NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD A LIMONADE-SIROOP SAUCIJZEBROODJES. FOTO MAKEN J. A. WOLSE KORTGENE. No. 1838 Zaterdag 12 Augustus 1933 39e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Sterke Werkmansbroeken Kielen en Werkjassen J. Sturm Cz. Wissenkerke FLOR ALBANIË U W S. A. C. VAN OER REST FOTOATELIER FOTOHANOEL Laat Uw bij A. W. VERSCHOORE, GOES. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12cent. Abonnementsprijs fl.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f 2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ey. VOORSTRAAT 78 SLIJTERIJ BAKKERIJ T Nou of't Wij geven meer voor Uwen gulden dan vóór den oorlog. Samos per heele flesch f 0.75. Porto Lavada (een fijne flesch Port) f 1. Schilletjes f 1. Met onze hebben wij een enorm succes. De prijzen zijn zooals U weet f 0.50, f 0 65 en f 1.10. Onze Koekjes sorteering is versch en geheel aangevuld. Perl 16 ct., Fruit Soda 16 ct., Bronwater 25 ct. per heele flesch. MET DE KERMIS Koena Pap en Karnemelk. Schillen op Brandewijn, Jenever, Brandewijn Freie Pressa en verontwaardiging. Wanneer men bij het bekijken van een zaak persoonlijke gevoelens in het spel betrekt, loopt men een groote kans, onredelijk te zijn. Dit nu lijkt oris het geval met het in gezonden stuk van zekere heer van Breda, welke zich geroepen acht, als heilroepend beschermer op te treden voor het veelgeprezen Duit- sche Derde Rijk. Ons is het ten eenemale onbe grijpelijk, hoe eenig weldenkend mensch op kan komen voor een re gime, dat heel de beschaafde we reld eensgezind verafschuwt. Inzen der geeft dan ook toe, dat de ge- heele pers deze Duitsche beweging in de scherpste bewoordingen laakt. Nu moe'en wij de zak>-n zuiver stellen. Indien het werkelijk, zooals inzender beweert, ging om de zui vere arbeid en de plicht, denkt hij dan, dat deze zelfde kranten een dergelijke beweging zoo scherp zouden veroordeelen U kunl, waar de inzender, gedreven door Bolsje- wistenhaat de grenzen Uwer rede lijkheid niet meer bepalen. Zeker, het Bolsjewischme, waarin ook wij een groot gevaar zien, schijnt (althans aan de oppervlakte) door de Hitlerbeweging wegge vaagd. Is het dan niet merkwaar dig, dat al deze kranten, welke gij aanduidt, en die voor het overgroot gedeelte de vernietiging van het communisme toejuichen, NIET te vinden zijn voor de moord- en roof- methoden van Duitschiand? Denkt ge soms, dat couranten als N. Rott. Crt., Handelsblad, Haagsche Post, bladen met een beproefde reputatie, afgaan op zuivere intrigantenge ruchten? Neen, neen, hoe graag ge ook de vernietiging van het Bolsje wischme moogt zien, ge moogt daarvoor de weg van de recht vaardigheid niet verlaten. Indien Tentoonstellingen prijskamp der aan scholieren uitgereikte planten. Te Kortgene en Wissenkerke op 5 September. Te Kats op 6 September. Te Kamperland en Colijnsplaat op 8 September, telkens des avonds van 58 uur. Op elke 10 inzendingen is 1 prijs beschikbaar. Niet-scholieren wor den verzocht ook weer iets ter opluistering te zenden waardoor ook een paar prijzen te winnen zijn. Plaats voor inzending zonder tegen bericht de O.L.S. ter plaatse. Tijd van inzending des namiddags van 4.305 uur. Van 5—6 uur vrije toegang voor alle scholieren; na 6 uur alleen voor inzenders(sters). Voor volwassenen is de entree 10 cent. De Secretaris, J. EVERSD1JK. het ging om werkelijk groote en humane idealen, welke een regime bracht tot een strenge heerschappij, dan zouden wij niet zoo vol ont zetting staan tegenover het maken van slachtoffers, welke inderdaad altijd bij omwentelingen en ver nieuwingen vallen. Wij weten evengoed als gij, dat de begrippen arbeid en plicht ver loren dreigen te gaan; wij verlangen evenzeer als gij naar een krachtige hand, die zal weten te heerschen. Maar, (en daarom gaat het) NIET naar een hand die verderf zal brengen over de heele wereld, niet naar een regime, dat zijn overwin ning kleurt door stroomen bloed, niet naar een heerschappij die het vervloekte ijzeren Pruisen van voor de oorlog wil herstellen, niet naar een gezag dat de geestelijke vrij heid vertrapt, noch naar een, dat het woord van Duitschland's grootste zoon, Ooethe: Alle menschen wor den broeders, uitbant, niet ook naar een gezag dat in wezen hei- densch is, en methoden invoert wel ke de beschaafde landen reeds lang te boven zijn. Neen, niet gaat het om arbeid en plicht, want er is geen welgezinde, die de noodzakelijkheid daarvan niet inziet. Het gaat erom, dat in een tijd van politiek hoogst labiel evenwicht, waarbij veel geestelijke goederen op het spel staan, een na tie het onverantwoordelijke bestaat, terug te grijpen naar de Middel eeuwen. Niets tragischer heeft men kun nen zien, dan de uittocht van Duitschland's grootste zonen, niet alleen de Joden, maar tallooze in ras en politiek neutralen, die niet konden leven onder een barbaris me dat alle menschelijkheid aan tast en doodt. Zelfs de meest neutrale pers, zoo wel in binnen- als in buitenland, komt dagelijks met de meest ont stellende berichten. Misschien is Uw haat tegen het roode gevaar zoo groot, dat ge dit op de koop toeneemt. Maar dan mag meh toch spreken van een ge Voor: Geneesmiddelen (ook Homoeopatische), Verbandstoffen, Bandages, Breukbanden, Buikbanden Spataderkousen, enz. Verplegingsartikelen Wijnen, Limonades, naar: enz. Ass. Apotheker, Goes Groote sorteering Toiletartikelen en Parfumerieën Voor maatnemen, Buikbanden, Breuk banden, Spataderkousen, Recht- houders enz desgewenscht bezoek aan huisl vaarlijke verblinding. Wij zullen niet uit de Freie Pres- se klakkeloos overnemen, wat ons voor de voeten komt. .Wel degelijk zullen wij de berichtgeving toetsen aan andere ons ten dienste staande gegevens. Maar ik verzeker U, dat een schaar van menschen met een wereldreputatie (niet zooals ge be weert, bestaande uit verdreven Duitsche Joden) er niet toe komt, een blad op te richten, als zij niet gedreven worden door hooge idealen. Hoezeer ge ook met een theore tisch dictatoriaal stelsel actoord moogt gaan, wat thans in Duitsch iand gebeurt, is een aanfluiting van alle menschelijkheid, en een drei gend gevaar voor Europa's be schaving en Christendom. Feiten hoef ik daarvoor niet te noemen; indien gij geen geloof hecht aan wat de totale pers publiceert, zou den zij U toch niet kunnen over tuigen. Maar Goddank dat de over- groote meerderheid van het Neder- landsche volk anders oordeelt; ge lukkig ook, dat onze Regeering zich het Duitsche gevaar bewust is, en dat zij met scherpe middelen op treedt tegen degenen, welke hier te lande een dergelijke bendevorming

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1933 | | pagina 1