NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD UITPAKKING te Kamperland en Wissenkerke No. 1822 Zaterdag 22 April 1933 39e Jaargang. 23 DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Deze ruimte is te huur. Stemt op lijst 19. Merchant H. P. Correct gekleed en weinig besteed. VAN WESTEN - GOES. Woensdag 26 April en Donderdag 27 April in het Café van Mej. Wed. M. C. Verburg te Kamperland Maandag 1 Mei in het Café van den Heer J. C. Besje. Firma J. LABZOWSKI Telefoon 65 ZIERIKZEE Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/a cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Platteland en verkiezingen Nu het tegen de verkiezingen loopt, sloven alle politieke partijen zich uit, om door beloften den be dreigden boerenstand achter haar vanen te krijgen. Het eene pro gram is al meer veelbelovend dan het andere, en wanneer dat alles eens verwerkelijkt mocht worden, dan kan het platteland in de hand jes klappen. Voorloopig tenminste. Want er mag toch den nadruk op worden gelegd, dat er een groot gevaar schuilt in het klakkeloos steunverleenen. Ware het zoo, dat de landbouw met interne moeilijk heden zat, zoodanig dat een ge makkelijke credietgeving b.v. deze zou kunnen oplossen, dan was er alles te zeggen voor een verdoor- gevoerden steun. Maar een steun- verleening zonder dat er vooruit zichten bestaan, heeft alleen zin als tijdelijke maatregel. Daarnaast zul len andere maatregelen dienen te worden genomen. Ons land is er een, dat meer pro duceert dan het verteren kan. Het is dus een land dat aangewezen is op uitvoer. En nu alle landen hun grenzen geheel of gedeeltelijk slui ten, kan de regeeringssteun maar betrekkelijk weinig uitwerken. Van dien kant moet het dan ook niet komen. Het is heel gemakkelijk, om den aardappelbezitters een kwartje per mud te verstrekken, en het is hun zeker van harte gegund. Maar desondanks blijft het een feit, dat de aardappels onverkoopbaar zijn, en in vele gevallen naar den mestput gaan. En, dat geld moet toch ergens vandaan komen. Het k< mt per slot van rekening uit de staatskas, uit het eigen land dus. Op den duur houdt een dergelijke steun dus groot gevaar in zich. Het eenige waardoor we kunnen worden geholpen, en wel afdoende, is een volledige openstelling van de Wie aan het volk zijn recht wil laten, Steunt de Vrijzinnig Democraten. Aldus Daar moet je voor bij VAN WESTEN zijn. Groote sorteering in Heeren- en Kinderkleeding naar maat en confectie. Koopt Uw costuum bij Van Westen Dan heeft U van de besten! In Hoeden, Petten, Hemden, Binders, Sokken, Handschoenen, Slipovers, enz. altijd iets aparts Groote sorteering en zeer voordeelig. Telef. 362. Lange Vorststraat 76-78. grenzen. Daar moet het heen. Mis schien hebben wij van de interna tionale economische conferentie iets in dien zin te wachten. Ondeitusschen hebben een paar Drentsche boeren geprotesteerd op het Binnenhof te Den Haag. Zij lie pen daar met groote borden, maar werden spoedig verwijderd, omdat zij de vereischte vergunning niet hadden. We gelooven ook niet, dat een dergelijke demonstratie noodig is. V/at men de regeering ook mo ge verwijten, zeker niet, dat zij geen belangstelling heeft voor dit nijpen de vraagstuk. Zoo zijn in de Tweede Kamer reeds verschillende crisismaatrege len tot steun van land-en tuinbouw aangenomen. Ook de kippen- en en eendenhouderij zal zich in een dergelijke steun mogen verheugen. Voor Zeeland, en in het bijzon der voor Zeeuwsch-Vlaanderen is van belang de steun van de kwijnen de vlasteelt, die het hard te ver antwoorden heeft. We hopen dan echter ook, dat de regeering maat regelen zal nemen tegen het veel vuldig voorkomend euvel, dat in dat district Belgische arbeiders den voorrang verkrijgen. In zooverre zijn er voor de naas te toekomst verbeteringen te wach ten, maar, zooals we reeds opmerk ten, daarmee komen we er op den duur niet. Alleen wanneer de ta riefbepalingen verdwijnen, mogen we een blijvende opleving verwach ten. Persbericht. Vanwege het Vleesch Export- Bureau is een inventarisatie van alle in 1933 geboren lammeren in gesteld. Hoewel aan alle bekende houders van gedekte ooien een kaart ter invulling is toegezonden met ver zoek deze voor 1 April terug te zenden, deelt de afd. Schapenin ventarisatie Landbouwhuis Alkmaar ons mede, dat nog een belangrijk aantal alsnog achterwege gebleven is. Reden waarom nog tot 1 Mei de gelegenheid wordt gegeven de kaart in te dienen. Ook dient aan houders van ge dekte althans bij hen geworpen hebbende ooien medegedeeld, dat op aanvrage van hen een lammer kaart verkrijgbaar is aan het Land- bouwhuis te Alkmaar. Wie van eventueele regeerings- hulp zou willen profiteeren zorge voor een richtige aangifte. De taak der nieuwe regeering is, ons volk met zoo weinig mogelijk schade door de crisis heen te hel pen. Dat willen de vrijzinnig De mocraten. Stemt op lijst 19. Kiest Mar- chant. Wij deelen onze geachte cliëntele mede, dat wij uitgepakt zijn met een collectie HEERENCOSTUMES, JONGENSPAKJES EN REGENJASSEN, FANTASIE BROEKEN enz., DAMESMANTELS, JAPONNEN, KINDERMANTELS enz. Contante betaling 5 pCt. korting. Boodschappen aan het Hotel afgeven. Tevens een groote collectie KARPETTEN, BALATUM en VITRAGES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1933 | | pagina 1