NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Sport No. 2481 Zaterdag 24 Juni 1950 53e Jaargang knabbelt aan onze beschaving Buitenlands Overzicht DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Over het nut, de noodzaak, het gezonde en het aangename van sportbeoefening behoeft tegenwoor dig weinig meer gezegd te worden. Ieder is er van overtuigd en er wordt door ieder en door iedere daarvoor aangewezen overheidsin stantie ook van harte toe meege werkt om de sportbeoefening volop haar kansen te geven. Dit in tegen stelling met tien of enkele tientallen jaren geleden, toen voor bescheiden verlangens van de sportmensen nog veler onverschilligheid of tegenstand moest worden overwonnen. Die toenemende tegemoetkoming aan de verlangens der sportbeoefe naren, leidt er echter ook gemak kelijker toe, dat zij de sport wel als iets heel gewichtigs gaan zien, ja bijkans het gewichtigste in het leven. Ze staan er mee op en gaan er mee naar bed, ze verslinden er kranten en speciale sportbladen voor. Ze hebben er alles voor over om aan wedstrijden mee te doen of deze te zien. Het werk en andere gees telijke ontwikkeling is voor hen lang zo belangrijk niet als de sport en slechts de evenementen op dit ge bied staan in hun hoofd geprent. Ze kunnen slechts praten over sport, hun sport in 't bijzonder en al het andere in onze zo veelzijdige we reld verzinkt voor hen daarbij in het niet. Voor de zoveel belangrijkere ont wikkeling van de geest bestaat nau welijks meer enige belangstelling. Wat kennen en weten zij van mu ziek anders dan de marsmuziek en de danswijsjes die bij wedstrijden door de luidsprekers weerklinkt. Wat malen zij om geschiedenis, om literatuur, om van schilderkunst he lemaal niet te spreken. Wat weten zij van wetenschap en de grote mannen daarvan anders, dan wat hen als zichtbaar resultaat daarvan op straat wordt getoond. Zij ken nen alleen namen als Abe en Fanny, als Beb van Klaveren en Schulte en de namen van clubs en de sterkte daarvan. Maar namen van weten schapsmensen, die door staag on derzoek en vele opofferingen, de mensheid belangrijke ontdekkingen hebben geleverd, daar hebben zij sinds hun schooltijd nooit meer aan gedacht, die kennen ze niet, daar weten ze niets van. En deze steeds verder om zich heen grijpende vervlakking van de geest, deze ongeïnteresseerdheid voor wetenschap en cultuur, heeft tot gevolg de algehele achteruit gang van onze beschaving, de ver vlakking van de mens is in onze dagen reeds zeer opmerkelijk, ja angstaanjagend. De middelmatigheid grijnst ons aan alle kanten tegen en is erger lijk voor wie de geestelijke waar den, de kennis en de cultuur nog als hoogste goed erkent. Het wordt steeds duidelijker, dat in het land der blinden éénoog koning is. En een wereld, een beschaving, die zich hieraan niet weet te ontworstelen, is tot ondergaan gedoemd. Ook de oude griekse beschaving is aan ditzelfde euvel te gronde ge gaan. De griekse invloed en macht gingen tanen, zodra ook bij die oude Grieken de prestaties van de sportlieden steeds verder werden opgeschroefd en steeds grotere in teresse verwierven, waardoor we tenschap en kunst werden verwaar loosd. Onze europese beschaving dreigt helaas dezelfde kant op te gaan, wanneer het evenwicht tus sen lichamelijke en geestelijke ont wikkeling niet wordt hersteld. Sport beoefenen? Uitstekend! Maar slechts ter stimulering van onze fitheid, om geestelijke waar den, om kennis, in ons op te ne men. Sport moet immer bijzaak blij ven. En dit houdt dus tevens een veroordeling van alle beroepssport in. Deze is voor onze beschaving, voor onze positie in de wereld, uit den boze. Steeds meer zal de thans zich beschaafd noemende wereld dat ervaren. Dinsdagmiddag is te Parijs de zesmogendhedenconferentie begon nen over het plan-Schuman, dat, zoals men zich zal herinneren, de steenkool- en staalindustrie van Frankrijk en Duitsland, en ook van andere landen, die deel wensen te nemen (en dat zijn verder Neder land, België, Luxemburg en Italië) onder een gemeenschappelijk ge zagsorgaan wil stellen. Het doel van dit plan is, om door samen voeging dezer industrieën en door de afschaffing van de tolmuren een levensvatbare zware industrie te scheppen, welke in staat zal zijn goedkoper, dan op het ogenblik het geval is, te werken. De politieke achtergrond van het plan, dat mo gelijkerwijs voor de Fransen het zwaarste weegt, is, dat op deze manier de aloude vete tussen Frank rijk en Duitsland tot een goede op lossing gebracht zou kunnen wor den en dat Frankrijk niet langer zijn Oostelijke buur behoeft te vre zen, wanneer hun belangen door deze gemeenschappelijke industrie verstrengeld worden. Het bedoelde gezagsorgaan zal zijn beslissingen niet volgens de wet der eenstem migheid nemen en zal niet afhan kelijk zijn van de regeringen der betrokken landen. Dit beginsel van het z.g. boven-nationale lichaam heeft de laatste weken aanleiding gegeven tot een heftig debat tus sen de engelse pers en die van het vasteland. De Engelsen, wij hebben er reeds enkele malen op gewezen, wensen geen lichaam, dat inbreuk zou maken op het beginsel van de nationale souvereiniteit, zelfs niet wanneer het algemeen europees belang dit zou eisen. De conferentie moet zich nu be zighouden met de uitwerking van het schema, dat Schuman de we reld heeft voorgezet. De samen stelling en de bevoegdheden van het nieuwe orgaan moeten worden vastgesteld, evenals wat de grote economische, politieke en sociale beginselen zijn, volgens welke het werken zal en, een belangrijk punt, de kwestie van het beroep op be slissingen van het gezagsorgaan, wanneer een regering meent, dat deze het belang van haar land te zeer zou schaden, moet worden geregeld. Enig verschil van mening zou al tevoren tussen enkele deelnemers opgedoken zijn. De Fransen willen zo spoedig mogelijk de instelling en de bevoegdheden van het ge zagsorgaan bespreken, terwijl Bel gië en Nederland er meer voor voe len hieraan een onderzoek van de hoogst ingewikkelde technische pro blemen, welke aan het plan vast zitten, vooraf te laten gaan. Daar alle deelnemende regeringen, in principe het beginsel van een bo- ven-nationaal lichaam hebben aan genomen, is er voor het belgische en nederlandse standpunt zeker wat te zeggen. De vertegenwoordigers van de regeringen, die nu te Parijs verga derden, hebben de steun van de socialistische partijen in hun land, behalve dan de Duitsers, die zich van een mening over het plan-Schu- man onthouden hebben. De west- europese socialisten zijn eind vori ge week n.l. te Londen bijeen ge weest om het plan te bespreken. Het werd een moedig voorbeeld van europees initiatief genoemd, doch over de kwestie van het bo ven-nationale orgaan is geen over eenstemming bereikt. De voorstan ders van dit orgaan waren de fran se, italiaanse, belgische, nederland se en Oostenrijkse delegaties, ter- DEZE WEEK 1 ons prachtig gesorteerde zomertoffees en 2 ons fijne koekjes voor slechts 62 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. wijl de Engelsen er zich, zoals be grijpelijk is, tegen kantten. De Duitsers hebben hun mening voor zich gehouden. In het communiqué werd er verder de nadruk op ge legd, dat de socialisten de volledi ge deelneming van de vakbeweging aan de uitvoering van het plan wensen, opdat de belangen van de arbeiders niet in het gedrang zul len komen. De europese betalingsunie, nood zakelijk voor de economische ge- zondwording van West-Europa, is nu bijna in veilige haven. Slechts de definitieve goedkeuring van de raad van de Organisatie voor Eu ropese Economische Samenwerking (O.E.E.S.) moet nog afkomen. Bel gië had ernstige bezwaren ingebracht tegen het plan, doch deze zijn nog vrij spoedig ondervangen. Officiëel is nog niets bekend, doch uit ge zaghebbende bron is hierover het volgende bekend geworden. De moeilijkheid was het crediet, dat elk land aan de unie ter beschik king zal stellen. Dit was op 15 pCt van de totale in- en uitvoer van elk land gesteld, hetgeen Bel gië zou komen te staan op 10 mil liard frs voor twee jaar (de voor lopige tijdsduur van de unie), dat is 25 pet van de bankbiljetten wel ke in het land in omloop zijn. België achtte dit veel te hoog, het zou een te zware last op de belgische economie vormen. Dit be drag, dat ongeveer hetzelfde zou zijn als voor Frankrijk en de helft van dat voor Engeland, welke lan den aanzienlijk groter zijn dan Bel gië, was zo hoog geworden, omdat België's invoer en uitvoer zo sterk ontwikkeld zijn, terwijl in andere landen weer meer voor de eigen markt wordt geproduceerd, hetgeen niet in de cijfers tot uitdrukking komt, die als basis dienden. De bij zondere positie van België is na enig onderhandelen erkend en de oplossing is gevonden in een extra Marshall-hulp, welke aan het'bel gische investeringsprogramma ten goede zal komen. De vertegenwoordiger van de a- merikaanse regering bij de O.E.E.S., de europese organisatie, die voor de verdeling van de Marshall-gel den zorg draagt, Averell Harriman, is tot een nieuwe belangrijke func-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1