NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VVV Ploiivier heeft DE schoenen 19450! Mteliiigciijaar Speel „open kaart", óók op de u/eg Service van de zaak Oud zeer geheeld r k. NOORD BEVELAND De regels van het spel enorm veel geneesmiddelen ook homeopatische A. C. van der Rest Goes No. 2976 Zaterdag 27 februari 1960 63e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs f 2.50 per jaar Franco per post f 5.25 Advertenties 6 cent per mm Woensdag 24 februari j.l. hield de V.V.V. Noord-Beveland haar algemene ledenvergadering in ca fé „Havenzicht" te Kamperland. Voorzitter Leendertse sprak een hartelijk welkom tot de talrijke aanwezigen. Hij zeide: Wij staan als Noordbevelanders voor een bijzonder jaar, nu, wan neer er geen bijzondere tegensla gen komen, we over enkele maan den geen eiland meer zullen be wonen, maar door een dam met het vaste land verbonden zullen zijn, waaroor deze streek ook door de toeristen veel gemakkelijker bezocht zal worden. Bovendien komen wij door de grote werken, die hier uitgevoerd worden, veel in het nieuws, wat ook voor het vreemdelingenverkeer zeer be langrijk is. Dan wordt er ook nu reeds veel geschreven en gespro ken over het recreatiegebied, dat zal ontstaan als in 1961 de dam in het Veerse Gat zal worden ge sloten. Een gebied dat binnen week end-afstand ligt van een bevol king van 25 tot 30 miljoen men sen en binnen dag-afstand van 5 miljoen, waaronder er velen zijn die aan watersport willen doen, maar ook velen die aan de kust vakantie willen houden. De werkweek wordt voor vele bedrijven langzaam terug gebracht op vijf werkdagen, zodat de vrije tijd ook nog toeneemt. Maar wat betekent dit allemaal voor ons, Noordbevelanders? Moeten wij de mogelijkheden die er liggen aan het Veerse Meer, zoals botenverhuur, opslag en re paratie van kleine boten, verzor gingscentra voor de watersporters en al wat er verder aan vast zit, allemaal overlaten aan zakenlui uit andere delen van ons land? Of is daar ook iets bij voor on dernemers uit onze kringen? Moeten er niet meer gelegenhe den komen voor pensiongasten? Is de hotel- en restaurantgelegen heid voldoende? Hoe staat het met de vreemde talen in hotel, restaurant, winkels, pensions, kam- peergelegenheden, in het alge meen op al die plaatsen, waar aan de vreemdeling wordt verdiend? Ik vraag maar, want als een za kenman een zaak opzet, dan pro beert hij toch zijn klanten zoveel mogelijk te gerieven en u bent toch niet van mening dat al de Duitsers, Fransen en hoe verder de toeristen ook mogen heten, eerst Nederlands zullen gaan leren, eer zij op reis gaan? Laten wij niet vergeten, dat de beste reclame voor een toeristen plaats altijd nog door de mensen die er geweest zijn wordt gemaakt Maar wil een vakantieganger voor een gebied reclame maken, dan moet hij het er prettig hebben en ook niet worden afgezet. Wij hebben hier met zijn allen een grote taak en hopen dat het u duidelijk zal zijn, dat hier nog vele vragen liggen, die wij zullen moeten oplossen, in het belang van de door het drukke leven voortgejaagde mens, tot gerief van de toerist en in het belang van deze streek. De notulen van de vorige ver gadering werden onveranderd goedgekeurd. Uit het financieel verslag van de penningmeester bleek, dat er een kassaldo was van f 397.80. Besloten werd om een nieuwe folder uit te geven in een oplaag van 3000 exemplaren. Verscheidene leden zouden die folder ook graag in de Duitse taal gedrukt zien, het bestuur zou dit, gezien de nu al wat late tijd van uitgifte, tot het volgend jaar wil len laten wachten. Het bestuur werd gemachtigd om ten gerieve van het vreemde lingenverkeer een 35-tal richtings borden, over het gehele eiland verdeeld, te laten plaatsen. De hieraan verbonden hoge kosten zullen voor de helft gedragen worden door de vereniging, voor de andere helft zal men aanklop pen bij de beide gemeentebestu ren, omdat in hun kommen ook de zo hoog nodige richtingsborden geplaatst zullen worden. Op de suggestie van een lid om ook bor den voor wandelwegen te plaat sen, kon, hoewel die gedachte wel aannemelijk geacht werd, nog niet worden ingegaan, omdat dan misschien wel het dubbele bedrag zou nodig zijn. De beide aftredende bestuurs leden, de heren J. P. de Regt en R. Slotema werden herbenoemd. Na enige bespreking werd bur gemeester Van Halst gemachtigd om, naar zijn inzicht, de onder handelingen omtrent de huur van een gedeelte duinstrand tot een bevredigend einde te brengen. Be doeld duingedeelte zal dan, voor dezelfde huurprijs, aan de V.V.V. verhuurd worden, die het op haar beurt weer kan verhuren aan ex ploitanten van dagverblijven. Uit het gesprokene viel op te maken, dat deze dagverblijven zeer ge waardeerd worden door de bewo ners van bungalows c.a. en ook, dat er reeds een combinatie is die 30 van diel dagverblijven wil ex ploiteren. Het klakkeloos achterlaten van allerlei papieren rommel door de badgasten en het opruimen hier van was een volgend punt van be spreking. Het V.V.V. zal aan dit moeilij ke probleem de nodige aandacht besteden. Een afdoende oplossing is mede afhankelijk van de kas- positie. Wat het huisvuil e.d. in het bungalowdorp betreft, hiervoor is vermoedelijk de gemeentelijke rei nigingsdienst in te schakelen. Al het mogelijke zal in het werk ge steld worden om duin en strand zo zuiver mogelijk te houden. Het lid Van Halst deed als burgemees ter een beroep op een ieder, hier aan te willen medewerken en noemde het een daad van vanda lisme dat er uit de boomaanplant van bijna f 15.000.enige boom pjes waren geroofd. Hij was hier over terecht zeer ontstemd. Teneinde het belopen van de nieuwe aanplant zoveel mogelijk tegen te gaan zullen door de V.V.V. enige koolpaden worden aangelegd. Het zo effectief mogelijk be kend maken van de binnenkomen de aanvragen zal door het be stuur nader bekeken worden. Eni ge aanvaardbare tips kwamen uit de vergadering naar voren. Hierna sloot de voorzitter deze gezellige vergadering met woor den van dank voor de goede op komst en prettige manier van be handelen, daarbij de wens uitspre kend, dat allen zullen medewerken aan de uitbouw van de V.V.V. Al le leden, dus niet alleen het be stuur, moeten hiervoor een grote verantwoordelijkheid dragen. Staande de vergadering traden 8 nieuwe leden toe, waardoor het ledental steeg tot 89. Kortgene. Ongetwijfeld heeft u door de radio, van de televisie en uit de krant al eens iets vernomen over het Vluchtelingen jaar. Er leven in tientallen kampen in ons vrije Europa nog steeds duizenden en duizenden vluchtelingen. Sommi gen van hen zitten er enkele ja ren, maar er zijn er ook, en hun aantal is groot, die al 15 jaar kampleven achter de rug hebben. Méér hoeft hier niet meer van gezegd te worden; deze toestan den zijn vreselijk. Het gehele vluchtelingenvraag stuk is eigenlijk een bloedrode schandvlek aan de hemel van on ze vrije westerse samenleving. Moeten wij, miljoenen vrije Euro peanen, een paar duizend soort genoten laten verkommeren? Ie der weldenkend mens zal hierop hardgrondig en welgemeend „nee" zeggen. In het kader van het vluchtelin gen jaar heeft Nederland besloten iets te doen voor de kampen Frie- drichsfeld en Ohmstede. Ook de Nederlandhe Jeugdgemeenschap (alle groepering) werkt mede en heeft overal in den lande actieco- mité's opgericht; in steden, plaat sen, dorpen en gehuchten. Ook in de gemeenten Wissen kerke en Kortgene zijn er dergelij- kwartjes waard zijn! Actiecomité Kortgene. Wissenkerke. In aansluiting op het boven staande, kunnen wij mededelen, dat ook te Wissenkerke een actie voor de vluchtelingenhulp ge voerd zal worden. Er zullen een tweetal toneel avonden aangeboden worden, n.l. één te Kamperland in het vere nigingsgebouw „Renata" op don derdag 10 maart a.s. en één te Wissenkerke op een nader te be palen datum, eveneens in het ver enigingsgebouw aldaar. Ook te Geersdijk zal iets ten bate van deze actie worden ge- Verkouden?! ke comité's. Met medewerking van vrijwel alle plaatselijke vere nigingen, heeft het comité Kort gene besloten voor dit doel de volgende evenementen op touw te zetten: Dinsdag 1 maart, 7.30 uur nam., concert in de Ned. Herv. Kerk te Colijnsplaat, met medewerking van het Noord-Bevelands man nenkoor en een quintet van de Koninklijke Harmonie E.M.M. uit Kortgene. Dirigent F. Smit. En tree f 0.75 per persoon. Zaterdag 12 maart: grote bazar in „De Stadswijnkelder". Diverse attracties, vele prijzen. Aanvang 3 uur. Schilderijententoonstelling in het gemeentehuis. Werken van de op Noord-Beveland geboren kunstschilder Koets worden ten toongesteld. De schilderijen wor den door de bezitters belangeloos ter beschikking gesteld. Op deze tentoonstelling wordt een werk van Koets, geschonken door een Kortgenese ingezetene, verloot. Opening om 3 uur door de heer burgemeester van Kortgene. Lekkere hapjes in de huishoud school, vanf 3 uur. Komt dus allen op 12 maart naar Kortgene. Amuseert u op de bazar, eet lekker in de huishoud school en geniet in het gemeente huis van de schilderijen. Er is dus voor elk wat wils. Helpt allen mede deze dag tot een groot succes te maken. Laat de vrijheid waarin wij mogen le ven ons toch minstens een paar daan. Aangezien nadere gegevens ons op dit moment nog niet bekend zijn, verzoeken wij u onze aankon diging in het eerstvolgend num mer van dit blad met aandacht te willen lezen. Wij hopen dat u allen aan deze actie zult medewerken, door o.a. te zorgen voor volle zalen en uw zo hoognodige geldelijke steun te willen verlenen bij al hetgeen wij in de periode van 27 februari tot 12 maart gaan ondernemen. Wanneer wij dit allen gezamen- ZATERDAG AANBIEDING Prachtige nylon onder jurken van Jansen en Tilanus, maten 42, 44, 46 en 48 slechts 4.95 SLABBEKOORN KORTGENE lijk doen, dan zijn we ervan o- vertuigd, dat deze actie zal sla gen en dat velen, die thans onder de moeilijkste omstandigheden, ja zelfs in ondragelijke toestanden moeten leven, zullen kunnen wor den geholpen aan een menswaar dig bestaan. Jeugdactiecomité Wissenkerke. Een van de beginselen van sportief samenspel is, dat de spe lers weten wat zij aan elkaar heb ben. Dat geldt óók voor de weg gebruikers. Want voor de eersten is het figuurlijk, voor de laatsten letterlijk van belang van elkaar te weten „welke kant men uit wil". Nu mag „rechts" of „links" be kennen in de politieke zin des woords misschien een delicate zaak zijn, in het verkeer is dat geenszins het geval. Daar is het juist in ieders belang, duidelijk zijn voorkeur voor „rechts" of „links" te laten blijken. Duidelijk laten zien waar men heen wil is plicht én noodzaak voor iedere weggebruiker. „Open kaart spe len" dus. Of om met de wettelijke termen te spreken: „tijdig en op duidelijk zichtbare wijze je voor nemen kenbaar maken". Er zijn nog altijd hele slagorden automo bilisten, fietsers, bromfietsers en wat-dies-meer-zij op de weg, die alles kenbaar maken behalve hun voornemen, of die dat „tijdig" en „op duidelijk zichtbare wijze" cum grano salis nemen. Hoeveel (brom) fietsers zijn er niet, die er een voudig niet aan denken dat óók bij afslaan naar rechts de boven genoemde verplichting geldt? Die zich niet realiseren hoe belang rijk het bijvoorbeeld voor een o- verstekende voetganger is te we ten waar een naderende fietser héén wil. En dan het voorsorteren en afslaan naar links. Hoe drin gend nodig is het ook daarbij, dat automobilisten, scooter- en motor rijders, bromfietsers en fietsers tijdig hun voornemen openbaar maken na éérst in hun spiegel resp. over de linker schouder te hebben gekeken, of dat voorne men wel strookt met de voorne mens van anderen. Ook hierbij weer: samen het spel spelen. Wij kunnen het technisch ver nuft zegenen, dat op het idee is gekomen om auto's van apparaat jes te voorzien, die voor ons het voornemen kenbaar maken. Maar die en dat vergeten velen niet eerst eens voor de automobi list kijken en nadenken „of het wel kan" „Pijltjesridders" heeft men wel oneerbiediglijk de weggebruikers genoemd, die niet zelf denken en kijken alvorens hun „pijltje" uit te steken. Die uit gesorteerde of stilstaande file's breken of afslaan zonder eerst in de spiegel te kij ken en nóg eens te kijken. Derge lijke ridders zijn gevaarlijk op de weg en weinig „ridderlijk" in de ware zin des woords. Maar even gevaarlijk zijn zij, die nalaten ge bruik te maken van het gemak en de extra veiligheid, die het pijltje als rij teken kan geven in situaties waar het gebruik er van zin kan hebben. Mils met verstand en o- verleg gebruikt. Aan zo'n verstan dig gebruik van het „pijltje", dat wil zeggen onafscheidelijk verbon den met het kijken in de spiegel en alléén dan, wanneer het pijltje geen aanleiding tot misverstanden kan geven, komen veel automobi listen (nog) niet toe. Dikwijls geeft de vraag „moet ik nu richting aangeven ja of neen?" tot (gevaarlijke) onzeker heid aanleiding. Die onzekerheid kan in vele opzichten worden ge reduceerd indien men bedenkt, dat op de weg bij het veranderen van richting altijd en overal de regel geldt: „speel ópen kaart". Wat betekent, dat u zich met een gerust geweten „in uw kaart mag laten kijken". Waaruit al weer blijkt, dat het op de weg géén (kaart) spelletje is.... Publicatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. HET VLAAMS CABARET Op zaterdag 27 februari komt het Vlaams cabaretgezelschap „Gere Bij" met een premiere-voor- stelling naar Kortgene, met mede werking van de plezante mannen van Maurice Relais. Zij brengen u een beschaafd, bont en uitge breid programma, wat in België voor de radio en de T.V. met groot succes werd gebracht. Aan dit programma werken o.a. mede Maurice Relais, een der bes te jonge Vlaamse zangers, de Om- bro's, met hun fantasie, Peter Puus, accordeon-virtuoos en de muzikale omlijsting, Josmak, de koning der goochelaars, de zange res Jossie Martini en het 16-jarige zangeresje Arletteke, welke u voor altijd in uw hart zult sluiten. Het gezelschap uit Antwerpen brengt u een avond van vrolijk heid en beschaafde humor, wat een groot succes tegemoet gaat. Hebt u ook zo'n handige echt genoot? Een, die alle kleine klus jes „even" zélf opknapt? Dan kan ik u feliciteren, want dat betekent, naast het gemak dat u er al van ondervindt, óók nog een reuze be sparing, vooral in deze tijd van hoge werklonen. Mijn vriendin heeft het ook zo goed getroffen. Haar man kan alles, letterlijk alles. Schilderen, behangen, leertjes in kranen zet ten, stofzuiger en wekker repare ren, zeil leggenIk geloof dat ik nog verschillende dingen ver geet op te noemen. Deze week liep ik even bij hen aan. „Joop heeft een snippermiddag genomen", zei ze, „hij wil de olie tank oververven". Haar man zat, gehuld in een oude duster van haar, op de serre- trap en roerde in een grote pot groene verf, met dat verheerlijkte gezicht, waarmee 'n kleine jongen naar z'n eerste verfdoos kijkt! ,,'n Heel karwei", zei ik. „Mmm, zo gebeurd". „Je hebt in ieder geval verf ge noeg". „Zal d'r om houden", zei Joop en keek zeer bedenkelijk. Hij ver telde er niet bij, dat ie ook z'n gezicht, handen, broekspijpen en 'n groot gedeelte van de wit-ge- lakte serretrap groen wilde ma ken, maar ja, die inspiratie kan wel tijdens het werk opgekomen zijn Nou, die tank kwam lekker in de verf, dat moet gezegd. Alleen liep Joop iets op het tijdschema achter. Toen de halve tank klaar was, kwam ie even in de huiska mer uitblazen, 'n kop thee drin ken en óók vertellen, dat ie nou voorlopig aan zulke snertkarwei tjes geen snipperdagen meer wen ste te verknoeien. Nu bleek dat achteraf ook niet nodig te zijn, maar wacht even. Kleine Jopie, die tegen z'n ge woonte in, zoet alleen in de tuin achtergebleven was, kwam op dit kritieke moment, als een pasge- verfde miniatuurtank de serre binnenrollen; in zijn linkerhand zijn verfkwast..een groendrui- pende handveger! Aan de manier waarop ie door z'n vader opge pakt en als het ware in de tuin Er zijn die u kunt bekomen bij Lange Kerkstraat 42, „geheid" werd, zou je kunnen op maken, dat de artistieke neigingen van zoonlief niet naar waarde ge schat werden. Even later moest ik naar huis, jammer! Maar vanmorgen heb ik vlug tussendoor even naar Loes gebeld: „Hoe laat was het afge lopen, gisteren?" „Precies half vijf, en vlak daar na werd er gebeldTwee man nen, van de oliehandel, om de tank te verven!!!" „Wat?" „Service van de zaak, zeiden (Nadruk verboden). Penelope. Zal Antwerpen na eeuwenlange strijd uiteindelijk toch een kortere verbinding met de Rijn verkrij gen? De uitslag van de Benelux- conferentie, deze week gepubli ceerd, wijst er op, dat België plot seling het landbouwbeleid ten gunste van Nederland zal wijzi gen en een betere belangenafwe ging in uitzicht stelt, omdat Lien Haag toezeggingen heeft gedaan ten behoeve van de zo ongunstig gelegen Belgische haven. Het is een oud zeer, dat al schrijnt uit de jaren van de Tach tigjarige oorlog, toen de Noord nederlanders de Schelde afsloten, om de Spaanse bezetting van het zuiden te blokkeren. Daarna volg de nog de Noordnederlandse o- verheersing, het Franse continen tale stelsel en onze „wraak" we gens de befaamde Belgische op stand van 1830. Tot voor kort leek de totstandkoming van een Ant- werpen-Moerdijkkanaal daarom een politieke onmogelijkheid, de Hollandse handel wenste beslist een overwicht op de Belgische e- conomie te behouden. Gelukkig is eindelijk het even wicht hervonden. België en Ne derland kunnen elkaar in de hui dige wereldconstellatie alsook in de komende Euromarkt niet lan ger beconcurreren. Er moet sa menwerking komen. En de gulden middenweg is gevonden door Ant werpen een verbeterde scheep vaartweg langs Brabants kust te geven door het te heropenen Kreekrak, waar wij gemakkelijk over een beweegbare brug inplaats van over de dam kunnen gaan. België verkrijgt daarmede een lang begeerde verbinding. Ant werpen kan opbloeien (hetgeen ook in het belang van de gehele Benelux is, al weigeren bepaalde kringen dat te erkennen!) en Ne derland kan vrijwel zonder kosten nog profiteren van het toenemend verkeer, want Brussel betaalt de rekening. Het is spijtig, dat er enkele eeu wen overheen moesten gaan, al vorens twee buurlanden het eens konden worden over een der gelijke noodzakelijke handelsweg, maar nu de handen ineen geslagen zijn, is het wel gewenst deze han den ook onmiddellijk aan de spa te slaan! P. Vergissingen zijn uitgesloten door het gebruik van onze TRANSPARANTE LOONZAKJES Wanneer u op het loonbriefje de betreffende naam invult, is dit door het zakje heen te lezen en een vervelende vergissing behoort tot de onmogelijkheid BOEKHANDEL MARKUSSE WISSENKERKE Ganzepoortstraat 21, Tel. 2048 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1