NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD =Sport No. 2479 Zaterdag 10 Juni 1950 53e Jaargang Buitenlands Overzicht BURGERLIJKE STAND DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Voor het eerst sinds het einde van de oorlog zal er een conferen tie over europese aangelegenheden worden gehouden, waarbij Engeland niet vertegenwoordigd is. De en gelse regering heeft gemeend afwij zend te moeten antwoorden op de franse uitnodiging deel te nemen aan de conferentie over het plan- Schuman, dat tot doel heeft een combinatie van de Westeuropese steenkool- en staalindustrie tot stand te brengen. Aan het hoofd van deze combinatie zal een internationaal gezagsorgaan komen, dat onafhan kelijk van de deelnemende regerin gen zijn besluit zal nemen op grond van doelmatigheid van productie en distributie. De Fransen verlangden vooraf de toezegging van de overige regerin gen, dat zij met het beginsel van dit internationale lichaam "zouden instemmen. De regeringen van Duits land, Italië, Nederland, België en Luxemburg verklaarden zich hier mee accoord, doch Engeland maakte bezwaren: het wenste zich niet in beginsel te binden, voordat het een duidelijk beeld had, waar het plan- Schuman op uit zou draaien. Dit lijkt niet geheel onredelijk, doch men mag niet vergeten, dat men, ondanks instemming met het be ginsel, zich altijd nog terug kan trekken, wanneer bij de uitwerking blijkt, dat men de verantwoorde lijkheid niet op zich kan nemen. Dit heeft de italiaanse en neder- landse regering gedaan. Het ligt dus voor de hand te ver onderstellen, dat de Engelsen zich niet met het beginsel van een on afhankelijk gezagsorgaan kunnen verenigen, dat zij terugschrikken een gedeelte van de nationale souve- reiniteit op te geven voor de bouw van hetgeen de kern van een fede raal verenigd Europa kan worden. De Fransen stellen grote prijs op de deelneming van de Engelsen, dat is wel gebleken uit de vele pogin gen, die zij ondernomen hebben Engeland er bij te betrekken. Doch zij zijn terecht op hun standpunt blijven staan. Toegeven aan het en gelse standpunt zou betekend heb ben, dat de delegaties, die half Juni nu bijeenkomen, niet over de uit werking van het plan zouden heb ben gepraat, maar eerst de vaak lange weg af hadden moeten leggen om tot overeenstemming over het principe te komen. En men kan ver moeden, dat veel kostbare tijd ver moedelijk nutteloos verloren zou gaan. Bij vorige gelegenheden is reeds duidelijk naar voren gekomen, dat het principe van het offer van de souvereiniteit en de federatie van Europa in Engeland bewuste tegen stand ondervindt. Engeland is, men moet dat niet vergeten, een van de belangrijkste oorzaken, dat de in Straatsburg getekende Raad van Europa maar een kwijnend bestaan- tje leidt. Engeland verkeert inder daad in een bijzondere positie als lid van het Britse Gemenebest, dat verder geheel buiten Europa is ge legen. Doch herhaaldelijk hebben de overige Westeuropese landen blijk gegeven deze bijzondere po sitie te erkennen. Zij kunnen nu op zijn minst van Engeland vragen in zicht te hebben in de bijzondere noden van Europa. Europa, het is herhaaldelijk be toogd, heeft om politieke, econo mische en militaire redenen een grotere eenheid nodig. Het is geen voorkeur voor grote woorden, wan neer men dit een historische nood zaak noemt. Zoals in vroeger eeuwen uit de souvereine staten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Over ijssel, Friesland en Groningen, die onderling ook oorlogen hebben ge kend, de hechte nederlandse staat is gegroeid, evenals dat in vele an dere landen, die samengesteld zijn uit provincies, die vroeger souve reine staten zijn geweest, het ge val is, zo zal nu de eerste stap ge zet moeten worden op de weg van de europese eenheid, waarbij na tuurlijk rekening moet worden ge houden met de bijzondere omstan digheden van elk onderdeel. Dit waarlijk opbouwend revolu- tionnaire denkbeeld vindt in de franse regering een voorvechtster, die de problemen, die het stelt, nu niet van de politieke zijde aanpakt, maar vandepractische, economisch- industriële zijde. Het is bijzonder te betreuren, dat juist nu men een aanvang zal gaan maken met een nauwere samen werking van Europa, de wegen van het vasteland en Engeland zich drei gen te gaan scheiden. Het pleit e- venwel voor de franse regering, dat zij voldoende zelfvertrouwen heeft getoond, om door te zetten en zich niet door Engeland aan het lijntje te laten houden. Het is vermoede lijk niet te stoutmoedig te veron derstellen, dat de Fransen zich ge sterkt voelen door de instemming der Amerikanen. Men acht het niet uitgesloten, dat Marshall-hulp zal worden toegewezen om het plan- Schuman te steunen, waardoor on getwijfeld moeilijke overgangspro blemen voor de deelnemende in dustrieën verlicht kunnen worden. België heeft eveneens zijn in stemming met het plan betuigd. De aftredende regering Eyskens heeft dit gedaan in de overtuiging, dat de nieuwe regering hetzelfde stand punt zal innemen. Het is te hopen, dat zij aan dit belangrijk probleem haar volle aandacht zal kunnen be steden. De eerste tijd zal zij wel geheel door binnenlandse moeilijk heden in beslag worden genomen. Zoals men zich zal herinneren, heeft de volksraadpleging over de terug keer van koning Leopold niet tot een oplossing geleid. De meerder heid voor de koning was maar ge ring en de daarop volgende onder handelingen tussen de partijen, heb ben, ondanks het feit, dat bijna een compromis was bereikt, waarbij de koning tijdelijk voor zijn zoon Bou- dewijn terug zou treden, geen succes gehad. Men besloot door Kamerontbin ding en nieuwe verkiezingen het volk wederom uitspraak te laten doen. Het resultaat is, dat de katho lieken nu zowel in de Kamer als in de Senaat de absolute meerderheid hebben behaald, waardoor zij het parlement voor de terugkeer van de koning kunnen laten stemmen. Men zal af moeten wachten of nog over bovengenoemd compromis gespro ken zal moeten worden. De grootste winst hebben evenwel de socialisten geboekt (12 zetels), terwijl de liberalen een ernstige te rugslag ondervonden. Veel kiezers, die vorig jaar hun stem op de li beralen hadden uitgebracht, hebben zich nu weer van deze partij afge wend, omdat haar weifelende hou ding hun anti-Leopoldistische ge voelens niet naar wens vertolkte. Een grote achteruitgang boekten de communisten, die sinds vorig jaar van 12 op 7 zetels zijn gevallen. Men verwacht de vorming van een uitsluitend katholieke regering, die op een kleine meerderheid kan steunen, maar bij de doorzetting van haar plannen geducht rekening zal moeten houden met het zo ge stegen prestige van de socialistische partij en de vakbonden, die in een vroeger stadium al acties tegen de koning hebben aangekon digd. (Nadruk verboden) Voetbal Kortgene - P.S.K. 3-2 Ruststand 1-0 Zondag j.i. heeft Kortgene re vanche genomen op P.S.K. voorde week daarvoor geleden nederlaag. Laten we direct hieraan toevoegen, dat Kortgene voor deze overwinning DEZE WEEK 1 pond rijst en '/2 pond rozijnen van 95 voor slechts 84 ct. 2 ons zuurtjes 29 ct. U/2 ons toffees 25 ct. V2 pond koekjes 42 ct. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. dankbaar mag zijn, daar het ver toonde spel, de gehele wedstrijd door, deze uitslag niet onderschrijft. Kortgene heeft deze wedstrijd bij zonder averechts gespeeld. Deze wedstrijd immers, die voor Kortgene de beslissing kon brengen voor het niet promoveren, werd zeer aarze lend ingezet. Om de promotiekans te behouden, moest deze wedstrijd gewonnen worden. In plaats nu vanaf het beginsignaal met alle macht in de aanval te gaan, werd de eerste helft en een groot gedeelte van de tweede helft met teruggetrokken middenlinie gespeeld, waardoor de bal slechts sporadisch in het bezit van de voorhoede kwam, die vaak nog slechts met vier man moest opereren. Toen het tenslotte de Kortgeen- se voorhoede, ondanks alles, gelukt was een voorsprong van 3-0 te be halen (in de 33ste minuut van de tweede helft), toen had men alles op de verdediging moeten concen treren. P.S.K. liet het moede hoofd langzaam zinken, maar dit werd niet aangevoeld. De Kortgeense middenlinie ging nu de aanval on dersteunen, werd even nonchalant en mede dank zij een aarzeling in de verdediging, kon P.S.K. de ach terstand verkleinen. Eensklaps was alle warmte en vermoeidheid ver geten. Nog slechts één gedachte bezielde P.S.K.: op naar het vijan delijke doel. Eén minuut later kreeg P.S.K. een penalty toegewezen we gens het ongeoorloofd aanvallen van een harer spelers. Wederom een in krimpingvan haar achterstand. Toen pas, onder de herhaaldelijke storm loop van P.S.K., dat nog een gelijk spel rook, werd het Kortgeense doel aan alle zijden afgegrendeld. Daar echter reeds spoedig de scheids rechter het eindsignaal floot, werd Kortgene overwinnaar, mogelijk dat anders P.S.K. nog met enige fana tieke aanvallen de gelijkmaker ge forceerd had. Wissekerke. Geboren6 Mei Dina Corini, d.v. j. C. van Maldegem en J. J. A. Smallegange. 18 Mei, Jan Adriaan, z.v. A. J. Dourleijn en R. P. Bou- wense. 28 Mei, Jan Abraham, z.v. C. A. J. van Hee en A. Mol. Ondertrouwd: 11 Mei P.A. Han son, 25 jr te Kortgene en H. M.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1