NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD mSP0RT Loonsverhoging kan funest zijn No. 2457 Zaterdag 7 Januari 1950 53e Jaargang Een goed begin? ook voor arbeiders 11/2 ons toffees BURGERLIJKE STAND DRUK EN UfTGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's (Van onze sociaal-economische medewerker) Ieder weet reeds dat de regering heeft toegestemd in een loonsverhoging van vijf procent per 1 Januari 1950. „In elk geval geen slecht begin voor het nieuwe jaar", zal menigeen denken. Anderen zijn nog ontevreden. Men wenst een hogere tegemoetkoming, gezien de sterk gestegen prijzen. Daarom is het noodzakelijk ons de gevolgen van de nieuwe loonpolitiek nog eens scherp voor ogen te stellen, voordat wij een definitief oordeel vellen over de jongste maatregelen in de strijd tegen de duurte. Niet moeilijk valt het in te zien, dat in veel bedrijven de verhoogde lonen zullen meewerken aan een prijsverhoging van de in die productie gemeenschappen voortgebrachte goederen. De loonsverhoging leidt dus in veel gevallen tot prijsverhoging, zodat men in 't algemeen na de vol ledige uitwerking van het loonsverhogingsproces even ver is als thans. Dat wil zeggen, men heeft wel meer loon gekregen, maar men moet ook nög hogere prijzen betalen. Vanzelfsprekend kan dit proces niet maar steeds doorgaan, omdat er een punt komt, waarbij men het vertrouwen in het betaalmiddel ver liest. Heelt men dit punt bereikt, dan wordt het geld niet meer ais ruilmiddel aanvaard en neemt de ruil in natura haar plaats in. In de oorlog hebben we dat ondervonden, toen we met onze lakens en slopen de boer opgingen om eten te krij gen. Het is nodig voor elke Neder lander om goed te begrijpen, dat wij een dergelijke toestand niet kunnen toelaten, omdat dit tot el lende en armoede, vooral voor de kleine man, zou leiden. Wij moe ten inflatie voorkomen. Minister Van den Brink heeft er dan ook in zijn toelichting dringend op gewe zen, dat eventuele prijsverhogingen geen nieuwe loonsverhoging zullen gedogen. Onze verhouding tot het buiten land moet ook onder de loupe wor den genomen, nu wij juist met be trekking tot de export op de goede weg waren. Bijna 90 procent van de invoer werd reeds door export gedekt, waardoor aan het maken van meer schulden in het buiten land bijna een einde was gekomen. Dit proces dient voortgang te vin den. Onze concurrerende positie op de wereldmarkt dient dus gehand haafd en nog verbeterd te worden. In het buitenland is er geen loons verhoging. Tegenover vreemde pro ducten worden dus nu de nederland- se goederen duurder, waardoor wij weer van moeizaam veroverde mark ten zouden kunnen worden ver drongen. In dat geval zou onze af zet gaan stokken en de productie van vele bedrijven moeten worden beperkt. Hierdoor zouden velen werkloos kunnen worden en dit is nu juist hetgeen niemand kan wen sen. In het licht van de bovenstaande moeilijkheden dient men de „krach tig aanbevolen" loonsverhoging dan ook te zien. Zij is om dezelfde re denen niet verplicht. In die bedrij ven, waar de verhoging zou leiden tot moeilijkheden op buitenlandse markten zal men de werkgevers niet dwingen. De werknemers staan dan voor de keuze. Of zij werken door tegen een laag loon of zij zul len voor een deel worden ontsla gen omdat het product te duur wordt voor export. Het college van Rijks bemiddelaars moet bij een conflict tussen werkgevers en arbeiders tus senbeide komen en de Stichting van de Arbeid fungeert als raad der wijzen. Het komt ons voor dat deze beide colleges drukke tijden te ver wachten hebben. Want niet alleen voor de export zijn die hoge prij zen funest. Ook de binnenlandse afzet lijdt er onder, zodat menig werkgever, behept met angst voor zijn toekomstige afzet, zich ernstig zal beraden voordat hij tot loons verhoging besluit. Er zijn n.l. veel artikelen, die gekocht worden tot de prijs een zeker punt heeft be reikt, waarna de omzet aanzienlijk daalt. Dat hoogtepunt voor de prijs is voor vele artikelen bereikt. Voor al voor alles wat luxe is of als semi-luxe wordt beschouwd, geldt die wet in zeer sterke'mate. Fabri kanten in luxe-artikelen zullen zeer moeilijke dagen tegemoet gaan. Middenstand de dupe. Een andere bevolkingsgroep, die de dupe weer eens wordt van deze loon- en prijspuzzle is de midden stand. Wij hebben hier speciaal op het oog de kleine zelfstandigen. Hun kosten van levensonderhoud zijn ook gestegen. Straks zal hun omzet in veel gevallen relatief da len, omdat de koopkracht van ons volk afnemende is. Dit zal de con currentie doen toenemen, waaronder de winst nog moet lijden. Velen van hen leven reeds nu aan de rand van de afgrond. Mi nister Van den Brink voelde dit aan. Hij vond de op handen zijnde af schaffing van de ondernemingsbe lasting voor hen een verlichting. Dat is ongetwijfeld waar, doch zijn opmerking over de noodzakelijkheid van de te nemen maatregelen wijst er op, dat hij zelf niet in de doel treffendheid van deze toekomstdro men gelooft. Het is daarom te betreuren, dat de regering niet met een reëel plan tot steun aan dit nijvere deel van ons volk voor de dag is gekomen. Al enkele jaren lang geeft ons mi nisterie voor de middenstand een concert, waarin slechts één nummer ten gehore wordt gebracht: houdt er de moed maar in. In plaats van applaus zal dan ook straks een re gen van faillissementen als rotte to maten op het podium uiteen spat ten. Onze conclusie is niet erg ver heffend. Het kabinet heeft gevoeld, dat er iets gedaan moest worden voor de werknemers, die door mid del van hun organisaties aan hun eisen enorme kracht kunnen bijzet ten. De werkgevers voelen weinig voor loonsverhoging, gedeeltelijk om hun winst, gedeeltelijk uit nood zaak. De thans gevonden oplossing is economisch niet juist. Men richt een soort smeekschrift tot de onder nemers om nog wat van hun winst af te staan aan de arbeiders. In de branche waar nog de meeste winst gemaakt wordt, zal de verhoging dan ook het gemakkelijkst tot stand komen. Bij de rest geschiedt zij al kreunend en zuchtend of in 't ge heel niet. Meer productie. Inderdaad ligt de oplossing van dit moeilijke vraagstuk in de pro ductiviteit, zoals de overheid op merkt. Er dient efficiënter gewerkt te worden. Men zal meer ploegen- stelsels in gaan voeren, meerover- werkvergunningen uitreiken. Bij zondere prestaties zullen extra be loond moeten worden. Dat alles heeft betrekking op die productiviteit. Op dit gebied valt er nog veel werk te verzetten. De moeilijkheden en de nood van ons volk zullen tot ruimere toepassing van alle maatregelen en systemen leiden, die de kostprijs van een pro duct kunnen verlagen, waardoor die nu toegestane loonsverhoging kan worden terugverdiend en haar on gunstige gevolgen worden wegge nomen. Ook hier zijn gevaren, ook voor de werkgelegenheid. Productiviteit is gewenst. Voor regeringsdiensten moet dit woord stellig nog grotere betekenis krijgen. Bij aankoop van een pakje Van Nelle's thee voor slechts 35 cént, W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. Efficiency is het wachtwoord der toekomst, ook voor de staatsorga nen, waardoor de rijksuitgaven nog aanzienlijk kunnen dalen. Dan zal men tot belastingverlaging kunnen overgaan. In die richting moeten wij het zoeken, want de lasten, die ons van overheidswege worden opge legd, zijn veel te zwaar en oefenen een vertragende druk uit op ons economisch leven, dat na 1 Januari aan prikkelende injecties dringend behoefte zal hebben. Dr H. R. Mes. DAMMEN. Dinsdag 3 lanuari speelde de damclub Kortgene voor de com petitie le klasse tegen Vlissingen II in het veerhuis te Wolphaartsdijk. De gedetailleerde uitslagen luiden als volgt: 1. C. W. van Damme-niet opgeko men 2-0. 2. C. J. Hollestelle-G. van de Voorde 2-0. 3. J. J. Engel vaart-S. Verschoor 2-0.4. O. Scherp- P. van Oorschot 2-0. 5. W. j. Kos- ter-J. Koster 1-1. 6. M. Verhulst- J. Rijkse 0-2. 7. J. Dingemanse- S. Braam 0-2. 8. L. Koster-P. Goedbloed 0-2. 9. A. Kramer-J. Geljon 2-0. 10. P. Kramer-J. Wirtz 2-0. Kortgene won deze wedstrijd dus met 13-7. KORTGENE Geboren: Maria Adriana, d.v. A. L. Verburg en G. E. Gast. Leny Adriana, d.v. M. de Bruine en C. Wisse. Aarnout, z.v. D. van der Heijde en P. Stouthamer. Marias Stephanus, z.v. E. P. Priester en P. C. Remeeus. Johanna Aartje en Jacomina Marina b. d.v. M. de Regt en A. j. Hollestelle. Overleden: Jacoba van Akkeren, 71 jr, wed. v. A. Meulenberg. A. Janse, 75 jr, echtg. v. J. L. de Lan ge, weduwn. v. J. Schrier. Pieter Markusse, 70 jr, weduwn. v. K. M. Markusse. Lambregt Willem van Halst, 88 jr, echtg. v. Heijstek. Louis de Vos, 88 jr, weduwn. v. J, Krijger. Elizabeth Post, 87 jr, wed. v. de Boo. Christina Huige, 59 jr, echtg. v. J. van Giist. Leen- dert Marinus de Looff, weduwn. v. W. Wisse.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1