NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Pion vier heeft DE schoenen Raadsvergadering Kortgene MEEWJAERSWENS Zekerheid No 2762 Maandag 2 januari 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissekerke, Tel. no 308, Giro 32622 Abonnementsprijs 2.00 per jaar Franco per post i 3.50 Advertenties 6 cent per mm by bet ingaen van het Jaer onses Heeren 1956 van de Courantier Weer is wel haest een Jaer in 't gryze Niet vertrocken, fctrackx cnalt het Vuurwerck en dan heyeren de kloeken. Oock dit jaer is veel Nieuws door de Courant gemolt, syn vreughdetydinghen en rampen U vertelt. Godts Goedheyt spaerde ons voor Krygscalam'.teyten, behielt ons by de Vree, schoonse elckaer verbytei en seggen: lek, ick wil de Vree van ganser hart maer 'tis de ander gints, die Any ghedurig sart! Toen men tesaemen was in 't stadtjen van Genecven begon een oogenblick weer hoop int hart te leeven; men sach een glimlach en men maeckte si-ch al bly, men sei selfs al: de koude oorlogh is voorby! Maer nauwelyckx was deese sonne-strael verscheenen of guure oostenwindt joegh Lentevreugt ras heenen, sodat ons nu van nieuws gereserveertheyt past. Maer één dingh is een troost: wie waeckt wordt niet verrast! Doch in ons eygen Landt, daer dreyghen de gevaeren: de Doodt woedt yedre d,ag en velt er gantse schaeren, de Vyant is 'tVerckeer, dat alsmaer sneller wordt, de Mens crygt steeds meer haest, de ry-tydt moet becortJ Men rydt en rost en rent met waegens sonder paerden geseegent voelen sich, die 't veeghe lyf bewaerden er comen er steeds meer die ryden, brommen, trappen, se hebben allen haest, en so vallen er clappen; de weeghen syn te smal en dickwerf slegt bestraet, er rust een swaere taeck op die van Waterstaat! Maer als wy int Verckeer als Mensen ons ghedraeghen en niet met slegt ghedrag de weg-ghebruyekers plaeghen en dat is seer voornaem de Borrel laten staen dan sal 'tin 'tNieuwe Jaer wellight yets beeter gaen! Bragt U de Crant ghestaeg een Lyst van ongelucken, sy kon gheluckig oock nog vrolyck Nieuws afdrupten, en deese somer trock een elck een bly ghcsicht wanneer hij sag naer 't immer gunstich weer-berigt. Maer over één dingh wordt nimmer ghenoeg geschreeven: het Huysvestingsprobleem, dat druckt soo veeier leeven! Och leezers altesaem hoe zou het ons verrucken als wy te eenger stont de tydingh konden drucken: Het Leed is thans ghedaen, het is nu alles pluys, Voor elck gesin staet er in -Hollandt nu een Huys! So gaen wy 't Nieuwe Jaer weer in ïnet veele sorghen. Maer waerom so ghemaelt over de dagh van Morgen? Int afgheloopen Jaer hebben w' ons best ghedaen so dat ghy al het nieuws prompt in de Crant vondt staen(' tSy branden, houWelycken, bruiloften of feesten, hetsy dan veylinghen van goederen of beesten of Keur der Overheyt van stadt, gewest en Landt, wat er oock was aen nieuws, Ge vondt het in de Crant 1 So sal het immer syn, wy sullen blyven schryven opdat Ghy van het nieuws moocht op de hoogte blyven^ Wy van de Crant wensen U, Leezers, altegaer Godts Seegen en veel Heyl ,m 't nieuw beghonnen Jaer! MELIS Woensdagmiddag opende de voorzit ter, burgemeester A. A. Schuit, de voltaMige raad met enige welgekozen woorden. De notulen van de vorige vergadering werden, behoudens een kleine wijziging, goedgekeurd en enige ingekomen stukken werden voor ken nisgeving aangenomen. Mededeling werd gedaan, dat de begraafplaats te Co- lijnsplaat vooralsnog geen behoefte heeft aan uitbreiding, de beschikbare ruimte is nog voldoende voor een tiental ja ren. Z.h.s. werd besloten tot het kos teloos in gebruik geven van het gym nastieklokaal der o.l.s. te Colijnsplaat aan de gymnastiekvereniging aldaar op een paar avonden per week. De v.v. Kortgene, de v'.v. Col. Boys en de s.v. Kats verzochten vrijgesteld te worden van betaling van terreinhuur. B. en w. stelden daarom voor deze terreinhuur voorlopig te halveren. Zo dra beoordeeld kan worden of de fi nanciële positie der gemeente verdere tegemoetkoming gedoogt, zal op deze kwestie worden terifggekomen. Het lid Breure kon zich hiermede niet vereni gen en was de enige tegenstemmer. Hij vond dat de gemeente geen filantro pische instelling kon zijn. De voorzitter wees op de vrijetijdsbesteding voor de jeugd en bracht de gevaren van het steeds drukker wordende verkeer naar voren. Op voorstel van b. en w. werd een subsidie toegekend aan de volgende cursussen tot opleiding van kleuter onderwijzeressen, t.\y. opleidingscursus voor het chr. kleuteronderwijs te Mid delburg f 40.'per leerling of f 80. totaal en de cursus tot opleiding voor kleutcronderwijzeressen aan de rijks kweekschool te Middelburg f 40. of f 80.totaal. De subsidie aan het Economisch Tech nologisch Instituut voor Zeeland werd z.h.s. van 5 op 7 cent per inwoner en per jaar gebracht. In verband met de loonsverhoging van 1955 werden de jaarwedden en pensioengrondslagen van de secretaris, ontvanger en de ambtenaren van de burgerlijke stand per 1 juli 1955 vast gesteld. Op voorstel van b. en w. werd de havengeldverordening gewijzigd. Bieten schepen kunnen geen abonnement meer krijgen, enige andere, met name ge noemde, schepen krijgen vrijdom van betaling. Enige premiën ingevolge de premie regeling woningverbetering en -split sing werden toegekend tot een totaal bedrag vah f 650. Afwijzend werd beschikt op een verzoek van de Stichting 19401945 om toekenning van een subsidie. Dit verzoek was ingediend door de -drie zuidelijke provinciën en het heeft ver wondering gewekt bij het college van b. en w. omdat het bestuur der Stich ting bij haar schrijven van maart 1955 heeft medegedeeld, dat het niet voor nemens was verder voor blijvende sub sidie bij de overheid aan te kloppen. De afwijzende beschikking zal, met redenen omkleed, de Stichting worden toegezonden. Enige technische wijzigingen werden aangebracht in de uitkeringsverorde ning, arbeidsovereenkomsten verordening en algemeen ambtenarenreglement, dit laatste in verband met de toetreding tot het I.Z.A. Het lid Wolse meende dat vooral de lagere ambtenaren niet gebaat zullen zijn met de I.Z.A.-rege ling. De voorzitter zeide hierop, dat het ambtenaar-zijn niet alleen lusten maar soms ook lasten met zich brengt. In dit geval moet men de ambtenaren als groep beschouwen, waaruit men zo maar niet één persoon kan nemen. De bij de I.Z.A. aangeslotenen worden niet als ziekenhuispatiënt beschouwd, maar als een vrij patiënt. Met enige voorbeelden toonde spreker de ver keerde toestanden bij de ziekenhuis verzekerden. Z.h.s. werd besloten tot het aangaan van een drie-maandelijkse kasgeldlening van f 250.000.rentende 1,625 pet. per jaar bij de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten te Den Haag. De voorzitter prees zich gelukkig thans de raad te kunnen mededelen, dat er eindelijk een geschikte candi- daat gevonden is voor de betrekking van hoofd aan de o.l.ö. te Kortgene, n.l. de heer P. J. de Jong te Oostburg, thans onderwijzer aan een o.l.s. te Middelburg. Z.h.s. werd daarop de heer De Jong benoemd, zulks met ingang van 1 junï 1956, daar betrokkene eerst in mei de 25-jarige leeftijd- bereikt. Volgens de voorzitter zijn in de loop van 1956 nog enige mutaties bij het onderwijs in deze gemeente te verwachten. Z.h.s. werd hierna het voorstel van b. en w. aangenomen om 27 woning wetwoningen met daarbij behorende grond aan rampslachtoffers te verko pen tegen een kubieke meterprijs van f 40.83. Naast deze bouwkosten wordt in rekening gebracht de benodigde grond a f 6.50 per m2, waarvan het rijk een vierde voor haar rekening neemt. De totale bouwkosten (33 wo ningen) bedragen f 354.615.95. Wat de extra voorzieningen in die woningen betreft, hiervoor mag een bedrag van f 700.in rekening worden gebracht waarin door het rijk ongeveer 80 pet. wordt bijgedragen. Dat de overdracht van de woningen zo laat kon geschie den, moet worden geweten aan de moei zame onderhandelingen met verschil lende instanties over tegemoetkoming in grondkosten en het treffen van voorzieningen in de woningen, die bij normale woningwetbouw niet worden toegestaan. Bij de rondvraag informeerde het lid Welleman naar een achteruitweg voor enige woningen in de nieuw bouw. De voorzitter antwoordde hier op, dat uit de door het kadaster ge dane opmetingen bleek, dat de schei ding van de grond van Kallewaard en Poortvliet mekaar overlappen, zodat een uitweg daar voorhands niet mo gelijk is. Deze zaak zal nader bekeken worden. Welleman informeerde ook nog naar de ,,gift uit Nieuw Zeeland". Hierop ontspon zich een levendige dis cussie. Tot onze spijt kunnen wij hier over geen verslag geven. Moesten wij in een raadsverslag van Wissekerke, via de zeeuwse statenzaal, wijzen op de plechte akoestiek van de zaal, thans COOMANS vooi {yn tatweltpod moeten wij dit doen over de akoestiek van de raadzaal te Kortgene. Deze is altijd uitstekend, behalve deze mid dag. Oorzaak: de zware westenwind, die onophoudelijk de dakbedekking deed klapperen, alsof tientallen vlaggen aan het dak waren aangebracht. Resultaat het gesprokene was door de pers en ook door de raadsleden niet in haar geheel te volgen. Op een vraag van het lid Wolse over de nog niet aanwezige beplanting bij de Ned. Herv. Kerk te Kortgene, antwoordde de voorzitter, dat dit zijn volle aandacht heeft. Het lid Breure informeerde naar de schade die pas aangericht is door een co-aster in de verbrede haven ingang te Colijnsplaat. De voorzitter zeide, dat de herstelwerkzaamheden met bekwame spoed worden uitgevoerd en dat verzekering de schade dekt. Hierna sloot de voorzitter deze laatste vergadering in 1955 en dankte, ook namens b. en w. en secretarieperso- neel, de leden voor de prettige en goe de samenwerking in het afgelopen jaar, waarop met een zekere dankbaarheid kan worden teruggezien. Met de beste wensen voor het nieuwe jaar besloot spreker. Het oudste lid, de heer Korte- knie, dankte voor de hartelijke woor den tot de raad gericht en bood, na mens die raad, wederkerig zijn beste wensen aan. Nog niet zo heel veel jaren geleden, toen wij uit de verschrikkingen van de oorlog bevrijd werden, hebben wij dat ervaren als een onnoemelijke ver lichting. Geen angst meer voor de dreiging van die laarzen, die aan onze deur voorbij gingen. Geen angst meer voor de dreiging van die helse oor logsmachines, die ieder ogenblik dood en verschrikking konden brengen. Geen angst meer voor die wurgende onze kerheid van wat de dag van morgen nu weer voor ellende zou brengen. Als gekken hebben wij staan zwaaien naar de vliegtuigen, die hun luiken openden om ons voedsel te geven. En hebben dat ervaren als een geschenk uit de hemel. Vrij waren we nu voortaan. Het zou, nooit geen oorlog meer worden. Wij moesten van voorafaan weer beginnen om ons bestaan op te bouwen. Maar wat gaf dat? Wij waren vrij van al die verschrikkelijke onzekerheden. Wij wis ten dat alles nu anders en beter zou worden. In die oorlogsjaren hebben wij het ervaren wat hel betekent geen vrij heid, geen zekerheid meer te hebben. Onzeker te zijn van de toekomst. Al die vertrouwde dingen, die vanzelfspre kendheden, waren van ons afgevallen. Je had geen houvast meer. Voor ons, Nederlanders, voor wie ,,een vaste be trekking" als summum van zekerheid toch altijd nog als een ideaal gold, dat vele ouders voor hun kinderen nastreef den, was het wel zeer verschrikkelijk te ervaren, dat al die zekerheden zo maar wegvielen. Waarheden, die als dogma's golden, bleken maar zeer be trekkelijk te zijn. De gewone gang van zaken, waar wij heel ons doen en la ten op hadden ingesteld, werd zo grondig gewijzigd, dat we niets meer gek vonden. Waar wij als fatsoenlijke mensen onze medemensen vroeger op aankeken, dat deden we nu allemaal en vonden het heel gewoon. Heel dat ingewikkelde en in lange jaren van heerlijke rust opgebouwde systeem van wat paste en van wat niet paste bleek in de verste verte niet meer te klop pen. Er golden weer andere normen. Alles was met één slag vernietigd. Weg! En daarmede was onze zekerheid dan ook radicaal vernietigd, verdwenen. Inmiddels zijn er weer een aantal jaren voorbijgegaan, jaren die ons de A-bom en de H-bom gebracht hebben. Indonesië, Korea, Formosa. Mislukte conferenties hier en mislukte confe renties daar. Oorlogen en geruchten van oorlogen, spanningen, ontspanningen en nieuwe spanningen. Er groeit een geslacht op van men sen, dat irauum dreigt te worden vooo* al die verschrikkingen, welke, ieder voor zich, toch een dodelijke dreiging inhouden. Wij raken aan al deze dingen ge- Wend. Onze zekerheid is een chroni sche ziekte geworden met alle funeste gevolgen van dien. De zwaksten zijn fatalistisch en zien wat komen gaat als onvermijdelijk. De sterken en nuch- teren weten dat wij in een ernstige Ganzepooristraat 21, Tel. 2084 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1