NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD CMRXJST TER NAGEDACHTENIS No. 2493 Zaterdag 16 September 1950 54e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Wij^hebben in onze vroege jeugd het laatste gedeelte beleefd van het tijdperk van de „gewapende vrede", dat zich van 1871 tot 1914 heeft uitgestrekt. Alle critiek van de toen opkomende generatie richtte zich tegen de wedstrijd in bewapening en tegen de geheime diplomatie. Die tijd lijkt ons nu een paradijs. Voor het gewapend evenwicht is in de plaats gekomen: koortsige bewapening zonder waarborg, dat de vrede in stand blijft. Er was in die gulden tijd van de „balans der machten": bewapening maar rust. Thans is er bewapening èn angst. De welvaart was in staat het arse naal te voedenthans moeten wij de wapens betalen van onze nood druft. Het opdrijven der strijdmid delen, dat nodig blijkt om een nieuwe wereldcatastrofe te verhoeden, ont wricht de gehele economie van het westen. Hoe lang zullen wij de last der bewapening nog kunnen dragen? De ziekte der samenleving doet zich gelden in twee verschijnselen van vernietiging: een belastingdruk waaraan de volken van het westen te gronde gaan en die speciaal Ne derland kapot maakt, èn een voort durende opdrijving van de lonen, die de ene inflatie na de andere teweeg moet brengen en die eindigt in een algemene verarming. De grote vraag die rijst in deze tijden is gesteld door een corres pondent van het amerikaanse blad „Nation" (weergegeven in de Groene Amsterdammer van 9 September): kan men in West-Europa de eco nomie op oorlogsleest schoeien en de huidige levensstandaard hand haven? Velen zijn geneigd, die vraag ontkennend te beantwoorden. Wij mogen de ogen niet sluiten voor de gevolgen van de zware krachtproef, waaraan wij worden onderworpen. Indien wij het pleit winnen en de agressie blijvend het hoofd bie den, worden wij dan niet innerlijk zo verzwakt, dat Rusland zijn slag kan slaan, zonder dat er een schot wordt gelost? De sociale gevolgen van de groeiende spanning tussen lonen en prijzen doen zich overal gelden in stakingen en stakings dreiging, ook bij ons. Onze regering doet het uiterste om de sociale vrede te behouden. Zij heeft er zelfs het economisch hachelijk experiment der vijf procent loonsverhoging voor over, en de loyale vakbeweging steunt haar, ook al waaien geruchten over van binnenskamerse tegenstellingen. Zal op den duur ook het sociale even wicht niet breken, waarom Neder land boven andere landen gelukkig is? Want de beide bedreigingen van de volkswelvaart werken door, nu wij zo bovenmatig door militaire uitgaven worden bezwaard, belas tingdruk en loonopdrijving. De mi nister van financiën, die wel wist De sterke eik is omgehouwen, Die tachtig jaren had doorstaan; Jan Smuts, bekend in heel de wereld, Is moegestreden heengegaan. Een nederlandse ridderorde Heeft welverdiend zijn borst gesierd; Hij was, wie zal hem ooit vergeten, |uist in ons vaderland gevierd. Als veldmaarschalk was hij een hoeksteen Van 't grote brits gemenebest, En daarom waren veler blikken Eerbiedig op Jan Smuts gevest. Tot tweemaal toe zag hem een oorlog Als eerste legercommandant; Hij diende als minister jaren Zijn afrikaanse vaderland. Hij streed voor Volkenbond en UNO Op 'thoog niveau, hem toevertrouwd; Aan het herstel van 't oud Europa Heeft hij naar krachten meegebouwd. En toch, waarom wij Nederlanders Jan Smuts zo waren toegewijd, Dat was dat om de Boerenoorlog, Zijn ongelijke heldenstrijd. Wanneer wij aan Paul Kruger denken, Aan Botha en aan Piet Retief, Dan geven ook Jan Smuts zijn daden Een groots historisch perspectief. Hij zocht zijn volk in bange dagen, Door laffe overmacht geknecht, Hij vocht op de Transvaalse kopjes Voor gouden vrijheid en voor recht. Ja, daarom staan wij in gedachten Aan Smuts zijn sterfbed, fier en stram: Hij was rechtschapen, trouw en dapper, Een oude loot van Hollands stam. De veldmaarschalk is nu gestorven, Maar voor ons landje, arm en klein, Zal hij zijn erenaam behouden, En eeuwenlang Slim-Jannie zijn. (Nadruk verboden) Jaap Mijderwijk DEZE WEEK V2 pond fijn wit speculaas en '/2 ons bruidsuikers voor slechts 68 cent. W. DINGEMANSE Levensm.bedrijf Kolijnspl. lel. 255 welke offers hij vergen moet, heeft verklaard, dat hij de belastingen niet kan verlagen en de drang naar loonsverhoging met zijn inflatio- nistisch gevaar, laat niet af. Zolang het algemeen beeld van de inter nationale verhoudingen zich niet wijzigt, blijven wij, ook als de oor log niet komt, in onze eerste le vensbelangen aangetast. En het wereldbeeld blijft verstard. Rusland heeft de tijd. Het heeft een economische weerstandskracht, die onmetelijker is dan wij vermoeden. En het kan behendig zijn diploma tieke spel spelen, als het de wereld maar in onrust houdt. Onderwijl eist de voort-etterende vete, dage lijks bloed, in Korea. Het wanhopige van de actuele toestand is, dat wij het redmiddel ontberen waarnaar wij, in de peri ode tussen 1871 en 1914 uitzagen als naar de oplossing van de strijd tussen de volken. Wij bedoelende internationale instantie: „Volkeren der wereld, verenigt u, neemt plaats aan ene tafel en beraadslaagt over uw tegenstellingen. Schaft uw ge heime diplomatie af en stelt uw discussies in het licht der open baarheid". Dat was de leuze onzer verwachting. Sedert is de eerste volkerenvergadering mislukt en in de tweede koesteren wij maar wei nig vertrouwen. Overal in Europa kwamen sociaal democratische regeringen. Maar de geheime diplomatie woekert meer dan ooit en de democratie, waar voor wij hebben geleden en waar voor onze dapperen zijn gestorven, bleek na de tweede wereldoorlog een illusie. Hoe zullen wij de de mocratie redden, nu overal de con trole op het staatsbeleid wordt overgedragen aan bijzondere instan ties en de menigte, zeer zeker hier in Nederland, mat en onverschillig zich bevindt tegenover haar eigen politieke rechten, tenzij de loon- kwestie aan de orde is? Bij alle formele wetmatigheid van behande ling, is toch Indië voor Nederland verloren gegaan, buiten de wil van het volk. Achter de variété-voorstellingen, die de Verenigde Naties geven, werken geheime krachten, die nie mand kent, die niemand doorgrondt.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1