NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ZAKDOEKEN «Sport LEZERS - CRITIEK CARBOVITfcss&iz, No. 2476 Zaterdag 20 Mei 1950 53e Jaargang Wij waren op de bazar DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's DEZE WEEK I grote ontbijtkoek en 2 ons fijne koekjes voor slechts 78 cent. Vers gebrande pinda's. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. De Ned. Herv. Kerk organiseer de op Vrijdag 12 en Zaterdag 13 Mei een bazar in het gym. lokaal der O.L. school te Kortgene, ten bate van het Interieur der Kerk. Reeds vele weken tevoren waren een grote groep dames bezig ge weest om alles voor te bereiden en toen wij, het publiek, Vrijdagmid dag toegang kregen, zag alles er fleurig en goed verzorgd uit. Wij zagen en bewonderden de vele handwerken in de textielafde- ling en hadden respect voor het kunnen en de goede wil van de dames, die dit alles genaaid, ge breid en gehaakt hadden. Er hing een grote sprei, er was een Smyr- na-kleed, welke verloot zouden wor den, en waarvoor ijverige dames druk in de weer waren lootjes te verkopen. Van weer een- andere verloting was de hoofdprijs een mooie da mesfauteuil en nog meerdere mooie en nuttige prijzen. Ook de attrac- tie's ontbraken niet. Wij konden raden naar het aantal bonen in een fles, naar een naam van een pop, welke geheel en modern gekleed op de nieuwe eigenares in een le- dikantje (wat er ook bij hoorde) lag te wachten. (Wij hebben ons toen al afgevraagd, wat er moest gebeuren als de werkelijke naam eens niet geraden werd, wat thans ook zo blijkt te zijn). Er was een bussengooihoek, waar je in drie worpen alle bussen van een plank moest gooien. Er stond een automatische weegschaal, waar we zelf ons gewicht konden afle zen. Er was een rad van avontuur, gelegenheid om met een hamer har de klappen op spijkers te geven, schiettent, touwtrekkraam, en, niet te vergeten, de grabbelton. Alle maal zaken welke op een bazar aanwezig plegen te zijn, en waar wij, publiek, gemakkelijk van onze losse kwartjes afkwamen. Wij hebben, met het goede doel voor ogen, beide dagen ijverig ons best gedaan. Wij hebben gescho ten totdat de loop van de enig aanwezige buks er warm van werd; wij hebben de balk met spijkers stampvol geslagen; wij hebben op de bussen gegooid, totdat er niets over was dan verwrongen stukken blik; wij hebben alle loten opge kocht; wij kochten steeds alle kaar ten van het rad van avontuur; heb ben ons gewogen, gegrabbeld en touw getrokken, totdat wij moe van dit alles uit gingen rusten in de theeschenkerij, waar wij dan weer genoten van een geurig kop je thee met wat er bij. Kortom, wij hebben de bedoeling van de bazar begrepen, en hebben in die twee dagen een stroom van kwartjes voor het goede doel over gehad. Wij menen dan ook op de tevredenheid van het comité recht te hebben. Toch waren wij, publiek, ook nog teleurgesteld. We waren n.I. wat zuinig geweest in de textiel- afdeling. We gingen er wel eens langs, keken naar de prijzen, en eerlijk gezegd, vonden wij het duur, te duur. We hebben zo links en rechts wel wat gekocht, doch het geen er van ons verlangd werd, n.I. in deze twee bazardagen bijna al les wegkopen, was aan deze prij zen ons wat te machtig. Dit speet ons toch. Waren deze dure prijzen nu no dig? Wij weten wel, dat ook bij het zelf maken van al deze artike len de materialen, vooral wol, veel kosten, doch het kwam ons voor dat er te veel opgezet was. Hier werd te veel van ons verlangd. Wij hebben dit Vrijdag laten mer ken, in de hoop dat dit voor Za terdag een vingerwijzing zou zijn. Blijkbaar werd dit niet begrepen, daar de prijzen Zaterdagmiddag niet lager waren, jammer, jammer. Er lagen toch vele dingen, welke wij gaarne wilden kopen, doch wij konden er niet aan. Wij besloten te wachten tot de publieke verko ping en waren bereid nog goede prijzen te betalen, mits er dan ook eens een koopje te doen was. Dit is toch altijd één van de attracties van iedere bazar. Als dank aan ons, publiek, voor het helpen slagen van de bazar, mag er dan toch ook wel eens wat onder de kostprijs weg. Edoch 111 Hier beging het comité o.i. een grote fout. Bij de aange kondigde publieke verkoping wer den slechts die artikelen aan de hoogste bieders toegewezen, welke weinig onder de voor dit artikel vastgestelde prijs ging. Geen enkel koopje werd gegund. Wat bleef ons anders over dan te stoppen met bieden? Alles wat toen nog aanwezig was, en dat was nog heel wat, werd ingepakt. Wij zagen het met lede ogen aan, waren erg te leurgesteld, en toch ook wel wat gegriefd. Wij hadden toch zo goed ons best gedaan en waren tot slot ook nog bereid geweest voor de restanten uit de textielafdeling een totaalprijs te betalen, welke het comité thans nooit meer voor maken zal. Wij hadden nog zo graag het batig saldo met een paar hon derd gulden verhoogd en waren dan, met onze gekochte spullen, nog blij naar huis gegaan boven dien. Nu was het maar zo zo. Enfin, vergeten en vergeven maar. De gordijnen enz. zijn er en dat is het voornaamste. Eén van de velen. rode, witte en fantasie, vanaf 38 cent. W. J. KOSTER - KORTGENE Voetbal. Zonnemaire Kortgene 0-7 Kortgene heeft de promotie-com petitie zeer goed ingezet, door met een buit van niet minder dan 7-0 huiswaarts te keren, terwijl boven dien deze stand nog niet eens ge flatteerd kan worden genoemd. Vanaf het beginsignaal tot aan het eindsignaal was Kortgene in de meerderheid, zonder zelf één keer bedreigd te worden. Zonnemaire wist in deze wedstrijd slechts spo radisch voor het doel te komen, en de Kortgeense keeper heeft dan ook geen enkel schot te keren gehad. Hij had slechts in actie te komen voor een paar terugspeelballen en een enkele uitbal. Zelfs de penalty die tegen Kortgene in de 32ste mi nuut in de tweede helft werd toe gekend, doordat een back zijn ge zicht met de hand beschermde, werd nog enige meters naast geschoten. Toch heeft het voor Kortgene lang geduurd, eer het eerste doel punt gescoord werd. Tot 30 minu ten in de eerste helft was de stand nog dubbel nul, hoewel er kansen te over waren geweest. Deze kan sen waren in zeker opzicht moeilijk te benutten, daar Zonnemaire met acht man in de verdediging speel de. Toen echter de Kortgeense links half in de 28ste minuut een onver wacht hard schot loste, dat juist over de lat ging, was dit het sein voor de voorhoede om ook tot schieten over te gaan. Twee minu ten later was het de linksbuiten die een voorzet van de linksbinnen in een doelpunt omzette, waarna de rechtsbuiten wederom twee mi nuten later een doorbraak forceer de, de bal tot in het strafschopge bied bracht, hem daar netjes neèr- Iegde, om het aan de middenvoor over te laten de voorsprong te ver groten (0-2). Drie minuten later was het wederom de doorgebroken rechts buiten, die de bal afgemeten voor de voeten van de middenvoor speel de, die ook nu weer niet lang aar zelde in te schieten. De goed spe lende keeper wist echter dit schot nog half te keren, maar het effect volle terrein speelde hem parten (0-3). Aanval op aanval volgde, en elke aanval werd met ^en schot besloten. Doch het grote aantal spelers in het strafschopgebied ving grotendeels deze schoten op. Nog voordat de rust inging zou echter de voorsprong nog worden vergroot. In de 41ste minuut werd uit een vrije schop de bal meteen boogje naar de rechtsbuiten ge plaatst. Deze op zijn beurt voorzag de middenvoor weer van een kans, die met een onhoudbaar schot de voorsprong tot 4-0 verhoogde. Na de rust probeerde Zonnemaire de achterstand verscheidene malen in te lopen, doch wist niet verder dan de backs te komen. Daarop nam Kortgene weer het heft in han den, waarna de rechtsbuiten in de 4de minuut voor de linksbinnen een kans schiep, die deze niet voorbij liet gaan (0-5). Hierna verslapte het spel zienderogen. Kortgene vond de voorsprong groot genoeg en Zon nemaire voelde zich verslagen. In de 15de minuut was het de rechts buiten, na zovele kansen voor an deren geschapen te hebben, die nu uit een voorzet van de linksbuiten zelf een doelpunt scoorde (0-6). Hierna bleef de stand tot in de 42ste minuut ongewijzigd. Maar wederom was het de rechtsbuiten die de bal voor de voeten van de middenvoor legde, met als gevolg het laatste doelpunt in deze wed strijd (0-7). Deze wedstrijd heeft Kortgene tot even in de tweede helft met een gewijzigde voorhoede gespeeld. De middenvoor bezette de linksbuiten plaats, die linksbinnen stond mid denvoor, terwijl de linksbuiten als zwervende linksbinnen fungeerde, waardoor de linkervleugel geducht aan kracht heeft gewonnen. De pas opgerichte supportersver eniging schitterde door afwezigheid. Het zal toch wel niet de bedoeling geweest zijn deze vereniging op te richten om de jongens alleen in thuiswedstrijden aan te moedigen? ACTIEVE KOOL DRAGEES m£oosWct_enigld

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1