NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD RUSSISCHE HULP AAN KOREA No. 2484 Zaterdag 15 Juli 1950 53e Jaargang De hulp aan landgenoten die uit Indonesië repatriëren. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Het valt te voorzien, dat de oor log in Korea ook in andere delen van de wereld complicaties zal te weeg brengen. Rusland zal Noord- Korea zeker niet openlijk gaan steu nen, want het wenst de algemene oorlog nog evenmin als de andere partij, maar ook in andere vorm kan het Noord-Korea belangrijke diensten verlenen en daarmede ook zichzelf. De tekenen wijzen er reeds op, dat bijv. in Europa de „koude oor log" zich weer zal verscherpen. Troepenmanoeuvres in de buurt van de grenzen der landen, die een e- ventuele russische aanval te duch ten hebben, zullen zowel in die landen als ook in andere, die aan dezelfde zijde staan, een zenuwach tige stemming veroorzaken. Bij de yoegoslavische grens is dit reeds het geval en het is niet uitgesloten dat bijv. ook in Berlijn en wellicht in Oostenrijk door de Sowjets nieu we moeilijkheden uitgelokt zullen worden. Hierdoor kunnen de Russen bereiken, dat Amerika zijn aandacht terdege moet verdelen en alle be dreigd geachte punten moet verster ken. Bovendien zullen dergelijke si tuaties in de landen van Europa, en wellicht ook in vele andere, de zenuwen der bevolking gaan aan tasten, waardoor hun weerstand te gen het communisme zal vermin deren. Meer dan ooit zal dit jaar daar om een dreigend uitzicht krijgen en zal er ontzaglijk veel van zenuwen, tact en doorzicht gevergd worden om een derde grote wereldbrand voorlopig te voorkomen. Want in een dergelijke situatie is er maar zeer weinig nodig om tot een on herstelbare ramp te leiden. Ander zijds zal zo'n optreden van de Rus sen er toe kunnen meewerken om de eenheid van de westerse wereld te verstevigen en haar paraatheid te vergrotendit in een sneller tempo dan zonder zo'n dreiging wellicht het geval zou zijn. De voor een tijdige afweer zo nodige europese eenheid betekent tot nu toe nog niet veel en de mi litaire sterkte heeft nog nauwelijks enige waarde. Engeland blijft afke rig om zich te onderschikken in een europese gemeenschap. Het engelse volk kan nog steeds geen afstand doen van de eigen imperium-ge dachte. En er zullen nog wel enige generaties voor nodig zijn en mis schien tevens harde lessen om dit idee bij de Engelsen teloor te doen gaan. Dat die harde lessen dan ook zullen komen, lijdt geen twijfel. Zij zullen een gevolg zijn van de hui dige nog heersende nationale sou- vereiniteitsgevoelens, die ook ver der in Europa nog allesbehalve ver dwenen zijn. Het communisme krijgt daardoor meer troeven in handen, die boven dien gemakkelijker uit te spelen zijn. En hierop is ongetwijfeld het doel der Sowjets gericht. De vijfde co lonnes kunnen er voor zorgen, dat bepaalde regeringen, in landen waar deze colonnes zich goed kunnen roeren, des te weifelender worden in het bepalen van haar houding en daardoor de algehele samenwer king der westerse democratiën be moeilijken. De enige uitweg voor het westen uit deze dreiging is gelegen in de nog altijd aanwezige mogelijkheid zelf het initiatief in handen te hou- Om al deze activiteiten samen te bundelen, is kortgeleden door de regering benoemd de z.g. „coördi natie-commissie gerepatriëerden". Deze commissie heeft tot taak de regering van advies te dienen over de voorzieningen, die moeten wor den getroffen voor de uit Indonesië gerepatrieerde en nog te repatriëren personen en daarbij nauw contact te houden met het kerkelijk en par ticulier initiatief, dat op dit terrein werkzaam is. Op een dezer dagen gehouden persconferentie heett de commissie het een en ander verteld over haar werk tot nu toe en over de plan nen voor de nabije toekomst. De commissie is onderverdeeld in verschillende sub-commissies, o.a. voor transport, huisvesting, arbeids bemiddeling, geneeskundige zorg, sociale bijstand en onderwijs. den of te nemen. Zelf voldoende vooruitstrevendheid tonen om de hechtheid van het westerse bloc te bevorderen en het tot een moeilijk te benaderen sterkte te maken. Meer dan ooit geldt thans het „regeren is vooruitzien". Indien'Europa niet de staatslieden voorbrengt, die de volkeren tot de nodige hechte sa menwerking weten te brengen, die niet inzien welke wegen daartoe thans bewandeld moeten worden, dan is dat Europa zijn zelfstandig heid, zijn vrijheid ook niet waard. Wanneer die vrijheid niet voor hon derd procent verdedigd kan worden, heeft het geen zin er één procent aan te doen. En nog steeds lijkt het er niet op, dat men de ernst van de huidige situatie voldoende inziet. Nog vertrouwt men teveel op de zwakte van de tegenstander dan op eigen krachtsmogelijkheden. Moge het voor onze vrijheid, voor onze cultuur en beschaving niet al te Iaat zijn eer men de krachten volledig coördineert. De strijd in Korea is als een mene-tekel, een waarschuwing, die dringt tot het geven van alles wat men heeft om het vrije leven tenminste te redden. H. van Wermeskerken. Het „Bureau Repatriëring" heeft tot taak de repatriërenden op te vangen en de huisvesting voor te bereiden, voor zover de mensen zelf niet over woongelegenheid kun nen beschikken. Zodra uit Indonesië een schip vertrokken is, ontvangt het bureau telegrafisch een voorlo pige opgave van de aantallen men sen, de samenstelling van de ge zinnen en de behoefte aan woon ruimte. Enkele ambtenaren van het Hoge Commissariaat in Indonesië maken de reis van het schip mee en verzamelen middels een uitvoe rige enquête de precieze gegevens die van Port Saïd per vliegtuig naar Nederland worden overgebracht. Een gezin, dat zelf geen huisves ting kan verzorgen, wordt bij aan komst in Nederland per militair vervoer overgebracht naar een van de 30 „opvangst-centra" en „woon- DEZE WEEK 1 ons babbelaars 1 ons chocoladebonen 2 ons fijne koekjes samen voor slechts 74 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. oorden", die op verschillende plaat sen in het land, o.a. in voormalige D.U.W.-kampen, zijn ingericht. De bedoeling is vanzelfsprekend, dat het verblijf in deze centra slechts tijdelijk zal zijn. Wat wordt er zoal gedaan om voor betere huisvesting te zorgen? Het huisvestingsprobleem. In de eerste plaats heeft de re gering op advies van de coördina tie-commissie een extra bouwvo lume van 2200 woningen beschik baar gesteld ten behoeve van de huisvesting van gerepatriëerden. Voor de verdeling van dit extra bouwvolume is een schema opge steld waarin rekening is gehouden met twee factoren: de ligging van de garnizoensplaatsen omdat een deel van het KNIL-personeel zal overgaan tot de Koninklijke Land macht en de arbeidsmogelijkhe den. In de tweede plaats zal door de volksvertegenwoordiging worden behandeld het „wetsontwerp huis vesting gerepatriëerden". Daarin wordt de mogelijkheid geopend voor de provinciale inspecteurs van de „Dienst Maatschappelijke Zorg" om de gemeentebesturen te adviseren bij huisvesting van gerepatriëerden en zonodig als stok achter de deur zelf woonruimte voor dit doel te vorderen. Ten derde zal de coördinatie commissie een beroep blijven doen op de vrijwillige medewerking van gemeentebesturen en particulieren. Sociale zorg. De sociale zorg van de regering strekt zich uit tot diegenen onder de gerepatriëerden, die niet of niet geheel in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Voor hen is de zelfde regeling getroffen als voor de nederlandse oorlogsslachtoffers. Zij kunnen in aanmerking komen voor tegemoetkomingen bij de aan schaffing van kleding en van meu belvoorschotten. Ook de arbeidsbemiddeling is een belangrijk onderdeel van de hulp aan gerepatriëerden, juist omdat het streven van regering en coördinatie commissie er op gericht is de ge- evacueerde landgenoten geheel op te nemen in de nederlandse gemeen schap. Zonodig staan herscholings cursussen ter beschikking, waarbij Er worden in de loop van dit jaar in Nederland behalve de neder landse militairen van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marine nog 40 a 50.000 personen uit Indonesië verwacht, mensen, die in Indo nesië geworteld zijn en die hun gehele verdere leven daarginds zouden hebben doorgebracht, als niet de ontwikkeling van de laatste jaren hen genoopt hadden hun toevlucht te nemen tot Nederland. Dat stelt het ne derlandse volk en de nederlandse regering voor een ontzaglijke taak. Want al deze mensen moeten worden opgenomen in de nederlandse gemeenschap. Het zijn landgenoten, die recht hebben op een eigen plaats in onze samen leving, recht op huisvesting, sociale bijstand, geneeskundige verzorging, arbeidsbemiddeling en onderwijs voor hun kinderen. Bijna alle neder landse ministeries zijn bij de zorg voor deze gerepatriëerden betrokken.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1