NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Het Koninklijk bezoek m Kortgene No. 2488 Zaterdag 12 Augustus 1950 53e Jaargang zuurtjes Weest begroet met jubeltonen F Zij ons welkom Vorstelijk Paar F DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Teneinde met ons personeel aanwezig te kunnen zijn bij het bezoek van H.M. de Koningin op a.s. Vrijdag 18 Augustus te Kortgene, worden heren adverteerders verzocht hun advertenties zo vroeg mogelijk in te zenden. Na Donderdagmiddag 2 uur kunnen geen advertenties meer worden aangenomen. Onze agenten verzoeken wij de ingekomen adver tenties reeds Woensdagavond te posten. De uitgever. Vrijdag 18 Augustus is reeds op het eind van volgende week en daarom leek het ons dienstig te Kortgene nadere gegevens te ver krijgen. Burgemeester Schuit en de voortvarende voorzitter van de O- ranjevereniging verstrekten bereid willig de volgende gegevens. Vrijdag 18 Augustus, des namid dags 3.30 uur worden alle toegangs wegen naar Kortgene voor het ver keer afgesloten. Men zorge dus vóór dat tijdstip in het feestvierende dorp aanwezig te zijn. Zij die met een auto naar Kortgene komen, kunnen hun wagen parkeren in de straten links en rechts van de Voorstraat. Deze parkeerplaatsen zullen met borden aangeduid worden. Het uur van aankomst van Hare Majesteit en de te volgen route zijn ongewijzigd gebleven, in die zin, dat de rijtoer nu niet eindigt bij de molen, maar doorgaat naar de Prin- sendijk. H.M. zal op de hofstede van C. J. van Arenthals de thee gebruiken. Daar zullen ook de te genwoordige en vroegere pachters van het Kroondomein aan Haar voorgesteld worden. De terugtocht geschiedt langs dezelfde route. Zodra de koninklijke stoet terug is in de Voorstraat, wordt achter de stoet het verkeer voor voetgan gers vrijgegeven. Het publiek dat dan nog getuige wil zijn van het vertrek van H.M. uit de haven, kan zich langs de kortste weg naar de zeedijk begeven. In samenwerking met het gemeen tebestuur van Wissekerke is voor de ouden van dagen uit alle Noord- Beveiandse dorpen een mooie rege ling getroffen, n.l. de A.M.Z. (Iz. Lamain) zal voor voldoende ver voer voor hen zorgen. Laten alle ouden van dagen zich vóór Maan dagavond bij de plaatselijke vereni gingen opgeven. De rijtoer geschiedt op kosten van de gemeenten. Indien mogelijk zal voor hen een zitplaats op het haventerrein gereserveerd worden. De dames die nog de Noord- Beveiandse muts hebben, zouden deze die dag kunnen dragen, het zou een bijzonder cachet aan het geheel geven. Zelfs de schoolkinderen, onder voldoende leiding, worden op kos ten van de gemeenten in de gele genheid gesteld alles te kunnen zien. Verenigingen, die in verenigings verband bij de aankomst en het ver trek van H.M. aanwezig willen zijn, moeten zich vóór die datum even eens aan dezelfde adressen opge ven. Hun vervoerskosten zijn echter voor eigen rekening. Teneinde op alle mogelijkheden zoveel mogelijk voorbereid te zijn, worden alle E.H.B.O.ers(sters) vrien delijk verzocht zich ook op te wil len geven. Indien het feestcomité haar in der haast uitgestippeld programma kan uitvoeren, en daar twijfelen we geen ogenblik aan, zal Kortgene door haar versierde straten, haar viaggen- tooi en haar enthousiaste bevolking en bezoekers H.M. de Koningin een waardige onvtangst bereiden. Dit alles wordt ook mogelijk gemaakt door de spontane medewerking van alle muziek- en Oranjeverenigingen. Na het vertrek van Hare Majes teit hoopt Kortgene allen een ge zellig feest te bieden. De muziek verenigingen verlenen hieraan gaarne hun medewerking. Liefhebbers van dansen krijgen vanzelfsprekend ook hun kans. Het feest zal met een fraai vuur werk en, zo mogelijk, met een fak keloptocht besloten worden. Wij wensen Kortgene een schit terende dag weer toe. Koninklijke onderscheiding Bij Koninklijk Besluit is aan de heer j. Ch. de Muijnck te Kamper land de bronzen medaille behoren de bij de orde van Oranje Nassau verleend. De heer De Muijnck ont ving deze onderscheiding als waar dering voor zijn plichtsbetrachting als metselaar in dienst van de fam. Vandaag opruiming van onze gehele voorraad voor slechts 35 ct per half pond. Kurkdroog en grote sortering. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. A. C. van Hee te Kamperland. 40 jaar lang heeft hij deze familie ge diend. De burgemeester van Wisse kerke speldde hem Maandagavond j.I. de onderscheiding op zijn borst. Toen enkele weken geleden het bericht bekend werd, dat Zeeland de eer van een nieuw koninklijk bezoek te wachten staat, ging er een golf van beroering door de be volking van onze provincie bij de vraag: hoe zal nu dat reisprogram ma er uitzien? En toen korte tijd later het ant woord op deze vraag werd gepu bliceerd, was menigeen verbaasd door de fijne geste om ditmaal een aantal gemeenten en gewesten in de route opgenomen te zien, die bij vorige gelegenheden minder goed konden worden bedeeld. En zo zal, na 1924, toen als Prin ses, in gezelschap van Haar Ko ninklijke Moeder, thans als Koningin Juliana met Haar Gemaal, onze Prins der Nederlanden, bij leven en welzijn Vrijdag 18 Augustus a.s. ook op Noord-Beveland voor een kort be zoek, uit een overladen programma, weer voet aan wal zetten. Met niet geringe vreugde is door duizenden inwoners op ons eiland van dit Koninklijk voornemen ken nis genomen. Honderden personen en tientallen verenigingen treffen met de provin ciale en locale autoriteiten en no tabelen voorbereidingen om die ont vangst en het verblijf tot een parel aan de zeeuwse huldekroon te ma ken. Oranje staat weer in het middel punt van onze belangstelling en neemt een deel van ons denken en doen in beslag, wat een gevolg is van de unieke plaats die ons Vor stenhuis in de hoofden en harten van ons volk, ook van ons zeeuwse volk inneemt. Hoe dat komt? Matta, destijds president van de Zwitserse Bondraad, zeide eens: „God en Vaderland zijn de hoogste waarden voor het leven". Dit mocht voor de republikein gelden, maar Nederland bezat door de eeuwen heen méér. Het bezat de dynastie van het Huis van Oranje, waarvan de constitutionele monar chie in haar werken en leven zó met haar volk samengroeide, dat van oudsher voor ons Nederlanders, en daarbij voor ons Zeeuwen heel in het bijzonder gold: God,Neder land en Oranjeeen drievoudig snoer dat niet welhaast verbroken mag worden. Dit werd één van onze levens bestanddelen waarover we nooit praten, doch dat we telkens weer voelen als het ons Oranjehuis geldt. Dat is de levende uiting van onze reële geestelijke band, die elk van ons met ons vorstelijk staatshoofd bindt, en waaraan en waarmede wij ons diep verbonden weten. Dat is ons persoonlijk bezit, wie we ook zijn en waar we ook wonen, of op welke plaats we in de maatschappij zijn terecht gekomen. En wanneer Koningin-Regentes Emma eens de ontroerende woor den sprak: Oranje kan nooit, ja nooit genoeg voor Nederland doen, toen voelde ieder daarop als ant woord: Nederland kan nooit, ja nooit genoeg voor Oranje doen. En daarom behoorde het in deze eeuw opnieuw tot onze winst, dat een groep uit ons volk, wat eerst nog meende in republikeinse leiding het toekomstig heil te moeten zien, daarvan na 1945 volledig van dit verkeerde inzicht zich herstelde en spontaan zich uitsprak: „Oranje is indis putabel", Oranje is no 1. Het wezen, de geschiedenis van de gemeenschap „Het Nederlandse Volk" heeft dit onomstotelijk uit gemaakt. En zo is het, dat bij de troons wisseling de wens van onze on vergetelijke scheidende Vorstin Wil- helmina weerklank vond in het hart van iedere rechtgeaarde Nederlan der en Zeeuw, toen zij sprak„Met Juliana de toekomst tegemoet!" Sindsdien was onze aandacht ge vestigd op alle bekend geworden daden en handelingen van onze Ko ningin en de Prins.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1