NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD C Vlottere regeling en uitgifte van kentekenbewijzen HUGO DE GROOT J> HAMEA HET DELFTS ORAKEL Handen en Lippen ruw?pn^L Voorkom de rampen, zorg voor uw lampen No 2770 Zaterdag 25 februari 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissekerke, Tel. no 308, Giro 32622 Abonnementsprijs 2.00 per jaar Franco per post I 3.50 Advertenties 6 cent per mm Met ingang van volgend jaar: Er komt een belangrijke vereen voudiging in de regeling voor de kentekenbewijzen voor motorrijtui gen, zo heeft de minister van Ver keer en Waterstaat donderdag aange kondigd bij de opening van de RAI te Amsterdam. Als het nieuwe sy steem is ingevoerd en dat zal niet later zijn dan 1 januari 1957 dan kan iemand, die een nieuwe auto of motorfiets koopt, bij wijze van spreken nog dezelfde dag het 'kentekenbewijs in zijn bezit hebben en gaan rijden. Tot nu toe was het zo, dat én de verkoper én de koper altijd enkele da gen, of soms zelfs enkele weken, moesten wachten op dit onmisbare do cument. Dat gaf aanleiding tot vele klachten. En het zijn deze klachten geweest, alsook het streven naar een vlettere werkwijze bij de betrokken rijksdiensten, die ertoe hebben geleid, dat naar een nieuw systeem is gezocht. Kentekenbewijzen worden, volgens het bestaande systeem, afgegeven op een centraal punt: de rijksdienst voor het wegverkeer. Elke aanvrage legde een lange weg af tussen diverse andere diensten die met het wegverkeer te maken hebben, voordat het document kon worden afgegeven. Op ieder kentekenbewijs komen twee soorten gegevens voor: de technische gegevens over de auto of het motorrij wiel én persoonlijke gegevens over de man of vrouw, die met het voertuig rijdt. Twee delen. Een werkgroep van deskundigen ingesteld door de ministers van Ver keer en Waterstaat en van Financiën heeft nu zó geredeneerd: laten wij het kentekenbewijs splitsen in twee delen. Op deel A komen de gegevens betreffende het motorrijtuig; op deel B de persoonlijke gegevens van de hou der van het bewijs. Deel A kan dan tevoren worden uitgeschreven, u.l. zo dra de auto of de motor de fabriek heeft verlaten, of is geïmporteerd. Wie een nieuw motorrijtuig koopt, kan dit deel A er meteen bij in ontvangst ne men. En voor het uitreiken van deel B heeft men een methode gevonden, die COOMANS de koper van de motor of de auto geen extra tijd kost: dit deel B zal n.l. worden afgegeven door de ont vanger van de accijnzen, bij wie men tóch terecht moet om de wegenbelas ting te betalen. Aangezien er in het land 120 van deze ontvangkantoren zijn, kan men dus spreken van een belang rijke decentralisatie van de werkzaam heden. In plastiek hoesje. Het spreekt wel vanzelf, dat elk van de delen A of B afzonderlijk geen betekenis heeft. Het kentekenbewijs is pas compleet als de houder beide „helf ten" tegelijkertijd kan tonen. Maar de procedure is sterk vereenvoudigd. Wie een auto of motor koopt, krijgt deel A erbij, gaat met deel A naar het ont vangkantoor, krijgt daar deel B én de wegenbelastingkaart, de drie papieren gaan in één plastiek hoesje en er kan gereden worden. JVIen heeft in verband hiermee ook een ander model wegen belastingkaart ontworpen. Wat de kosten betreft: voor deel A moet door importeur of dealer f 10.beiaald worden, voor deel B door de koper f 3.In het bedrag .van f 10.is f 3.inbegrepen „als waarborgsom5', die wordt terugbetaald als het voertuig „ophoudt te bestaan". Dit nieuwe systeem zal alleen wor den toegepast voor motorrijtuigen, die nieuw en compleet in de handel wor den gebracht. Er zal naar gestreefd moeten worden aldus het rapport Van de werkgroep, die het nieuwe sy steem ontwierp ook voor andere voertuigen zo spoedig mogelijk te ko men tot het uitreiken van de nieuwe bewijzen. Voor de overgang van „oude" kentekenbewijzen naar de nieuwe do cumenten is een regeling getroffen. Het voordeel van de nieuwe regeling wordt eens te meer duidelijk, wanneer men bedenkt dat ieder motorrijtuig gemiddeld één maal per drie jaar van eigenaar verandert. Tot nu toe moest bij elke verandering van eige naar het kentekenbewijs door de rijks dienst voor het wegverkeer worden gewijzigd. Volgens het nieuwe systeeip behoeft alleen deel B veranderd te worden, deel A blijft het motorrijtuig vergezellen totdat het buiten dienst gesteld wordt. (Nadruk verboden) Geneest ruwheid en schraalheid De spiegel van het verleden Ondank was het loon voor deze geleerde vaderlander Het jaar 1621 is zowel voor Neder land als voor de gehele wereld een zeer belangrijk jaar geweest. Wanneer men voor dit jaar de jaartallenboekjes van de lagere school zal naslaan, vinden wij daar alleen, dat Hugo de Groot met medewerking van zijn vrouw en zijn dienstbode in een boekenkist ontsnapte uit zijn gevangenis, het slot Loevestein. Deze wonderbaarlijke ont snapping wordt op school met veel om haal van woorden verteld en blijft in de kinderhoofdjes achter als een a- vontuurlijk verhaal, waarvan hun de werkelijke betekenis vaak ontgaat. Hugo de Groot is echter de man, die door zijn publicaties de grondslag heeft gelegd voor het internationale volkenrecht, waarvan de voorbereidin gen werden verricht tijdens zijn loeven- steinse gevangenschap, en die haar be kroning vonden na zijn ontsnapping in de publicatie van zijn wereldbe roemde boek „De iuri belli ac pacis" in 1625. t Een wonderkind. Geboren uit vooraanstaande ouders te Delft op 10 april 1583 zijn va der was reeds een uitmuntend geleerde, die niet alleen rechten had gestudeerd, maar ook filosofie, muziek en wis kunde bleek reeds op zeer jeugdige leeftijd, dat Hugo zijn grote begaafd heid van zijn vader had geërfd, want reeds op 8-jarige leeftijd schreef hij latijnse elegieën (treurdichten), die zijn ouders en medescholieren van de la tijnse school in 'Delft versteld deden staan. Men is van mening, dat Hugo de Groot nimmer waarlijk jong is ge weest. Hij speelde niet met zijn school kameraden in de delftse straten, maar gebruikte al zijn tijd om zijn kennis vooral van de latijnse taal te verrijken. Is het dan verwonderlijk, dat hij als elfjarige jongen reeds tot de leidse universiteit werd toegelaten, w<aar hij gedurende de drie jaar, dat hij er ver bleef, nog grotere roem aan zijn reeds roemrijke familienaam toevoegde door zijn verdedigingen van wiskundige, wijsgerige en rechtsgeleerde stellingen? Zo kon het gebeuren, dat hij als vijftienjarige knaap door landsadvo caat Van Oldenbarneveldt werd uit gekozen om deel uit te maken van het gezelschap van de politieke mis sie, die onder diens leiding naar Frankrijk werd gezonden. Daar werd hij voorgesteld aan ko ning Hendrik IV, die uit bewondering voor de veelzijdige kennis van de knaap, hein 'zijn beeltenis, bevestigd aan een gouden keten, cadeau deed. Zijne majesteit stelde ,,het wonder van Holland" als voorbeeld ter navol ging aan zijn hovelingen. Tijdens zijn verblijf in Frankrijk verwierf hij zijn doctoraat in de rechtswetenschap aan de hogeschool van Orleans. Voor een politieke carriere. Terug in het vaderland vestigde hij zich, overeenkomstig de wensen van Johan van Oldenbarneveldt, als advo caat in Den Haag, en begon daar op zestienjarige leeftijd een praktijk. Deed hij dit om zich voor te bereiden op een ambtelijke of politieke carriere, zoals Van Oldenbarneveldt het voor hem gedaan had en zoals Johan de Tja/npe Tere huid? Babyderm-zeep Witt het na hem zou doen? Vast staat, dat hij zijn lijfspreuk „Ruit Hora" (het uur vliegt voort I) getrouw bleef. Zijn nieuwe uitgave van Martianus Ca- pella in 1599 werd eenstemmig door de geleerden van die tijd geroemd. Hij werd tot 's lands historie-schrijver be noemd en verkreeg tevens de titel (en het werk) van advocaat-fiscaal aan het Hof van Holland. In 1608 trouwde hij de dochter van de burgemeester van Veere, Maria van Reygersbergh, een sterke Zeeuwse, die haar man met hart en ziel liefhad en hem trouw bleef, ook toen hij, na in 1613 tot pensionaris van Rotterdam be noemd te zijn, in kerkelijke twist ge raakte en daardoor gevangen werd ge nomen Men zag in hem reeds de opvolger van de bejaarde Van Oldenbarneveldt als landsadvocaat, toen hij in 1617 ,in het College van Gecomitteerde Raden werd opgenomen, maar het waren zijn standvastigheid en zijn eerlijke over tuiging die hem er toe dwongen zijn rechtvaardige beginselen vol te houden en zich te mengen in de strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstran ten. Hij hield magistrale redevoeringen in de Statenvergadering van Holland en droeg het zijne bij tot de over brugging der geschillen. Verergering der tegenstellingen. Een in de statenvergadering aangeno men resolutie, waarbij het de predikan ten verboden werd de geschillen tusfeen beide partijen vanaf de kansel te be handelen en begrip en verdraagzaam heid voor elkanders geloof te prediken, werd de inleiding tot ,,'s Lants treur spel". Een grote onrust ontstond in het land en allerlei verwikkelingen leid den tenslotte tot de arrestatie en ge vangenneming van Hugo de Groot, Van Oldenbarneveldt en Rombout Ho- gerbeets, die als „voornaamste rad draaiers" werden aangemerkt. Uit Hugo de Groot's „Verantwoor- dinghe" of Apologie leren wij, hoe hij zich tegen het onrecht, dat hem en de zijnen werd aangedaan, heeft verzet. Dit verweerschrift werd tijdens zijn gevangenschap geschreven en na zijn ontsnapping te Parijs uitgegeven. Na eerst gevangen gezeten te heb ben op het Binnenhof te Den Haag werd hij na Van Oldenbarneveldt's ont hoofding overgebracht «naar het slot Loevestein, waar later zijn vrouw en zijn kinderen zich vrijwillig bij hem voegden. Uit de geschiedenis Is genoeg zaam bekend, hoe hij door middel van zijn vrouwr en hun trouwe dienstbode Elsje van Houweningen in een boeken kist ontsnapte en via Waalwijk en Ant werpen in Parijs terechtkwam, waar hij in bekrompen levensomstandigheden verder werkte aan de reeds gelegde grondslagen van zijn wereldberoemde werken over het volkenrecht, de hol- landse rechtsgeleerdheid en de geschie denis. Werken, die thans nog immer in de belangstelling staan. Heimwee en terugkeer. De benarde omstandigheden waarin hij leefde, deden vaderlandsminnend als hij was Hugo de Groot nog ster ker naar zijn vaderland terug verlan gen. Toen prins Maurits in 1625 was gestorven en zijn vroegere medescho lier Frederik Hendrik prins der Ne derlanden werd, achtte hij de tijd gun stig om naar zijn geliefd vaderland terug te keren. Grotere vergissing is door hem nim mer gemaakt. Hoewel vriendelijk, zij het met enige reserve ontvangen, duur de zijn verblijf nauwelijks één jaar, want in 1632 werd een prijs van'2000 gulden op zijn hoofd gesteld voor ie dereen, die hem aan de justitie zou uitleveren. Hij verliet als een verguis de zijn geboortegrond, vestigde zich nabij Hamburg en werd na twee jaar op wens van Gustaaf Adolf, de ko ning van Zweden, tot zweedse gezant aan het Franse hof benoemd. Weer was de vluchteling terug ia Frankrijk, maar welk een verschil met de eerste maal, toen hij in Frankrijk kwaml Ondanks vele onaangenaamhe den zowel van franse zijde als van ne- derlandse landgenoten in Frankrijk, werkte hij tien jaar tot volle tevre denheid van het zweedse koningshuis. Hij verzocht uit eigen beweging zijn terugroeping, reisde via Rotterdam en Amsterdam, waar hem een grootse ont vangst werd bereid, terug naar Stock holm, waar hij ook vele vijanden vond. Een hem in het vooruitzicht gestelde betrekking bleek niet aanwezig en uit eigen beweging nam hij toen zijn ontslag om aan de roepstem van zijn geweten en verlangen gehoor te geven: terug naar het vaderland, dat hij zo innig liefhad. Te laat eerherstel. Toen kwam het ongeluk op zijn weg. Na zich voor Lübeck te hebben ingescheept, werd hij door een storm op de kust van Pommeren geworpen, bereikte in een open rijtuig ziek en uitgeput Rostock en overleed- daar op 28 augustus 1645, ver verwijderd van het vaderland, dat hij zo trouw had gediend, maar dat hem op afschuwe lijke wijze had vernederd. Was Hugo de Groot's oeuvre intus sen met tal van wetenschappelijke wer ken uitgebreid, zijn jeugdliefde bleef bij de taal- en letterkunde: het schrij ven van poezie in de latijnse taal. Was hij derhalve zowel historicus als filo soof en theoloog, de grootste belang stelling gaat toch uit naar zijn wer ken op rechtskundig gebied, waarin hij een ware kunstenaar bleek. Na zijn overlijden in 1645 werd zijn lichaam gebalsemd en naar Delft, zijn geboortestad, vervoerd, waar het in de Nieuwe Kerk is bijgezet. Maar het duurde nog tot 1781, voordat zijn vol gelingen een eenvoudig praalgraf voor hem oprichtten, ter gedachtenis aa*i een man, die de wereld verbaasd heeft doen staan om zijn uitgebreide ken nis van vele zaken. Een profeet, die in eigen land niet werd gewaardeerd, omdat hij toevallig aan de volgens de toenmalige begrippen aan de „verkeer de kant" stond en daarom uit het va derland werd verbannen, wat voor hem, die een zeer grote vaderlands liefde bezat, een misschien nog zwaar dere straf was dan de dood op het schavot, zoals die Johan van Olden barneveldt, zijn meester en vriend, ten deel viel. (Nadruk verboden) Beide koplichten van een auto moe ten voor het tegemoet komend verkeer duidelijk zichtbaar blijvend helder wit of helder geel licht uitstralen. Kop lichten, die b.v. door een los contact telkens aan- en uitgaan, zijn dus niet toegestaan. Er dient voor gezorgd te worden, dat ze goed gesteld zijn, dus niet b.v. zo, dat de stralenbundels ongelijk ge richt zijn. Het doel van de verlichting is niet alleen uw weg te beschijnen, maar nok om voor de tegenligger uw po sitie te bepalen. Dit is ook de bestemming van de jstadslampen, die evenals de koplampen op gelijke hoogte moeten zijn aange bracht en zich op geen grotere afstand binnenwaarts mogen bevinden dan 40 cm. Zodoende kan de tegenligger zich oriënteren op de breedte van uw auto. Aparte stadslichten zijn niet vereist, als ze in de koplampen zijn aange bracht, mits deze niet meer dan 40 cm binnenwaarts zijn geplaatst. De maximumhoogte voor de koplam pen, gerekend van de grond, is 1.25 meter, minimum 40 cm. Voordat een andere instantie er zich mede bemoeien zou: heeft u wel eens nagegaan, of de lantaarns en Me gloei lampjes, zoals het officieel gezegd wordt, „voorzien zijn van het door de minister vastgestelde merk?" En dan tenslotte: „Wilt u voor uw tegenliggers tijdig dimmen?' Met „tij dig" bedoelen we van het ogenblik af,: dat de tegenligger in uw stralenbundel komt tot het moment, dat hij gepas seerd is. VERBOND VOOR VEILIG VERKEER

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1