbevolen- C. FILIUS. Kamperland, 18 Dec. 1929. Te pachten voor zeven jaar ingaande terstond in den Westpolder te Kortgene, in één perceel. De voorwaarden liggen ter in zage ten huize van dhr. J. C. SCHUILWERVE aldaar, uitslui tend op werkdagen des avonds van 6 tot 8 uur, ten wiens kan tore de inschrijvingsbiljetten moe ten worden ingeleverd uiterlijk tot en met Vrijdag 27 Decem ber 1929. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene is voornemens op des namiddags 2 uur in het hotel „DE PATRIJS" te Colijnsplaat voor de Erven Mr. L. A. BIJBAU in het in de gemeente COLIJNSPLAAT, als A. in den Oud-Noord-Bevelandpolder aan den Zuidlangeweg in 12 per- ceelen. B. in den Nieuw-Noord-Bevelandpolder in Vroegrijke, in 15 perceelen Huur tijd 7 jaren, rooven oogst 1930-1937. Notitiën verkrygbaar in gemeld hotel, bij den Heer C. Schrier en ten kantore van den Notaris. Het Bestuur der Coöperatieve Boerenleenbank te COLIJNSPLAAT, verzoekt beleefd doch dringend aan voor schotnemers Het kantoor der Bank zal geopend zijn op Dins dag 24 December a.s. des avonds van 6-8 uur en op Maandag 30 December a.s. des avonds van 6-8 uur. Namens het Bestuur, H. M. HARINGMAN, Kassier. Op DONDERDAG 2 JANUARI A.S. zal ondergeteekende een winkel in openen en beveelt zich tevens beleefd aan voor alle voor komende Door vakkundige en vlugge bediening hoopt hij Uw ver trouwen waardig te worden. Voorloopig: VEER WEG (achter den winkel van dhr. Mullié) KAMPERLAND. moeten bezorgd worden bij den agent W. BEGTHEL. De tevredenheid van een N. S. F. eigenaar is U een waarborg. Een lijst dezer eigenaars staat ter Uwer beschikking om de bevin ding van werking en kwa liteit van de N. S. 4 te vragen, leder kenner koopt dan 4-iamps f200 en f225. 5-lamps f 226 Laat voor de a.s. Feest dagen een dezer apparaten plaatsen. Aanbevelend, Het bestuur der Coöp. Boerenleenbank te KAMPER LAND, maakt door deze bekend, dat door haar op Vrijdag DRIE en Zaterdag VIER Januari a.s. ten kantore van de bank. Tevens wordt aan belanghebbenden medegedeeld, dat de Bank vanaf 31 December tot en met 13 Januari zal gesloten zijn en kunnen dus gedurende die dagen geen bijschrijvingen of terugbetalingen plaats hebben. De laatste zitdag voor dit jaar wordt dus gehouden op inplaats van Dintdag 31 December. Het Bestuur voornoemd, C. JANSE, Voorzitter. K. A. VAN LANGERAAD, Secretaris. stelt verkrijgbaar:

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1929 | | pagina 1