NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De azalea Plouvier heeft DE schoenen Doer Niels overtrefI geneesmiddelen verbandstoffen verplegings- artikelen kraampakketten hoogtezonnen infraphillampen boorapparaten A. C. van der Rest „Studio" Gezinsverzorging „Noord-Beveland" breukbanden buikbanden Hernia-corsetten elastieken kousen steunzolen enz. A. C. van der Rest postzegels en landbouwwerktuig Onrustige Zenuwen? No. 2974 Zaterdag 1 3 februari 1960 63e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.50 per jaar Franco per post 5.25 Advertenties 6 cent per mm De jongste telg uit het oranjehuis, h.k.h. prinses Ma rijke, zal 18 februari reeds haar dertiende verjaardag vieren. Werd prinses Irene juist voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog geboren en prinses Mar griet toen de bittere strijd volop aan de gang was, prinses Marijke aanschouwde het levenslicht in een sinds bijna twee jaar weer vrij Nederland. Hoewel ook de jongste van de vier prinsekinderen al niet bepaald meer een „klein prinsesje" genoemd kan worden, neemt zij toch altijd nog een bijzondere plaats in in het hart van het nederlandse volk. Wij feliciteren Marijke van harte met haar verjaar dag en wensen haar bij de voortduur Gods onmisba re zegen toe. Voor en wat verder tot uw lichamelijk welzijn dient gaat u het best naar Lange Kerkstraat 42, Goes, tel. 01100-2468 Nu de cyclamentijd weer min of meer begint te luwen, ver schijnt in onze huiskamer een an dere mooie plant. Het is de aza lea, waarop vele huismoeders al hebben zitten wachten. In februari kopen we dus een azalea, want het zijn dan in de re gel geen sterk geforceerde planten en deze zijn voor de huiskamer wel het beste. Een bloeiende azalea moet goed vochtig gehouden worden, en ook moet zij geregeld eens per week in een emmer lauw water gezet worden, want de potkluit mag volstrekt niet uitdrogen. U zult begrijpen dat een bloeiende 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 plant het niet zonder bijvoeding in de vorm van kamermes t kan stellen, daarom is het geven van mest, eens per veertien dagen, zeer belangrijk. Dit moet u niet doen als de aar de droog is, dus eerst de potaarde vochtig maken en pas daarna giet u om de potrand wat kamermest, niet te sterk is aan te bevelen. De diefjes. Naast sommige bloemknoppen zien we af en toe lichtgroene scheutjes verschijnen, dat zijn de z.g. „diefjes". Deze diefjes ont trekken veel voedsel aan de plant, dus doen we er verstandig aan ze tijdig weg te nemen. Dit is bo vendien belangrijk, omdat er later uit een genepen scheut twee nieu we gevormd worden. Ook is het nodig uitgebloeide bloemen en vruchtbeginselen met een te verwijderen, daardoor wordt de plant behoed voor uit putting. De bloei houdt het in de regel lang vol, maar nu willen we toch een sprong voorwaarts gaan en u er op wijzen, dat de plant na de bloei in een koel en ongestookt vertrek geplaatst moet worden, doch wel in het licht. Water be hoeven we dan niet veel te geven, maar toch dient er voor gezorgd te worden, dat de potkluit niet uitdroogt. Op deze plaats kan de plant de gehele zomer blijven staan, doch zorgen we er wel voor dat zij van de frisse lucht kan ge nieten, dus zoveel mogelijk het raam open. Beter is het echter de plant omstreeks mei naar buiten te brengen of als er geen tuin is, naar het balkon. Hier vraagt zij om een zonnig plekje. Droogte. Bij droog weer tweemaal per dag besproeien en eens in de veer tien dagen kunstmest, na het be sproeien. Deze behandeling voort zetten tot eind september, het tijdstip waarop de plant weer naar binnen moet verhuizen, ook dan weer in een koel vertrek, wel in het licht. De bloemvorming wach ten we hier af, dit kan bevorderd worden door geregeld te blijven bespuiten. Beginnen de knoppen te werken, dan niet meer bespui ten en gaat de azalea naar de ver warmde huiskamer, echter zover mogelijk verwijderd houden van de wanne kachel. Een plaatje goed in het licht is noodzakelijk. Denkt u dat de plant uit haar pot is gegroeid, dan kunt u na de bloei verpotten in een mengsel van bladaarde, turfmolm, grof zand en wat oude mest. De Japanse azalea krijgt een zelfde behandeling. Ziekte. Is de azalea ziek, dat kunt u bespeuren doordat bladafval voor komt, dan is dit doorgaans te wij ten aan te droge lucht. Ook kan het zijn, dat te vroeg oppotten de oorzaak is. Er ontstaan dan veelal gele vlekken die later rood of bruinzwart worden. Kijkt u dan eens aan de onderkant van het blad, dan bespeurt u veelal De minister van landbouw en visserij, mr. V. G. M. Marijnen heeft bij de opening van de ten toonstelling „Het landbouwwerk tuig" zeer behar tens waardige woorden gesproken welke zowel de grote als de kleine boer raken, redenen waarom wij hier de aan dacht op vestigen en zijn rede eens van verschillende kanten wil len belichten. De minister besprak in de aller eerste plaats de mechanisatie en motorisatie in de land- en tuin bouw, Zijne Excellentie merkte daarbij op, dat de mechanisatie pas de laatste 15 jaar als apart produktiefactor naar voren is ge komen. Als voornaamste oorzaken hier van noemde hij: a. een steeds nijpender tekort aan werkkrachten in de land- en tuin bouw. b. stijging van de uitgaven voor loon en sociale lasten. Het tekort aan werkkracht. Dat het steeds toenemende te kort aan werkkrachten in de land bouw vooral grote afmetingen aanneemt, blijkt wel uit een sta tistiek in „De Landbouwgids" van 1960, waaruit we citeren: „Van de totale beroepsbevolking werkte in 1849 44 °/o in de land bouw en visserij. In 1947, dus 100 jaar later, was dit teruggelopen tot 20% te weten 760.000 perso nen. In dit jaar werkten 590.000 mannen in de landbouw, (20 van de totale manlijke beroepsbe volking). In 1957, dus 10 jaar later, was dit aantal gedaald tot 483.000 of wel 15 Een sterke achter uitgang van de agrarische be roepsbevolking is uit deze cijfers waar te nemen. Naar aanleiding hiervan merkte de minister op: Voor een uur arbeid moet thans, vergeleken met vroeger een veel voud van produkten worden be taald. Wil de balans in evenwicht blijven, dan moet de arbeidspro- duktie worden opgevoerd. „Het heeft geen zin", aldus de minister, „om te trachten dit te bereiden door harder te werken, want er wordt in de landbouw reeds hard en langdurig gewerkt. Maar er moeten doeltreffende ma chines en gereedschappen ter be schikking komen". kleine sporenhoopjes. Deze moe ten bestreden worden door be- spuiting met 0.5 koperoxychlo ride. Zeer vroege azalea's hebben van deze bladvlekkenziekte meer last dan de middelvroege en de late. Lichtgebrek en felle zon werken de ziekte in de hand. Voorts kan bladafval ook ontstaan door spint en thrips (bestrijding: bespuiten met 0.1 nicotineoplossing). Ziet u bloempjes of blaadjes wel ke vlezig dik zijn, dan is dit te wijten aan de z.g. oortjesziekte. Deze kunt u bestrijden door de verdikte bladeren tijdig af te pluk ken, voordat een wit poeder zicht baar wordt. Doet u dit later, dan is er grote kans, dat de gezonde bladeren besmet worden. Dan moet de plant bespoten worden met 1 Bordeause pap. Lijdt de plant aan voetziekte, dan is hier voor geen kruid gewassen, dus daar is niets aan te doen. (Nadruk verboden). Ons moet de verzuchting van het hart, dat dit nu eens moest doordringen in de niet agrarische kringen zowel onder de bevolking als onder de kamerleden en rege ringskringen. Over het algemeen is het zo, dat de landbouw steeds achteraan hinkte en dat pas in de laatste jaren heel wat verbeterin gen ten dien opzichte zijn gecon stateerd. Werk wordt aantrekkelijker. Behalve een stijging van de produktie per manuur door een doelmatige mechanisatie en mo torisatie heeft dit nog het voor deel, dat de arbeid in vele geval len gemakkelijk en aantrekkelijk wordt. Vooral de jongere genera tie, die in deze technische twin tigste eeuw opgroeit, spreekt dit aan. Het is algemeen bekend, dat de landarbeider er weinig meer voor voelt, te gaan spitten of dg. maar wel genegen is op een trac tor te gaan zitten. Het zelfde ver schijnsel zien we optreden in de veehouderij, waar men er niets voor voelt met de hand te gaan melken en vooral niet op zon- en feestdagen, zodat de werkgever noodgedwongen tot elektrisch melken moet overgaan. Volgens de minister is het ge zicht van de land- en tuinbouw door de als een stortvloed over de bedrijven gekomen mechanisatie, waarvan de motorisatie een be langrijk onderdeel vormt, er ge heel door verandert. De mechanisatie en vooral de motorisatie vergen grote kapi taalsinvesteringen. Als vergelij king noemde Zijne Exc. dat in de dertiger jaren een pachter bij het aanvaarden van een bedrijf in de Wieringermeer over f 300 per ha diende te beschikken, thans is dat voor de Noordoostpolder f 1600. Omdat vele machines slechts kor te tijd per jaar nodig zijn is bij die hoge investeringskosten per ha terecht gezocht naar de moge lijkheid voor gemeenschappelijk gebruik. Tijdwinst. De mechanisatie heeft op ver schillende terreinen een beslissen de invloed gehad als b.v. dat de graanoogst gemakkelijker en snel ler verloopt door gebruik van een lichte binder op de kleine bedrij ven en van een maaidorser op de grote. Verder wordt het vlas voor 100 machinaal getrokken. In de verhouding neemt het machi naal melken snel toe. Verder wor den nog genoemd de verhoogde arbeidsprestatie bij de doorloop- melkstal en beter wintervoer van goede kwaliteit bij het geventi leerd bewaren van hooi. Dan is er het machinaal graven en reinigen van sloten, hetgeen een spectacu laire verbetering geeft van water afvoer en beregening Wat dit laat ste betreft, heeft de droge zomer van 1959 wel het grote nut hier van bewezen. Tot voor kort ontbrak elke mo gelijkheid om zich voor landarbei der en voor het werken met land bouwmachines te scholen. Hierin is echter verbetering gekomen door de oprichting van enige praktijkscholen voor landbouw mechanisatie. De oudste hiervan, in Slootdorp in de Wieringermeer, heeft haar 6.000 ste cursist al af geleverd, wel een bewijs dat hier aan grote behoefte is en wordt gevoeld. De stijging van de uitgaven. Door de steeds stijgende loon- post en de sociale lasten zoekt de werkgever, ook al genoodzaakt door de onder a. genoemde oorza ken, de handenarbeid zoveel mo gelijk door mechanisatie en mo torisatie te vervangen, daar dit niettegenstaande de hoge investe ringskosten, op den duur goedko per uitkomt. Toneelgroep De ook op ons eiland bekende toneelgroep „Studio" zal op za terdag 20 februari a.s. in „De Stads wijnkelder" opvoeren het blijspel „Scherts om nerts" (Breath of spring") in drie bedrij ven van Peter Coke. Regisseur van dit stuk is Ben Groeneveld. In het stuk treden de volgende ac teurs en actrices op: Benita Groe- nier, Frans Zuidinga, Dore Smit, Stini Lerou, Emmy van Swol, Ni- na Bergsma, Anselm van Melis en Peter van Rooij. In het stuk wordt gesteld dat er op de wereld vele aardige men sen zijn, sommige daarvan ook nog eigenaardig. Zij zijn van goede in borst, zij hebben iets aparts en onderscheiden zich daardoor van de anderen. Of zij dit persé willen is de vraag, doch in ieder geval hebben zij daardoor iets amusants. Zij zijn soms ondeugend en je zou je kun nen afvragen hoe het kan dat mensen met een zo goede inborst zo ondeugend kunnen zijn. Het antwoord daarop geeft het degelijke hollandse gezegde „dat ledigheid des duivels oorkussen is". De mensen vervelen zich en verveling leidt totja tot niet wat? Spanning en amusement zullen u met de personen in dit stuk doen meeleven en u kunt er van verzekerd zijn dat u van het be zoeken van deze culturele avond geen spijt zult hebben. Het dagelijks bestuur van de protestants interkerkelijke stich ting voor maatschappelijk werk en gezinsverzorging voor Noord-Be veland brengt het volgende on der uw aandacht. In ieder gezin, waar moeder ziek of overspannen is, ontstaan moeilijkheden. Bij die moeilijk heden willen de kerken (de Herv. kerken en de Geref. gemeenten van geheel Noord-Beveland; de Geref. kerken van Colijnsplaat, Kortgene, Kats en Geersdijk), in samenwerking met de Stichting Voor moet u zijn bij 'n erkend lid van „Orthobanda" de vereniging van vakkundigen in Nederland Dat is in Zeeland Lange Kerkstraat 42, Goes, tel. 01100-2468 Tenslotte gaf minister Marijnen nog enige cijfers over de toene mende mechanisatie. In zijn slot woord legde de bewindsman de nadruk op de betekenis van land en tuinbouw voor ons economisch bestel. Onze wens is, dat dit in de naaste toekomst steeds meer gewaardeerd en ook gehonoreerd wordt. Maatschappelijk Hulpbetoon der burgelijke gemeenten Kortgene en Wissenkerke en met de Groene Kruis vereniging van Colijnsplaat, Kortgene en Kats, u terzijde staan en stuurt u daarom een gezinsver zorgster, die u met toewijding door deze moeilijke tijd wil heen helpen. De gezins verzorgster ziet haar taak in uw gezin vanuit haar christelijke levenshouding, behan del haar daarom met achting en laten huisgenoten en gezins ver zorgster zorgen voor een goede sfeer in huis. Ook kunnen wij u helpen door het zenden van een gezinshulp, voor enkele uren per dag. De bij dragen in de kosten van gezins verzorging zijn opnieuw herzien en zijn zeer laag gesteld. Ook zou het dagelijks bestuur gaarne zich in verbinding stellen met enkele meisjes, met name uit de gemeente Wissenkerke, die e- ventueel ons willen helpen als ge zinshulp, en die eventueel in de nabije toekomst een opleiding voor gezinsverzorgster willen ont vangen. Zij die hier iets voor voelen, stellen zich in verbinding met het dagelijks bestuur van bovenge noemde stichting, welk bestuur als volgt is samengesteld: Ds. F. Joh. Veldman, voorzit ter, te Colijnsplaat; J. C. van den Berg, secretaris, Wissenkerkepol- der 1 te Wissenkerke; Joh. Breu- re, penningmeester, Oostzeedijk 10 te Colijnsplaat. Verdere leden: I. Ligthart Schenk, Veerweg 39, Kamperland; G. P. Leendertse, Veerweg 27, Kamperland en mej. zr. C. M. Krello, Hoofdstraat 96, Kortgene, leidster van de gezins verzorgsters en gezinshulpen. Vanaf heden kunnen wij u helpen aan uit alle landen ter wereld Wij hebben ze in mappen en series Prijzen van 25 cent tot f 8.50 Boekhandel Markusse Wissenkerke Ganzepoortstraat 21, Tel. 2048 - GOES een lichte sigaar Y van nn 36 ct.yy arj voor C.ct Dampo bij Verkoudheden van Vader, Moeder en Kind Mijnhardfs Zenuwtabletten

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1