NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Ons leger No. 2459 Zaterdag 21 Januari 1950 53e Jaargang Zeven aar mag niet wori en misbruikt! ORUK EN UITGAVE A. 0. Bfi. SSARKUSSE TE WiSSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's B O O J=> O u_ 19 Januari 1950 Prinses Margriet alweer zeven jaar Schalks kijken de ogen van ons derde prinsesje u aan, hier ziet u haar in de tuin van het paleis Soestdijk. En eigenlijk staat u versteld dat dit koningskind reeds zo groot is! Wat weten wij eigenlijk van dit meisje? Zij is geboren in de moei lijkste tijd, toen ons vaderland in hoge nood verkeerde, ver weg van haar huis, in het vreemde Canada. Haar komst verwekte een golf van vreugde in het bezette gebied: het nieuwe leven bracht hoop in vele harten. En toch duurde het nog twee jaar voor het vliegtuig met het prinselijk gezin op het bevrijde grondgebied landde. Nadien hebben wij veel vernomen over de bijdehande Beatrix en de samen met haar op groeiende Irene. Die twee schenen onafscheidelijk en Margriet werd al leen genoemd als alle prinsesjes bijeen waren. We mogen dan ook rus tig verklappen, dat „Piet" de bescheidenste en misschien ook wei de gehoorzaamste telg is van onze koningin. Ook Margriet gaat nu op school bij Kees Boeke in Bilthoven. In haar vrije tijd dartelt zij het liefst door de uitgestrekte tuinen van het paleis, zij rijdt ponny en zij boetseert bijna even mooi als haar oudste zusje. En natuurlijk is ze ook wel eens een keertje stout Maar meer mogen wij hier niet verklappen! Zeven jaar een flinke meid zo te zien. Leve ons jarige prinsesje! Nu de staatkundige ontwikkeling van de Verenigde Staten van Indo nesië een aanvang heeft genomen, staan vele Nederlanders voor de vraag, welke houding zij tegenover de nieuwe staat, die in unieverband met Nederland is verbonden, moe ten aannemen. Want het is onaf wendbaar voor een ieder, die reële belangstelling voor onze nationale politiek aan de dag legt, om tegen over dit vraagstuk te worden ge steld. Het dringt zich op. Elke dag weer. Uit radioberichten, krantenartikelen, particuliere correspondentie en ver halen van militairen, die uit Indo nesië naar patria zijn teruggekeerd. Vijf jaar lang bijna hebben wij reeds geworsteld met dit probleem en nog zijn we er niet los van. De souve- reiniteitsoverdracht moge ons juri disch van onze nationale verant woordelijkheid hebben ontslagen, de historische binding tussen Ne derland en Indonesië is te innig, dan dat wij vandaag kunnen zeg gen: Iaat men daar zijn gang gaan, het interesseert ons niet of er iets goeds van terecht komt. Onze be zorgdheid gaat onwillekeurig uit naar de millioenen mensen, die in zeer vele opzichten met ons volk verbonden zijn. Indonesië is als een kind, dat vroegtijdig zijn ouders verlaat, maar dat ondanks zijn eigenzinnigheid toch niet minder wordt bemind. Wie kennis heeft genomen van de jongste ontwikkeling in de Re- publik Indonesia Serikat, weet, dat er plannen bestaan om de negara's Pasoendan en Oost-Java, die grond wettelijk deel uitmaken van het gro te staatsverband, te liquideren en samen te smelten met de Republik Indonesia (Djocja). Een dergelijke gang van zaken doet veronderstel len, dat de indonesische politici zich opnieuw van gemaakte overeenkom sten weinig zullen aantrekken, doet vrezen, dat alleen de aanwezigheid van nederiandse troepen al te rigo- reus optreden voorkomt. Anderzijds mag men niet verge ten, dat de negara's Pasoendan en Oost-Java na de eerste politiële actie door toedoen van de heer Van Mook zijn losgemaakt van de Republik Djocja, waartoe deze streken voor dien behoorden, iets dat bij de o- vereenkomst van Linggadjati door Nederland de facto werd erkend. De vraag is bovendien of deze zelf standig gemaakte deelstaten wel le vensvatbaar zijn. Het is begrijpelijk, dat Djocja haar gebied in oorspronkelijke omvang hersteld wenst te zien, doch de vraag rijst dan: waar ligt de grens? Heeft Soekarno vroeger niet gepre- Zojuist ontvangen grote sortering drop katjes, kruis, zoute, eng. en sui kerdrop. Groentjes, Hoesttablet- ten, enz., enz. Extra reclame: 1'/2 ons drop (naar keuze) v. slechts 40 c. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. tendeerd heel Indonesië te verte genwoordigen Hebben wij dan toch 60 millioen mensen overgeleverd aan een groepje politici met dicta toriale neigingen? Wanneer de nederiandse bezorgd heid gemeend is, dienen wij er voor te waken, dat -het nederiandse ele ment in Indonesië niet verzwakt wordt. Onze landgenoten moeten daarom niet naar Nederland terug keren, maar kunnen juist nu in „de gordel van smaragd" een factor van betekenis vormen om de |avaan, de Maleier, de Sumatraan en andere bewoners van de indonesische ei landen, iets van werkelijke vrijheid en democratie te Ieren. Daar is moed voor nodig wellicht, doch wie het daaraan niet ontbreekt, die blijve, of mocht hij op het punt staan er naar toe te trekken: hij ga. Maar wat ons als Nederlanders niet mag overkomen, is dat ons le ger gebruikt wordt om het gezag van de R.I.S. te helpen vestigen. De woordvoerders van de thans gecreëerde Verenigde Staten hebben steeds betoogd te spreken namens het gehele „indonesische volk", (dat naar onze mening niet bestaat). Thans is het ook aan hen om te bewijzen, dat de R.I.S. en alles wat er mee samenhangt, met open armen wordt ontvangen. Waar dit niet het geval is, dient het volk de gelegen heid te krijgen zich uit te spreken. Zelfs indien het zich gewapender hand verzet tegen de regering van de R.I.S., want Soekarno en de zijnen hebben zich een autoriteit aangematigd, die door velen wordt betwijfeld. Zeker door vele Neder landers. Daarom dient ons leger zich af zijdig te houden, wanneer er tussen Indonesiërs onderling onenigheid be staat. De nederiandse soldaat is niet in de tropen om het gezag van de ene Indonesiër over de andere te vestigen, doch daarheen gezonden om het nederiandse gezag, dat er tot 27 December de jure was ge vestigd, zo mogelijk te herstellen. Wenst de R.I.S. een beroep te doen op onze wap'ens, dan vrage men vrijwilligers, die zich onder de rood witte vlag willen scharen. De ne deriandse regering, die zich en dat is ongetwijfeld ieders overtui gt

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1