NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Gemeenteraad Wissenkerke 29 juni a.s. maatkleding KOSTER-KORTGENE No. 2787 Zaterdag 23 juni 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.00 per jaar Franco per post I 3.50 Advertenties 6 cent per mm hoopt Z.K.H. Prins Bernhard zijn 45ste verjaardag te vieren U/ij allen ivensen hem nog vele gezonde jaren in een gelukkige familiekring toe Maandag 18 juni j.l. kwam de raad in openbare vergadering bijeen. Voorzitter burgemeester Van Halst. Afwezig, met kennisgeving, de heer L. J. Hoveijn. Na een welkomstwoord en voorlezing van het gebed werden de notulen on veranderd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken was een brandweerrapport betreffende een oe fening te Wissenkerke op 1 juni j.l. gedeelte gemeente-riolering doorge spoten een rapport van de school arts waaruit bleek, dat een nieuw schoolgebouw voor de chr. school te Wissenkerke urgent is en dat de kleu terschool te Wissenkerke versleten is; jeen financieel verslag van de chr. kleuterschool te Kamperland en een jaarverslag van de schoolartsendienst over 1955 waaruit bleek, dat deze dienst de gemeente 26 cent per inwo ner kost. Met de stem van de heer Bustraan tegen, kreeg de chr. zangvereniging „Soli Deo Gloria" te Kamperland, op haar verzoek, een jaarlijkse subsidie ivan f 50. Het verzoek van de toneelgroep „Nicolecn" te Kamperland om een jaarlijkse subsidie van f 50.werd uitvoerig besproken. De toneelgroep motiveerde haar verzoek door te wij zen op haar behaald resultaat in de af gelopen winter. In het toneelconcours ,,Het Zeeuws Landjuweel" heeft zij meegespeeld en daarin een' eervolle plaats bereikt. Aan haar verzoek verbindt s*ij de voorwaarde jaarlijks deel te nemen aan genoemd concours. B. en w. stel len voor deze subsidie onder die voor waarde te verlenen. Het lid Markusse vond deze subsidie niet verantwoord, temeer omdat „Nicoleen" reeds een subsidie ontvangt. Het lid Bustraan had principiële en financiële bezwarep en betreurde de medewerking van b. en w. Het lid Filius was niet tegen subsidiëring, de toneelgroep was een andere vereniging dan het pijpercorps „Nicoleen". Het lid Westerweele kon ten volle het standpunt van b. en w. ondersteunen. Hij juichte het toe, dat een groep personen tracht om onder het volk goede cultuur te brengen. Ook het lid De Lange steunde Tiet voorstel van b. en w. Het lid Dingemanse zeide er zeer moeilijk mee te hebben geze ten welk standpunt in deze zaak in te moeten nemen. Nu hij kennis heeft ge nomen, dat deze groep goed toneel naar voren brengt, durft hij niet te gen te stemmen. De voorzitter beantwoordde de spre kers door o.m. te zeggen, dat b. en w. zich niet afzijdig in deze kunnen houden, gezien de doelstelling van de toneelgroep. Wanneer de gemeente deze mensen niet steunt, ontvangen deze ook geen steun van de provincie, zo dat zij dan dubbel gedupeerd worden. B. en w. moeten de gehele gemeente dienen, daarom hebben zij nu geen vrij moedigheid het verzoek te weigeren; Met de stem van de heren Bustraan en Markusse tegen werd het verzoek in gewilligd. Het verzoek van het Nutsdepartement „Noord-Beveland" om een subsidie van f 100.voor een concert van het Ne derlands Kamerkoor onder leiding van Felix de Nobel, met daaraan verbonden C COOMANS voet (uh tatweltoeJ een jeugdconcert in de middaguren, deed het lid Westerweele vragen, of het al bekend was in welke gemeente dit concert gegeven zal worden. Hij zou graag willen dat alle kinderen in 'de gelegenheid gesteld werden dit concert te bezoeken. De voorzitter zei, dat de plaats tot op heden nog niet was vastgesteld. Wat de kinderen be treft, ieder kind heeft tegenwoordig een fiets. Van gemeentewege wordt er een subsidie gegeven, de kinderen moeten er dan ook wat voor over hebben. Op de vraag van het lid De Lange, of de kinderen op dit concert gratis toegang hebben, antwoordde de voorzitter bevestigend. Het lid Bus traan was, om dezelfde redenen als bij het vofige verzoek, tegenstander. Het lid Filius maande, in verband met de vele subsidie-aanvragen, tot voor zichtigheid. Dit concert echter kost wel veel geld, maar was alleszins de moeite waard om te beluisteren. Om deze laatste reden witfle ook het lid Dingemanse de subsidie verlenen. Met de stem van het lid Bustraan tegen werd de f 100.subsidie ver leend. Z.h.s. verkreeg de E.H.B.O. te Kam perland een subsidie van f 100.v.oor het jaar 1956. Haar begroting voor 1956 wees een tekort aan 'vain f 182.83. Een bedrag van f 1054.40 werd beschikbaar gesteld aan het bestuur van de chr. ulo-school voor het aan schaffen van nieuwe leermiddelen. De gestadige groei van het leerlingental maakt deze aanschaf noodzakelijk; per 1 september a.s. zal de school 87 leer lingen tellen. Ingevolge de nieuwe kleuteronjler- wijswet werd aan de chr. kleuterschool te Wissenkerke een voorschot toege kend van f 1691.en aan de chr. kleuterschool te Geersdijk f 828.50. Hoewél het nog niet bekend is of de gemeente de goedkeuring krijgt om de woningen te bouwen, is het ge wenst, dat de raad reeds thans een be sluit neemt om deze woningen te bou wen, want wanneer de goedkeuring wordt verkregen tijdens het verlof van de burgemeester, zou de gemeenteraad hiervoor expres bij elkaar moeten ko men, teneinde met het bouwen te kun nen beginnen. Bovendien moet de raad thans een besluit nemen, omdat het raadsbesluit met de aanvraag om goed keuring moet worden meegezonden. Het bedrag van de bouwkosten wordt geraamd op ongeveer f 124.000.Bl en w. stellen voor tot de bouw van 10 woningwetwoningen op Kamperland over te gaan, mits goedkeuring van de wederopbouw wordt verkregen. Voorts verzoeken zij de raad de benodigde gelden voor deze bouw te willen vo teren, en wel tot het bedrag, dat door de wederopbouw wordt goedgekeurd. De heer Slotema is bereid gevonden deze woningen te bouwen. Het lid De Smit had geen bezwaar tegen het bouwen van die woningen te Kamperland, toch meende hij, aan de hand van een bij hem ingekomen klacht, te moeten wijteen op een wo ningtekort te Wissenkerke. De voor zitter zeide, dat deze woningen te Kamperland dringend nodig zijn. In verhouding tot Kamperland is er te 'Wissenkerke geen woningnood. Het denkbeeld om alle 10 de woningen te Kamperland te laten bouwen is van hem afkomstig en niet van Kamper land. Wanneer besloten zou worden 2 van de 10 woningen te Wissenkerke te laten bouwen, zouden die woningen 7 tot 800 gulden te duur worden, toestemming tot het bouwen zou dan zeker niet verkregen worden. Het geval, waarop het lid De Smi/ doelt, is hem bekend. Genoeg is daar over met hem gesproken. Bedoelde mensen waren door hem een woning toegewezen, doch zij aanvaardden die niet. Hij kan niet alles zeggen, maar vindt het toch jammer dat dit geval nu op de rug van b. en w. wordt af gespeeld. Hij zou die mensen graag wil len helpen, maar er moet toch eerst gelegenheid voor zijn. Het minder pret tig onderhoud met die mensen ligt hem nog zwaar op de maag. Ook het lid De Smit meende in een openbare vergadering niet alles te kunnen ver tellen. Hij vroeg of bedoeld onderhoud toch niet van invloed was geweest op de bouw van die 10 woningen, waar op de voorzitter antwoordde, dat dit zeer zeker niet het geval was. Had hij,' persoonlijk willen zijn, bedoelde men sen had hij dan onderaan op de lijst van woningzoekenden kunnen plaatsen. Plij zou graag zien, dat alle mensen, <=l)&ot dame* en heten Telefoon 291 die zijn woningverdeling fout vinden, deze verdeling zelf eens moesten doen. W anneer op 50 woningzoekenden één een woning wordt toegewezen, heb je 49 personen tegen je. Het lid Dingemanse informeerde of er geen andere weg mogelijk is dan b. en w. De voorzitter zeide hierop, de verdeling dan graag te willen over geven. Wat de woningbouw te Wis senkerke betreft, vier woningen zou den er zeker tegelijk gebouwd moeten kunnen worden. Nu hebben we een goede kans, laten we die aangrijpen. Mocht er t.z.t. een mogelijkheid voor Wissenkerke komen, dan kan ook daar voor getracht worden vergunning te ver krijgen. Z.h.s. werd hierop besloten tot de bouw over te gaan en de daarvoor be nodigde gelden beschikbaar te stellen. De vergoeding aan de firma N. Kar- stanje en Zonen van f 45'.per week voor het gebruik van een auto voor de reinigingsdienst werd gebracht op f 55.per week. De auto van die fir ma is versleten en moet er een nieuwe wagen aangeschaft worden. B. en w. zijn de mening toegedaan, dat het aan kopen van een auto door de gemeente en de daarmede gepaard gaande verdere kosten veel duurder zullen komen. Het plan van uitbreiding in onder delen van de kom Geersdijk werd, met aller goedvinden, herzien. Door deze herziening kan door J. Kastelein een nieuwe woning gebouwd worden zonder dat dit de gemeente f 12,000. gaat kosten voor de aanleg van een nieuwe straat. In de begroting over 1955 werden enige administratieve wijzigingen aan gebracht. Op de Westhavendijk te Kamperland, tussen de woningen van J. van de Vreugde en J. J. Buijze zal een wacht- verbod ingesteld worden. Het steeds drukker wordende verkeer gaat ook haar eisen op het platteland stellen. Wethouder Zuijdweg vroeg zich af, of dit verbod in de bietencampagne niet remmend zou werken, maar de raad meende van niet. De laatste tijd zijn al enkele kleine ongelukjes gebeurd op het kruispunt A. van Heestraat - Veerweg te Kam perland. Teneinde ergere ongelukken te voorkomen, stellen b. en w. voor om voor het verkeer, komende uit de A. van Heestraat, richting Veerweg, een stopbord te plaatsen. Het lid Wes terweele zag de oplossing in het ma ken van de Veerweg tot een voor- rangsweg. De voorzitter was daar fel tegen gekant, de snelheid van het ver keer zou dan nog hoger worden, wat vooral voor de spelende kinderen fu neste gevolgen zou hebben. Hij zag liever een maximum-snelheid voor die weg vastgesteld. Hier waren de andere raadsleden ook voorstanders van. Wet houder Zuijdweg suggereerde een bord met b.v. „veilige snelheid 15 km". In geen enkele dorpskom zie je tegen woordig een voorrangsweg. Het lid Westerweele vond de Veerweg niet meer geschikt voor het tegenwoordige verkeer. De voorzitter yporziet in de toekomst verbreding van die weg nood zakelijk. Nadat nog enkele leden hun zienswijze over deze moeilijke en ge vaarlijke wegkruising ten beste had den gegeven, werd besloten om de mo gelijkheden tot een goede oplossing na der te onderzoeken en voorlopig een waarschuwingsbord in de A. van Hee straat te plaatsen. Aan de heer J. Zwemer te Kam perland werd tot een bedrag van f 4.50 ontheffing in de hondenbelasting ge geven. Bij de rondvraag informeerde het lid De Smit naar de mogelijkheid van teruggave van een betaalde rekening aan de Waterleiding Maatschappij. Hem was medegedeeld, dat iemand de W.M.» rekening had betaald, maar dat hij het geld daarvoor eigenlijk niet kon missen. De voorzitter zeide, dat van kwijtschelding nimmer sprake is ge weest, wel van het uitsmeren over een aantal jaren. Verscheidene raadsleden hielpen mede dit te bevestigen. Dat de door De Smit bedoelde persoon direc* zijn rekening heeft betaald, noemde hij een voorbeeld voor anderen. Wan neer er bezwaren zijn, laten dan de aangeslotenen komen praten op de zit ting van b. en w. en de Waterleiding Maatschappij. Zijn er bezwaren, de W.M. is soepel genoeg Het lid De Lange vroeg, waarom enige leerlingen van de ulo-school te Kortgene waren uitgenodigd tot een verjaardagfeest van prinses Beatrix er waarom van de chr. ulo-school te Wisr senkerke geen leerlingen. De voorzit ter en ook de gemeentesecretaris wis ten niets van zulk een uitnodiging af De Lange moest dan maar eens te Kort gene informeren. Het lid De Lange had in een raads- verslag gelezen dat de nieuwe haven te Kortgene piek-fijn in orde zou ko men en vroeg of dat te Kamperland ook zo het geval zal zijn, waarop de voorzitter antwoordde: piek-fijn. De Lange wilde ook nog weten, of het te Kortgene een grote haven zou

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1