NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Onze collecties jaarbeurs No. 2469 Zaterdag 1 April 1950 53e Jaargang <~>cLu^vet, i c~>tajjjjeultcmA,e[ Buitenlands Overzicht ORUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's werden zojuist weer aangevuld met het laat ste nieuws van de Prachtige gebloemde en effen zijdewol len en zijden Georgette in moderne pastel tinten Geweldige sortering Vistra en katoentjes Onze etalages geven u steeds een juist beeld van de laatste mode Goes, Opril Markt, bij de kade Telefoon 2751 Het speciale xSto^enliih de zaak waar u prettig koopt In Amerika is de jaarlijkse strijd in het Congres voor de toewijzin gen aan Europa weer begonnen. De aard van de steun is langzamerhand veranderd. Hij is begonnen als een echte hulp in de nood aan landen, die door de oorlog ontredderd wa ren en gebrek leden. Dus werden er grote hoeveelheden levensmid delen naar Europa gezonden, met grondstoffen om de productie weer op gang te brengen. Het doel werd betrekkelijk snel bereikt. Over het algemeen is de voedingstoestand in Europa weer uitstekend. De indu striële productie is thans twintig procent hoger dan voor de oorlog, de Iandbouwopbrengst heeft die van voor de oorlog vrijwel benaderd. Thans stelt men zich een wijder doel, de economische positie van Europa op een peil te brengen, waar door het op de wereldmarkt weer mee kan tellen. Alleen op die ma nier kan het op den duur van A- merika onafhankelijk worden en het bolwerk tegen vreemde agressie vormen, dat Amerika in West-Eu ropa wil zien opgeworpen. Wil Europa echter mee kunnen gaan dingen, dan moeten ook de mark ten voor dit oude werelddeel open staan. Ook Amerika zal zijn import uit Europa moeten vergroten. Ook dan nog zal deze ten opzichte van de totale amerikaanse consumptie weinig betekenen, maar toch ismen in zekere kringen in de Ver. Staten tegen een ruimere invoer uit Europa gekant. Er zijn al zoveel werklozen is het ene motief; wij mogen ons niet met ons eigen geld laten be concurreren, het andere motief. Bij deze overwegingen komen nog andere; in het najaar moet, zoals telkens om de twee jaar, het Huis van Afgevaardigden opnieuw ver kozen worden, mitsgaders een derde van de Senaat. Daarom wil men de kiezers te vriend houden, zowel door de staatsuitgaven te beperken als door steun aan hun belangen, waar bij in dit geval die van de landbouw voorop staan. Dit laatste niet, om dat men Europese concurrentie vreest, maar omdat men bang is te blijven zitten met onverkoopbare voorraden. Vandaar dat de commis sie voor buitenlandse zaken uit het Huis van Afgevaardigden op het idee is gekomen het bedrag van 2,95 mliliard dollar, dat de E.C.A. had uitgetrokken met 1 milliard dollar te verlagen en inplaats van dit mil liard in geld uit te betalen voor een even groot bedrag aan overtollige landbouwvoorraden beschikbaar te stellen. Dit idee ontmoet zoveel te genkantingen aan beide zijden van de Oceaan, dat het wel zal worden verworpen, maar toch vreest men, dat het Huis een aanslag op de 2,95 milliard zal doen, bijvoorbeeld door een veflaging met 500 millioen voor te stellen. De president heeft van zijn va- cantie-oord Key-West in Florida uit tegen elke verlaging gewaarschuwd, niet alleen van de steun aan Europa, maar ook van de steun aan Korea, aan de onontwikkelde gebieden (het z.g. Punt Vierprogramma) en nog enige dergelijke uitgaven, die alle tezamen in een z.g. omnibuswet zijn verenigd. De aanneming van deze wet, zegt de president, zal alle vol keren, die thans bedreigd worden met intimidatie, onderwerping of directe agressie, nieuwe kracht ge ven. „Het is het minimum waartoe wij kunnen overgaan. Wij kunnen niet in betrekkelijke weelde en o- vervloed blijven leven, wanneer wij ons van de rest van de wereld af zonderen. Onze gewapende strijd krachten geven ons een zekere mate van bescherming, doch een werke lijke veiligheid voor ons land en voor de rest van de wereld kan slechts worden verkregen door het opbouwen van een wereld, waarin wij allen vreedzaam naast elkaar kunnen leven". Senaior Vandenberg, republikeins lid van de Senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkingen, is het met de democraat Truman eens. Hij heeft daar hij ziek is in een brief aan Hoffman, de administra teur van de E.C.A., deze voor zijn werk geprezen en o.a. gezegd„Wij moeten vol dankbaarheid gedenken, dat wij geholpen hebben vrijheids- zones van vitaal belang tot stand te brengen". Hij acht het vooreen belangrijk deel aan de E.C.A. te danken, dat het ijzeren gordijn niet tot de kust van de Atlantische O- ceaan is opgeschoven. Daar de E.C.A. in 1952 ten einde loopt, stelt Van denberg voor een adviescommissie uit beide partijen te benoemen, in de geest van de commissie Harri- man, waaruit de E.C.A. is voortge komen, om de nieuwe verplichtin gen te bestuderen, welke de Ver. Staten dan als het grootste credi- teurland ter wereld en de mogend heid, die de leiding heeft bij het DEZE WEEK 1 ons Toffee's 1 ons Babbelaars 1 ons Drop (naar keuze) samen voor slechts 59 ct. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. streven naar duurzame en werke lijke vrede, dan op zich zullen die nen te nemen. Senator Vandenberg wil dus zowel de samenwerking van de amerikaanse partijen op het gebied van de buitenlandse politiek als de steun aan het buitenland voort zetten. Als meer republikeinen er zo over denken en de democra ten de adviezen van de president volgen, behoeft men dus voor op houden van de amerikaanse steun geen vrees te koesteren. Een bezwaar voor de samenwer king der partijen vormt de laster campagne van republikeinse zijde tegen minister Acheson vanwege zijn z.g. communistische sympa thieën. Deze actie is zo fel, dat het zelfs een deel van de republikeinen te ver gaat. Niet alleen zien zij er een gevaar in voor de gemeen schappelijke buitenlandse politiek, maar zij verklaren ook, dat men op die manier juist de communisten in de kaart speelt, die bij verdeeldheid slechts winnen, bij eendracht tussen hun vijanden slechts kunnen ver liezen. België is met de oplossing van de koningskwestie nog niet verder gekomen. Zomin de afgetreden ka tholieke premier Eyskens als de katholieke minister van staat Carton de Wiart zijn er in geslaagd de grondslag voor een nieuw ministe rie te vinden, waarop de regent de liberaal Albert Devèze met deze taak heeft belast. Devèze streeft er naar een voor alle partijen aanne melijke oplossing te vinden, neer komend bijvoorbeeld op een terug keer des Konings, onmiddellijk ge volgd door zijn aftreden ten gunste van prins Boudewijn. De katholie ken zijn boos, dat hun de vorming van een kabinet niet is opgedragen. Als men dit overzicht leest, zal men vermoedelijk al weten of zij Devèze het vinden van een oplossing al dan niet onmogelijk hebben gemaakt. Tito heeft verkiezingen laten houden. Kamer en Senaat zijn bei de vernieuwd en 92°/0 of meer van de kiezers heeft zijn instemming met het bewind betuigd door op het volksfront te stemmen, de eni ge partij, welke aan de verkiezin gen mocht deelnemen. Er stonden telkens twee bussen, een voor dat volksfront en een voor geen partij

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1