NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD HERFST. O Mada me De Soomer RUITSTOFFEN aardige frissche kleuren vanaf 32 cent. FIJNE WOLLEN RUITEN-.1.75^- FANTASIE FLUWEEL.,„u„0. VELVET EFFEN EN IMPRIME CREPECAID in 1 30 cM. breed slechts f 1.1 5 per el. DE BIJENKORF, GOES. No. 1844 Zaterdag 23 September 1933 40e Jaargang. 1 DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 DEZE RUIMTE IS TE HUUR. A. c. VAN DER REST Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 12'/a cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. ONS SPEELTERREIN. Het besluit van onzen gemeen teraad om een speelterrein te huren, moet een zeer verstandige genoemd worden. In dezen tijd toch, waarin de sport zich buitengewoon snel ontwikkelt, is een terrein tot be oefening hiervan een dringende eisch. Zeer veel gemeentebesturen hebben dat ingezien. Reeds vóór het veld werd inge wijd, hadden de jongens voetbal clubs opgericht die thans een dank baar gebruik van het nieuwe ter rein maken. Als leider van de Korfbalclub „Vlug en lenig" voel ik veel voor het nieuwe speelter rein en acht ik het daarom een plicht en tevens een voorrecht langs dezen weg mijn bevindingen ken baar te maken. Nog nooit is een zaak gediend op een wijze, die iedereen kan be vredigen. Ondanks deze wetenschap neem ik de vrijheid, op de zegen- riike gevolgen van het Korfbalspel te wijzen. Het berust op samenspel en ontwikkelt zelfopoffering; kweekt wilskracht, moed, tegenwoordigheid van geest en zelfbeheersching. Het ontwikkelt de spieren. Het bevordert vlug waarnemen en oordeelen Ook een niet te onderschatten voordeel is, dat kinderen die om vermeende verschillen elkander uit den weg gingen, bij het spel tot elkaar ko men en vriendschap sluiten. Het spel zorgt er verder voor, dat die vriendschapsbanden steeds nauwer worden aangehaald. Dit is in onze verdeelde maatschappij een feit van zeer groote beteekenis. Dit is HET voordeel van alle samenspel. Zoo kan er komen dat groote, diepe gemeenschappelijk gevoel van te behooren tot één volk, dat boven elk verschil staat. Waarlijk, die luttele vijftig gulden, die voor huur worden betaald, bren gen wel een hooge rente op! Van een zijde hoorde ik de klacht, dat het veld thans te weinig wordt gebruikt. Wellicht is dit zoo. Maar hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste heeft de zwemsport buitengewone afmetingen aangeno men. Het is begrijpelijk, dat de jeugd zich tijdelijk maar de zee verplaatst heeft. Ten tweede is het terrein door de langdurige droogte gevaarlijk ge worden. Te voren was het reeds ongeschikt door de aanwezigheid der ontelbare koeiesporen, die in het voorjaar in den weeken grond zijn gedrukt. Zij maken het harde loopen gevaarlijk, voor athletiek is het veld totaal ongeschikt. Het wordt daarom voor dat doel niet meer gebruikt. Door de droogte zijn de verhevenheden hard als steen geworden. Wie hiermee in onzachte aanraking kwam, droeg de herinnering aan deze kennisma king mee naar huis. Ten derde wordt het erg verontreinigd door de medegebruikers, de koeien. Waar het gemeentebestuur het vorige jaar besloot, het speelterrein te huren, spreek ik den wensch uit, dat het dit jaar een stap verder zal doen en de gebreken, die het veld aankleven, zal wegnemen. Met ge ringe kosten is dat mogelijk. Dan pas kan een speelplaats een druk bezochte worden. Dan ook zal de klacht, dat deze te weinig gebruikt wordt tot het verleden behooren. Dan zal de jeugd werkelijk genie ten. En dat was toch de bedoeling. Wissenkerke. G. F. MARIS. Mijnheer de Redacteur. Hoewel wij geen bekwaamheid hebben om de schoolkwestie te ver dedigen gelijk de heer te Gussinklo uit eigen beweging deed, willen we toch eenige plaatsruimte vragen voor onderstaand schrijven in Uw blad. Vele bezwaren zijn reeds ge opperd per ingezonden stuk waar we de hoofdzaak in vinden: geen godsdienst op school. We verblijden ons eenerzijds dat dit werk wordt bestreden, want dit bewijst ons dat we in goede rich ting gaan. Die godsdienst die op de groote wereldmarkt wordt uit gekraamd vind weinig bestrijding. Anderzijds bedroeft het ons, want de bestrijders en tegenwerkers zul len nooit hun daden kunnen ver antwoorden voor het hooge Op perwijzen. Dat menschen die hun positie of hun beurs ons tegen zijn verwondert ons niet zoozeer, maar dat iemand die de naam van Voor Geneesmiddelen (ook Homoeopatische), Verbandstoffen, Bandages, Breukbanden, Buikbanden Spataderkousen, enz. Verplegingsartikelen Wijnen, Limonades, naar enz. Ass. Apotheker, Goes Groote sorteering Toiletartikelen en Parfumerieën Voor maatnemen, Buikbanden, Breuk banden, Spataderkousen, Recht- houders enz., desgewenscht bezoek aan huis! Dames die keurig gekleed willen gaan laten hunne Kleederen en Mantels maken door Lange Vorststraat 25, Tel. 175, Goes. Ruime sorteering stalen ter inzage. Een pracht sorteering van 65 cent. Voor een keurige JAPON in effen stof vraagt men LANGE VORSTSTRAAT 2, „dienstknecht Gods" wil verwerven ons bestrijd is in-droevig. De heer P. openbaart wel dat hij in zijn jaren-lange studie, de gees telijke dingen niet heeft leeren on derscheiden, want ze zijn hem een dwaasheid. Hoe zal de heer P. als hij straks leeraar is en bij de doops- bediening de menschen afvraagt of ze hun kinderen in die Ieere zul len doen en helpen onderwijzen, het maken? Moeten die menschen dan niet betwijfelen of hij wel meent wat hij doet Het kan toch niemand ver wonderen dat sommige menschen zulke leeraars de rug toekeeren? Hij mag, voor hij de 3 formulieren van eenigheid teekend eerst wel den 38sten Zondag lezen. Het is ons ook niet te doen om belastingbetalers geld af te stroopen, want we willen zoo goedkoop mo gelijk werken en wij zijn met wei nig tevree. We hebben geen per soonlijkheden tegen het tegenwoor dig schoolpersoneel, maar we willen

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1933 | | pagina 1