NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD WONING-INRICHTING H. BLOK Zonen Zeeland's Grootste en Modernste Meer dan 30 verschillende Salon-, Huis- en Slaapkamers vindt II in onze Toonzalen. No, 1820 Zaterdag 8 April 1933 39e Jaargang, DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON Deze ruimte is te huur. De sorteering Karpetten, Vloerzeilen, Divan-, Ta fel- en Schoorsteenkieeden is zeer uitgebreid, even als onze collectie Overgordijnen. Marquisette, Voile en Madras Gordijnen. Daar al onze artikelen Nedèrlandsch fabrikaat zijn, steunt U met ons, door Uwe inkoopen bij ons te doen, de Ned. industrie. Bezoekt daarom onze magazijnen. Reiskosten worden vergoed, terwijl onze auto op aanvraag disponibel is. KAPELLE - Telefoon No. 1 2e Paaschdag geopend. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/j cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. BERICHT. Deze week ontvingen wij een groot ingezonden stuk van Kam perland, getiteld: Hervormden ont waakt. Dit stuk hebben wij niet opgenomen alszijnde niet van al gemeen belang. Eens en vooral wij willen van ons blad een nieuws blad maken, maar dan een blad dat strikt neutraal is. Geen propaganda voor links, ook niet voor rechts. Wilt men propageeren voor een of andere richting, goed, maar dan make men er een advertentie van. Bovengenoemd stuk was niet on derteekend, ook bevond er zich geen onderteekend schrijven bij. Zulke epistels worden onherroepe lijk in de papiermand geworpen. Komt toch eerlijk voor den dag. Is een ingezonden stuk voor plaat sing geschikt, en mocht men dan toch nog een geldige reden voor onbekend-zijn hebben, dan moet de uitgever toch de naam weten. Deze naam is echter te allen tijde veilig. DE UITGEVER. NOORD-BEVELAND'S ISOLATIE. Wij hebben in een kort woord aan onze lezers reeds iets gezegd over het belang van een eigen krant voor ons landje. We schre ven toen ook over de Noord-Be- veiar.dsche belangen, die door mid del van onze krant zouden kunnen worden behartigd. Menigeen zal, naar we vermoeden, zijn schouders daar eens even voor hebben opge haald. Nu ja, eigen belangen Men is al zoo gewend aan de sleur van het bestaande, dat men daar mee genoegen neemt. Toch is er wel iets op Noord-Beveland, dat in de termen zou vallen voor een grondige verbetering. We bedoelen de verbinding met overig Zeeland. Gelukkig is de tijd voorbij, dat een simpele roei- of zeilboot, soms niet zonder gevaar, de menschen van en naar het eiland moest brengen. Terwijl overal elders in Zeeland de verbindingen werden verbeterd bleef Noord-Beveland achter, en de nieu we veerboot, die tot op heden aan de behoeften voldoet, dateert nog maar van kortgeleden. Maar zelfs al voldoet deze veer boot, we hebben ons toch af te vragen, of het geen tijd wordt, dat de tarieven en de dienstregeling eens worden herzien. Want het veer aan Kortgene behoort geen zins tot de noodlijdende diensten in Zeeland. Zijn we goed ingelicht dan was er verleden jaar sprake van een batig saldo, dat ver in de duizenden liep. Nu is het alleszins verheugend wanneer een onderneming rendeert. We hebben daartegen niets, ook niet, wanneer het een provinciale onderneming betreft. Maar wel vra gen wij ons af, welk standpunt de provincie ten aanzien van de veer- verbindingen inneemt. Naar we meenen te weten, worden de bati ge saldi der rendeerende veerdiens ten gebruikt om bij andere diensten de gaten te stoppen. Daar zou ook al weer niets tegen zijn, indien er sprake was van een gering saldo, dat zoo nu en dan eens voorkomt. Maar het schijnt te zijn, dat het grootste Noord-Bevelandsche veer een melkkoetje is geworden, dat door zijn vrij hooge tarieven een winst geeft, welke op een provin ciaal bedrijf niet noodig is. Men moet toch o.i. uitgaan van het principe, dat een publiek ver voermiddel zich moet kunnen be druipen, en dat, wanneer het on evenredig groote winsten gaat op leveren, deze ten goede dienen te komen aan degenen die ervan ge bruik maken. Dit kan door verla ging der tarieven. Voor eenige be hoorlijke verbinding is het tarief in deze veel te hoog. Wij begrijpen, dat de economi sche toestand een kosteloos bedrijf niet toelaat, trouwens, zoo veel- eischend zouden we ook niet willen zijn. Maar wel lijkt het ons zeer goed mogelijk, dat de tarieven met een behoorlijk gedeelte worden ver-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1933 | | pagina 1