NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Hamsteren r a No. 2486 Zaterdag 29 Juli 1950 53e Jaargang Koninklijk bezoek 9 aan Kortgene zeer bijzondere koopjes zeer lage prijzen noteren Schrijver's Stoffenhandel DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32Ö22. Abonnementsprijs f t.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's H.M. de Koningin, vergezeld van Z.K.H. Prins Bernhard, zal op Vrij dag 18 Augustus a.s. een bezoek aan Kortgene brengen. Volgens het opgemaakte program ma zal H.M. de Koningin ongeveer 4 uur des middags met het jacht „Piet Hein" in de haven van Kort gene arriveren. Op het haventerrein zal de Com missaris der Koningin de burge meester van Kortgene aan H.M. voor stellen. De burgemeester zal daarna de burgemeester van Wissekerke en de raadsleden van Kortgene aan H.M. voorstellen. Vervolgens zal Hare Majesteit, vergezeld van Prins Bernhard, de Commissaris der Koningin en an dere autoriteiten een rondgang over het haventerrein maken, waar de diverse verenigingen opgesteld zul len staan. Alle schoolkinderen zullen op dat terrein, in schoolverband, een goede plaats krijgen. Na deze rondgang zal H.M., met gevolg, plaats nemen in enige hof- auto's en een rijtoer door Kortgene maken. De te volgen route zal zijn Kaaistraat, Voorstraat tot aan de molen en dezelfde route terug. Het bezoek zal een groot kwar tier in beslag nemen. Bij ongunstig weer wordt het programma enigs zins gewijzigd. De provinciale boot zal dan ingelegd worden en H.M. van Zierikzee naar het steiger te Kortgene brengen. De voorstelling van diverse autoriteiten zal dan waarschijnlijk bij of in het gemeen tehuis plaats vinden. Getracht zal worden de muziek verenigingen van het eiland naar Kortgene te verzoeken en deze over de gehele route verdeeld op te stel len. Burgemeester Schuit, die ons wel willend een en ander mededeelde, had ook in gedachten een feestelijk versierd Kortgene, muziek en zang en tot slot een schitterend vuur werk. Een met al een programma het bezoek van H.M. de Koningin waar dig. Wij spreken hiermede gaarne de wens uit dat de 18de Augustus a.s. zich mag kenmerken door schitte rend weer en een eensgezinde sa menwerking. Zondagdienst artsen. Zondag a.s. doen dienst dr Janssen en dr 't Hart. Voor enkele klanten hebben wij Nu kunt u mooi goed kopen voor weinig geld Ook in prima wollen japonstoffen kunnen wij nog Koop nu 't Is voordelig Goes Het speciale Stoffenhuis Opril Markt - bij de kade Tel. 2751 bedreigt ons economisch leven Huismoeders spelen commu nisme in de kaart De oorlogsvulkaan is weer gaan werken. Haar verschroeiende lava vloeit vooreerst alleen nog over de koreaanse steden en dorpen, maar de hele wereld ziet toe met inge houden adem en treft voorbereidin gen om het verterend vuur, dat ons allen bedreigt, zo nodig doeltreffend te kunnen bestrijden. Iedereen tracht een dam op te werpen om de vloed golf van ellende zo lang mogelijk te keren. Naarmate de organisatorische een heid groter is, kan zij meer effec- Carbovit beschermt leven en gezondheid bij voedselvergiftiging en allerlei maag- en ingewandbezwaren, alsmede diarrhee, misselijkheid, opgeblazen gevoel enz. Carbovit is volkomen onschadelijke absorbtie- kool in dragée-vorm, zodat de mond bij het innemen ervan niet zwart wordt. Veilig altijd Carbovit in huis te hebben. Safety first. Flacon 1 gld. Doos 40 ct. tief het oorlogsmonster bestrijden. Grote rijken mobiliseren hun strijd krachten en hergroeperen hun pro ductie-apparaat. Kleine staten bie den geringe daadwerkelijke hulp of kunnen alleen maar sympathiebe tuigingen zenden. Hun huishouding is kleiner en beschikt dus over ge ringere middelen. Nog kleiner zijn de gezinshuis- houdingen binnen het staatsverband. Hun activiteit is van geen belang voor de koers, die de wereld vaart. Het zijn een groot aantal kleine cellen, die hun krachten aanwenden in verschillende richtingen, door hun tegengestelde doeleinden dikwijl el kaar in evenwicht houden en zo doende als collectiviteit een rustig beeld vertonen. Richt men zijn ac tiviteit nu allen op één punt, dan wordt die collectiviteit tot een brui sende massa, die met grote kracht naar een bepaald doel voortstuwt. Dat geheel van gezinshuishoudin gen, die collectiviteit, is de staat. Zo zien we dus dat de geul, waar door het staatsschip vaart, wordt gegraven door ons, door de gezins- DEZE WEEK 1 pond rijst en voor slechts 89 ct 2 ons zuurtjes voor 29 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. huishoudingen. Daarom zijn we ver antwoordelijk voor de goede gang van zaken in ons koninkrijk. Om gekeerd kan de leiding van het ge heel grote invloed uitoefenen op de loop der particuliere huishoudingen. Beter voorkomen. Dit geschetste beeld houden we voor ogen, wanneer we nu ingaan op de gevolgen van de oorlogsdrei ging voor voor volks- en gezinsle ven. Ook het gezin treft in deze moeilijke tijd weer veiligheidsmaat regelen, waartoe alle economische krachten worden aangewend. Men wil zich inkapselen om de nadelige gevolgen van een nieuwe wereld ramp zoveel mogelijk te voorkomen in de kleine kring waarin men leeft en werkt. Zo komt men er toe te gaan ham steren. Vooral in die gebieden, waar men in de vorige oorlog ernstig heeft geleden, worden er grote hoe veelheden verbruiksartikelen inge slagen om tegen de dreigende schaarste gewapend te zijn. Ook in de andere delen van ons land neemt men dit verschijnsel waar, zij het in veel geringere mate. De gevolgen zijn echter in elk opzicht niet gunstig. Wanneer de activiteit van alle particuliere huis houdingen plotseling op de aankoop van consumptie-artikelen wordt ge richt, wordt het productie-apparaat overbelast. Er ontstaan gapingen in voorraden en prijsstijgingen door een tekort aan aanbod. Dit geeft weer koopinjecties aan de handel, die haar aankopen gaat versnellen, waardoor nieuwe prijsverhogingen optreden. Het gevaarlijke van dit alles is dat ook zij, die normaal hun in kopen doen, door deze koopgolven worden gedupeerd. In een tijd, waar in het prijs- en loonsysteem zoveel mogelijk aan elkaar is aangepast, moet een ontwrichting van het ene rampzalige gevolgen met zich bren gen voor het andere. Zo lopen wij gevaar dat ons economisch leven wordt ontwricht. Teveel geld! Dat gevaar vertoont zich ook dui delijk wanneer wij naar de mone taire zijde van het vraagstuk zien. In de eerste plaats worden alle stil liggende gelden plotseling in het verkeer gebracht, waardoor de geld-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1