NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD G kwaliteit „Nieuw Engeland" „Vrij en IBlif Bril monturen maatkleding ALLE TAFELKLEDEN CLECO BINNENVERINGBEDDEN ZAALBERG DEKENS FIRMA A. VERMAIRE ZOON - GOES Vakantie aanbiedingen l KOSTER-KONE r~ grote sortering Sanderse MAISON ALBERT „Colijnsplaat" „Wissenkerke" P. J. van der Moere koopt u in onze OPRUIMING Magazijn Zonnebrillen Duinlusf presenteert: No. 2791 Zaterdag 21 juli 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs i, 2.00 per jaar Franco per post I 3.50 Advertenties 6 cent per mm ^IJoot tl a eft hete ft Telefoon 291 Burgemeester en wethou ders van Kortgene maken bekend, dat met ingang van 1 september 1956, nieu we leerlingen, die de leeftijd van 3 jaar en 6 maanden hebben bereikt, tot de openbare kleuter school te Kats kunnen worden toegelaten. Aangifte hiervoor maan dag 23 juli a.s. van 7 tot 8 uur n.m. in de kleuterschool. Kortgene, 13 juli 1956. Burgemeester en wet houders voornoemd, De burgemeester, A. A. Schuit. De secretaris, W. Goossen. HUWELIJK Kennismakingzoekende Zeeuwen van alle leeftijden en standen. Wendt u voor serieuze huwelijks bemiddeling tot de zeeuwse afdeling van de 10 samenwerkende huwe lijksbemiddeling skantoren. Talloze dankbetuigingen ter inzage. Neder lands bemiddelingscentrum, Hoofd administratie Postbus 6037Amster dam. Ontvangkantoor te Vlissin- gen, Beursstraat 35. Ontvangdagen zaterdag en maandag, 28 uur. Desgewenst huisbezoek. Een zeer moderne vazen en potten waar bloemen mooi in staan Bloemenmagazijn Lange Delft 55 Middelburg Telefoon 2609 Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Tel. 20235 40 jaai gevestigd Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren Vr. gratis inl.toez. onder blanco couvert. Gratis spreekuur dag. van 10^8 Coöperatieve Boerenleenbanken met afzonderltyke Stichting Spaarbank te Colijnsplaat Telefoon (01199)-228 Postrek. 316389 te Kamperland Telefoon (01107)-325 Postrek. 365567 Een sparend volk, een welvarend volk ecrcosoteerde afrasterings- en boompalen KLAVERRUITERS BINDERTOUW DEKKLEDEN Zakken en zakkenlijm Draineer- en betonbuizen Beleefd aanbevelend, Telefoon 200, Kortgene Restanten kostuums f 10.—, f 35.—, f 45— Wollen kamgaren kostuums van f 105.— voor f 75. Jongens plusfour-pakjes, tot leeftijd 16 jaar, f 17.50, f 22.50, f 25— enz. Losse colberts f 19.75, f 22.50, f 29.75 Pantalons f 10.f 15— Wollen kamgaren pantalons van f 35.voor f 25. Popeline autocoats f 25—, f 30. Kinderbroekjes f 1.50, f 2.50 Lange en korte khaki pantalons voor heren f 7.50, f 9.50 Overhemden f 4.50, f 6.50 Katoenen kinderpakjes, van 2—5 jaar, f 3.50 Goederen buiten de opruiming met 10 percent Firma W. Koejemans Lange Delft 19, Middelburg Al onze VITRAGES gaan er uit aan spotprijzen met 10 pet. korting met 10 pet. korting En dan niet te vergeten ook de nieuwste dessins, met 10 pet. korting Lange Vorststraat 31-33 Telefoon 01100-2452 in vele variaties Aangepast en vervaardigd door ervaren vak-opticiens A.L.KAMPMAN in 'thartje van de Lange Vorststraat 57 Goes De moderne zaak met de ruime service Ook in optische sterkte brengen voordeel door prijs en kwaliteit en door de rentegevende Duikertjes op zaterdag 18 augustus het welbekende radiogezelschap onder leiding van Wessel Dekker, met zang van Henk Dorel Dit gezelschap brengt u een dag van genot Kaartverkoop vindt vanaf heden plaats op „Duinlust" en de hier volgende adressen; Joh. Verburg, boekhandel, Kamperland, L. Tange, Wissenkerke en Kortgene, Ed. van der Heijde, rijwielhandel, Geersdijk, Boekhandel Van der Peijl, Colijnsplaat, A. Korteknie, rijwielhandel, Kats N.B. Om dit alles mogelijk te maken moet de kaartverkoop zo snel mo gelijk verlopen. De entreeprijzen bedragen: tot 10 jaar 10 cent, van 10 tot 16 jaar. 25 cent en van 16 jaar en ouder f 1. Zij die op de dag van de voorstelling niet in het bezit van een toe gangsbewijs zijn, moeten dan dubbel entree betalen Zie verder de aanplakbiljetten

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1