NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Cy\J.C. v.l ^ietjL Plouvier heeft DE schoenen Babybuis JOSIASSE DAM PO r ^TBABYDERM oueoe.rZ"P verkouden 't NAAIMACHINEHUIS RAADSVERGADERING KORTGENE Plastic dames- regenmantels Koop nü 1V0H0L 9Tlarjo *n Anker P. A. de Kramer - Goes Boekhoudhureau voor Noord-Beveland Nationale Hoofdfilm „Ik heet Niki" No. 2977 Zaterdag 5 maart 1960 63e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs 2.50 per jaar Franco per post 5.25 Advertenties 6 cent per mm Maandag 29 februari j.l. werd de voltallige raadszitting door burgemeester Schuit geopend met enige welkomstwoorden en een overzicht van 1959 in vogelvlucht. Woorden van deernis en medele ven sprak hij over de ramp in de Zanstreek, maar ook woorden van dank sprak hij over het feit, dat zijn gemeente voor ramp en on heil was gespaard gebleven. Verontrustend noemde spreker de achteruitgang van de bevolking en de da armee gepaard gaande veroudering van het overblijvende deel van de bevolking. Als verheugend feit memoreerde hij de ingebruikneming in 1959 van het wijk- en Groene Kruis-ge- bouw te Colijnsplaat alsmede van de kleuterschool aldaar. Op het b. en w. verlanglijstje staan nu nog een wijkgebouw an nex badhuis te Kats en de verbe tering van het schoolgebouw te Kats. Wat het bejaardentehuis te Kortgene betreft, het wachten is nog op de rijksgoedkeuring, zodat men nog in 1960 tot de bouw zal kunnen overgaan. Hoewel er enige mutaties heb ben plaats gevonden, kon spreker de stand van het onderwijs goed noemen, de bezetting van het le- rarental aan de ulo-school noem de hij nog een zorgenkind. Het jaar 1960 zal zeer zeker grote problemen scheppen voor kleine gemeenten, vooral voor die gemeenten, die in de invloedsfeer van de delta- en drie-eilanden- werken liggen. Spreker noemde in dit verband de aanleg van de vis sershaven te Colijnsplaat, de nieu we haven te Kortgene, een nieu we afwatering voor de rioleringen en de aanleg van nieuwe wegen. In al deze, noodgedwongen, aan- passingswerken zou het rijk 60 °/o bijdragen, de resterende 40 °/o, naar schatting f 750.000.zou den ten laste van de gemeente blijven. In Den Haag noemt men deze regeling een billijke regeling, maar speker wilde hier uitdrukke lijk verklaren, dat bedoelde rege ling een onbillijke regeling is en dat deze kosten praktisch niet door een kleine gemeente zijn te dragen. Het getuigt van kleinzie ligheid, deze grote bedragen op de nek van kleine gemeenten te drukken. De notulen van de vorige ver gadering werden onveranderd vastgesteld, waarna een flink aan tal ingekomen stukken voor ken nisgeving werden aangenomen. Als „mededelingen" vertelde de voorzitter, dat deze gemeente 2 nieuwe woningen is toegewezen. Wij kregen de indruk dat hij het aantal niet te hoog vond. Met alle 11 stemmen werden de aftredende leden van de commis sie tot wering van schoolverzuim te Kats per 1 maart 1960 herbe noemd. Het betrof hier de leden A. Markusse, mej. C. M. Stroo, M. Klaassen, J. van der Hoofd en P. Eikenhout. Op eigen verzoek werd per 1 april 1960 eervol ontslag verleend aan mevr. J. Markusse - Gouds waard als schoonmaakster van de o.l.-school. Evenzo werd op eigen verzoek per 1 mei 1960 eervol ontslag ver leend aan de heer M. J. van Bo ven, onderwijzer aan de o.l.s. te Kortgene, dit in verband met zijn benoeming aan een school te Kloe- tinge. Op de subsidieverzoeken van de Ned. Vereniging van Brand weercommandanten en van de Stichting Studiecentrum Wegen bouw werd afwijzend beschikt. Een bijdrage van twee cent per inwoner werd verleend voor het aanbrengen van een muurversie ring in de in de loop van het voor jaar in gebruik te nemen nieuwe werkplaats voor minder-validen te Goes. Aan de vereniging „Landbouw belang" te Colijnsplaat werden een tweetal perceeltjes grond ver huurd voor de prijs van 15 en 25 gulden. Op deze grond staan de weegbruggen. Aan de heer A Fieman te Kats werd een strookje grond, ter groot te van ongeveer 12 m2, verkocht voor de prijs van f 50. Na enige bespreking werd be sloten in principe accoord te gaan met het voorstel van b. en w. om toe te treden tot een gemeenschap pelijke regeling van de vuilnis-op haaldienst. De bedoeling is, zoals de plannen er voorshands uitzien, een auto met roltrommel aan te schaffen. De plannen gaan er ver- ZATERDAG AANBIEDING met kapje in etui slechts f 4.90. SLABBEKOORN Kortgene der van uit dat tweemaal in de week huisvuil wordt opgehaald en gebruik wordt gemaakt van uni forme emmers. Inclusief de huur voor de emmer is het recht voor lopig berekend op ongeveer f 10.- per jaar. De samenwerking via de gemeenschappelijke regeling is met de gemeenten Wissenkerke, Wolf aartsdijk en 's-Heer Arends- kerke. Om een dergelijke ophaal dienst zelf te exploiteren is de in vestering veel te groot. De vraag van het lid Verburg of het prak tisch uitvoerbaar is om de vuilnis tweemaal per week te doen op halen, beantwoordde de voorzit ter bevestigend. Op de vraag van Verburg of de gemeentelijke vrachtauto dan opgedoekt zou worden, kon de voorzitter nog geen definitief antwoord geven, omdat hieromtrent nog niets is be sloten. Het lid Welleman zeide te gen verplichte aansluiting te zijn en was bang dat voor A.O.W.- trekkers e.d. die f 10.te hoog zou zijn, waarop de voorzitter zei, dat dit door het gemeentebestuur nader geregeld kon worden. Op de vraag van Welleman of die em mers door de gezamenlijke mid denstanders geleverd konden wor den, antwoordde wethouder Bom dat het usance is dat dergelijke aankopen gezamenlijk geschieden en meestal lopen over de geza menlijke middenstand. Hierna werd een nieuwe bouw verordening vastgesteld en de ge meenschappelijke regeling van de technische dienst voor gemeente werken en van het woningtoezicht voor de gemeenten Kortgene en Wissenkerke gewijzigd, evenzo werd de leges verordening ge wij- zigd. Op voorstel van b. en w. werd besloten de minister van maat schappelijk werk te berichten, dat de gemeente Kortgene niet wenst te worden aangewezen als ge meente, waar de Woonruimte- wet 1947 niet meer van toepassing zal zijn. Namens de P.v.d.A.-frac tie werd door het lid Welleman ongeveer, het volgende gezegd: We zijn tegen buitenwerking stellen van de woonruimtewet 1947 om o.a. de volgende reden: le. Omdat we verwachten dat bij vrijlating van de huren, de huur prijs zal stijgen. De woningbehoef te, die altijd in de lagere huur- klasse het grootst is, zal bij losla ting van de huurprijzen weer gro ter worden. Vooral in streken waar vraag is naar woningen voor vakantiegangers, is het gevaar voor huuropdrijving groot. Het is duidelijk, dat men b.v. bij een aan tal Zeeuwse gemeenten met de factor van zomergasten, waardoor onttrekking van de woonruimte dreigt, geen rekening heeft gehou den. 2e. Als de normale vrijheid, die voor de oorlog bestond, zou worden hersteld, zou dit beteke nen, dat alleen de huiseigenaren de huurprijs zullen vaststellen, maar ook aan de bewoners de huur kunnen opzeggen op elk mo ment wanneer ze dat wensen, waardoor financieel niet-draag- krachtige gezinnen in het gedrang kunnen komen. Dit laatste geldt ook voor die gezinnen, die naar de smaak van de huiseigenaar te groot zijn. 3e. Wij vinden het in- konsekwent van de minister om wel genoemde wet te willen op heffen, maar de bouw van wonin gen aan banden te leggen. Krot opruiming is nog niet aan bod. Hoewel er aan de huidige wet ook fouten kleven, achten we handha ving toch noodzakelijk. Zonder hoofdelijke stemming werd besloten tot het toekennen van een voorschot van 3 °/o op de per 1 januari 1960 van kracht Staten van Zeeland, die het be sluit tot het aanvaarden van het legaat moesten goedkeuren. Voornoemd college heeft over wegende bezwaren tegen het aan vaarden van een legaat indien dit gepaard gaat met de verplichting tot het in eeuwigdurend onder houd nemen van een graf. Dit „in eeuwigdurend onderhoud" nemen sluit in dat men in moeilijkheden komt als een begraafplaats even tueel moet worden geruimd. Ei gen graven mogen namelijk niet worden geruimd, voorzover in hun Dubbele tuben: Voordeliger prijs. Uw tanden vragen het beste. wordende, doch nog niet vastge stelde salarisverhoging voor het overheidspersoneel, waarna de re kening voor het dienstjaar 1958 van de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon werd vastgesteld, met een gemeen telijke subsidie van f 43.786.80. De rekening over 1958 van de gemeente werd voorlopig vastge steld als volgt: gewone dienst: ontvangsten f 993.041.77, uitga ven f 985.145.41, batig saldo f 7.896.36. Kapitaal dienst: ont vangsten f 1.926.243.47, uitgaven f 2.004.706.67, nadelig saldo f 78.463.20. Na enige bespreking werd de 5de wijziging van de gewone dienst 1959 z.h.s. vastgesteld. Hierna werd besloten tot intrek king van het raadsbesluit van 25 juni 1959, waarbij aanvaard werd een legaat van f 250.voor het eeuwigdurend onderhoud van de graven van haar en haar eerste echtgenoot. Over deze materie is briefwisse ling geweest met Gedeputeerde onderhoud behoorlijk wordt voor zien. De verordening op de be- graafrechten dezer gemeente be vat thans uitdrukkelijk de bepa ling dat het onderhoud voor on bepaalde tijd is, doch niet langer dan tot het sluiten van de begraaf plaats. Hierna werden de bedragen vastgesteld als in de Kleuteronder wijswet bedoeld, evenzo werden vastgesteld de exploitatievergoe dingen over 1959 van de bijzon dere kleuterscholen, waarna de voorschotten aan die scholen voor het jaar 1960 werden vastgesteld. Bij de rondvraag informeerde het lid Welleman of het waar is, dat de nieuwe vissershaven te Co lijnsplaat geen ligplaats zal kun nen bieden aan coasters. De voor zitter antwoordde hem, dat hier over nog niets positiefs bekend is, maar dat er nogal bezwaren van hogerhand hierover zijn. Volgens de ene deskundige kan het, vol gens de andere kan het niet. Be sprekingen hierover zijn nog al tijd gaande. Een KINDERLEDIKANTJE kopen kan een grote uitgaaf zijn. Wij hebben echter alleen-verkoop van een prachtig ledikantje voor Walcheren, goed gelakt, zwaar van uitvoering, met stalen pootjes voor slechtsf 29.95, maat 55 X 110, maat 55 X 12032.75 Geheel compleet kost de maat 55 X110 dus met plastic bedje, piekkleed en piekstok nog slechts 55. Voor uw baby kunt u in elke prijsklasse slagen. Kinderwagens in een mooie sortering, in alle prijzen. Koelstra wandelwagens 38.50 en 42.50 Tevens kunt u voor de wagen of uitzet gratis meedoen aan het raden van de juiste ge boortedatum, gaarne lichten wij u hierover nader in. Een bezoek aan de SPECIAALZAAK is uw voordeel. WINKELGALERIJ LANGE DELFT TELEFOON 2493, MIDDELBURG Sinds 1922 Dealer voor de Bevelanden NAAIMACHINE voor uw leven, en.... 'n produkt van de west-Duitse fabrieken - dus af Wilt u een voordelige machine, dan f «JAP leveren wij'n FRIDOR zig-zag voor O Gratis lessen Wij demonstreren bij u thuis Een partij 2de hands hand- en salonkasten, ingeruilde, met jaren garantie KOOPJES HAAST U Lange Vorststraat 6 Telefoon 01100-2861 Captan tegen schurft Dithane tegen schurft Karathane tegen meeldauw P. C. P. B.S. tegen spint Chloricide tegen spint Tedion V18 Gusathion tegen luis Liro Midon tegen luis en spint Toonaangevende middels Verkrijgbaar bij Groothandel in bestrijdingsmiddelen Kamperland, telefoon 01107-395 h J Vóórhel' tere Baby-huidje N. Houterman te Colijnsplaat nodigt u uit tot het bijwonen van de op maandag 7 maart 1960, om 7.30 uur, in „De Stadswijnkelder" te Kortgene. U bent van harte welkom. Ganzepoortstraat 21, Tel. 2048 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1