NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Wij brengen thans LEZERS CRITIEK No. 2477 Zaterdag 27 Mei 1950 53e Jaargang zomerstofjes in de verkoop in nieuwe tinten SCHRIJVER'S STOFFENHANDEL Pinkster-reclame DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Wachter, wat is er van de brug? Nog 10 jaar zuchten! 1900 jaar geleden trokken de in woners van Jeruzalem naar een deel van de muur van hun stad waar zij gingen klagen! Zij doen dit nog. 20 jaar geleden stelden enige Noordbevelanders zich in ac tie, om overeenkomstig de eisen van hun omstandigheden en tijd, een behoorlijke oeververbinding tussen Zuid- en Noord-Beveland te ver krijgen, en zij doen dit nog. Het verschil tussen de jeruza- lemmers en de Noordbevelanders is, dat de eersten „vrijwillig" en de iaatsten „gedwongen" zijn bij hun klaagmuur te wachten! Door het artikel van 1 April is opnieuw enige beroering gewekt. Het verloop der gebeurtenissen sindsdien heeft de aangegeven fei ten en gebeurtenissen volledig in het gelijk gesteld. De politieke partijen hebben zich om de Statenverkiezing geweerd met sprekers; niet minder dan 3 Tweede Kamerleden en 1 lid van Ged. Staten bezochten het eiland; kranten, circulaires en auto's met luidsprekers op ons los gelaten, om ons van het nut hunner politieke werkzaamheden te overtuigen. Volgens de regels van de „poli tieke" kunst werd de schrijver van het artikel uitgedaagd, niet uitge nodigd, welke uitdaging even prompt is aanvaard en toen hij op de vergadering verscheen, was een deel van 't bestuur in last. Dat was toch blijkbaar ook weer de bedoe ling niet. 55 minuten spreektijd voor het lid van Ged. Staten Hamelink, 10 minuten voor 't verweer, dan pauze, daarna 5 kwartier spreektijd voor het 2e kamerlid. Zodat al met al te 11 uur 10 schrijver dezes van het verder verweer afzag. Het afd. bestuur zond hem nadien een be hoorlijke verontschuldiging met za kelijke toelichting van de impasse waarin ze waren geraakt. Dit laat ste vooral is dus volkomen correct en door mij aanvaard. Dit afd. bestuur was tenminste actief geweest wat nog gewaardeerd kan worden, alleen de zaken waarom het ging bleven danig in de knel. We zijn daar echter zoveel wij zer geworden dat Ged. Staten geen gebrek aan waardering in haar be doelingen verklaarden te hebben, toen zij het brugcomité destijds een onderhoud afwees op grond van VISTRA mooie kwaliteit f 1.95 - f 2.25 DUPION de grote mode f 2.95 ORGANDI geborduurd, Zwitsers import, f 5.85 LAVABLE aparte dessins f 5.25 Enorme keus, zeer voordelige prijzen Nieuwe modellen Herbillon knippatronen HET SPECIALE STOFFENHUIS OPRIL MARKT BIJ KADE GOES TELEFOON 2751 het feit dat G.S. geen nieuwe ge zichtspunten voor een bespreking toen zagen. Dat is mogelijk, hoewel niet ge lukkig. Want zijn de inlichtingen juist, dan is destijds met minister Vos officieel 't laatst over de brug geconfereerd. Inmiddels bezet mi nister Spitzen reeds meer dan een jaar diens zetel. En al was hij voordien secretaris-generaal van dat departement, dit houdt niet in dat de mogelijkheden tegenwoordig er minder op geworden zijn. Ook de kosten uit de periode minister Vos kunnen al op 5 a 6 ton lager wor den getaxeerd. Doch de urgentie voor deze brug neemt, vooral ook op economisch terrein gelet, met de maand toe. Bovendien heeft Noord-Beveland sinds 1944 reeds 10-voudig voor zichzelf de brug verdiend en er is ook nog zoiets als de Rechten van het verkeer 1 In 1912 gaf men de veren over het IJ in Amsterdam al vrij. In 1947 deed men zulks pas met het veer Breskens-Vlissingen. En dan komt men anno April 1950 nog uiterst vriendelijk, doch niettemin positief beweren dat het nog 10 jaar zal moeten duren eer dit mogelijk is? Is dat de maatstaf voor mensen waarde en mensen-waardering uit het hoog geroemde urgentie en partijprogramma van de geachte af gevaardigden? In Nederland zelfs genoemd de democratische rechten en vrijheden vanuit het socialistisch beginsel Een fraaie toepassing van een inderdaad slappe democratie, waarvoor de verklaring alleen te vinden is in overigens keurig nette, doch onbekwame volksvertegen woordigers, niet opgewassen tegen de professoren uit de vesting Hol land. Voor een groep Rotterdamse im porteurs gaan de ministers eerder door hun knieën. En de gemeen schap Noord-Beveland met haar pro ductie en transport is belangrijker mijne heren in Middelburg. Gemis aan zakelijkheid, en daar door onbekwaam. Zo is er zoveel, ik denk slechts aan Walcheren, West Zeeuws-Vlaanderen en enige plaatsen in Zuid-Beveland en op '/2 pond fijne allerhande koekjes 52 ct 2 ons babbelaars 30 ct 2 ons zuurtjes 29 ct W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. Schouwen, waar de gevolgen van hetzelfde euvel doorwerkt en zijn zijn nadelen aan de bevolking doet gevoelen. Dat is de ware oorzaak. Uw inbeelding en uw verbeelding omtrent Holland spelen u en ons parten 1 Daar ligt de kern. Gij mist de eigenschappen, de tact en het beleid, de kracht, de feeling om de medewerking te veroveren van hen, die in de hogere regionen u kun nen bijstaan, waarop de Zeeuwse bevolking zedelijk, zakelijk, moreel in geestelijk en materieel opzicht volledig recht heeft. Vandaar het advies voor de stem bus. Vandaar ook de mindere ge rustheid op die kleine vergadering in Kortgene. Gij mist een krachtige en zuive re pers, die objectief gedegen en in het waarachtig algemeen belang voor de bevolking op de bres kan staan 1 En dit laatste zal dank zij veler protectionistische allures niet te verbeteren zijn, tenzij de bevol king zelf ingrijpt. Helaas is het ook hier: Helpt u zelf, zo helpt u God 1 Doch de Noordbevelandse inge zetenen geven u gaarne de verze kering dat zij met grote belang stelling in de komende zittingspe riode uw handelingen en beraad slagingen met aandacht zullen vol gen! Dit geldt voor de vertegen woordigers van alle partijen! Want wij persisteren bij de er kenning en de toepassing van al onze burgerrechten, die nu al lang genoeg ten achter gesteld zijn. An ders dient de provincie maar ge doemd te worden om de schade die hieruit voortvloeit bij rechter lijk vonnis te moeten vergoeden. Dat „even afrekenen heren" zou niet meevallen! Het is hoger dan de rente voor een brugkapitaal. Wij geloven graag, dat een tun nel bij Velsen, naar de mededeling van het kamerlid Scheps, heel be langrijk is, doch het is aan de be volking van Amsterdam, Beverwijk, Velsen, IJmuiden en Haarlem toe vertrouwd om daarvoor op de bres te staan. Let maar eens op de nieu we 228 millioen voor de Hoogovens. Dat is nog iets anders dan de 372 millioen na 20 jaar alhier! Doch wij wonen niet tussen Amsterdam en Den Haag. Het mocht een lief ding waard

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1