NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD No. 2501 Zaterdag 11 November 1950 54e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WiSSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. v2 pond allerhande-koekjes en V/2 ons borstplaatjes of l'/2 ons babbelaars Columbia salon gramofoon met 43 platen. Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. - Franco per post f 3.00. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's De Noordbevelandse boeren bespraken hun problemen. Vrijdag 3 November kwam de Kring Noord-Beveland der Z.L.M. in „DeStadswijnkelder" te Kortgene, onder voorzitterschap van de heer O. M. F. Bom, in algemene verga dering bijeen. De voorzitter opent de vergade ring met het gebruikelijke welkom en spreekt zijn genoegen uit over het flink aantal bezoekers. Van de 300 leden zijn er 64aanwezig! Een bijzonder woord van welkom richt spreker tot ir Geuze, mr Schlinge- man en ir Bos, alsmede tot de ver tegenwoordiger van de L.J.G., de beide burgemeesters van het eiland en de pers. Hij meent de tolk der aanwezigen te zijn, wanneer hij zijn dankbaarheid uitspreekt over de, ondanks de minder gunstige zomer, goede oogst 1950. Doch ook zijn er klachten, met name vooral de gerst regeling. Na voorlezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering komen de ingezonden stukken en mededelingen aan de orde. Hieruit blijkt dat plm. 150 aandelen zijn in geschreven voor de op te richten strocellulosefabriek te Sas van Gent. Een rapport van het Staatsbosbe heer bericht dat er ongeveer 150 km dijk en een 30-tal erven beplant zijn, met rijkssubsidie. Tot lid in de commissie van toezicht op de L.H.S. te Kortgene is benoemd mevr. A. de lager - de Neve te Wolfaartsdijk. Van ir Cleveringa is een vraag bin nengekomen over de verwekte re acties, naar aanleiding van zijn ver leden winter gehouden voordracht. Ook is van hem een lijvig rapport binnengekomen over de door hem verkondigde theorieën, wat ter be studering bij de secretaris verkrijg baar is. Verder deelt de voorzitter nog mede dat het leerlingental der L.H.S. bevredigend is en dat binnen kort weer een aantal cursussen zul len beginnen. Vanwege de Kring zal getracht worden een maisclub op te richten, terwijl ook de mus- senbestrijding op ons eiland ter hand zal worden genomen, echter niet zoals in het verleden met val len. Spreker deelt verder nog mede, dat hij als vertegenwoordiger van de Kring aan het Brug-comité is Vandaag hebben wij voor u Prachtig gebloemd flanel Rose en blauw, f 2.36 p. m. Wit katoen, 80 cm br. f 1.79 p. m. Zakdoeken vanaf 38 ct Breikatoen in de no's 8-10-12. W. DINGEMANSE Textielh. Kolijnsplaat. Tel. 255. toegevoegd en met een deputatie uit dit comité een onderhoud heeft gehad met de Commissaris en leden van G.S. Een optimistisch geluid kon hij niet laten horen, maar be pleit wel de omzetting van dit comité in een stichting. Hierna wordt het woord gegeven aan ir Geuze, die een inleiding houdt over de internationale economische aspecten, bezien in het licht van een Westeuropese samenwerking, zowel op economisch als militair gebied. Na de noodzaak en dwang geschetst te hebben, die leiden tot het naar elkaar toedrijven der West europese staten, gaat spreker uit voerig in op het vrijmaken van het handelsverkeer en de opbouw van de europese tolunie. Hij toont aan dat Nederland, vooral de landbouw in verband met de export, groot belang heeft bij liberalisatie. Verder behandelt spreker ook het verschil in dupering van de landen uit de laatste wereldoorlog; b v. het ver- Lange herenbroeken met wol gevoerd, f 5.90, f 6.19. De Goedkope Simon Klokstraat 21 - Goes schil Nederland-België is wel zeer groot, wat zich ook weer afspiegelt in de verschillende valuta's dier landen. Ondanks onze berooidheid leven wij, dank zij de Marshall hulp, in betrekkelijk grote weelde. In Engeland b.v. is bijna nog alles streng gedistribueerd. Nederland ligt a.h.w. als een „goedkoopte-eiland" tussen zijn naburen, hoe onwaar schijnlijk ons dit ook lijkt, wat na tuurlijk de export van onze produc ten (zuivel enz.) ten zeerste bevor dert. Deze lage prijzen, vooral van onze landbouwproducten, parasite ren eigenlijk op vroeger geïnves teerd kapitaal, dat nu geen rente afwerpt (lage pachten, huren enz.), waarvan een klein gedeelte der be volking, dat politiek geen gewicht in de schaal legt, de dupe is. In hoeverre dit systeem politiek juist is, laat spreker in het midden, maar wel is dit voor het juist genoemde deel der bevolking zeer onbillijk. Na behandeling der arbeidspres taties, in de landbouw 108 °/0 tegen de industrie 90 gerekend naar de vooroorlogse prestaties, belicht spreker de verhouding Nederland- België in Benelux-verband. De laatst gehouden conferenties in Luxemburg hebben heel wat moei lijkheden opgelost, doch lang niet alle. Vooral de belgische landbouw kan niet concurreren tegen onze lage prijzen. Hierna komt ir Geuze tot bespre king van de huidige gerstregeling, waarvan de heer Maas heeft be toogd, dat er een vlammend pro test moest uitgaan van de zeeuwse boeren naar Den Haag. Ais begin oorzaak moet men zien dat de re gering, op aandrang van Amerika, de hier steeds inkrimpende tarwe- teelt wil stimuleren en dit tracht te doen door de tarweprijs iets maar te weinig te verhogen en de gerstverbouw minder aantrekkelijk te maken door de verplichte inle vering van 2500 kg per ha voor 22 cent per 100 kg, af boerderij. Deze prijs kan men echter ook als mini mumprijs beschouwen. Dat deze maatregel op een psychologisch on juist tijdstip (alle prijzen zijn na Korea en de daaruit voortvloeiende hamsterwoede schrikbarend geste gen) werd afgekondigd, is één van de vele grieven die de landbouw tegen deze maatregel heeft. Ook de prijs ligt beneden de kostprijsbere kening van het L.E.I. Na deze inleiding volgde nog een nabespreking, waarvan velen ge bruik maakten door vragen te stel len, die alle door ir Geuze op be- DEZE WEEK samen voor slechts 77 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Kolijnsplaat. vredigende wijze werden beant woord. De voorzitter dankt hierna ir Geuze voor zijn duidelijke uiteenzetting en spreekt de hoop uit hem nog dik wijls op de kringvergaderingen te zien, en deelt de afdeling Wisse- kerke mede, dat ir Geuze op hun jaarvergadering aanwezig hoopt te zijn. In de hierna gehouden rondvraag komen nog enkele problemen naar voren, zoals het in het oostelijk deel van ons eiland betalen boven het contractloon en het beter om schrijven der tarieven voor accoord- Ioon. Waar verder niemand meer het woord verlangt, sluit de voor zitter, onder dankzegging voor de prettige samenwerking, de verga dering. Te koop Te bevragen bij H. KIEVIT, Nieuweweg C 61, Kolijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1950 | | pagina 1