NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Raadsvergadering Kortgene Aloord-Beveland in de greep van het ijs Neus-Verkoudheic3 Ruwe,rode handen 1 No 2771 Zaterdag 3 maart 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissekerke, Abonnementsprijs f 2.00 per jaar Franco per post f 3.50 Woensdagmiddag kwam de raad vol tallig bijeen onder voorzitterschap van burgemeester A. A. Schuit. Deze o- pende de zitting met een welkomst woord en sprak er zijn blijjdschap over uit, dat alle leden op deze biezondere dag, 29 februari, aanwezig konden zijn In een kort resumé sprak hij dank woorden voor het feit, dat de gemeen te in het afgelopen jaar voor onheilen en rampen gespaard is gebleven. Door de gemeente werd in 1955 aan woningpremie f 8450.betaald; de ulo-school is thans van de nodige leer krachten voorzien, wat, jammer ge noeg, nog niet van de openbare school gezegd kan worden: de steen des aan stoots: de stinkende waterleiding door het dorp wordt gedempt; de straatver lichting werd tot ieders tevredenheid veranderd; de haventoegang te Colijns- plaat werd verbeterd en de drinkwa tervoorziening in deze gemeente kwam tot stand. (Deze zomer zullen de bui- tenliggenden zijn aangesloten). Aan wensen bracht spreker naar vo ren: een bejaarden-woning of wo ninkjes voor bejaarden, wijkgebouwen, badhuizen en een kleuterschool. Met dank aan de Allerhoogste heeft men thans het oude jaar verlaten, met de vraag om de zegen van de Aller hoogste gaat men nu het nieuwe jaar in. Ook namens het college van b. en w. dankte spreker de leden voor hun medewerking in het afgelopen jaar en deed een beroep op hen, in het nieuwe jaar weer op hun medewerking te mo gen rekenen. Persoonlijk en ook weer namens b. en w. dankte hij het secre tarie-personeel. Het oudste lid in jaren, de heer Kor- teknie, sprak namens allen woorden van dank en bood wederkerig hun ge lukwensen aan, daarbij de hoop uit sprekende, dat dit jaar weer in dezelfde geest mag vergaderd worden. De notulen van de vorige vergade ring werden onveranderd goedgekeurd, waarna een 20-tal ingekomen stukken voor kennisgeving werden aangenomen. COOMANS v&ot f ijn tazweltooi Enige mededelingen ondergingen een zelfde lot. Bij dezte mededelingen was ook een verslag over het overleg dat met de gemeente Arnhem is gepleegd inzake beplanting van de Hoofdstraat. Dit voorjaar zal er geplant worden; Arnhem zou gaarne zien, dat dit met behulp van de jeugd zou geschieden, een z.g. boomplantdag dus. Een wijziging van de verordening op de heffing van een baatbelasting no. 2 werd z.h.s. goedgekeurd. Aan een tiental ingezetenen werd een premie ingevolge de premieregeling woningverbetering en -splitsing toege kend tot een totaalbedrag van f 2696.67 In de algemene politieverordening in deze gemeente werd een verbod, tot het als vermakelijkheid of bezienswaar digheid vertonen of doen vertonen of gevechten van mensen met dieren on derling te doen plaats hebben, ingevoegd De afdeling Zeeland-Noord van de Ned. Ver. tot bescherming van dieren kreeg een afwijzende beslissing op haar verzoek om subsidie, omreden reeds een subsidie van f 25.werd verleend aan de Ned. Vereniging. Evenzo werd afwijzend beschikt op het subsidieverzoek van de K.N.A.G. De A.N.W.B. wordt reeds gesubsidieerd. Het getal wekelijkse lesuren vakon derwijs aan de o.l. scholen en de ulo school werd vastgesteld op resp. U/7 en 2/3 In afwijking van het raadsbesluit van 28 dec. 1955 werd thans een subsidie van f 75.per leerling, afkomstig uit deze gemeente, voor het jaar 1956 aan de cursus tot opleiding voor kleu teronderwijzeres aan de rijkskweek school te Middelburg yerleend. Met algemene stemmen werd de heer M. Meesen tot secretaris-penningmeester der gemeentelijke instelling voor Maat schappelijk Hulpbetoon benoemd. Tot waarnemend ontvanger der ge meente werd beëdigd de heer M. Mee sen, commies ter secretarie alhier. De heren C. J. Kole te Colijnsplaat, C. A. van der Maas te Kats en A. Wel- leman te Kortgene werden met resp. 10, 11 en 10 stemmen herbenoemd tot leden van het bestuur Maatschappelijk A Een beetje in de neus Heerlijk verlichtend wat mijnhaBPt maakt is goed Hulpbetoon. In de vacature J. Eiken hout, die zich in verband met zijn leeftijd niet meer verkiesbaar stelde, werd de heer G. J. Goudswaard te Kats met 10 Stemmen benoemd. Tot voorzitter van dezelfde instelling werd wethouder G. L. Maas met al gemene stemmen benoemd. In verband met het in werking tre den van de I.Z.A.-regeling per 1 ja nuari 1956, werden diverse pensioens grondslagen met 2 pet. verhoogd. Aan de gemeente-secretaris W. Goos- een werd bouwVolume voor één woning toegewezen. Genoemde persoon is voor nemens te Kortgene een huis te bou wen. Op voorstel van b. en w. werd af wijzend beschikt op een verzoek van de heer W. Smit te Colijnsplaat om bouwvolume beschikbaar te stellen voor een woning. 11 juli 1955 werd hem een premie toegestaan voor de verbouw van zijn woning, Ha\elaarstraat 23. Het lid Breure vond het jammer, dat geen bouwvolume verstrekt werd aan deze persoon, die toch voor eigen rekening wil bouwen. De woningvoorraad ver meerdert er toch mede, vooral wan neer aan die verstrekking de voorwaar de wordt verbonden van het bouwen op een andere plaats dan Havelaar- straat 23. Het lid Van der Weele was dezelfde mening toegedaan en stelde voor dit besluit, tot nader onderzoek, aan te houden. B. en w, konden hiertoe niet besluiten en het lid Welleman was bang voor het niet-gebruiken van de volumes waarover de gemeente nog beschikt, vooral met het oog op de nieuwe regeling die pas bekend ge maakt is. Met de stemmen van de le den Klaassen, Contant en Breure te gen, werd een afwijzend besluit ge nomen. Aan de commissie voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande werd een subsidie verleend voor verlichting en verwarming bij het geven van kook cursussen te Colijnsplaat en Kats. Op de vraag van het lid Breure, welk be drag hiermede gemoeid zal zfijn, ant woordde de voorzitter, dat dit onge veer 60 gulden zal vergen. Aan de Vereniging voor Veilig Ver keer „De Bevelanden" te Goes werd een subsidie verleend van 50 cent per geslaagde leerling uit deze gemeente voor het verkeersexamen. De sportterreinen worden dit jaar niet meer voor beweiding beschikbaar gesteld, omdat de gemeente thans in het bezit is van een grasmaaimachine, waarmede die velden zeer behoorlijk gemaaid kunnen worden. Het lid Van Hee vroeg of de beplanting van de sportterreinen al op gang is gebracht, de voorzitter antwoordde bevestigend. De uitrit van het Molenpad (hoek dijk Stadspolder) zal verbeterd worden. Besloten werd daartoe ongeveer 20 in2 grond van P. Hollestelle en ongeveer 25 m2 grond van mevr. Markusse - Ca- pelle te Leiden te kopetn- a f 1.per m2. Door verbreding van de uitrit (in rit) zal de veiligheid ter plaatse aan merkelijk verhoogd worden. Met algemene stemmen werd beslo ten de vrijkomende grond van de te dempen watergang te kopen van de Stadspolder voor de prijs van f 1. totaal. Deze grondeigendom is noodza kelijk voor het treffen van de nodige voorzieningen. De 6e en 7e begrotingswijziging van de gemeentebegroting 1955, gewone dienst, werd z.h.s. vastgesteld, evenzo de 5e en 6e wijziging van de kapi- taaldienst, begroting 1955. Aan de vereniging voor chr. nat. schoolonderwijs te Colijnsplaat werd op haar verzoek een voorschot van f 5500.- verleend ingevolge art. 103, 6e lid der Lo.-wet 1920. Een wijziging in de gemeenschappe lijke regeling van de schoolartsendienst op Walcheren, Noord-Beveland en Zuid- Beveland-west werd aangebracht, waar door de commissie van beheer van die dienst bevoegd is een rekening-courant- overeenkomst aan te gaan. Besloten werd de door de n.v. Bouw- kas voor Ned. Gemeenten aan enige personen uit deze gemeente verstrekte leningen te garanderen. Dit zijn 20 en 30 jaar lopende bedragen tegen 3,5 pet. Aan de ijsclub „De Driehoek" te Kats, de ijsvereniging „Ons Genoegen" te Colijnsplaat en de ulo te Kortgene werd ieder een subsidie van f 10. verleend voor gehouden ijsfeesten voor schoolkinderen. Besloten werd om aan A. Wisse te Kortgene een stuk grond ter grootte van 200 m2 in de Julianastraat te ver kopen. B. en w. worden gemachtigd de ter plaatse liggende grond zo gunstig mogelijk te verdelen. Aan de afdeling Colijnsplaat van de Ned. Ver. voor E.H.B.O. werd, ingaande 1956 en tot wederopzegging, een sub sidie verleend van f 50.per jaar. Deze afdeling is opnieuw gestart met aanvankelijk 20 leden. In het kader vanf de B.B. wordt zij van het grootste be lang geacht. Van gemeentewege zal er worden op aangedrongen, dat de mate rialen van de oude en nu ontbonden E.H.Bj.O.-afdeling aan de nieuwe af deling worden overgedragen. De overeenkomst met het Gem. Adm. kantoor te Goes tot het door de ge meente beschikbaar stellen van een mi lokaal voor zittingen door dat kantoor, werd met algemeen goedvinden opge zegd. De kerkeraad der Ned. Hervj. Kerk is bereid hiervoor een zaaltje in gebruik te geven. In verband met de felle koude werd op 17 februari j.l. aan de daar voor in aanmerking komende personen een extra-bon voor nog 2 hl kolen verstrekt. Deze geste werd als een goede daad beschouwd en die verstrek king werd daarom dan ook door de raad gesanctioneerd. Hierna kon de voorzitter mededelen, dat de gemeenterekeningen over de ja ren 1952, 1953 en 1954 gereed zijn.' In de commissie hot nazien van be doelde rekeningen werden benoemd de leden Salomé, Breure en Van Hee. Tel. no 308, Giro 32622 Advertenties 6 cent per mm Bij de rondvraag wenstfe het lid Wel leman een inhaalverbod voor het weg gedeelte gemeentehuis-molen. Uit de hierop volgende bespreking bleek de uitvoering van dat verbod op onover komelijke bezwaren te gullen stuiten, niettemin zal het nader bekeken wor den en in een volgende zitting aan de orde gesteld worden. Het lid Welleman vroeg ook, waar om de huurders van gemeentewoningen hun huurpenningen steeds ten gemeen tehuize moeten brengen en waarom dit geld niet werd opgehaald. De voorzitter zeide hierop, dat huurschuld een breng- schuld is, maar dat ook dat geval na der bekeken zal worden. Op de vraag van Welleman, waarom de hand niet werd gehouden aan art. 22 der gemeenteverordening, waarbij een ieder verplicht is zijn trottoir sneeuw vrij te maken en te houden, ontspon zich een sneeuwpraatje. Hieruit bleek, dat het sneeuwruimen over het alge meen geen reden tot klagen heeft ge geven. Het lid Van der Weele zeide, dat het geraeentepersoneel prima gewerkt heeft, hij moest ze daarvoor een pluim pje geven. Ook het lid Korteknie moest de gemeentewerkman te Kats lof toe zwaaien voor zijn keurig werk in de vorst- en sneeuwperiode verricht. Het lid Breure was niet zo best te spreken over het sneeuwruimen op straten en De verbinding Noord- en Zuid-Beve land door een dam wasdeze week een feit, alleen de dam was een ijsdam. De koudste februarimaand van de laatste paar honderd jaar is ten einde, ook de strenge vorst is geweken,. Velen zullen een zucht van verlichting ge slaakt hebben, toen in het begin van deze week de langverwachte dooi haar intrede deed. Gebrek is er op onsei land, voor zover wij hebben kunnen constateren, niet geweest, noch aan het een, noch aan het ander, maar de grote sneeuwmassa en de moeilijke en onge regelde bootdiensten schiepen toch ook huji problemen. Evenals in overig Nederland hebben op ons eiland velèn zich ingezet om de nood van vele vogels zoveel moge lijk te helpen verlichten. Dank zij de spontane hulp van velen, konden dage lijks voederingen op grote schaal plaats vinden. Toen op het laatst van vorige week de bootverbinding Kortgene-Wolfaarts- dijk door de zware ijsgang in de Zand- kreek uitviel, kon de boot tussen Kam perland en Veere gelukkig nog blijven varen. Ook hier was de verbinding niet ideaal, maar met kunst- en vliegwerk heeft deze dienst nog tot vrijdagavond gefunctioneerd. De reddingsboot uit Veere, met haar wakkere bemanning, heeft het dienstbootje daar nog wel eens moeten helpen, ja, ze heeft zelfs nog passagiers naar Kamperland over gebracht, maar er was toch een ver binding. Toen ook deze dienst zaterdagmorgen was uitgevallen, kon het reizend pu bliek, alsmede de post, te voet over het ijs van Kats naar Katseveer, vise versa. Veerman Noordhoek had een voetpad over het ijs uitgezet, waar van door velen een dankbaar gebruik is gemaakt. Het nieuwste vervoersmiddel, de he licopter, heeft in deze moeilijke ver keerssituatie opnieuw haar onmisbaar heid bewezen, door post en passagiers, voornamelijk militairen, van en naar het eiland te vervoeren. Dat de beide burgemeesters het deze dagen zeer druk hebben gehad, laat zich begrijpen, temeer, wanneer men wegen. Hij wilde daarvoor een betere voorziening getroffen zien. De voor zitter zeide, dat de felle weersomstan digheden het niet mogelijk maakten be hoorlijk werk te leveren. Hij zag ook geen kans om zonder hoge kosten en zonder aantrekking van werkvolk stra ten en wegen sneeuwvrij te maken. Hij zal echter bij een volgende periode met diverse wensen ernstig rekening houden. Het lid Breure zou gaarne Zien, dat bij werkbaar weer, ten spoedigste de straten te Colijnsplaat in orde werden gebracht, al was het dan maar profi- sorisch. De voorzitter zal eerst nader bekijken of andere lichamen soms nog onderhoudsplichtig zijn. Het lid Salomé liet een woord van waardering horen aan het adres van de voorzitter voor diens initiatief en werk zaamheden aan voedselvoorziening voor noodlijdende vogels. Hij was hem daar voor ten zeerste erkentelijk. De voorzitter zeide hierop, dat dezfc lof hem niet toekomt, maar wel de milde gevers, de schooljeugd en de rijkspolitie. Spontaan is deze actie op touw gezet, waarvoor alle lof. Tenslotte wees het lid Korteknie op het feit, dat de school te Kats nog steeds niet van waterleiding is voor zien. De voor^tter zal voor een spoe dige aanleg zorgdragen. Hierna sluiting. weet dat aan hun bemoeienissen het een eindweegs te danken is, dat de bootverbindingen zo lang in stand ble ven en dat de helicopters zo vlug kon den worden ingezet. Zij toch hebben, met afgevaardigden uit de vrije han del, de coöperatie, de polders', de Z.L.M. en de „Noord-Bevelandse Brug" geconfereerd met het provinciaal be stuur en daarvan alle hulp en mede werking verkregen. De Commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. G. de Casem- broot, het college van Ged. Staten, de directeur van de stoombootdiensten, zij allen koineu in deze een woord van lof toe. Dat ook zij geen ijzer met handen kunnen breken, blijkt wel uit het feit, dat zij geen ijsbrekers kon den krijgen die de Zandkreek open konden breken. Zeker, ze zouden die misschien wel gekregen hebben, als ze maar wilden, of konden, betalen wat gevraagd werd. (Wij hoorden dat ze tot f 4000,.per dag hebben gebo- den). d Maandag j.l. heeft het dagelijks be stuur van „De Noord-Bevelandse Brug" staande haar vergadering, per telegram haar dank aan bovengenoemde heren betuigd. In deze vergadering werden de verkeersmoeilijkheden, na de dooi, van alle zijden belicht en in verband met de grote partijen verkochte zaai zaden, aardappelen etc., die zeer vlug geleverd moeten worden, naar een op lossing gezocht. Men kwam tot de con clusie, dat bij het weder in dienst ko men van de normale bootverbinding Kortgene-Wolfaartsdijk, als tweede boot in dienst gesteld moest worden de oude „Zandkreek" en dan een halfuur dienst te formeren. De grote boot zou dan in hoofdzaak het goederenvervoer voor haar rekening moeten nemen, de kleine „Zandkreek" het passagiersver voer. Telefonisch zijn deze plannen naar Middelburg doorgegeven en reeds dinsdagsmiddags kreeg deze vereniging de toezegging, dat haar verzoek was ingewilligd. Vanaf deze plaats, allen die aan deze zeer grote verbetering hebben me degewerkt, de dank van de Noordbeve- landse bevolking.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1