NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD PUROL Bezoekt het cabaret heden, Zaterdag 4 Fehr. 1950, No. 2461 Zaterdag 4 Februari 1950 53e Jaargang Geen toekomst voor de jeugd PORT. publiek verkopen houtwaren en brandhout. van V.V. „Wissekerke" 1 Graslinnen lakens 1 een werkster of meisje DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Ouderen moeten het pessimisme bij de jongeren niet versterken Over het algemeen koestert de nederlandse jeugd weinig optimisme ten aanzien van haar toekomst. De omstandigheden geven daartoe alle aanleiding. Zo heeft de jeugd nog steeds te kampen met vijf jaren achterstand, die de oorlog heeft ver oorzaakt. Deze kunnen wel worden ingehaald, doch het is niet te ver wachten, dat dit eveneens in vijf vredesjaren reeds wordt bereikt. De na-oorlogse situatie in Neder land bevordert het inhalen van de achterstand niet in hoge mate, want de algehele versobering is geen sti mulans vöor een snellere studie of een vlottere carrière op de maat schappelijke ladder. Integendeel, er moet veel meer energie worden op gebracht dan voorheen om gelijk waardige successen te behalen. Voor het inlopen van een achterstand dient dus nog meer extra inspanning aan de dag te worden gelegd. De jeugd, die na de bevrijding klaar stond om de handen uit de mouwen te steken was goeddeels bereid om flink aan te pakken, maar langdurige militaire dienstplicht en een gebrek aan vakbekwaamheid, terwijl die juist bitter noodzakelijk was, waren o.m. oorzaak, dat de resultaten een teleurstellend karak ter droegen. De enorm gestegen kosten voor levensonderhoud en steeds moeilijker wordende woning toestanden deprimeren de onderne mingslust bovendien in niet geringe mate. Jongeren, die geestelijk rijper waren dan zij, die in voor-oorlogse jaren tot deze categorie behoorden, moesten optornen tegen een barrière van moeilijkheden, die voortvloei den uit de maatschappelijke con stellatie van een land, dat slacht offer werd van de meest vernieti gende oorlog aller tijden. En on danks alle enthousiasme mochten velen daarin niet slagen. Zij voelen zich teleurgesteld, dikwijls zelfs verbitterd. Vele ouderen hebben er niet toe medegewerkt om het pessimisme, dat onvermijdelijk voort moest sprui ten uit een dergelijke situatie, te bestrijden. Integendeel, zij wakker den het aan. Zij opperden bezwa ren tegen alles, wat werd voorge steld om de economie van het land weer op gang te brengen, zij zagen geen perspectief meer voor een we reld, die beschikte over een wapen als de atoombom en verkondigden luide de opinie, dat tegfen de kolos van het communisme geen europese macht of bundeling van machten zou zijn opgewassen. Amerika werd gedoodverfd als een bolwerk van egoïsme, dat slechts spierinkjes uit wierp om kabeljauwen te vangen. Neen, het leven na de tweede we reldoorlog zou nimmermeer behoor lijke kansen bieden. Wie emigreer de was een avonturier, die niets te verliezen had en mocht men al spreken over respect, dat men koesterde voor het initiatief van hen, die elders dan in Nederland een bestaan trachtten te verwerven, in het diepst van hun hart beschouw den velen de emigranten als twee derangsburgers ofvluchtelingen. Het idealisme, dat (gelukkig) vele jongeren siert, werd de kop inge drukt, omdat het geen economische perspectieven bood of, indien dit laatste wel het geval was, omdat „de wereld van vandaag er geen meer is als vijf en twintig jaar ge leden". Als het er op aan komt zou er voor de jeugd van vandaag dus geen enkel perspectief meer zijn. Laten wij voorop stellen, dat zelfs indien dit zo was, de jeugd dit nimmer zou accepteren, omdat het in strijd is met haar wezen. De jeugd moet vooruit. Zij heeft nog een vol leven voor zich liggen en zij zou haar bestaansrecht onder mijnen, wanneer zij toegaf, dat het leven slechts rampspoed in petto zou hebben. Wij menen, dat ouderen de taak hebben de jeugd een realistische kijk op het leven te geven, juist de jongeren, die geconfronteerd zijn met een oorlogsmaatschappij, zoals wij die in de laatste oorlogsjaren en de eerste periode na de bevrij ding hebben gekend, hebben het geloof, dat er in onze wereld ook nog iets anders kan zijn dan wreed heid, bedrog en rechtsverkrachting. Die mogelijkheid mag geen oudere, ondanks al zijn ervaringen, wegre deneren, want de onmacht van eigen tijdgenoten is geen maatstaf voor het geslacht, dat na ons komt. Wel moet de jeugd loskomen van de idee, dat de wereld open ligt en er min of meer op gewacht wordt op de komst van een jong geslacht. De teleurstelling is dan onvermijde lijk, juist gezien de moeilijkheden, waarvoor het leven ons in deze ja ren stelt. De jeugd van Nederland moet worden bijgebracht, dat er voor haar een toekomst is, wanneer zij bereid is geloof te hechten aan het ge vleugelde woord, dat voor succes negen en negentig procent transpi ratie en één procent inspiratie no dig is. En ook moet zij weten, dat over de grenzen evenzeer mogelijk heden liggen als in het eigen land. Te dikwijls schijnt vergeten te wor den, dat ons nationale bestaan ge baseerd is op het gedurfde initiatief van onze voorvaderen. En daarom willen wij allen, die thans in zak en as zitten, omdat het er in onze wereld zo beroerd voorstaat, nu wij Indonesië „kwijt" zijn en er maar geen vreedzame verhouding tussen Amerika en Rus land komt en ons land zo overbe volkt raakt en er nog zoveel meer is dat het leven veronaangenaamt, toeroepen: bedenkt dat ons land en ons volk meer benarde tijden heb ben doorleefd en weet, dat harde arbeid en geloof in idealen met een realistische ondergrond ons steeds weer uit de rampspoed hebben ge red I A.B.H. Schaatswedstrijden U.L.O. Kortgene Op de ijsbaan te Kolijnsplaat, welwillend ter beschikking gesteld door „Ons Genoegen" vonden bij prachtig schaatsweer wedstrijden plaats tussen de leerlingen van bo vengenoemde school. De vele glun dere gezichten bewezen, dat „Ons Genoegen" die dag eigenlijk „Ons en anderer genoegen" had moeten heten. Hardrijden meisjes 3de en 4de klas: 1 A. B. Clement, Wissekerke, 2 j. Markusse, Kats. Meisjes 1ste en 2de klas 1 P. L. Markusse, Kort gene, 2 L. de Hulster, Kortgene, 3 A. Klop, Kortgene. jongens 3de en 4de klas: 1 H. C. Flipse, Wis sekerke, 2 A. C. Hanse, Wissekerke. jongens 1ste en 2de klas: 1 P. M. van dér Weele, Kolijnsplaat, 2 A. |anse, Kolijnsplaat. Schoonrijden alle meisjes: 1 J. L. Doeleman, Wissekerke, op wier rijden een spontaan applaus volgde, 2 A. M. de Regt, Kolijnsplaat, 3L. de Hulster, Kortgene. Alle jongens: 1 H. C. Flipse, Wissekerke, 2 M. A. Goudswaard, Kortgene, 3 A. C. Hanse, Wissekerke. Estafetterijden meisjes: dit werd voor de meisjes uit de 3de en 4de klas gewonnen door D. j. Bij aankoop van 2 stukken klokzeep 1 prima stuk Adelaars Toiletzeep van 30 voor 15 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. Markusse uit Kats met N. J. Meu- lenberg uit Wissekerke voor de lste en 2de klas door D. Korteknie uit Kats met N. H. Klaassen uit Kats (ondanks blessure, bravo). Estafeiterijden jongensdit werd voor de jongens uit de 3de en 4de klas gewonnen door M. A. van der Maas te Wissekerke met J. Tazelaar te Kolijnsplaat voor de lste en 2de klas door A. [anse te Kolijnsplaat met A. K. de Jonge te Wissekerke. Naar het aantal valpartijen te be oordelen bij het hardrijden poogden sommige meisjes er een „ster-rit" van te maken, terwijl de vele mis lukte bogen der jongens de indruk wekten, dat de theorie van de cir kel door hen wel wat beter bestu deerd mocht worden. Ruwe huid Ruwe handen Ruwe lippen Deurwaarder G. HEIJBOER te Kort gene, zal v.m. half 11 te Kats, n.m. 1 uur te Kamperland en 3 uur te Kortgene, voor dhr Westdorp grote partij op Vrijdag 17 of Zater dag 18 Februari a.s. in hotel „De Kroon". Zie uitvoerige advertentie a.s. week. I f 8.90. I DE GOEDKOPE SIMON Goes, Klokstraat 21, tel. 2447. g Gevraagd half Februari bij P. D. REMIJNSE, Kamperland.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1