NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD „Het miljoen" tniformfonds „Apollo" Poli» kan als griep beginnen No. 2793 Zaterdag 4 augustus 1956 59e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.00 per jaar Franco per post 3.50 Advertenties 6 cent per mm De laatste jaren was het een geliefd stokpaardje van de raadsleden van Kortgene en Wissenkerke om tijdens een raadszitting zo eens terloops te in formeren naar „het miljoen" van Nieuw-Zeeland. De voorzitters moesten zich dan meestal maar redden met een uitvluchtje, ook zij wisten niets defi nitiefs omtrent de verdeling te vertel len. Aan dit alles is maandag j.l. een eind gekomen. De Commissaris der Ko ningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, heeft tijdens een te Middelburg gehouden persconferentie de uiteindelijke verdeling bekend ge maakt. Bij deze conferentie waren mede aanwezig de heren A. Schout, lid van Ged. Staten en J. F. Hornstra, direc teur van de Stichting Zeeland. In een uitvoerige uiteenzetting ver telde de Commissaris ons de geschie denis van het' rampenfonds en de tot standkoming van de Stichting Zuid- ;West-Nederland, opgericht door de Commissarissen der Koningin in Zee land, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Uit deze inleiding bleek ons over duidelijk welke moeilijkheden er te overwinnen waren om tot een zo billijk mogelijke verdeling van het COOMANS v&ot iuH tatweltvvt drie miljoen gulden grote bedrag van het Nationaal Rampenfonds te komen. Tenslotte kwam voor Zeeland een post, groot f 1.240.125.— uit de bus, waar bij voor deze provincie rekening was gehouden met het feit, dat reeds veel in deze provincie was vergoed. Boven dit bedrag was voor Noord- Beveland nog f 500.000.beschikbaar uit een gift van Nieuw-Zeeland. Voor onvoorziene uitkeringen, een 2j{g. reserve, is nog ter beschikking van de drie Commissarissen een be drag van rond f 200.000. Volgens de aan ons verstrekte ge gevens komen 45 zeeuwse gemeenten in aanmerking voor een uitkering uit de f 1.240.125.—. De gemeenten Wissenkerke en Kort gene, het gehele eiland Noord-Beve land dus, hebben in gezamenlijk over leg, volkomen overeenstemming bereikt omtrent de besteding van de hun toe gewezen f 500.000. Voor Wissenkerke zijn de bedragen als volgt vastgesteld: f 25.000.vpor een wijkgebouw met zusterswoning voor het Groene Kruis, f 70.000.voor de uitbreiding van het rusthuis „Vre- destein", f 18.000.— voor het ver enigingsgebouw ,,Renata" te Kamper land en f 12.000.— voor het vereni gingsgebouw te Wissenkerke, teneinde de onrendabele toppen van die ven enigingen te verlagen. Voor Geersdijk moet nog een oplossing gezocht wor den. Een bedrag van f 10.000.is daarvoor uitgetrokken. Gaarne zouden ze daar ook een verenigingsgebouw willen stichten, maar het hun toege wezen bedrag is daarvoor te laag. (De heer Commissaris, belast met de uit eindelijke beslissing in al deze toewij zingen, heeft j.l. maandagmiddag een bespreking gevoerd te Wissenkerke maar tot een overeenstemming is het tot op heden ,nog niet gekomen). Voor Kortgene zijn de bedragen als volgt vastgesteld: voor een bejaarden centrum te Kortgene f 250.000.voor het Groene Kruis een wijkgebouw en zusterswoning f 25.000.en f 10.000.- voor een t.b.c. consultatiebureau, f 20.000.voor een wijkgebouw te Co- lijnsplaat, f 25.000.en f 15.000. voor een verenigingsgebouw te Co- lijnsplaat en f 20.000.voor een ver enigingsgebouw te Kats. Later hopen we op de definitieve plannen uitvoerig terug te komen. Zaterdagavond j.l. hebben de hon derden bezoekers aan het sportveld te «Wissenkerke genoten van de door de gymnastiekvereniging „Volharding" ge geven sportdemonstratie. Vooraf hield „Apollo" een muzikale wandeling door het dorp, waaraan de meemarcherende gymnasten een fleurig aanzien gaven. De demonstratie had een vlot ver loop, de diverse leidsters hadden het geheel goed in handen en het gebo- dene voldeed over de gehele linie aan redelijk te stellen eisen. Een woord van lof mogen wij zeker niet onthou den aan mevrouw Breure, die de vlag getjesoefening voor grote meisjes keu rig leidde. Mevrouw Damman oogstte veel lof met haar knotsoefening voor dames, die in 'hun keurige en fleurige kostuumpjes een prachtig en uniform geheel te zien gaven. De heer Warren kreeg met zijn jongens op de lange mat herhaaldelijk een verdiend applaus. Deze nog jonge gymnastiekvereniging met haar nog groeiend groot aantal leden heeft „den volke" vertoond wat er door samenwerking onder goede leiding te bereiken ,is. De pauze alsmede verschillende gym- bastiektoefeningen werden door „A- pollo", onder de bezielende leiding van haar dirigent Breas, muzikaal opge luisterd. De op het terrein verkochte lotjes werden na afloop, tijdens het concert van „Apollo", op de muziektent uit geloot. Was de gymnastiekdemonstratie een trekpleister voor oud en jong, het populaire concert van „Apollo" was dat zeker voor de jongeren. In grote groepen werden rondedansen gehouden zeker tot vermaak van de deelnemende jongeren, maar ook tot vermaak van de zeer vele oudere toeschouwers. Het geheel gaf Wissenkerke een feestelijk aanzien en deed denken aan de vele en gezellige muziekavonden van voor de oorlog. Rest ons nog te vermelden, dat „Vol harding" het fraaie netto bedrag van f 160.45 aan het uniformfonds kop overdragen. Het comité is organisatoren en uit voerders dankbaar voor deze mooie avond. 4 Het uniformfonds Apollo" leeft wel in ieders gedachten en het comité be hoeft zich niet te beklagen over mede werking. Voor hedenavond vragen wij uw belangstelling voor een .interessanto voetbalwedstrijd. Een wedstrijd zal er worden gespeeld tussen gemeente-amb tenaren, personeel van Slotema en De Vos tegen de voetbalvereniging Wis senkerke I. In beide elftallen zitten goede en geroutineerde voetballers, wat het spel ten goede komt en zeer zeker vele voetballiefhebbers zal animeren het sportterrein te Wissenkerke te be zoeken. „Apollo" zal ook deze avond we derom haar medewerking verlenen door een muzikale wandeling en vooral met een populair concert nadien. Voor de te maken onkosten zal het matige entreegeld gevraagd worden van 35 cent voor volwassenen, ook voor de donateurs, terwijl de kinderen 10 cent entree zullen moeten betalen. De wedstrijd vangt aan om 6.30 uur. De verkoop van lotjes voor het uniformfonds valt ten zeerste in de smaak van het publiek; daarom, heden avond zullen er weer lotjes verkocht worden k 25 cent per stuk en 5 voor één gulden. We kunnen nu al mede delen, dat er vele aardige en ook lekkere prijzen aan deze verloting zijp verbonden en, zo mogelijk, een toe gangsbewijs voor een interland-wed strijd voor een op een zaterdag te spelen wedstrijd. Het netto-bedrag van deze avond is bestemd voor het uniformfonds van „Apollo". De verschillende acties en de lijs- teninzameling hebben reeds een flink bedrag voor uniformen opgeleverd, zul len we de opbrengst van deze avond nu eens bestemmen voor petten en overhemden? Met vertrouwen ziet de V.V. en het comité deze avond tegemoet. Dc vereniging voor Ziekenhuisverpleging in Zuid- en Noord-Beveland verhoogt haar uitkeringen. Ook voor uitzending naar kinderherstellingsoorden en gezondheidskolonies zal een bijdrage worden verleend Onder voorzitterschap van de heer mr. dr. A. J. J. M. Mes werd zater dagmiddag in „De Prins van Oranje" te Goes de jaarlijkse algemene verga dering van de vereniging voor Zieken huisverpleging in Zuid- en Noord-Be land gehouden. De secretaris-penningmeester, de heer A. de Lange, wees in zijn jaarverslag erop, dat de verenigingen voor Zieken huisverpleging aan hen, die niet bij een ziekenfonds kunnen of willen ver zekerd zijn, de mogelijkheid van een ziekenhuisverzekering moeten kunnen bieden, welke minstens gelijk is aan die van de ziekenfondsen. De voorstel len, welke het bestuur heeft ontwor pen, gaan wat het aantal ligdagen betreft zelfs nog verder. Scheen het in 1955 dat in de zie kenhuistarieven enige stabiliteit was verkregen, met ingang van 1 juli 1956 hebben verschillende ziekenhuizen hun tarieven met ongeveer f 0.90 per dag verhoogd. Spreker drong er bij de boden op aan, de leden te adviseren, voor zover zij niet bij het ziekenfonds tevens verzekerd zijn, om hun A- of B-verzekering op het peil van de ver hoogde ziekenhuistarieven te brengen, teneinde teleurstelling bij opname te voorkomen. Verder deelde spreker mede, dat de poliklinische verzekering per 1 ja nuari 1956 is gestart, dat het aantal leden van de A-verzekering per 31 december j.l. 15.945 bedroeg, dat van de B-verzekering 1956, dat van de C- verzekering 7338, dat van de aanvul lende verzekering 18.842, dat van het Sanatoriumfonds 1720 en dat van de Individueel verzekerden bij de Sana torium-verzekering 11.077. Spreker verzocht de boden de leden steeds van advies te dienen bij de vraag of zij wel voldoende en juist zijn verzekerd. Het aantal ziekenhuisopnamen be droeg in 1955 in totaal 840, waarvoor uitkering werd verleend. Volgens het exploitatie-overzicht bedroegen de ont vangsten f 325.074.37 en de uitgaven f 240.551.05, "alzo een goed slot van f 84.523.32. Besloten werd de winst op de aan vullende verzekering (f 40.660.99) te storten in de reserve voor deze ver zekering, om in het fonds voor bij zondere gevallen f 5000.in het pen sioenfonds f 3000.en in het ge wone reservefonds f 35.862.33 te stor ten. De rekening over 1955 werd goed gekeurd en de secretaris-penningmees ter onder dankzegging voor het accu rate beheer gedechargeerd. De aftredende bestuursleden, de he ren M. van Halst te Kortgene, S. Bal kenende te Wolf aartsdijk, A. J. van Liere te Kapelle en J. Vader te Krab- bendijke werden herkozen, terwijl in de plaats van de heer G. M. de Schip per te 's-Heer Arendskerke, die niet herkiesbaar was, werd gekozen tot lid van de controle-commissie de heer W. Fase te Oudelande. Hogere uitkeringen. Besloten werd de contributies onge wijzigd te laten, maar: a. om aan de patiënten, die lid zijn van- de A- en B-verzekering en op of na 1 juli 1956 in een zieken huis moeten worden opgenomen, in Verdelg de vliegen! Kinderverlamming weer epidemisch Mensen met kleine kinderen zijn dezer dagen opgeschrikt door mede delingen in de radio en de dagbladen, waaruit bleek, dat er deze zomer weer een epidemische verheffing van de poliomyelitis (kinderverlamming) is De vorige epidemie in ons land trad op in 1952. In juli 1.1. werden tot de 16de (dus in ruim twee weken tijdsl) 178 gevallen van die ziekte gemeld; in de overeen komstige maand van 1952 waren er 419 poliomyelitispatiënten. Wat ons nog te wachten kan staan in de komende maanden is met geen mogelijkheid te zeggen. We moeten er rekening mee houden, dat in epidemie jaren de meeste gevallen zich voor dood in de volle zomer en nazomer en dat pas met het invallen van de koude het gevaar wijkt. WAAR SCHUILT DE OORZAAK? Poliomyelitis wordt veroorzaakt door een virus, dat wil zeggen een ziekte verwekker, die men het best kan be schouwen als een uitermate kleine bac terie. Van dit virus bestaan verschil lende variëteiten, stammen genaamd. Sedert enige jaren kunnen de bacterio logen die virusstammen bestuderen en op voedingsbodems voortkweken. Hun bemoeiingen hebben ook al geleid tot practisch resultaat, namelijk tot het bereiden van een vaccin, waarmee .kinderen onvatbaar tegen de ziekte worden gemaakt. Inentingen met een dergelijk vaccin worden in de Ver enigde Staten en enkele europese lan den toegepast. De medische autoriteiten in ons land volgen met de grootste aandacht de desbetreffende berichten, maar houden het voor de veiligste weg om aan deze vaccinaties niet mee te doen, aangezien ze een slechts kortdurende beveiliging geven en omdat ze mogelijk het poliomyelitis- gevaar verplaatsen van de kleuter jaren naar de hogere leeftijden, waarmee de ziekte een ernstiger ka rakter krijgt. Er wordt echter hard gewerkt aan het verkrijgen van een ander soort vaccine, dat langduriger bescherming verleent. Meer fcn giëne nodig. Het virus van de kinderverlamming kan zich bevinden in fecaliën. Daar uit volgt, dat in tijden van poliomye- litis-epidemieën meer dan normaal rein heid moet worden betracht bij ge bruikmaken van w.c.'s. Vooral op o- penbare toiletten, bijvoorbeeld in de trein, bestaat de kans op verontreini ging met fecale bestanddelen. Er moet dus liefst geen gebruik van worden gemaakt als het niet hoog nodig is. Werkelijk goed handen wassen met water en zeep dient steeds plaats te hebben na verlaten van elk toilet en ook vlak voordat het kind gaat eten. In vele gezinnen is dat gelukkig al gewoonte, maar het komt toch ook wel voor, dat de ouders dit „over dreven" vinden of niet goed uitvoer baar achten. Laten zij bedenken, dat er thans zeer grote belangen op het spel staan 1 Verdelg de vliegen. Verder past ons allen uiterste hygiëne ten aanzien van de vliegen, de zomerplaag van de meeste dor pen en van vele steden. Waarschijn lijk fungeren vliegen als overbren gers van het poliomyelitisvirus. Eetwaren moeten daarom zeer goed tegen deze insecten worden beschermd (niet onafgedekt laten staan, in de kast zetten na gebruik, rauwe groen ten en vruchten buiten hun bereik la ten en alleen gebruiken na degelijk wassen). De vliegen zelf dient men te weren door kamers koel en donker te maken (ze hebben een erge hekel aan tocht!) en door afval en huisvuil uitsluitend in gesloten vaten te bewaren. Waarschuwende ziekte. Dikwijls komt het voor, dat polio myelitis zich uitsluitend vertoont als een algemene ziekte met koorts en an dere verschijnselen, die 'als „grieperig heid" worden beschouwd. Verlammin gen kunnen hierop volgen, maar dat is lang niet altijd het geval. Wanneer een kind (of een vol wassene) in de zomer zulk een alge mene, onschuldig lijkende ziekte doormaakt, is het zaak voorzichtig heid te betrachten. De patiënt moet bedrust houden, vooral niet opstaan voordat hij weer volkomen fit is en het is het beste om de dokter maar te waarschuwen. Dat is, wan neer de afwijkingen op poliomye litis berusten, zowel in het belang van de zieke als in dat van de om geving. Het is namelijk zeer wel mogelijk, dat rusthouden het optre den van verlammingen tegengaat. En iemand die het poliomyelitisvi rus herbergt, is besmettelijk voor an deren: het opsporen van zulke virus dragers, die zelf nauwelijks ziek te noémen zijn, is daarom zeker van be lang. Dr. Alfreda Briedé. (Nadruk verboden).

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1