NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 14Jat Het Stoffenhuis - Goes I Schrijver's Stoffenhandel f Paasreclame, No. 2470 Zaterdag 8 April 1950 53e Jaargang De zaak waar u prettig koopt Buitenlands Overzicht DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's @(&CQÏ)(&(^CQI)CQÏ)CQ1)CQ1)Cqï)CQ1)(QÏ)(QÏ)CQ1)CQ1)(Q1)(QÏ)(Q)}(QÏ)CQ1}(QÏ)CQ)}(Q)}© Geen wonder, ze kocht de zijde voor haar bruidstoilet in I I Alles op gebied van bruidskleding vindt u bij ons, ook prachtige zijde in fijne tinten voor bruids meisjes s Goes - Opril Markt - bij de kade g g) Telefoon 2751 ®Col)CQÏ>CQlXQÏ><Q}XQlXQl)CQ)XW(QL>(al)C3l)C3l>(SL)C3lX3i)(3l>(5JC3l)(Ql)(Ql)CQl>@ Ons land heeft hoog bezoek ge had. Het defensiecomité van het Atlantisch Pact heeft hier verga derd, voorafgegaan door een ver gadering van de militaire commissie. Zo hebben wij tal van ministers van defensie en beroemde chefs van staven in ons midden gehad, die naar hun zeggen nuttig werk heb ben verricht en tevreden zijn over de behaalde resultaten. Uiteraard is dit werk nog in hoofdzaak van voorbereidende aard. De verdedi ging van West-Europa was tenge volge van de oorlog zo ontredderd, dat zij geheel opnieuw moest wor den opgebouwd en aanvankelijk ontbraken daartoe de middelen. Dank zij Amerika's hulp op econo misch gebied is daarin de laatste paar jaren een aanzienlijke verbe tering gekomen. Toch zou het in richten van een modern verdedi gingsstelsel nog boven de macht van de meeste europese staten gaan, indien ook niet op dit gebied de Verenigde Staten hulp boden. De stroom van legeruitrustingen naar Europa is nog maar pas begonnen; op den duur moet zij zo sterk wor den, dat er hier een krachtige de fensie wordt geschapen, welke in staat is een onverwachte agressie op te vangen en wat natuurlijk nog veel beter is als afschrik wekkend middel tegen een mogelijk beraamde aanval te werken. Het stelsel van het Atlantisch Pact is inderdaad slechts bedoeld als een verdedigingsmiddel, ais een bescher ming van de vrijheid, die het Wes ten lief geworden is en die in de democratie haar uiting heeft gevon den. Zij, die deze democratie bela gen, en dat zijn voorlopig nu de vroegere nazi's en fascisten nog machteloos zijn, al roeren zij hun mondje weer hier en daar alleen de communisten, zien het met lede ogen aan, dat de democratie zich weerbaar maakt. Zij stellen het voor of Amerika met zijn steun aan Eu ropa agressieve bedoelingen heeft en wekken hun aanhangers op te weigeren wapenzendingen te lossen. In Frankrijk, dat eerst geholpen wordt, past dit prachtig in het al gemene kader van staking, sabotage en onrust zaaien. Verhinderen, dat de wapens hun bestemming krijgen, kan het communisme echter niet en de zogenaamde „vredesbeweging", die het overal ontketent, misleidt slechts weinigen. Wekt deze vorm van bestrijding van de communistische oogmerken het russische misnoegen op, men moet zich in Moskou wel in de handen wrijven over een andere vorm van bestrijding, n.I. die, welke in Amerika gaande is en in ieder mens met vooruitstrevende denk beelden een communist wil zien. Behalve tegen Acheson, de ameri- kaanse minister van Buitenlandse Zaken, voert men van die zijde nu ook een veldtocht tegen Strachey, de engelse minister van oorlog. Van zekere zijde heeft men ook in Den Haag tijdens de bovengenoemde bij eenkomsten het vuurtje aangestookt. Het heeft er echter alle schijn van, dat deze actie in het zand zal smo ren. Nu men met de versterking van Europa langzamerhand van plannen tot daden overgaat, komt ook de positie van West-Duitsland weer aan de orde. Deze is op de jongste bijeenkomst van de ministers van de Raad van Europa ook weer van de politieke zijde behandeld. West- Duitsland, zowél als het Saarge- bied zijn thans officieel uitgenodigd als geassocieerd lid toe treden. In Duitsland heerst daarentegen enig verzet. Men wilde liever gewoon lid worden, met medezeggenschap in de Raad van Ministers, doch dat is onmogelijk zolang het nog geen zelfstandige staat is. Voorts zet het kwaad bloed, dat West-Duitsland en het Saarland gelijktijdig worden uitgenodigd. Het zijn vooral de so ciaal-democraten, die zich tot tolk van het verzet maken. Men zal daarin wel een nieuwe uiting moe ten zien van het streven Adenauer de voet dwars te zetten. Als de Bondsraad eerlang tot toetreding besluit, krijgt West-Duitsland 18 zetels in de raadgevende vergade ring Men neemt aan dat de katho lieke volkspartij en de socialisten er daarvan elk 6 zullen bezetten, de vrijzinnigen 3, en de duitse par tij, de beierse partij en het centrum elk 1. Behalve het besluit tot uitnodi ging van West-Duitsland en Saar land heeft de Raad ook besloten uit zijn midden een commissie in te stellen om contact te onderhouden met de raadgevende vergadering en haar commissies. Tot dusver be stond er buiten de zittingen tussen deze lichamen en de Raad geen contact, wat bij de Vergadering en haar zeer ijverige commissies ont- U/2 ons zuurtjes v. 25 c. l'/2 ons paaseitjes. v. 25 c. l'/2 ons toffee's v. 25 c. 2 reep chocolade (gev.) v. 25 c. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. stemming'wekte. Van een verdere ontwikkeling van Vergadering en Raad in de richting van een euro pees parlement en een europese re gering is echter nog geen sprake. Het blijft bij een vrijwillige coöpe ratie van de diverse naties, die vol komen souverein blijven in het aan vaarden van de aanbevelingen en besluiten. Deze moeten dus, willen zij uitwerking hebben, in de vorm van internationale overeenkomsten of verdragen worden gegoten. Ook voor samenwerking met de O.E.E.S., die zich op hetzelfde terrein beweegt als de economische commissie uit de Vergadering, is een contactcom missie geschapen. Van incorporatie van dit lichaam in de Raad van Europa, door enkelen gewild, is er nog geen sprake. Het resultaat van Straatsburg is dus, dat er meersa menwerking komt, maar dat de voor standers van een wezenlijk Vere nigd Europa nog geen reden tot juichen hebben. Naar aanleiding van de haagse bijeenkomsten is behalve de vraag van Duitslands bewapening ook weer de vraag opgeworpen of op den duur Spanje toch niet in het Atlan tisch Pact moet worden betrokken. De Amerikanen, die in Spanje een ideaal centrum van vliegvelden zien voor een mogelijke luchtoorlog, zijn er sterke voorstanders van. Zij heb ben in Spanje vliegvelden aange legd, doch in hoeverre zij zich daar van ook het gebruiksrecht hebben verzekerd, is onbekend. Men heeft hier echter niet te doen met een louter strategisch vraagstuk. De po litiek speelt hier ook een rol en vooral in Frankrijk is men sterk gekant tegen alles wat op een er kenningvan Franco of een verster king van zijn bewind zou lijken. Op den duur echter zal ook deze kwes tie moeten worden opgelost. Spanje zou inderdaad een sluitsteen vor men in een keten van luchtvaart bases die zich reeds van Turkije tot de Noordafrikaanse kust uit strekt. België dreigt tijden van beroering tegemoet te gaan door de hardnek kigheid des Konings, die niet ge negen blijkt mede te werken aan een oplossing, welke alle partijen bevredigt. De liberale minister van oorlog, Devèze, heeft tevergeefs ge-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1