NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD BURGERLIJKE ST1D Raadsvergadering Wissenkerke VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER' M| i±asö nj±aii±H Wrijf Kou en Pijn No. 2799 Zaterdag 1 5 september 1956 60e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.00 per jaar Franco per post I 3.50 Advertenties 6 cent per mm ■IMIW—MM Ill —II III II—Hill ■IIHII ^^—^—^■^—^———^■11^—— Beide auto's staan hier rechts op de weg, maar toch is er een fout gemaakt. Het is namelijk verboden, een voertuig zo stil te laten staan, dat de vrijheid van het verkeer meer dan nodig wordt belemmerd. Dit schijnt de bestuurder van auto A, die hier zo gezellig keu velend uit zijn wagen stapt, helemaal te vergeten. Het was een kleine moeite geweest de auto een eindje verderop te parkeren. Burgemeester Van Halst opende maandagmiddag, na een afwezigheid van twee maanden de raadsvergade ring met enige welgekozen welkomst woorden, daarbij zijn blijdschap uit sprekend allen weer in goede welstand bijeen te zien en in de hoop, dat de nu komende vergaderingen weer in dezelfde prettige sfeer van voorheen mogen verlopen. Wethouder Zuijdweg kon wegens ongesteldheid deze mid dag niet aanwezig zijn; wel is hij gelukkig weer aan de beterende hand. Na voorlezing van het gebed wer den een aantal ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen. Een rapport over een brandweeroefening te Geersdijk ontlokte het lid Dinge- manse de vraag, of de druk op de waterleiding aldaar niet verhoogd kon worden, waarop de voorzitter zeide, dat getracht zal worden daar een drukstationnetje te krijgen. Van de di recteur der posterijen te Goes was bericht ontvangen, dat in het vervolg de brievenbus aan de Veerweg des morgens om 6.50 uur gelicht zal worden. De postauto kan dan des mor gens die stukken nog meenemen. Het lid Markusse achtte een buslichting des morgens aan de Westnavendijk harder nodig, ook het lid Westerweele sprak zich in die geest uit, daarbij wijzende op het grote belang van een vroege buslichting voor de vele schip pers die de kamperlandse haven aan doen. Westerweele zou het op prijs stellen daarvoor nogmaals een verzoek aan de PTT te richten. De voorzitter beloofde zulks. Door de voorzitter werd medege deeld, dat deze gemeente een algemene uitkering uit het gemeentefonds zal krijgen van 2 pet, is f 947.en een belastinguitkering van 12 pet., is f 9672.—. Bij de behandeling van bovengenoem de stukken werd door de voorzitter voorlezing gedaan van de grondwets herziening. Voor de gehouden schoolsportdag voor alle lagere scholen op Noord-Be veland was een subsidie gevraagd van 100 gulden. B. en w. stellen voor deze subsidie te verlenen, wat ook geschied de. Het lid Bustraan zag de noodzaak van zo een sportdag niet in en stemde tegen. Ingevolge art. 13 der l.o.-wet 1920 werd voor een zoon van wed. M. Ver burg te Kamperland een vergoeding verstrekt voor de gemaakte reiskosten naar Middelburg. Op het verzoek van de chr. kleuter school te Kamperland om een voorschot op het bedrag per lokaal en per leer ling voor 1956 werd gunstig beschikt tot een bedrag van f 1861. Op voorstel van b. en w. werd z.h.s. gunstig beschikt op het verzoek van de chr. kleuterschool te Kamper land om in principe mede te werken bij de bouw van een nieuwe school. De pensioensgrondslag van de bur- meester werd per 1 juli 1955 vast gesteld. Naar aanleiding Yan het verzoek van de afdeling Zeeland van de ver eniging van Nederlandse Gemeenten om een subsidie voor de Stichting Zeeuws Studiefonds, vroeg het lid Dingemanse naar de toereikbaarheid van bedoeld fonds. Het doel van het Zeeuws Studiefonds is begaafde jonge mensen uit de provincie Zeeland, wier ouders, voogden of verzorgers niet genoegzaam in staat zijn de kosten van hun studie te dragen, in staat te stel len onder voorwaarde hun verdere stu die te doen. In verschillende provin cies bestaat reeds een dergelijke in richting, de provincie Zeeland kan dus niet achterblijven en heeft dan ook besloten een jaarlijkse subsidie toe te kennen van f 10.000.Aange nomen wordt, dat ook de gemeenten het grote belang van zo een fonds zullen inzien en bereid zijn een sub sidie te geven van 5 cent per inwo ner per jaar. Op de vraag van Dinge manse geeft wethouder Leendertse uit voerig uitleg van het fonds en zegt o.m. dat het in de bedoeling van de provincie ligt om steun in de vorm van schenking, maar ook in de vorm van renteloze voorschotten te verle nen. De eerste jaren zullen natuurlijk de moeilijkste jaren zijn, omdat er tegenover de uitgaven geen terugbe talingen zullen staan. Het lid Filius vroeg voor welk soort studie dit fonds is bestemd, waarop wethouder Leendertse antwoordde, dat dit voor de z.g. dure studies bedoeld is. Ulo- en nijverheidsonderwijs behoren daar niet bij. Het verzoek werd z.h.s. ingewilligd. Van het Humanistisch Thuisfroct was een verzoek ingekomen om een jaarlijkse subsidie voor haar militaire tehuizen. Zo een verzoek is al meer in de raad geweest en is er toen afwijzend op beschikt. B. en w. voe len er ook nu niets voog om subsidie te verlenen en stelien dan ook voor wederom afwijzend op het verzoek te beschikken. Het lid Westerweele COOMANS voet Jjijn tatweltp&d zou graag willen weten waarom b. en w. er niets voor voelen, waarop de voorzitter uiteenzette, dat er door de gemeente reeds zoveel geste'und wordt en zij de steun aan het Huma nistisch Thuisfront niet nodig achten, omdat er niemand uit de gemeente van die tehuizen gebruik maakt. Uit verschillende gesprekken is het Westerweele gebleken, dat verschil lende militairen uit deze gemeente wel zulke tehuizen bezoeken. Waar andere tehuizen wel door deze ge meente gesteund worden, vindt hij het zeer jammer dat b. en w. nu dit af wijzend standpunt innemen. B. en w. en de raad vertegenwoordigen toch de gehele gemeente en waarom moet er nu zo een scheidslijn getrokken worden. De voorzitter zeide hierop, dat dit voorstel het standpunt van b. en w. in deze weerspiegelt, de raad heeft de uiteindelijke beslissing hier over. Het lid Markusse kan zich heel goed, ook principieel, met het stand punt van b. en w. verenigen. Het lid Bustraan prijst, uit principe, het be leid van b. en w., er aan toevoegend, dat wij allen onderworpen zijn aan Gods Woord en daarnaar ook hebben te regeren. Met de stem van het lid Westerweele tegen werd daarna het voorstel van b. en w. aangenomen. Van de Zeeuwse Muziekschool was een verzoek binnengekomen om toe te treden tot de gemeenschappelijke re geling en een subsidie voor het cur susjaar 19551956. Uit deze gemeente bezochten vijf leerlingen deze muziek school, b. en w. zijn ervan overtuigd, dat de leerlingen uit deze gemeente wegens de hoge kosten die school oist langer zullen kunnen bezoeken, reden waarom zij voorstellen gunstig op het verzoek te beschikken. Het lid Bustraan zeide principieel niet tegen het voorstel van b. en w. te zijn, maar er zich toch niet mee kon verenigen. Volgens hem moet ieder die muziek wil leren, dit maar zelf betalen. Het lid Westerweele zei, in verschillende raadszittingen steeds voor subsidieverlening te hebben ge pleit. Wijzende op de zeer hoge kos ten hadden b. en w. toen geen goed woord voor die subsidie over. Hij vindt het jammer, dat er soms. na een gedegen onderzoek, een stem uit de raad zomaar terzijde gelegd wordt. De voorzitter antwoordt hierop, dat zo een gedegen onderzoek soms bij b. en w. niet bekend is. Bovendien behoeft niemand zich te schamen, wan neer hij op een ingenomen standpunt terugkomt. Westerweele zeide destijds een toon beluisterd te hebben, als zouden b. en w. gepikeerd zijn, dat d; centrumgemeente niet in Wisser* kerke gevestigd zou worden. De voor zitter antwoordde, dat destijds over weinig of zeer vage gegevens beschikt kon worden; maar dat er nu vijf leerlingen zijn die de noodzaak van die school duidelijk aantonen. Wet houder Leendertse zeide, dat wij toen niet de enige gemeente waren, die afzijdig stond. Thans, nu er cijfers be kend zijn, liggen de kaarten andere. Het lid De Lange informeerde naar het bedrag wat de leerlingen zelf moeten betalen, de voorzitter zeide, dat daar niets van bekend is, maar dat dit wel zal afhangen van het geen men leren wil. De Lange vroeg of de cijfers nu vaststaan en toetreding geen consequenties met zich zal bren gen. De voorzitter zeide, dat liet col lege van' b. en w. de eerste vergade ring hadden bijgewoond, maar dat toetreding toen nog Veel te riskant was geweest. Nu er aan een en ander meer bekendheid wordt gegeven, lig gen de zaken heel anders en treden ook vele gemeenten toe. Nadat het lid Markusse nog verklaard had, zich met het voorstel van b. en w. wel te kunnen verenigen en te hebben ge wezen op de moeilijkheden voor mu ziekverenigingen e.d. om begaafde mu sici te verkrijgen, werd het voorstel, met de stem van het lid Bustraan te gen, aangenomen. Z.h.s. werd het verzoek van het bestuur der vereniging voor chr. on derwijs te Wissenkerke om de beno digde gelden beschikbaar te stellen voor het vak handenarbeid ingewilligd tot een bedrag van f 389.40. Bij acclamatie werden alle aftreden de en plaatsvervangende leden van de woonruimtecommissie herbenoemd. In de plaatselijke politieverordening werd de bepaling opgenomen waarbij het tussen 1 april en 1 september ver boden is overjarige ruigte op terrei nen, langs wegen, bermen, slootkan ten, wallen enz. af te branden. Door dit afbranden gingen steeds veel vo gelnesten verloren. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken werd voor het jaar 1956 weer een interumregeling ziektekosten vastgesteld. De aanvulling van de vergoeding exploitatiekosten van de chr. ulo school werd vastgesteld op f 85.09. De verordening tot het toekennen van een 3 pet. uitkering ineens over het jaar 1955 aan het daarvoor in aan merking komend gemeente-personeel, werd eveneens z.h.s. vastgesteld. Ingevolge art. 3 der Hinderwet werd de verordening vastgesteld, dat geen hinderwetvergunning nodig is voor e- lektromotoren en voor opslagplaatsen van benzine en tractorpetroleum bui ten de aaneengesloten bebouwing van de dorpen Wissenkerke, Kamperland en Geersdijk. Het voorstel tot aankoop van grond voor de bouw van tien woningwetwo ningen te Kamperland en het voorstel tot de aanvrage van rijkssteun voor de bouw van die woningen werd z.h.s. aanvaard. De bouw van die tien wo ningen is door de minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting gegund voor een prijs van f 117.400.ex clusief f 1000.aansluitkosten, ter wijl de huurprijs van die woningen voorlopig is vastgesteld op f 8.55 per week. De nog benodigde 612 m2 grond is A. de Putter bereid te verkopen tegen f 1.50 per m2. Bij de behande ling van bovenstaand agendapunt zei het lid Bustraan er niets op tegen te hebben, maar wees er op, dat er meer gegadigden voor het bouwen van wo ningen waren. De voorzitter wist dat ook wel, maar deze gegadigden zou den niet alle woningen kunnen bou wen, zij hadden maar interesse voor de bouw van twee woningen. Dit zou de bouwkosten aanzienlijk hebben ver hoogd. Op de vraag van het lid Hov.eijn, wie de aannemer is, antwoordde de voorzitter: Slotema. Het lid Bustraan wilde weten of de woningen toch op tijd gereed kunnen zijn. De voorzitter kon hierop nog geen bevestigend ant woord geven, de bouw stagneerde nu reeds omdat er geen steen aanwezig is, deze kan pas in december worden geleverd. Aan de heer C. Verburg is voor een jaar ontheffing van de hondenbelas ting verleend. Bij de behandeling van het verzoek van „Het Groene Kruis" om verho ging van de subsidie van f 300. per jaar (sinds 1928) tot f 1000. per jaar, hield het lid Bustraan een schuivende, vragende beweging met de vingers, zeggende, indien het verant woord is, ben ik er voor. Nadat de voorzitter had gezegd, dat dit uit de begroting wel zal blijken, werd het voorstel z.h.s. ingewilligd. Een nieuw ambtenaren-r.eglement, een nieuwe arbeidsovereenkomstenverorde ning en een wachtgeldregeling voor het personeel der gemeente werd e- veneens z.h.s. vastgesteld. De geraeenterekening 1952 werd hier na aangeboden. De ontvangsten van de gewone dienst bedroegen f 317.932.82, de uitgaven f 322.730.80, alzo een nadelig slot van f 4791.98. De ont vangsten van de kapitaaldienst bedroe gen f 958.756.13, de uitgaven f 1.027.232.94 en een nadelig slot van f 68.476.81. Bedoelde rekening is door de Bond van Ned. Gemeenten gecontroleerd en in orde bevonden en zal daarom in de volgende raadszitting ter vaststelling worden aangeboden. Enige wijzigingen in de begroting 1955 werden alsnog vastgesteld. Bij de rondvraag wees het lid Wes terweele er op, dat een gedeelte trot toir aan de Kaaidijk te Kamperland geregeld onder water staat. De voor zitter zegde verbetering toe. Wester weele vroeg of er al een oplossing was gevonden voor de verkeerspro blemen te Kamperland. De voorzitter antwoordde hierop, dat dit binnen de kortst mogelijke tijd in orde ge bracht zal worden. Wethouder Leen dertse zeide, dat tijdens de afwezig heid van de burgemeester de ver keersborden reeds besteld waren. Nu het zware zand vervoer naar de zeedijk goeddeels is beëindigd, wees de voorzitter op de daardoor aange brachte ravage aan de Oostachterstraat en aan de provinciale weg naar Geers dijk. De herstelwerkzaamheden aan de gemeenteweg zullen een heel bedrag vergen, zo meende hij, dat gedeelte straat zal geheel vernieuwd moeten worden. Het lid Dingemanse vestigde de aan dacht op de gedempte sloot te Geers dijk en vroeg om afrastering daarvan. Het lid Filius wees op het ontbre ken van een nachtbrander aan het postkantoor te Kamperland. De voor zitter zal er direct werk van maken, hij meende dat dit destijds met de P.Z.E.M. reeds was afgesproken. Der traditie getrouw feliciteerde het lid De Smit de voorzitter en ook diens echtgenote met hun verjaardag. Hij deed dit uit naam van alle raadsleden en sprak daarbij de hoop uit, dat zij deze dag nog vele jaren mogen ge denken. De voorzitter dankte voor deze fe licitatie, alsmede voor de opkomst en gezellige bespreking. Met het gebruikelijke gebed werd deze vergadering besloten. Daar de agenda te lang zou worden, werd de behandeling van de gemeente begroting en de behandeling van de begroting van het Burgerlijk Armbe stuur en van verschillende belasting- verordeningen uitgesteld tot de vol- volgende vergadering op maandag 24 september a.s. Alle binnen- en buitenlandse bladen worden geleverd door Boekhandel Markusse Wissenkerke Kortgene Geboren: 1 aug. Cornelia, d.v. Pie- ter Nijsse en Dina J. Nieuwenhuize. 7 aug. Marina Levina, d.v. Anthonie J. Swenne en Cornelia J. Schippers. 8 aug. Maria, d.v. Leendert de Neef en Janna de Smit. Martin, z.v. Cornelis van der Maas en Catharina L. de Fouw. 11 aug. Roelof Tormo, z.v. Gerrit van Schuppen en Jacoba J. van Dongen. 28 aug. Janneke Sophia, d.v. Jacobus Lems en Sophia J. Breure. Leendert Dinge- nis, z.v. Dingenis Abrahamse en Jan netje de Regt. Ondertrouwd: 22 aug. Iman Ver sluis, 24 jr. en Elisabeth C. de Smit, 19 jr. 24 ^aug. Dirk P. de Bruijne, 26 jr. en Janna L. C. Priester, 24 jr. Getrouwd: 1 aug. Gezienus F. Schuur, 33 jr. te Eindhoven en Adri- ana J. de Fouw, 28 jr. Dirk Dinge manse, 24 jr. te Wissenkerke en Jannio B. Clement, 20 jr. Overleden: 24 aug. Sanderina P. van Oeveren, 71 jr., wed. van Johannes Le- vinus Versprille. weg met DAMPG

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1