NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD F 35 De Goedkoope Glaswinkel FOTO 1 AID EU. f VERSGHOORE Magneet Baanbreker. Hl Zeeuwsche Hypotheekbank iddeiiirg 4'|20|o PAH00R3EVEH tegen beurskeiers HEERENCOSTÜUMS EN AKINDERPAKJES Ik P. DEN BOER. GEBR. STEUTEL No. 1826. Zaterdag 20 Mei 1933 39e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON Dames en Meisjes Mantels. Verkoopt sterk concurreerend J. Sturm Cz. Wissenkerke A. C. VAN DER REST WIJ GAAN VOORT met onze lage prijzen. Uw Luxe en Huishoudelijke artikelen koopen in is geld sparen. J. M. BROEKSTRA KONINGSTRAAT - GOES VOOR EEN PRIMA METALEN CAMERA. GOES. WIJ HEBBEN ONZE COLLECTIE KLOKSTRAAT GOES Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. NEUTRALITEIT. De Heer Gussinklo heeft ons het verwijt gemaakt, dat wij een niet- neutraal, en zelfs een uiterst linksch- Vrijz. Democr. blad zouden zijn. Wij willen de geachte inzender gaarne verklaren, dat het onze be doeling is, in voorkomende kwesties een zooveel mogelijk neutraal stand punt in te nemen. Inzender zal het echter wel met ons eens zijn, dat voor de mensch het absoluut vol maakte niet is te bereiken, en dat wij, in het aangezicht van ons principe maar kunnen streven binnen de grenzen van het mogelijke. Maar nu is het merkwaardige, dat de heer G. gemis aan neutraliteit ver wijt omdat hij zelf ten aanzien van verschillende kwesties een uitzon derlijk standpunt inneemt. Had hij dan gewild, dat wij het door hem naar voren gebrachte A.R.-standpunt zouden hebben ingeiomen? Juist dan zouden wij niet neutraal ge weest zijn. Wij verstaan onder neutraliteit, hot niet meedoen aan de verpoli tieking der pers, het bekijken van voorkomende kwesties vanaf een niet-politiek standpunt, en dit in de ruimste zin van het woord. Dat wil dus zeggen dat wij ons niet geroepen achten, om in het kielzog te varen van welke politieke partij ook. En indien wij een kwestie van nabij bekijken, dan kunnen wij geen rekening houden met wat een of Ass. Apotheker Lange Kerkstraat, GOES Telefoon 168 Geneesmiddelen, Homoeopathie Verbandstoffen Bandages: Buikbanden, Breukbanden, Spataderkousen, enz. Toilet- en Ziekenverplegings- artikelen, enz. enz. Wijnen, Limonades, enz. Vakkundige bediening! ür| Lage Prijzen. j§ Ks mCS)C8X<5XtS)CSX<S)C5X<S)C<SX<S)(<S)U andere partij in haar program ge lieft te schrijven. Om het met een enkel voorbeeld te illustreeren: het is ganschelijk niet uitgesloten, dat wij, evenzeer als de A.R.-partij zijn tegen een inmenging van de Over heid in het particulier bedrijfsleven. Maar wij behouden ons dan toch het recht voor, over individueele gevallen ons persoonlijk oordeel te geven. En met name in déze kwestie zouden wij willen vragen: indien wij spreken over een bepaalde in dustrie, welke alleen beoogt het vervaardigen van oorlogsmateriaal, materiaal waarop winst moet wor den gemaakt, welke in vele gevallen wordt verkregen door het kunst matig, willens en wetens vergrooten van oorlogsgevaar, zou er dan een enkel mensch te vinden zijn, die het drijven dezer industrie goed keurt? De geachte inzender gelieve na te gaan wat officieel bekend is uit de affaire Shearer en van de rol, welke de Franscne afgevaar digde te Geneve in de Oorlogs industrie speelt. Indien hij deze dingen weet, zou hij het misschien met ons eens zijn, dat. indien de Overheid een leger in stand wil houden, zij dan toch ook contro leerend zou moeten werken ten aanzien van de wapenvoorziening. En zelfs al is hij dit niet met ons eens, en is hij van meening, dat een combinatie van zakenlieden, welke bij een oorlog belang hebben, ongestoord een oorlog mogen pro- voceeren, dan behouden wij ons nog het recht voor, het op deze plaats niet met hem eens te zijn. Want onze neutraliteit wil geens zins zeggen, dat wij standpunten zullen verloochenen, omdat anderen het daarmee wellicht niet eens zijn. Onze neutraliteit is het los zijn van iedere groepeering, en we meenen, dat Het algemeen belang daarmee het beste gediend zal zijn. En indien er personen zijn, die tegen het in dit blad naar voren gebrachte bezwaren hebben, dan staat het hun altijd vrij, om in deze kolommen HUN meening naar voren te brengen. Dit zij nog eens met nadruk naar voren gebracht, en we meenen dat meerdere bladen der partijen, welke door inzender werden genoemd, en welke de ge woonte hebben, geen afwijkende meeningen in hun kolommen op te nemen, daarvan nog wel iets kun nen leeren. De ware neutraliteit erkent het recht van ieders meening en wij hopen haar te dienen, door een ieder de gelegenheid te geven, in dit blad zijn meening te verkondigen. REDACTIE. Ontbijtserviezen f 2.25 Tafelserviezen porc. f 9.75 Tafelserviezen 46-deeiig f 14.75 Theeserviezen porc. vanaf f 2.25 Bloemhangers 22 cent enz. enz. REUZEN SORTEERING. LAGE PRIJZEN F.S. Zendingen boven 110.— tranco. mresBwaaya f Depot voo- Noord-Bevelar.dVERBURG Kamperland. is een krats voor een prachtige fiets als de Koopt nu, en U hebt voor slechts f 35. jaren lang nut en genoegen. Vertegenwoordiger, HYPOTHEKEN ±f 21.550.000.-. PANDBRIEVEN f 21.400.000.-. De Bank stelt verkrijgbaar: Reserve f 581 052.92. in stukken van t 1000.f 500,en f 100.— De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE, Mr. G. W. A. DE VEER. jj§H aangevuld met het allernieuwste. Hg ll HEERENCOSTUUM reeds vanaf f 15.- Eenmaal bij ons gekocht blijft U klant!

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1933 | | pagina 1