NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD No. 1843 Zaterdag 16 September 1933 40e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 A. C. VAN DER REST Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon- Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit- nement aanzienlijke korting. Familieberichten DEZE RUIMTE IS TE HUUR betaling. Franco per post f2.25 per jaar. en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. - 12'/a cent. H.H. Winkeliers en Wederverkoopers. Vult Uw voorraden aan tegen de a.s. SCHOONMAAKTIJD. Kastpapier aan rollen en vel len wit en gekleurd, effen en gekleurde Bloemschulpran- den. Losse Meterranden, Pu naises, Goud- en Zilverbrons, Meubelpolitoer, Schilderijhaak jes, Sponsen en Zeemleder, Borstelwaren, Reckits en Er- dal poetsartikelen, de echte vanouds bekende Amerikaan- sche Boenwas „met den A- rend". ZEER UITGEBREIDE KEUZE IN BEHANGSELPAPIEREN. Concurreerende prijzen met ruime Winstmarge voor den Handel. GROSSIERDERIJ „De Zeeuwsche Papier- en Commissiehandel". Fa. PIET OCHTMAN. Lange Nobelstraat, Zierikzee. Soengei Gerong 15 Aug 1933. Mijnheer de Redacteur. In Uw veel gelezen weekblad, dat zelfs tot in enkele uithoeken van onzen Indischen Archipel is doorgedrongen, ontdekte ik tot m'n groot genoegen dat er den Iaatsten tijd over verschillende onderwerpen een levendige pennestrijd wordt ge voerd. In 't bijzonder trof mij een stukje getiteld, „Schoolreisjes". Daar in deed de redactie uitkomen dat onze goede Noord-Bevelanders nog steeds aan hun oude ideeën blijven vasthouden en een schoolreisje voor de jeugd als een overbodige luxe beschouwen. Gaarne zou ik over dit onderwerp mijn meening willen weergeven en verzoek ik U beleefd mij een klein plaatsje in Uw blad te willen afstaan. Het is mij onbegrijpelijk en het valt te betreuren dat er nog zoo veel ouders zijn die hun kinderen een zoo nuttig en leerrijk school reisje misgunnen en deze noodzake lijke luxe, indien er van luxe ge sproken mag worden, met een Turksche hardnekkigheid trachten te weren. Nuttig en leerrijk, ja, dat is het inderdaad. Nuttig, omdat het den kinderen ook eens uit den sleur van het dagelijksche leven in een andere omgeving plaatst en hen met volle teugen doet genieten van al het nieuwe wat zij zien en leer rijk, omdat ze een hoop nieuwe in drukken opdoen van menschen, za ken en dingen. Tevens zal zoo'n reisje hen op school tot meerderen ijver aansporen. Ons eilandje waar uitsluitend landbouw en veeteelt wordt be oefend, biedt, mede door z'n geiso- leerde ligging den kinderen die er opgroeien te weinig variatie. Wel worden ze op school ge leerd dat er treinen door ons land loopen die ons van de eene plaats naar de andere brengen, evenzoo dat er stoom- en luchtvaartmaat schappijen zijn die het verkeer tus- schen landen en plaatsen onder houden en dat deze stad een haven én die een industriestad is, doch wat heeft men aan al deze theorie, zoo men van die dingen nog nooit iets heeft gezien. Bij iedere theo retische kennis behoort een prac- tische. En deze practische kennis kan, al is het dan ook in geringe mate, zoo gemakkelijk verkregen worden door de schooljeugd, door hen slechts een keer per jaar een reisje naar elders te laten maken. Vele fabrieken, werven en andere zaken zijn er, die hun terreinen o- pen stellen voor deze excursies en zoo kan men dus ook het aange name met het nuttige vereenigen. Bovendien krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen. Als ze later op rijperen leeftijd hun familie in een stad of dorp aan de andere zijde van het water moeten bezoeken, of in den vreemde een bestaan trach ten te vinden, hoeven ze niet meer te piekeren: „als oome Jan of tante Keetje niet aan den trein staat, kom ik nooit terecht". Ze weten dan zelf hun weg wel te vinden. Nu weet ik wel dat de Noord- Bevelandsche jeugd er niet zoo vlug toe zal overgaan om in de vreemde een bestaan te zoeken omdat men nog al tamelijk honkvast is en het publieke oordeel ook al niet erg aanmoedigend is. Men hoort nog steeds van Noord-Bevelanders die hier in de Oost arriveeren dat ze eerst stapelgek zijn verklaard voor dat ze vertrokken. Ook iets echt Noord-Bevelands. Als iedere Hol lander er zoo over zou denken zou den de alitrgeksten toch wel in Holland zelf zitten, daar een Ne derland zonder Indië maar een arm landje zou zijn. Doch dit oordeel zal zich mettertijd wel vanzelf wijzigen. Ook in de landbouw gaat de tech niek met reuzen schreden voor waarts, en waar vroeger een aantal personen gretig werk vonden, daar dringt nu de machine hun op zij en dwingt hun, willen ze toch een be staan hebben iets anders aan te pakken. Ook wat betreft afstand, zouden de kinderen van een schoolreisje veel kunnen Ieeren. Hoe dikwijls wordt ons Indische Noord-Beve landers van uit het Moederland niet de vraag gesteld, of we zoo 's Zon dagsmorgens wel eens even van Pa- lembang naar Batavia of van Ban- Voor: Geneesmiddelen (ook Homceopatische), Verbandstoffen, Bandages, Breukbanden, Buikbanden Spataderkousen, enz. Verplegingsartikelen Wijnen, Limonades, naar: enz. Ass. Apotheker, Goes Groote sorteering Toiletartikelen en Parfumerieën Voor maatnemen, Buikbanden, Breuk banden, Spataderkousen, Recht- houders enz., desgewenscht bezoek aan huisl doeng naar Soerabaya een kopje koffie bij onze vrienden gaan drin ken en of we die en die en die ook wel eens spreken want die wonen toch ook op Medan, Soerabaya en Makassar. Men vergelijkt op Noord- Beveland waarschijnlijk straat Soen- da met de Zandkreek en het land wat tusschen Moesi en straat Soen- da ligt met hetgeen wat tusschen Zuidvliet en Oosterschelde ligt, doch die vergelijking gaat niet op. Als we een kopje koffie op Batavia zouden willen drinken, zou dat van uit Palembang met een K.P.M. stoomer retour 4 dagen van onzen nuttigen tijd in beslag nemen, over land eveneens 4 dagen en den kortsten weg, den luchtweg, zou vice- versa met het koffie uurtje inbegrepen toch ook nog 10 volle uren op- eischen. Ook deze Kilometeronwe tendheid is niet zoozeer te wijten aan het onderwijs dan wel aan de beperkte ruimte waarin men als Noord-Bevelander leeft. Op Noord- Beveland kan men moeilijk van grooten afstand spreken, daar de grootste afstand er misschien 25 tot

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1933 | | pagina 1