NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Christelijk Historische Unie Delaua badnoed Benlux maatkleding dames- en herenpolshorloges bq: C. JOOSSE Fridov- naaimachine Wij hebben weer voor iedere beurs een rniine keuze 1 Vermaire Zoon Wel, Mest dan no. 1 van lijst 4: TILANUS Raadsvergadering Wissenkerke KOSTER-KORTGEKE Slechts tijdelijk GRATIS P. A. DE KRAMER, GOES P. J. van der Moere, Kortgene NIC. HEIJBOER Lange Vorststraat 31-33 - Goes - Telefoon 2452 „TARZAN en de duivelin" No. 2784 Zaterdag 2 juni 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.00 per jaar Franco per post 3.50 Advertenties 6 cent per mm De gezamenlijke Chr. Hist, kiesverenigingen van Noord-Beveland Bent u met ons van mening dat de landspolitiek een geestelijke achtergrond behoort te hebben? Zo ja Wenst u dan dat Nederland de komende vier jaren in protestants-christelijke zin geregeerd zal worden Onder voorzitterschap van burge meester J. van Halst kwam de raad dinsdag j.l. in openbare vergadering bijeen. Afwezig, met kennisgeving, de heren P. G. A. de Lange en M. cfè Nooijer. Na enige hartelijke welkomstwoorden en voorlezing van het gebed, deelde de voorzitter mede, dat, in overleg met de gemeentesecretaris, besloten is in deze vergadering geen afscheid van hem te nemen; huiselijke omstandig heden zijn van dit besluit de oorzaak. De notulen van de vorige vergade ring werden onveranderd vastgesteld. Enige ingekomen stukken werden voor kennisgeving aangenomen, daarbij behoorden enige brandweerrapporten en dankbetuigingen voor verleende sub sidies. In zijn rapport betreffende het onderzoek van de leerlingen op de di verse scholen, sprak de schoolarts als zijn mening uit, dat een nieuw open baar schoolgebouw te Wissenkerke geen overdadige luxe zou zijn en dat de chr. kleuterschool te Kamperland in aanmerking komt voor een nieuwe sohool. In verband met zijn benoeming tot gemeentesecretaris wordt op zijn ver zoek aan G. van Hekken per 1 juni a.s. eervol ontslag verleend als ge meente-ontvanger en als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand, waarna hij in handen van de voorzit ter de voorgeschreven eden aflegde, teneinde op 1 juni zijn werkzaamheden als gemeentesecretaris te kunnen aan vangen. Met algemene stemmen werd de heer P. Balkenende benoemd tot gemeente ontvanger. Staande de vergadering leg de ook deze de eden af, zodat ook hij per 1 juni a.s. in zijn nieuwe functie kan treden. Met enige welgekozen woorden dankte hij de voorzitter, b. en w. en de raadsleden voor het in hem gestelde vertrouwen. Met algemene stemmen werd de heer P. Balkenende benoemd tot bezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand en de heren G. van Hekken en M. A. van der Maas tot onbezoldigd ambtenaar. De heer M. J. Bustraan heeft zijn benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur niet aangenomen. In diens plaats werd thans benoemd wethouder G. P. Leendertse, die zeide deze be noeming te aanvaarden. Het verzoek van de gereformeerde stichting voor kerkelijk sociale arbeid voor Noord- en Zuid-Beveland om een subsidie van f 370.37 voor gezinsver zorging over het jaar 1955 ontlokte een discussie, waaraan vrijwel allo leden deelnamen. Uit deze bespreking bleek, dat b. en w. het werk van de stichting ten zeerste waarderen, maar dat zij liever hadden gezien, dat her vormden en gereformeerden in deze één lijn zouden kunnen trekken. In die richting was door de voorzitter reeds een bespreking gevoerd en daarbij bleek dat de deur tot samenwerking open stond. Op een vraag van het lid Ho- veijn antwoordde de voorzitter, dat het te hopen is volgend jaar subsidie te kunnen verlenen aan samenwerken- den van alle richtingen. Eén der A.R.- leden liet zich in zijn opmerkingen het woord „laksheid" ontvallen, wat wet houder Leendertse deed opmerken, dat er in deze van laksheid bij de her vormden geen sprake is. Verscheidene pogingen zijn er door hen gedaan, maar het is hun tot op heden toe nog niet gelukt. Gezinsverzorgsters zijn er nog te weinig en de animo daarvoor is tot op heden te klein. Wanneer de her vormden en gereformeerden in deze gemeente alleen tot samenwerking zou den besluiten, voorzag het lid Filius moeilijkheden, voor wat betreft het verlenen van hulp aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen. Z.h.s. werd de gevraagde subsidie verleend en werd besloten, eer men tot verdere stappen zou overgaan, het Uao* da en heten Telefoon 291 rapport van dokter Van Leeuwen af te wachten. foor de verschillende biezondere scholen in deze gemeente werd de ver goeding van de exploitatiekosten over 1955 vastgesteld. De vergoeding voor vakonderwijs aan de chr. ulo-school werd mede vastgesteld. Het verzoek van de K.N.A.G. om een jaarlijkse subsidie van f 25., werd z.h.s. ingewilligd. Aan de gemeentewerklieden en aan de machinisten van de brandweer te Kamperland en Wissenkerke werd een uitkering van f 12.50 toegekend in verband met de uitzonderlijke weers omstandigheden van februari j.l. Het verzoek van mr. A. D. C. van de Velde om vernietiging van zijn aan slag in de straatbelasting, omdat zijn onroerende goederen niet aan een o- penbare weg zijn gelegen, werd aan gehouden tot nader onderzoek. Bij de rondvraag informeerde het lid Dingemanse naar de gift uit Nieuw- Zeeland en de personen die deze gift te verdelen hebben. De voorzitter ant woordde, dat hij over die gift enkel imaar zuchten kan, hij kan er tot op heden nog niets over vertellen. Zij, die deze gift te verdelen hebben, zijn de Commissarissen der Koningin in de provincie Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Hetzelfde lid informeerde, wanneer de sloot te Geersdijk zal worden ge dempt, de uit de watergang opgedolven grond zou daarvoor reeds gebruikt kunnen worden. De voorzitter zeide hierop, dat de voor die sloot bestem de grond reeds elders was gebruikt, maar dat er nu weer grond beschik baar kwam. Het lid Markusse deed zijn beklag over het lichten van de brievenbus van dé P.T.T. aan de haven. De vpor- zitter zal zich, voor verbetering hier van, met de P.T.T. in verbinding stel len. Markusse vroeg ook naar de wo ningbouw en waarom het zolang duur de voor men begon met de bouw van de woning voor het hoofd van de ulo school. De voorzitter zeide, dat al deze bouwwerken wachten op de goed keuring uit Middelburg. Hij vertelde de raad de lijdensgeschiedenis en de vermoedelijke oorzaken van deze trage gang. Wethouder Leendertse meende, dat men er nu was met de nieuwe regeling inzake de verkrijging van een bouwvergunning, maar moest toch ook verzuchten: 't is hopeloos. Het lid De Smit vestigde de aan dacht op het schoolplein en het daar achter gelegen plantsoentje. De voor zitter zeide, dat de muur in de Oost- voorstraat was weggebroken vanwege haar bouwvalligheid, dat het plant soentje, treurig genoeg, door de jeugd als speelterrein wordt gebruikt en dat de rijkspolitie geen gemeentepolitie is. De baldadigheid van de jeugd kon z.i. getemperd worden wanneer de ouders hieraan meer aandacht wilden beste den. Waar binnen afzienbare tijd een nieuw gebouw voor het openbaar on derwijs zal verrijzen, vond spreker het onverantwoord nu bij het oude gebouw nog een nieuwe muur te laten zetten. Het lid De Smit achtte een speelter rein voor de jeugd toch noodzakelijk en vroeg of het niet mogelijk was hier voor het sportterrein aan te wijzen. De voorzitter antwoordde hierop, dat dit niet mag, volgens de bepalingen mag er op dat sportterrein alleen onder deskundige leiding gespeeld worden. Het lid Westerweele opperde het denkbeeld van een speeltuin. De voor zitter stond huiverig hier tegen over, vooral wat de verantwoordelijkheid van de leiders betreft. Volgens Westerweele zou dat nogal meevallen, vooral bij re gelmatig gebruik van zo een speelge- legenheid. Wethouder Zuijdweg zeide, dat zo een speeltuin aan biezondere eisen dient te voldoen. De speeltuin te Geersdijk, voor de leerlingen van de kleuterschool gebouwd, is eenmaal eens opengesteld voor de groteren. Gelukkig maar een maal, de speeltuin had er anders nu niet meer gestaan. Het lid De Smit zou toch gaarne een speelterrein voor de jeugd zien, men kan de jeugd dan naar dat ter rein verwijzen. Zonder tot een besluit te komen en zonder verder hierop in te gaan, was de vergadering hiermede afgelopen. In onze zeer smaakvolle collectie vindt u de allernieuwste modellen in goud, doublé of chroom, uurwerken van de meest verfijnde kwaliteit (onder volle garantie). Komt u eens kijken St. Adriaanstr. 11, GOES, Telefoon 2728 bij aankoop van een elektrisch van f 395.of f 455.— een Ruton automatisch strijkijzer cadeau U kunt hiervan profiteren Lange Vorststraat 6 Telefoon 2861 rugsproeiers en vernevelaars, vlasbestuivers, spuitmaskers, gazonmaaiers enz. Vraagt prijs of inlichtingen bij Telefoon 01108-200 Ook voor uw BRUIDSBOEKET het nieuwste aan lage prijzen. Bestel uw bruidsboeket zelf. Laat u niet ompraten aan de deur om teleurstelling te voorkomen. Tevens geven wij bij ieder bruidsboeket een aardige verrassing Rijksgedipl. Bloembinder, Lange Vorststraat 46—48, Telefoon 3113, Goes HOTEL „DE KORENBEURS" - KORTGENE Bio ond. Luxembourg brengt u heden zaterdag Lex Barker in zijn nieuwste avonturenfilm uit het donkere Afrika De koning van het woud tegenover een beeldschone koningin van een bende dieven in het oerwoud

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1