NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Burgerlijke Stand Provinciale wensen en gedachten inzake het Deltaplan Huidgenezing RUROL Puistjes verdrogen door Purol-poeder VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER' Vakopleiding in de landbouw No. 2802 Zaterdag 6 oktober 1956 60e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs 2.00 per jaar Franco per post 3.50 Advertenties 6 cent per mm In 1960 het drie-eilanden-plan gerealiseerd Staande voor een enige vierkante meters grote kaart van Zeeland, open de dinsdagavond de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, in een der zalen van hotel ,,De Burg" te Middelburg een drukbezochte persconferentie. Vele jour nalisten en verslaggevers uit alle de len van het land gaven door hun aan wezigheid blijk van hun belangstelling voor het Deltaplan. Zakelijk en voor een ieder begrijpe lijk zette spreker de provinciale wen sen en ge jachten uiteen, er in het oie- zonder op wijzende, dat de op de kaart aangegeven dammen, wegen, ha vens, terreinen en kanalen geen aan duiding zijn, dat bij voltooiing van het Deltaplan de kaart van Zeeland er nog precies hetzelfde beeld fcvan te zien zal geven. Deze woorden deden ons denken aan een gesprek uit 1943 in het concentratiekamp Vught met ds. Streefkerk uit Lobith, thans gerefor meerd predikant te Veere, die de steeds wisselende gewoonten en bevelen in dat kamp benadrukte met de woorden: niets is zekerder dan de onzekerheid. Zo ook wat betreft het hier naar \oren gebrachte, het is geen vast omlijnd plan, maar een zeeuwse visie. De heren ir. De Vink, drs. Verburg en ir. Hornstra gaven, ieder op hun eigen terrein, een nadere uiteenzetting, alsmede het waarom van al deze op de kaart aangebrachte gekleurde lijnen en vlakken. Het zou ons te ver voeren om het gehele plan hier in woorden onder te brengen, moge het u voldoende zijn, onze indrukken weer te geven voor wat ons eigen Noord-Beveland betreft. Zo op het eerste gezicht gaf die grote kaart ons een schrikgedachte, met een rode lijn was een weg ge tekend van Middelburg, Veere, via een dam lopende door de Spieringpol der, langs Kortgene en aan de oost zijde, tussen Kats en Colijnsplaat het eiland verbindende, weer met een dam, met het eiland Schouwen-Duiveland. Bedoelde weg zou tussen Zierikzee en Bruinisse aansluiten aan de geprojec teerde grote weg naar Rotterdam. Wij dachten direct aan het loslaten van het drie-eilanden-plan en het onbe schermd zijn van de westelijke en noordelijke delen van ons eiland. Uit een nadere bespreking bleek ons duidelijk, dat dit geenszins het geval was, het drie-eilanden-plan is een plan apart en is daar reeds een begin van uitvoering aan gegeven; er werd als uiteindelijke datum van voltooiing het jaar 1960 genoemd. De funeste gevolgen van een ge sloten verbindingsdam Noord-Beveland- Walcheren voor het stadje Veere voor ogen hebbende, vinden er thans on derzoekingen plaats, om door middel van sluizen in die verbindingsdam, vers zeewater binnen te laten en dat te gebruiken voor een bassin ten dien ste van de oester- en mosselcultuur, die een verwaterplaats toegedacht is in kanalen en bassins, te maken in de grote zandplaat aan de Noordbeveland- se duinen, binnen de grote dam. De verbindingsdam Noord-Beveland- Schouwen-Duiveland staat op de kaart aangegeven lopende van even ten wes ten van Wissenkerke, via de twee grote' zandbanken naar de zuidwest hoek van Schouwen. Een grote verbin dingsweg is gedacht via Veere, over de dam naar de kamperlandse duinen, via Wissenkerke, de afsluitdam naar een punt in de buurt van Haamstede). Beide over ons eiland gedachte wegen vormen een belangrijke schakel in de noord-zuid verbinding van Nederland met België en noord-Frankrijk. Een verbindingsweg België, Terneu- zen, Goes via de dam van het drie- eilanden-plan bij Kats, zou eveneens aansluiten op de in het zuidelijk ge deelte van ons eiland geprojecteerde grote weg Zierikzee-Rotterdam. Landaanwinst is Noord-Bevcland niet veel toegedacht, recreatiegebied op schorren en slikken wel. Laten wij de hoop mogen uitspreken, dat het thans door het provinciaal be stuur en haar deskundige medewerkers geprojecteerde Deltaplan in haar hoofd gedachte uitgevoerd mag worden, in de eerste plaats voor een grotere mate van beveiliging tegen stormvloeden, in de tweede plaats voor een sociale en culturele ontwikkeling van het door Scheldestromen verbrokkelde ei landenrijk en in de derde plaats tot een aaneensluiting van de, nu nog dikwijls vergeten en achteruitgezette, provincie Zeeland met overig Neder land. Tenslotte mogen wij een woord van bewondering en dank niet onthouden aan de ontwerpers van dit, in veler ogen, stoutmoedige maar toch reële plan. Huidzuiverheid - Huidgezondheid Bij de kabinetscrisis, die zich nu al ruim drie maanden voortsleept, komt men in sommige kranten uitdrukkingen tegen die vermakelijk aandoen en een goede kijk geven op de mentaliteit van de schrijvers. Toen de verkiezingsuitslag bekend was en de P.v.d.A. als grootste over winnaar uit de bus was gekomen, was het, voor iedereen duidelijk, dat dr. Drees, als aanvoerder van de grootste partij, in aanmerking zou komen om een nieuw kabinet te vormen. In een democratisch land moest het bovendien vanzelfsprekend zijn, dat bij de vor ming van een nieuw kabinet, rekening zou worden gehouden met de uit spraak van het volk. Al gauw bleek, dat sommigen, die zich wel eens hoog moedig ,,de ware vaderlanders" noe men, een andere mening waren toe gedaan. Nu was het wel spijtig, voor namelijk voor de A.R., dat de uitslag van de 13de juni voor hen niet al te gunstig was geweest. Als men de verkiezingspamfletten van die partij nog eens bekijkt, dan zou men zeggen, dat hun lijstaanvoerder toch wel de man was die Nederland nu juist no dig had. Iedereen zal het er wel over eens zijn, dat hij inderdaad de eerste de beste niet is, maar de uitslag van de verkiezingen gaf toch te zien dat de anti's 2 van hun 12 zetels had den verloren. Dat was geen gering verlies. Dr. Drees ging dus aan de slag. In het „Zeeuwtje", dat altijd biezonder onverdraagzaam is, als het over de P.v.d.A. schrijft, kwam men tot een unieke ontdekking. In dit blad van 23 juni werd ontdekt, dat dr. Drees een rasechte socialist was, die zich tot voor kort had voorgedaan als de na tionale figuur. Dat was me een open baring. Op 23 juni kwam het pas tot deze ontdekking. Zeer velen wis ten al lang; dat dr. Drees een rasechte socialist was, maar het „Zeeuwtje" zag het toen pas. Dat hij tevens een na tionale figuur is, is voor dat blad ze ker onbegrijpelijk Ook staat in dat zelfde blaadje, dat de socialisten met hun standpunt moederziel alleen staan. Dat was me ook iets. Volgens dat fraaie blad staan ze meestal alleen in hun opvattingen. Toch hebben ze hiermede al veel be reikt, tot heil van onnoemelijk velen. Bovendien staan ze nu met 34 afge vaardigden, dus een flink aantal. Men kan altijd van die echt chris telijke uitdrukkingen in dit blaadje lezen. Wie zich daardoor laat voor lichten, wordt wel op uitnemende wijze voorgelicht. In „Trouw", een A.R COOMANS vaat fijn tutweltaad dagblad, stond onlangs dat nu bij dr. Drees de socialistische aap uit de mouw is gekomen. Weer een ontdekking1. „Trouw" heeft toch zeker niet ge dacht dat er een anti-revolutionaire aap bij Drees uit zijn mouw zou ko men? Het zou me te ver voeren om door te gaan met citaten uit verschil lende bladen. Wel ben ik tot de over tuiging gekomen, dat dat soort bla den het onderscheidingsvermogen van hun lezers niet hoog aanslaan. De 13de juni heeft aangetoond dat vele lezers van dit soort kranten toch niet overal intrappen. En dat is maar goed ook. Als zulk geschrijf van invloed was, zou het er voor ons donker uitzien. Dat de anti's geen rekening houden met de verkiezingsuitslag, kon men weer goed waarnemen tijdens de in formatiepoging van prof. De Gaay Fortman. Toen die was gestruikeld, was de P.v.d.A. natuurlijk de schul dige. Die wilde weer niet meedoen. Natuurlijk wilde die niet meedoen. Ze is niet zo naief. Iedereen weet, dat deze partij 4 zetels heeft gewonnen. In het kabinet, dat De Gaay Fortman had uitgedokterd, zou de P.v.d.A. een veer moeten laten. Zou er nu werke lijk iemand zijn geweest, die dacht dat onze mensen daar genoegen mee zouden nemen? Het is toch te dwaas om los te lopen. De anti's, die 16 pet. van hun ze tels kwijt zijn, zouden het volle pond behouden en de grote overwinnaars zouden met een half departement min der genoegen moeten nemen. Klinklare onzin, waar de P.v.d.A. niet zal in trappen. Wat ziet men nu tijdens de poging van mr. Burger? De anti's doen niet mee, omdat ze geen 2 ministers krij gen. Ze hebben wel veel verloren, maar dat mag niet hinderen. Verkie zingsuitslagen zijn niet om er rekening mee te houden. Die anti's toch. We zien wel dat ze op zeer goede voet staan met de K.V.P. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer op 7 oktober 1955 stond al in het „Zeeuwtje", dat de redevoeringen van dr. Schouten en prof. Romme hun heel goed konden bekoren. In de anti kringen is men anders niet zo op Rome gesteld. En nu beschermt de een de ander. Het kan verkeren. Toen de verkiezingsuitslag bekend was kon men in het „Zeeuwtje" le- Deze gezellige conferentie schijnt zeer beslist op een hoek te moeten plaats vinden en dan nog wel op de rijweg. Aangenomen, dat er diepzinnige bespie gelingen aan de orde zijn, is dit nog geen reden om juist deze hoek als so ciëteit te kiezen. Er naast is nota bene een rustig trottoirMaakt u deze fout nooit en geeft het rijverkeer ruim baan zen, dat we steeds meer vermateriali- seren. Men hoort tegenwoordig nog al eens over bezit en nog eens bezit praten in de K.V.P. en bij de A.R. Heeft dat soms ook iets met materia lisme te maken? In de tijd van wijlen dr. Colijn steraden vele liberalen op Golijn. Zo maar? Of had dat ook iets met materialisme te maken? Ik weet het niet zeker, maar toch denk ik het. Hoe het ook zij, de treurige gang van zaken bij de vorming van een kabinet heeft wel aangetoond, dat de z.g. rasechte vaderlanders de ver kiezingsuitslag aan hun laars lappen. Het gaat er bij hen om de P.v.d.A. zo veel mogelijk te dwarsbomen. Toch zijn ze er huiverig voor om zonder de grootste partij te regeren. Waarom toch? Altijd is door de tegenpartij onnoemelijk veel critiek op de P.v.d.A. geleverd. Ze krijgen nu de kans om het zonder de socialisten te doen. Ik geloof, dat ze het niet best aandur ven om dit te wagen. Maar laten ze dan ophouden om geregeld de schuld van de mislukkingen op de P.v.d.A. te schuiven. Deze partij wil in de nieuwe regering blijven die ze was vóór de verkiezingen. Niettegenstaan de 4 zetels winst. Zo nodig gaan ze echter met een gerust geweten in de oppositie. De tegenpartij kan schelden en verdacht maken, desnoods met een orthodox tintje, de P.v.d.A. heeft 34 zetels en is niet weg te denken. Daar zal men toch rekening mee moeten houden. Dat deze crisis zo lang duurt is te wijten aan de A.R. en aan de K.V.P. Zij houden geen rekening met de uit slag der verkiezingen. Als ze op dit standpunt blijven staan en als ze hun zin zouden krijgen, dan zijn verkie zingen in de toekomst overbodig. Kortgene. A. Welleman. Nu de mechanisatie van de landbouw in ons land en in het biezonder ook in Noord-Beveland nog steeds toe neemt, zullen aan degenen, die met de machines op het landbouwbedrijf moeten omgaan, zeer zeker in de toe komst hogere eisen gesteld worden. Nog maar al te vaak hoort men be weren, dat men om landbouwwcrk- zaamheden te verrichten geen oplei ding nodig heeft. Zelfs de mening, dat, wanneer men voor geen enkel beroep meer geschikt is, men altijd nog wel in de landbouw kan gaan werken, komen we nog overal tegen. Het is echter gebleken dat deze zienswijzen geheel onjuist zijn en tot het verleden dienen te behoren. De laatste tijd is door deskundigen nage gaan, welke prestatie iemand moei leveren die in de landbouw werkzaam is, waarbij bleek, dat landarbeid geen ongeschoolde maar geschoolde arbeid is Een van de eerste vereisten om tot het niveau van geschoolde kracht op te klimmen, zal dan echter ook moe ten zijn om een goede scholing te vol gen. Ontegenzeggelijk wordt een ge deelte van de bekwaamheid in de landbouw opgedaan in de loop van de jaren, dit is dus ervaring of rou tine. Maar dat op bepaalde gebieden met een goede scholing nog meer te bereiken is, zal toch wel niemand willen ontkennen. Juist op het gebied van de mecha nisatie moeten we oppassen dat de genen, die met de machines moeten omgaan, wat vakbekwaamheid betreft, niet achter komen bij de mogelijkhe den die er zijn voor een verdere me chanisatie. Scholing op dit gebied is dan ook zeer noodzakelijk. Wat dat betreft is bet wellicht goed erop te wijzen, dat men ons op dit punt in Amerika in 't algemeen nog ver vooruit is. De boer is daar meestal opgegroeid met machines en weet de mogelijkheden op het gebied van de mechanisatie goed uit te bui ten; tevens zijn de meesten van hen in staat om vele reparaties zelf uit te voeren. De gezamenlijke landbouworganisa ties (twee werkgevers en twee werk nemers) hebben gemeend, met het oog op bovenstaande, de mogelijkheid toï scholing op het gebied van de me chanisatie te moeten bevorderen, waar toe bij voldoende deelname deze win ter een cursus motorkennis georgani seerd zal worden. Speciaal de werknemers zijn op deze cursus welkom. Het zijn juist deze mensen die dagelijks met de machi nes moeten omgaan en daardoor van een goede scholing veel profijt kunnen hebben. Een werknemer die voor zijn taak berekend is, zal nu en in de toekomst altijd waardering vinden. Het beste wapen wat de werknemer ter beschikking staat, wanneer onver hoopt de conjunctuur eens mocht om slaan, is de vakbekwaamheid, welke hij door het volgen van cursussen kan vergroten. Wij wekken alle belanghebbenden op gebruik te maken van de mogelijk heden die een dergelijke cursus bie den. Voor verdere biezonderheden be treffende deze cursus zij verwezen naar een advertentie elders in dit blad. V.I. Kortgene Geboren: 3 sept. Gerard, z.v. Pie- ter J. Verburg en Jozina R. Verburg. 15 sept. Cornells Jan, z.v. Jan G. Kesteloo en Marie W. Verhulst. 18 sept. Peter, z.v. Anthonie G. Murman en Helena A. Smit. Ondertrouwd: 21 sept. Pieter Kra mer, 25 jr. en Wilhelmina van der Maas, 22 jr. Getrouwd: 13 sept. Dirk P. de Bruijne, 26 jr. en Janna L. G. Pries ter, 24 jr. Overleden: 20 sept. Adriaan Hoo- gerheide, 76 jr., echtg. van P. Franke.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1956 | | pagina 1