NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Dames- Polshorloges FANTASIE KLOKJES H.H. RADIO-LIEFHEBBERS. 1 K. H. SCHIPPERS Co. No. 1853 Zaterdag 2 December 1933 40e Jaargang. Sperwer boven aan". P. DEN BOER, P. DEN BOER, INGEZONDEN STUKKEN Kiest één der onderstaande voorradige merken, Philips of Tele- funken beiden geheel verschillende toestellen en toch wereldfa brikaten. Voor aanleg, plaatsing, garantiegevallen en onderhoud hebben wij een gediplomeerd Radio-monteur. Het is bij ons geen ompassant meenemen, om in de winter enkele toestelletjes te verkoopen, doch wij zorgen ook dat U [ten allen tijde goed te recht kunt voor eventueele reparatie. Dit beteekend voor U vlug ge bediening, geen poos zonder toestel, geen vrachtkosten van opzending naar de stad of geen stadsmonteur te laten komen en ook geen stads-uurloon te betalen. Koopt daarom en laat repareeren bij P.S. Wij bereiken U vlug door het geheele eiland. MET ST. NICOLAAS DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer 121/j cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ey. TIJDSVERSCHIJNSEL. Daar is in ons blad geweest de uitgebreide discussie over de 0- penbare en christelijke school, en we hebben de penvoerders uit bei de kampen gelijkelijk behandeld en ruimte afgestaan. Dat wij de dis cussie wilden sluiten, vond zijn grond alleen in het feit, dat men wel een jaar lang ons blad zou kunnen vullen met stukken over dit onderwerp. Wij moeten nu eenmaal als naar onze meening beide par tijen hun beginselen voldoende ge formuleerd hebben, een halt toe roepen, omdat wij anderzijds van het blad geen strijdorgaan mogen maken, en er bovendien nog ande re belangrijke kwesties zijn. Een van die kwesties vraagt thans onze aandacht. Wij zouden haar niet behandeld hebben, ware het niet, dat Ds. Han sen deze niet acuut had gemaakt. En nu o.i. in de polemiek inzake de schoolkwestiie ook reeds een zekere agressieve subjectiviteit naar voren is gekomen, moeten wij, in verband met een ingezonden stuk, dat kort 11a het verschijnen van ons blad in zijn nieuwen vorm, werd geplaatst, deze zaak even aandacht schenken. Het was iemand van orthodoxe richting, die, nadat wij indertijd hadden verklaard, zooveel mogelijk neutraal te willen zijn, dadelijk naar de wapens greep, en ons te lijf ging- Nu toont eenzelfde richting, wel ke wij overigens niet identiek wil len achten met bedoelden inzen der, een gemis aan neutraliteit, die wij scherp moeten afkeuren. Wij vragen ons af, naar aanleiding van het gebeurde met Ds. Hansen en het nieuwe N.-Bevelandsche blad, of genoemde inzender van dat stuk zich nu heelemaal niet geroepen Ruime keuze vanaf f 6.00, bij Horlogemaker te Wissenkerke heelt gevoeld, de redactie van het nieuwe blad eens op haar vingers te tikken. Deze zou nu kunnen opmerken, dat het nieuwe blad geen neutra liteit zoekt, maar dan vragen wij ons af, met welk recht sommige predikanten zich geroepen voelen, op ons eiland verdeeldheid te bren gen. Wij vragen ons af, of het de taak van den predikant is, rich tingsverscherping aan te wakkeren, en onder een vreedzame bevolking strijd te brengen. Men begrijpe ons goed. Wij wil len aan het nieuwe blad als zoo danig geen afbreuk doen. Indien het meent, naast het onze te moeten bestaan, dan is dat niet onze zaak. Indien het zich echter tot taak stelt, verdeeldheid onder onze eilanders te brengen, in een tijd, waarin sa menwerking broodnoodig is, dan zullen wij dit ten scherpste moeten laken. Noord-Beveland kent geen godsdiensttwisten. Ieder gaat de weg die hij wenscht te gaan, en laat een ander den zijnen. Bij der gelijke verdeeldheid is niemand ge baat. Wij zijn en blijven een zooveel mogelijk neutraal blad, en wij mee- nen de Noord-Bevelanders te ken nen, als wij veronderstellen, dat zij de traditie trouw zullen blijven en niet mede zullen werken aan ver- WEET U dat wij kassabons uitgeven en U zoodoende 3 pCt. reductie krijgt bij contante betaling? „Goessche Apotheek". snippering en versplintering, maar mede met ons te zullen gaan in eensgezindheid, waar dit mogelijk is. REDACTIE. Groote sorteering in diverse prijzen, bij Horlogemaker te Wissenkerke. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.) Een bedroevend verschijnsel. Mijnheer de Redacteur. Er wordt zoo dikwijls gezegd dat de neutrale gedachte versnippering brengt, maar er zij mij vergund, er op te wijzen, dat de versnippering juist aanvangt bij degenen, die zich star en strijdlustig houden aan voor opgezette meeningen, en nooit een cencessie willen brengen aan het algemeen. Zooals bekend is, heeft men te Goes een bloomplantdag gehouden ter inwijding van het gemeentelijk sportveld. Welnu, de Protestantsche scho len hebben geweigerd hieraan me de te werken. En wel onder het motto: „het sportveld wordt op Zondag gebruikt, dus kunnen wij daaraan niet meedoen. Ziehier, geachte redactie, een be treurenswaardig geval van secte- haat, die de eensgezindheid van een volk ondermijnt. Tegen het com munisme neemt men (terecht) stel ling, maar eenzelfde onverdraag zaamheid van andere groepen wordt toegejuicht! Wij vragen ons af, of deze kin deren, die niet mee mochten doen aan deze „heidensche" plechtigheid, niet moeten opgroeien tot broeder haters. Wanneer deze lieden eens consequent wilden handelen, dan zouden zij ook niet moeten wan delen over wegen, waarop café gangers gaan, noch in vergaderza len, waar andersdenkenden even eens samenkomen. Zij moeten dan een eigen maat schappij vormen, en wanneer zij op deze fanatieke weg doorgaan, zal niemand daar rouwig om zijn. Niemand dwingt degenen, welke tegen sport op Zondag bezwaar hebben, tot het betreden van het veld op dien dag. Er is dus geen reden tot deze bedroevende hou ding, die er een is van laakbare onverdraagzaamheid. Ik wou dit nog eens onder oo- gen brengen, geachte Redactie, om dat ook op ons eiland pogingen worden gedaan, onverdraagzaam heid en richtingsfanatisme te bren gen. Ik geloof echter niet, dat ons eiland daar ontvankelijk voor zal zijn, en hoop dit dan ook van ganscher hart. U dankend voor de plaatsing, B. P. voor jan een Rijwiel, voor Kees een Electr.Rijwiellamp, voor Bram een Wekker, voor Geert een Horloge, voor Piet een paar Handbescher mers, voor Kee een Polshorloge, voor Kaa een klein Klokje, voor Vader een Radio, voor Moeder een Klokstel. voor Grootvader een Barometer, voor Grootmoeder een Bril, en voor kleine jan een Zaklantaarn. Al deze artikelen verkoopt aan zeer concurreerende prijs. WISSENKERKE. P. DEN BOER.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1933 | | pagina 1