NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Raadsvergadering Wissekerke Sportdag Wissekerke Huidgenezing RU R ES 3 No. 2781 Zaterdag 12 mei 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs i, 2.00 per jaar Franco per post f 3.50 Advertenties 6 cent per mm Maandagmiddag j.l. werd de vol tallige raad met enkele welkomstwoor den geopend door de voorzitter, bur gemeester Van Halst. In zijn openings woord deelde hij de raad mede, dat er enkele dagen geleden een bespreking was geweest over ,,het miljoen", maar dat hij daar, tot zijn spijt, nu in het openbaar nog geen mededelingen over kon doen. Hierna deed hij voorlezing van het gebruikelijke gebed. De ingekomen stukken: diverse brand- iweerrapporten, jaarverslag, rekening 1954-'55 en begroting 1955-'56 van de schooltandverzorging, verzoek van Ged Staten om bericht van eventuele be zwaren tegen de 3 pet. uitkering aan gemeénte-secretarissen, ontvangers en ambtenaren (met verzoek van b. en w. dit ook voor de lagere ambtenaren goed te vinden), rekening 1955 van de chr. bewaarschool te Wissenkerke, een verzoek om 25 gulden subsidie per amateurvereniging in deze gemeente aan de Ned. Amateurtoneelunie, een bericht van de Minister van Wederop bouw en Volkshuisvesting dat voor deze gemeente geen aanleiding meer bestaat voor het aantrekken van vreem de arbeiders van buiten de rampge bieden en een bericht van Ged. Staten, meldende de goedkeuring begroting 1956 werden voor kennisgeving aangenomen, behalve het subsidieverzoek vim de Ned. Amateurtoneelunie, dat voor een bader onderzoek werd vastgehouden. Aan de gemeente-secretaris N. D. van der Heijde wordt, op zijn ver zoek, eervol ontslag als zodanig ver leend, ook voor de functie onbezol digd ambtenaar van de burgerlijke stand. Reden tot dit verzoek is de ge zondheidstoestand van die ambtenaar. Op voorstel van b. en w. werd hem dit eervol ontslag met ingang van 1 juni 1956 verleend onder dankzegging voor de gedurende meer dan 43 jaren aan de gemeente bewezen diensten. In de volgende vergadering is er wellicht gelegenheid, wanneer ook zijn huiselijke omstandigheden minder zorg wekkend zijn, nog eens afscheid van de scheidende secretaris te nemen. Alvorens tot benoeming van een ge meente-secretaris over te gaan, schor ste de voorzitter de vergadering. Na heropening werd iot stemming over gegaan. De in alfabetische volgorde door b. enw. aanbevolen candidaten waren de heren P. Balkenende en G. van Hekken, twee geschikte krachten ter secretarie. De heer Van Hekken werd met 6 tegen Balkenende 5 stemmen gekozen. Het verzoek van Ged. Staten om het oordeel van de raad over een nieuwe bezoldigingsregeling voor de gemeente secretarissen en -ontvangers in deze provincie werd voor kennisgeving aan genomen, omdat de ervaring geleerd heeft, dat dit college/, na een een maal ingenomen standpunt, daarvan niet afwijkt, ondanks geopperde be zwaren. De begroting en de rekening 1954 van het Burgerlijk Armbestuur werd gewijzigd tot een ontvang en uitgaaf in de gewone dienst Vvan f 13.088.55 en in de kapitaaldienst ..van f 137.47. In het algemeen bestuur van de be schutte werkplaats voor minder vali den te Goes werd z.h.s. aangewezen burgemeester Van Halst en als plaats vervanger wethouder Leendertse. Een half jaar ontheffing honden belasting werd verleend aan P. de Haze te Geersdijk en aan P. de Smit te Kamperland. Op voorstel van b. en w. werden de door Ged Staten in overweging gegeven aanvullingen en aanwijzingen op de heffing van straatbelasting goed gekeurd. Met 6 stemmen, tegen G. Meulen- |>erg 5 stemmen, werd M. J. Bustraan benoemd tot lid van het Burgerlijk Armbestuur. Op de vraag van de voor zitter of hij deze benoeming aan vaardde, kon Bustraan geen directe be slissing nemen, waarop besloten werd deze benoeming nog even aan te hou den. Bij de rondvraag zeide het lid Wes- terweele, dat de rekening van de Wa terleiding Maatschappij bij de meeste mensen was tegengevallen. Volgens spreker hadden b. en w. destijds be loofd een regeling te zullen treffen voor mensen die deze rekening niet zouden kunnen betalen, speciaal ook voor de z.g. Dreestrekkers. De voor zitter vertelde hierop, dat direct na de ontvangst van die rekening zijn te lefoon roodgloeiend gedraaid werd door mensen, die met die rekening niet accoord gingen. Het waren vrij wel allen klachten, die ook door b. ei\ w. worden onderschreven. Het college Huidzuiverheid Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol-poeder van b. en w. was de gedachte toege daan dat er, vóór de verzending var die rekening, eerst een bespreking zou gehouden worden door de gecombi neerde b. en w.'s en de Waterleiding Maatschappij. Dit is niet gebeurd en daarom hebben de b. en w.'s nu per advertentie een bekendmaking te dier zake uitgegeven. Laten de mensen op die in uitzicht gestelde zitting met de klachten komen, dan kunnen er maat regelen getroffen worden en gemaakte fouten worden gecorrigeerd. Het lid Westerweele juichte het toe dat de raad destijds met algemene stem men het besluit tot verplichte aan sluiting neeft genomen, maar zou net jammer vinden, dat daardoor de oude dag van verscheidene mensen vergald zou worden. De voorzitter stelde hem gerust, die gevallen zullen opgelost worden. Volgens het lid Dingemanse waren de vaste bedragen van 62 en 72 gulden bij de meeste mensen zo tegengevallen, ook bij hem. Hij had nooit anders ge weten, dan dat er enkel maar vanaf de erf af scheiding betaald moest wor den. Het lid Marcusse wist zich nog enigszins te herinneren, dat er sprake is geweest van 40 gulden vaste lasten; in de raadsvergadering van 22 juni 1954 is daarover reeds gesproken; hij deed daarvan voorlezing uit de notulen van die raad. De gemeente-secretaris leest een gedeelte van een brief van de Wa terleiding Maatschappij, ook van onge veer die datum, voor alsmede een ge deelte uit de notulen van een gecom bineerde vergadering van b. en w. van Wissenkerke en Kortgene en de Waterleiding Maatschappij. Ook daarin was sprake van vaste kosten. Wethouder Leendertse sprak er zijn spijt over uit, dat de rekeningen buiten b. en w. om waren verzonden. Aan de hand van voorbeelden verduidelijkte hij, zoveel mogelijk, de bij de opstel ling van de rekeningen gevolgde metho de. Het lid Dingemanse zeide, dat het niet zijn bedoeling was over die 62 of 72 gulden te vallen, alleen wilde hij graag weten of b. en w. die be dragen wisten. De voorzitter antwoord de hierop ontkennend, er bij zeggend, dat de Waterleiding Maatschappij die juiste bedragen niet vooruit konden zeggen. Wethouder Zuijdweg merkte op, dat er door de W.M. van begin af Vaste bedragen waren gesteld (niet de grootte daarvan), maar wij allen hebben het toen niet duidelijk begrepen. De direc teur van de W.M. en zijn mensen spra ken over hoofdleidingen, dienstleidin gen e.d. en wij begrepen er het ware niet van. Nu kelnnen wij het verschil in zulke leidingen wel. Het lid Westerweele merkte nog op, dat het hem was opgevallen, dat de mensen de bedragen van 62 en 72 gul den onrechtvaardig vinden, ook de kosten van aansluiting over het eigen erf. Er was steeds gedacht dat alle aansluitkosten gelijkelijk gedeeld zou den worden. Vrijwel alle leden mengden zich in deze discussie, waaruit toch naar voren kwam de dankbaarheid over het feit van de aansluiting bij de W.M., vooral nu in dit droge voorjaar en de moge lijkheid tot herziening van mogelijke foutieve berekeningen. Hierna vroeg het lid Marcusse nog maals naar de bouw van woningwet-1 woningen, waarop de voorzitter ant woordde, dat daar nog niets definitiefs over te zeggen is. Vrije woningbouw staat echter voor een ieder operi. Naar aanleiding van het verslag van de V.y.V. Wissenkerke vroeg het lid Filius of het uitbreidingsplan bij de duinen nu definitief van de baan is. De voorzitter zette de gang van zaken omtrent dit plan nader uiteen. Alles en een ieder was het plan gunstig ge zind en werkte eraan mee, tot op een gegeven ogenblik Waterstaat onver wacht neen zei. Vermoedelijke reden: de vaststelling van de plaats waar de dijk Walcheren - Noord-Beveland zal komen te liggen is nog niet juist be kend. Te betreuren is deze gang zeer zeker, ook al omdat men anders dit zomerseizoen zeker reeds een 20-iaï zomerhuisjes daar had neergezet. Wij werden door vele instanties tqt dat uitbreidingsplan aangezet, vooral om dat er zo een ernstig tekort aan recre atiegebied is. Het lid Dingemanse betreurde het, dat de bergplaatsen aan de Noordweg en de Ooststraat door sommigen mis bruikt werden om allerlei rommel op te deponeren. Ook de voorzitter be treurde dit, erbij zeggend, dat b. en w. alles in het werk stellen om de zaak zuiver te houden, maar dat de bevolking in deze niet meewerkt. Ook vroeg Dingemanse nogmaals naar het schilderen van gemeentewo- ïiingen en of Lansen daarover reeds gepolsd was. De voorzitter zeide, dat de schilders thans bezig waren, wat Lansen betreft zal nu nader bekeken worden. Het lid De Lange wees erop, dat op 30 april j.l. de vlag op de toren des nachts was blijven hangen en vroeg naar de oorzaak daarvan, waarop de voorzitter antwoordde, dat de gemeen tewerkmensen deze vlag die avond niet konden binnenkrijgen, zij was zodanig rond de stok gedraaid, dat binnenhalen op dat moment onmogelijk was. Hij had daarom toestemming gegeven dit de andere morgen te doen. Het lid De Smit wees erop, dat ge durende de aardappelcampagne van de laatste weken, de weg over de dorps- dijk totaal kapot gereden was en vroeg welke maatregelen b. en w. hiervoor denken te nemen. De voorzitter had de ravage met de wethouders iu ogenschouw genomen; Door het plaatsen van verbodbordjes was het zeer zware verkeer gedwongen een andere weg te nemeity Dit heeft wel wat geholpen, maar de straat werd er niet beter op. Besloten is nu, dit jaar die straat wat op te lappen door de grootste gaten erin te laten dich ten. Volgend jaar is men voornemens een geheel nieuwe bestrating op dat gedeelte dijk aan te brengen. De gemeente moest daarvoor, wel wat van die hoge aardappelprijzen ver-i goed krijgen, verzuchtte hij. Bij een volgende campagne zal men proberen die weg voor het zware ver- Zaterdag 5 mei j.l. werd te Wissen kerke een sportdag gehouden, die haar hoogtepunt vond in het verlopen van de „Ronde van Wissenkerke" en de voetbalwedstrijd van een versterkt wis- senkerks elftal tegen Vlissingen II Deze sportdag werd begunstigd door zeer fraai zomerweer en verscheidene honderden bezoekers omzoomden het meestal verlaten veld. Geopend werd met een junioren voetbalwedstrijd tussen Wissenkerke en Kamperland, welke wedstrijd door laatstgenoemden met 6-0 werd ge wonnen. Wat werd door deze jonge voetballertjes met een vuur en over gave gespeeld en tot welke verrassende combinaties en individuele operaties ble ken zij in staat. Vervolgens werd een, voor velen,, onbekend atletiekprogramma afgewerkt. Met luide toejuichingen werden de deelnemers en deelneemsters aangemoe digd en een dankbaar applaus voor een goede prestatie van deze ongetrainde atleten was hun beloning. De uitslagen van de diverse atletiek- nummers ziinHoogspringen dames Nelly de Looff, 1.25 m, Corry Kete laar, 1.15 m, Marie Ketelaar 1.10 m. Hoogspringen heren: J. de Schipper, 1.65 m, Z. van Damine, 1.50 m, A. van Halst, 1.50 m. Verspringen dames: Nelly de Looff, 3.95 m, Corry Kete laar, 3.90 m. Verspringen heren: J. de Schipper, 5.30 mi, G. Geelhoed, 5.20 m, Z. van Damme, 4.85 m. 100 meter dames: Dicky Kramer, Marie Ketelaar. Discuswerpen: L. van Dam me, 23.93 m, F. Warren, 23.30 m. Kogelstoten: M. Markusse, 10.49 m, L. van Damme, 9.10 m. De ronde van Wissenkerke werd ditmaal een over winning voor de jeugdige wissenkerkse loper Maarten Hubregtse, die de over winnaar van verleden jaar, Ad Boeij, zijn wisselbeker ontfutselde. Deze werd nu tweede, op de voet gevolgd door Ko de Smit. Hierna vond de met spanning ver beide voetbalwedstrijd plaats tussen een versterkt wissenkerks elftal en Vlissingen II. Door het niet opkomen van de scheidsrechter werd diens plaats ingenomen door een scheidsrechter van Wissenkerke, die een zeer goede in» druk achterliet. Het begin van deze wedstrijd liet een serie snelle en gevaarlijke vlis- singse aanvallen zien, die dooil de wissenkerkse verdediging gekeerd kon den worden. Pas toen ook de wissen kerkse aanval op toeren begon te draaien, werd de druk enigszins ver licht en allengs verplaatst. Een zeer hoog tempo werd gehandhaafd en flit sende aanvallen over en weer, met Wissenkerke iets in de meerderheid, waren hiervan het gevolg. Toch boekte Vlissingen eerst succes, hierbij gehol pen door een been van een .back. Het antwoord liet slechts drie minuten op zich wachten. Een watervlugge aanval over rechts, een scherpe voorzet en de naar binnen gezwenkte linksbuiten maakte de stand gelijk. Twaalf minu ten later was het de middenvoor, die uit een aanval over links met een fraaie kopbal Wissenkerke de leiding bezorgde. Amper vijf minuten later keer te sluiten. Wethouder Zuijdweg meende, dat er dan zo geen druk ver keer meer over die weg zou komen, daar het vervoer vanaf de havens te Geersdijk en Kamperland, bij gehou den proeven, zeer goed bleek te vol doen. De voorzitter sluit hierop met het gebruikelijke gebed deze vergadering, tevens dankende voor de zeer uitvoe rige en aangename besprekingen. werd uit een vermeende buitenspelpo sitie over rechts de voorsprong ver groot. Deze voorsprong vonden de Vlis- singers blijkbaar te hoog, want met een kalme, doch zuiver opgezette aan val en afgesloten met een onhoudbaar schot van hun linksbinnen, verkleinden zij hun achterstand. Na al deze krachtsinspanningen ver flauwde het tempo enigszins en het leek, alsof met deze stand de rust zou ingaan. Doch enige minuten vóór rust scoorde de wissenkerkse rechtsbinnen, uit een aanval door het midden. Dat de rust de Vlissingers goed ge daan had, bleek direct na het fluit signaal. De tweede helft was nog geen minuut oud, toen zij reeds hun achter stand verkleind hadden tot 4-3. D:t doelpunt ontstond door een geraffi neerd uit elkaar rukken van de ver dediging, waarvan de linksbinnen een dankbaar gebruik maakte. Het bleek echter maar een strovuur tje geweest te zijn, want het tempo verslapte zienderogen en ook Wissen kerke kon hier niet veel beters tegen over zetten. Een zekere loomheid had zich van de spelers meester gemaakt. De actie ontbrak en de meeste scher mutselingen speelden zich op het mid denveld af. Nog even ontbrandde de strijd, toen kort achter elkaar aan beide zijden gedoelpunt werd. Het eerst plaatste Wissenkerke een treffer, toen haar rechts buiten met een strak schot een aanval over rechts afwerkte, even la ter gevolgd door het wederom uit po sitie rukken van de wissenkerkse ver dediging, door de vlïssingse rechtsbin nen met een doelpunt bekroond. Dat deze Noordbevelandse jongens het van een aantal klassen hoger ge- classeerde Vlissingen gewonnen heb ben, is voor een groot deel te (danken aan hun doorzettingsvermogen en aan hun spel zonder luxe. In technisch op zicht en in het plaatsen en positiekie- zen was Vlissingen verre de meerdere, doch hun weg naar het doel liep veel al langs omwegen, zodat Wissenkerke de tijd kreeg in te grijpen. Een „open baring" was, dat enkele Noordbeve landse voetballers, wat techniek en lichaamsbeheersing betrof, zeker niet de mindere waren van hun beter ge trainde vlissingse sportbroeders. Na afloop van deze wedstrijd werd door burgemeester J. van Halst aan de winnaars van de atletieknummers de prijzen uitgereikt. Des avonds werd, ter herdenking van de bevrijding, op de muziektent gecon certeerd door de accordeon- en man dolineclub „W.I.K."', onder leiding? van de heer P. B. van Sprang en door Apollo", onder leiding van de heer J. Breas. Een ouderwetse gezellige druk te was hiervan in de wissenkerkse stra ten het gevolg. Hossend en zingend volgde de jeugd en ook vele ouderen de tot slot gehouden zeer uitgebreide fakkeloptocht van „Apollo". Zondagdienst artsen Zondag a.s. doen dienst dokter Janssen en dokter Bruynzeel

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1