NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Wat is Schooltandheelkunde? No. 2492 Zaterdag 9 September 1950 54e Jaargang Kijo-tricot Kijo-tricot DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Extract uit de voorlopige richtlijnen van de Centrale Raad voor Sociale Tandheelkunde Tussen de naburige staten bekleedt Nederland een eervolle plaats ten aanzien van de zorg voor de volks gezondheid. Deze plaats dankt ons land mede aan de grote nauwgezet heid, waarmede de vorderingen der preventieve geneeskunde gevolgd zijn en haar lessen in de praktijk worden gebracht. Vooral het op groeiende geslacht ondervindt de zegeningen dezer voorzorgen in hoge mate en wordt zoveel als mogelijk is tegen ziekte en lichaamszwakte beschermd. Een uitzondering hierop vormt de bestrijding van het tandbederf. Ondanks hetgeen reeds op dit ter rein gedaan werd en wordt, valt bij ons volk een zo grote verbrei ding van het tandbederf vast te stellen, dat hier met het volste recht van de meest verbreide volksziekte gesproken mag worden. De statistieken wijzen uit, dat nauwelijks vijf procent der volwas sen bevolking vrij van tandcaries blijft. De meeste gebitten worden reeds aangetast gedurende de school plichtige leeftijd. Bij een onderzoek in 1916 in gesteld bij 20.000 haagse school kinderen werden er op elke 100 kinderen van dertien jaar reeds 70 aangetroffen met tandbederf in het blijvend gebit. Latere onderzoekin gen namelijk in 1939 ingesteld bij 6500 kinderen te 's-Hertogen- bosch toonden zelfs aan, dat in de zesde klasse der lagere scholen bij 80 procent der kinderen tand- Eindelijk na 10 jaren weer een vooroorlogs eerste klas product. is 'n interlock en wat voor 'n interlock! Alleenverkoop voor Noord- en Zuid-Beveland: 'tInterlockhuis -.Goes caries voorkwam. Ook met het melkgebit is het treurig gesteld, zoals een onderzoek in 1935 in gesteld bij ruim 3000 kleuters op scholen voor voorbereidend onder wijs heeft bewezen. In deze toestanden zou alleen be rust mogen worden, wanneer men inderdaad machteloos stond het kwaad te keren. Doch dit is geens zins het geval. Men heeft slechts de lessen der preventieve tandheel kunde op te volgen. Want de er varing leert, dat in plaatsen, waar men deze lessen wel ter harte heeft genomen, ruim 90 procent der kin deren de lagere school verlaat met een gezond gebit, doordat elk op tredend tandbederf bijtijds door het aanbrengen van vullingen is gestuit. Wat leren ons dan de lessen der preventieve tandheelkunde? In de eerste plaats, dat men het einddoel, de sanering van de gebitten van het nederlandse volk, slechts kan bereiken door uit te gaan van de zorg voor het kindergebit. De tand heelkundige wetenschap heeft vast gesteld, dat elk tandbederf begint met een klein gaatje in het glazuur. Indien dit beginnend tandbederf maar bijtijds wordt ontdekt, valt het gemakkelijk te stuiten en is de tand door een kleine vulling voor ondergang te behoeden. Waar ech ter het ontdekken van dit begin stadium achterwege blijft, zal het tandbederf voortschrijden en zal de aangetaste tand onverbiddelijk ver loren gaan en vermoedelijk tot het verlies van meerdere tanden misschien zelfs van het gehele ge bit aanleiding geven. Beginnend tandbederf valt slechts door de deskundige bij de gebits inspectie vast te stellen, evenals aangeboren defecten, die dikwijls tot het ontstaan van tandbederf aan leiding geven. Daarom zijn syste matisch onderzoek en behandeling der gebitten van de kinderen een eerste eis tot behoud van het gebit voor het opgroeiende geslacht. Wanneer moeten systematisch onderzoek en behandeling aanvan gen? Het antwoord op deze vraag moet luiden: vanaf het te voorschijn komen van het melkgebit moeten onderzoek en behandeling regelma tig geschieden 1 Aan deze wens wordt nog slechts sporadisch voldaan. Een groot be zwaar, dat aan een systematische tandheelkundige behandeling van kleuters in de weg staat is, dat deze kinderen niet voldoende in groeps verband te bereiken zijn. Voor het blijvend gebit zijn de omstandigheden gunstiger. De eerste kiezen van het blijvend gebit komen op zes-jarige leeftijd te voorschijn, dus ongeveer op het tijdstip, waar op de kinderen schoolplichtig wor den. Van het zesde tot het dertiende a veertiende jaar zijn alle kinderen in groepsverband te bereiken. Deze periode is daarom de meest ge schikte voor schooltandverzorging. Regelmatige halfjaarlijkse controle en behandeling der gebitten van schoolkinderen heeft tot gevolg, dat deze kinderen de school zullen ver laten met een gezond blijvend gebit. Helaas echter zal de schooltand verzorging zich niet kunnen uitstrek ken over de behandeling van het melkgebit, daar dit op zes-jarige leeftijd meestal reeds zó is aange tast, dat hiervoor van een preven tieve tandheelkunde geen sprake meer kan zijn. De taak van de schooltandver zorging zal dientengevolge bestaan uit het nemen van die maatregelen ten aanzien van het blijvende gebit, waardoor dit voor tandbederf be hoed wordt. Het uiteindelijk doel, dat beoogd wordt met de schooltandverzorging is, de basis te leggen voor een be volking met een gezond gebit. Het onderzoek van de kinderen, die deelnemen, geschiedt twee maal per jaar. Gedurende het eerste jaar der invoering strekt het onderzoek zich uit over de kinderen van het eerste leerjaar. Alle kinderen worden onderzocht en, zo nodig, behandeld, behalve zij le van wie de toestand van het gebit te slecht of de neiging tot verval daarvan te groot is (zorg dragen voor tanden poetsen); 2e voor wie de behandeling uit tandheelkundig of geneeskundig oogpunt niet gewenst is; 3e wier ouders schriftelijk be zwaar tegen behandeling indienen. Ieder jaar worden de kinderen uit het eerste leerjaar bij de school tandverzorging opgenomen, zodat Stelt aan het ondergoed van uw kinderen dezelfde eisen als aan hun bovenkleding, na melijk een uitstekende pasvorm Laat hen dragen 1 Alleenverkoop voor Noord en Zuid-Beveland: 't Interlockhuis - Goes deze na zes jaren in alle klassen der lagere school is ingevoerd. De kinderen blijven gedurende alle schooljaren onder geregeld toezicht. De behandeling bepaalt zich in hoofdzaak tot glazuurdefecten of beginnend tandbederf van het blij vende gebit. Behandeling van grote gaten behoort niet tot de school tandheelkunde. Deze gaten dienen eerst buiten de schooltandheelkunde om behandeld te worden. Het eerste onderzoek vindt plaats in de maand September. Daags te voren zal aan het hoofd der school worden kennis gegeven op welke ochtend en tijd het onderzoek plaats vindt. DEZE WEEK 2 ons fijne boterkoekjes en n/2 ons choc, toffees voor slechts 69 cent. Grote sortering drop. W. DINGEMANSE Levensm.bearijf Kolijnspl. tel. 255 De kinderen dienen bij het eerste onderzoek mede te brengen: a. ziekenfondsleden hun fonds- kaart; b. niet-ziekenfondsleden een be wijs van betaling, af te geven door de gemeente. N.B. Niet-ziekenfondsleden dra gen f 2.50 per jaar bij aan de „Stich ting schooltandverzorging Noord- en Zuid-Beveland". Dit bedrag dient door de gemeente te worden inge vorderd, welke het overmaakt op de girorekening van de Stichting. Zondagdienst artsen. A.s. Zondag doen dienst Dr Janssen en Dr Bruynzeel. ULO-school Kortgene Tot de 2e klas van de Christe lijke Kweekschool werden na afge legd examen toegelaten: L. Wolse, Kamperland; 1. J. de Boo, Kats; J. I. de Boo, Kats, alle drie leerlingen van de ULO- school te Kortgene. Stremming vervoer Vlissingen-Breskens. In het kader van het herstel der sluiswerken te Vlissingen zal in het komende winterseizoen de aanleg plaats der provinciale stoomboot diensten in Zeeland aldaar geruime tijd niet kunnen worden gebruikt. Hoewel alles zal worden gedaan wat mogelijk is om het vervoers aanbod over de Wester-Schelde te zetten, zal dit niet zonder ernstige stagnatie mogelijk zijn. Naar het zich laat aanzien zullen gedurende die tijd vrachtauto's slechts kunnen worden vervoerd over het veer Kruiningen-Perkpolder, terwijl in beperkte mate personenauto's van Vlissingen naar Breskens en omge keerd kunnen worden verscheept. Het ligt in het voornemen te be vorderen, dat de stagnatie, welke naar het zich laat aanzien zes we ken zal duren, niet voor half No vember optreedt. Van de zijde van het provinciaal bestuur is reeds bij het Rijk aan gedrongen op de bouw van nieuwe aanlegplaatsen voor koplading te Vlissingen en Breskens. Het is van belang dat handela ren en bedrijven, die voor de aan voer van hun artikelen of grond stoffen van de veren afhankelijk zijn, trachten zich voor half No vember e.k. te bevoorraden.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1