NOORD-BE VELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD U 2 Pion vier heeft DE sehoeneit Raadsvergadering Wissenkerke elastieken kousen breukbanden buikbanden herniagordels steunzolen enz. A. G. van der Rest Hoorapparaten zonnebrillen enz. Atteaatie No. 2988 Zaterdag 21 mei 1960 63e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.50 per jaar Franco per post I 5.25 Advertenties 6 cent per mm Maandagmiddag 16 mei j.l. kwam de raad in openbare zitting bijeen. Voorzitter burgemeester J. van Halst, afwezig met kennisge ving de leden Stokman en Filius. De notulen van de vorige ver gadering werden vastgesteld, waarna voor het jaar 1960 de voor schotten op de exploitatiekosten werden vastgesteld van de bijzon dere scholen in deze gemeente, terwijl over het jaar 1959 de ver goedingen en de voor vergoeding in aanmerking komende bedragen werden vastgesteld. Z.h.s. werd gunstig beschikt op het verzoek van het bestuur der chr. Ulo-school om in verband met de grote toename van het aan tal leerlingen aan die school om gelden voor een vierde lokaal be schikbaar te stellen. Momenteel bedraagt het aantal leerlingen 130. Aan de commissie tot het orga niseren van voordrachtmiddagen voor de lagere en ulo-scholen op Noord-Beveland werd, evenals vorige malen, een subsidie van f 50.toegekend. Wegens periodieke aftreding moest een lid van het Burgerlijk Armbestuur worden benoemd. Met 7 stemmen werd het aftreden de lid A. van der Maas herbe noemd, de tegencandidaat J. van den Berge verenigde 2 stemmen op zich. Hoewel het lid Bustraan enige bezwaren opperde, werd toch met algemene stemmen een spaarver- ordening voor de gemeenteambte naren vastgesteld. Aan het waterschap Noord-Be veland werd een bijdrage ineens toegekend van ongeveer f 3600. in de lasten van het asfalteren van de weg over de Kamperlandse dijk. Deze bijdrage is gelijk aan de totale kosten van asfaltering van dat gedeelte van genoemde weg dat gelegen is vóór de op de Kamperlandse dijk staande wonin gen. De wenselijkheid werd be sproken om het Molenwegje- en de Nieuwe Achterweg tegelijk te verbeteren, maar volgens de voor zitter zal dit zeker tot het volgend jaar moeten wachten. Het lid Bustraan zei hierover o.m. dat de Kamperlandse bevolking liever eerst het Molenwegje verbeterd zag en dan pas de Nieuwe Achter weg, waarop de voorzitter ant woordde, dat de mensen, wanneer het gedeelte Kamperlandse dijk klaar is, zonder beslijkte schoenen van en naar Kamperland kunnen komen. Het Molenwegje verbete ren ligt niet zo eenvoudig, dit is een eigen weg. In elk geval, bei de objecten zullen nader bekeken worden en zullen, zo mogelijk, volgend jaar onder handen wor den genomen. Het lid Zuijdweg vroeg en passant aandacht voor het asfalteren van de wegen in Geersdijk. Ook dit kreeg de aan dacht van b. en w. Het voorstel tot het bouwen van een gymnastieklokaal voor de kom Wissenkerke maakte ver schillende tongen los. Het lid Marcusse opende deze discussie met op te merken, dat er reeds sinds 1955 een urgentie-verklaring is voor een dergelijk gebouw in de kom Kamperland. De andere kommen hebben reeds jaren de beschikking over een gymnastiek lokaal, te Wissenkerke is dat wel een oud versleten ding, maar het is in elk geval nog wat, bovendien hebben ze daar een uitstekend sportterrein in de onmiddellijke nabijheid van het dorp. Hij vroeg daarom naar de mogelijkheid de thans verkregen urgentie-verkla ring voor Wissenkerke te verande ren in een urgentie-verklaring voor Kamperland. De voorzitter gaf in zijn ant woord te kennen dat b. en w. zich de ogen uitwreven bij het lezen van deze urgentie-verklaring, zij hadden er een verwacht voor Kamperland. Direct is hierover ge beld, maar kregen ten antwoord, dat hier geen vergissing heeft plaats gehad, het lokaal moest te Wissenkerke gebouwd worden. Het lid Marcusse zei dit niet te kunnen begrijpen en drong nog maals aan te trachten dit veran- -derd te krijgen. De voorzitter kan deze beslissing ook niet begrijpen, twee kleine plaatsen in Zeeland, Wissenkerke en een plaatsje in Zeeuwsch Vlaanderen krijgen zo een urgentie-verklaring toegewe zen. Het groot aantal leerlingen aan de ulo-school vermoedt spre ker, zal hieraan wel de schuld zijn Deze beslissing hebben b. en w. niet zo maar voetstoots aangeno men, maar zouden wij het gymnas tieklokaal te Wissenkerke niet wensen of aannemen, dan vreest hij dat bedoelde toewijzing in haar geheel vervalt. B. en w. vinden het een ontzettend moeilijk geval en zeer sneu voor Kamperland. Het lid Koole zag graag dat Kamperland bij het destijds geno men raadsbesluit blijft aangewe zen, waarop de voorzitter ver wees naar zijn te voren uitgespro ken mening. Het lid Marcusse noemde deze toewijzing onbillijk, het lid Kole noemde haar een teleurstelling voor Kamperland, dit laatste was het ook voor b. en w. zei de voor zitter. Wethouder Leendertse memo reerde, Kamperland is sinds 50 jaar een dorp en is nimmer in het bezit geweest van een gymnastiek lokaal. Voor de oorlog was er wel een lokaaltje, dat voor dergelijke oefeningen gebruikt kon worden, de bezetting zorgde dat wij ook dat verloren. Nu wordt het een kruis. Niet, dat we het Wissen kerke niet gunnen, maar Kamper land is thans het enige dorp dat niet de beschikking heeft over een gymnastieklokaal en daarom zou hij gaarne zien dat alles in het werk wordt gesteld hierin veran dering te brengen. De voorzitter antwoordde hier op, dat Leendertse zelf in het da gelijks bestuur zit en daardoor de juiste gang van zaken weet. Moet hier nu de beslissing op Kamper land vallen, dan riskeren we daar mede het besluit uit Den Haag. Het lid De Smit wil liever niets riskeren, hij vindt het sneu voor Kamperland, maar Wissenkerke heeft een dergelijk lokaal ook hard nodig. Het lid Zuijdweg stelde voor een en ander in Den Haag te gaan bespreken en de urgentie verklaring voor Kamperland aan te vragen. Zou dit niet gelukken, dan zal men het voor Wissenker ke moeten aannemen. Als wethou der heeft hij destijds de voorbe reidende besprekingen meege maakt en daarom stuit hem de nu in Den Haag genomen beslissing zo tegen de borst. Bij een nu te houden stemming zal hij dan ook voor Kamperland stemmen. Vol gens de voorzitter waren de ge dachten van Zuijdweg ook de ge dachten van b. en w. wij allen zijn er van overtuigd dat Kam perland in deze voorrang moet hebben, ook zijn we het er over eens dat het gebouw beter te Wis senkerke kan verrijzen, dan de kans te lopen dat de toewijzing zal worden ingetrokken. Hierna werd besloten het voor stel tot een volgende vergadering aan te houden en eerst een bespre king in Den Haag te houden. In verband met diverse uitga ven ten behoeve van de aankoop van grond in het nieuwe gedeelte van „De Banjaard" en tot het bouwrijp maken daarvan alsmede met verschillende inkomsten van dat terrein werd de begroting van 1960 z.h.s. gewijzigd. Hierna werd eveneens z.h.s. be sloten tot vaststelling van een ge meenschappelijke regeling voor het ophalen van huisvuil. De kos ten van deelneming zijn dezelfde gebleven als bij de vorige bespre king, n.I. f 10.per jaar, één em mer inbegrepen. Het huisvuil zal twee maal per week worden op gehaald, de mogelijkheid is er om ook tuinvuil e.d. met die dienst mede te geven. Bij de vaststelling van een uit breidingsplan in onderdelen voor het nieuwe gedeelte van „De Ban jaard" lanceerde het lid De Lange de suggestie om van gemeentewe ge op dat terrein een houten ge bouw te plaatsen dat ingericht zou moeten zijn tot het houden van kerkdiensten en ook om bij nat weer de kinderen van de Ban- jaardgasten daarin te laten spelen. De voorzitter meende dat dit plan wel nader bekeken zou wor den. Hij was geen voorstander om iets dergelijks door de gemeente te doen ondernemen, dit schept onnodige risico's en deze zullen geen goedkeuring van Ged. Sta ten kunnen verkrijgen. Hij kon nu wel mededelen, dat in het grote plan voor het recreatiegebied bui tendijks een dergelijk gebouw ge projecteerd is. Evenals voor het winkelcentrum op het nieuwe ter rein zou hij voor het nu voorge stelde gebouw het particulier ini tiatief willen laten domineren. Het lid De Lange zag gaarne dat de gemeente hierin een rol speelde, hij wist alreeds toekom stige huurders van dat gebouw. Wethouder Scheele zeide hierop, geen voorstander te zijn van ge meente-exploitatie. Wethouder Leendertse zeide, dat men in deze konsekwent moet blijven. Verenigingsgebouwen e.d. zijn in deze gemeente alle gesticht en in exploitatie genomen door het particulier initiatief, voor het re creatiegebied kunnen we daarop zeer zeker geen uitzondering ma ken. Het lid Bustraan was het met deze zienswijze eens, ook het lid Zuijdweg, die bovendien nog op merkte, dat de kinderen te Geers dijk iets dergelijks ook niet heb ben. Zou men nu van gemeente wege zekere voorzieningen daar voor in het recreatiegebied tref fen, dan zou dit elders niet klop pen. Het lid De Lange wees op de steeds wisselende bevolking in het recreatiegebied. Zijn bedoeling was het om daarvoor een grote ruimte te creëren, geen kerkge bouw, maar wel een ruimte waarin kerkdiensten konden worden ge houden en waarin ook kinderen konden spelen. Volgens hem heeft de raad in deze zeer zeker een taak en dient zij de mogelijkheden daarvan te onderzoeken. De risi co-factor cijferde hij geheel weg, particulieren zullen wel voor de huur zorgen. Hij wees op de gees telijke en sociale aard van zijn suggestie en zag daarvoor reeds veel mogelijkheden. Wethouder Scheele wilde liever afwachten wat de Kerken in dit geval zullen doen en aan de hand daarvan deze zaak nader bekijken. Hij opperde het denkbeeld van een verplichte bijdrage in zo een gebouw door de exploitanten van bungalows en zomerwoningen. De vooorzitter gaf het lid De Lange hierop te kennen dat diens voorstel momenteel nog niet veel ingang bij de raad ontvangt Alles is gedaan om voor het recreatie gebied een sluitende exploitatie rekening te verkrijgen en dat is ten volle gelukt. Hij liet door schemeren dat de gemeente niet ongenegen zal zijn een stuk bouw grond voor zo een gebouw be schikbaar te stellen, maar de ge meente moet in dit geval zeer ze ker niet de risico-drager worden. Z.h.s. werd hierna het uitbrei dingsplan in onderdelen vastge steld. Het voorstel van b. en w. tot het onderhands aanbesteden van de aanleg van wegen, riolering en elektrische verlichting in het nieu we gedeelte van „De Banjaard" voor de som van f 80.535.aan de aannemer A. C. van Hee, werd z.h.s. aangenomen. Als toegevoegd agendapunt kwam tenslotte het vooorstel van b. en w. om 740 m2 grond te ver kopen voor de bouw van een chr. Kleuterschool aan het bestuur van genoemde school, voor het bedrag van f 3570.Ook dit werd z.h.s. aangenomen. Bij de rondvraag informeerde het lid Zuijdweg naar het vrijko men van het speelterrein te Geers dijk. Volgens de voorzitter was daarop door aannemer Slotema, ten behoeve van bouwwerken, een loods gebouwd, die, zodra moge lijk, zal worden opgeruimd. Het lid Kole deed zijn beklag over de slechte watervoorziening te Kamperland. Volgens de voor zitter werd deze veroorzaakt door de grote droogte van de laatste tijd. Het leggen van grotere lei dingen zal hierin verandering moeten brengen. Een tijdelijk ongemak dus. Ko le vroeg naar aanleiding van en kele leegstaande woningen naar de stand van het woningprobleem. Volgens de voorzitter zijn er de laatste tijd enkele sterfgevallen ge weest. Enige erfgenamen vertoe ven buitenlands en daardoor wordt een spoedige afwerking ver traagd. Het lid De Smit informeerde naar de stand van werkzaamhe den, meubilering enz. van het ver enigingsgebouw te Geersdijk. Vol gens de voorzitter is de datum van opening gesteld op 24 juni a.s. Di verse voorzieningen moeten deze week met de architect nader be sproken worden. Tot slot merkte het lid De Smit op, dat uit een door hem met de heer A. de Vos gevoerd gesprek gebleken is, dat er verscheidene meningsverschillen schijnen te be staan, waarbij volgens De Vos de raad er niet best afkomt. De voor zitter antwoordde hierop, dat wij in een maatschappij leven, waarin de wetten moeten worden gehand haafd. Lerensgevaarlijk Er gaat tegenwoordig geen maand meer voorbij, of wij wor den opgeschrikt door een of twee lugubere moorden. Wat vroeger zoo'n grote uitzondering was, dat er grote opschudding ontstond, straatliedjes ontstonden (zoals „de moord van Raamsdonck") of de volkswoede uiting zocht (zoals op de kop van Jut), is na de laat ste oorlog een regelmatige politie zaak geworden. Lezen wij de ene week nog van cyaankali, de volgende week is het een wurging. Vele vrouwen wor den het slachtoffer en weinige da ders zijn gepakt. Taxi-chauffeurs zijn gedood om een auto in han den te krijgen. Meisjes en jongetjes werden meegelokt en levenloos te ruggevonden. En dan is er nog een aantal vermisten, waarvan misschien ook een deel nooit meer levend terugkeert. En als de justitie een dader in handen krijgt, ziet deze soms in de gevangenis nog kans opnieuw cyaankali te gebruiken, of ver dwijnt hij tijdelijk in een inrich ting voor geestelijk gestoorden, waaruit hij t.z.t. weer ontsnapt, om dan opnieuw een slachtoffer te maken. Wij zijn geen voorstander van de doodstraf, maar wij hopen wel dat de toenemende misdadigheid moge leiden tot een zwaardere bestraffing en tot betere bewaking van de levensgevaarlijke elemen ten onzer maatschappij. P. Iedereen is er van overtuigd dat het omlaagbrengen door de Rus sen van het Amerikaanse verken ningstoestel dat uit Turkije was opgestegen met een noordelijke koers, op een diplomatiek ge sproken hoogst ongelegen o- genblik is geschied. Spionage bestaat ook in vre destijd. Dat weet iedereen! De fout ligt in de omstandigheid, dat men zich heeft laten betrappen. Zonder spionage is geen deugde- ijke afweer tegen een overval mo gelijk. Ieder moet weten wat de mogelijke tegenstander in zijn schild voert. Het merkwaardige is dat de partijen er niet openlijk 'oor uit komen, dat het gebeurt. En dat het dus mogelijk is, dat en farizeïsche ontmaskeraar zich opwindt en er diplomatiek voordeel uit weet te smeden wanneer hij er in slaagt zijn te genpartij te betrappen. Zelf is die betrapper natuurlijk allerminst brandschoon. Hij spi oneert tegen de klippen op maar: is alleen gelukkiger of slim- De Duitsers waren al geruime tijd vóór de tiende mei 1940 met hun foto-vliegtuigen boven Neder land om de versterkingen van de Grebbelinie te fotograferen. In ie der geval waren zij er op 5 mei 1940, toen zij in het Gooi zijn waargenomen. De foto spionnage uit de lucht is ook op grote schaal toegepast op de Maginot-linie van de Fran sen. De uitkomsten van deze ge gevens hebben Hitler's besluit tot de aanval verhaast. De foto's toon den aan, dat de geduchte verdedi gingslinie niet zo formidabel was als men wel dacht. De luchtfoto's worden van zeer grote hoogte genomen, al was het alleen maar om zo lang mogelijk buiten het bereik van de lange af- stands-radar te blijven. De radar was bij het uitbreken van de twee de wereldoorlog nog niet zo werk zaam als nu, maar de luchtfoto grafie was al tot in de perfectie ontwikkeld. De fijnkorrel-struc tuur van de emulsie op de foto grafische platen en -films maakt scherpe opnamen met zichtbaar licht mogelijk en onthult bij de sterkste vergroting de allerfijnste details van het gefotografeerde object. Dat de Russen zoveel bewijs materiaal in handen kregen, toont alleen aan, dat de betrapte piloot geen kans gezien heeft zijn uitge breide instructies tot vernietiging van bezwarend materiaal, zodra ontmaskeringsgevaar dreigt, na te komen. Meestal zijn deze verken ningsvliegtuigen doelbewust uit gerust met een „alibi"; dat wil zeggen met een mogelijkheid om indien nodig een smoes te verkopen, waaruit de onschuldig heid van de onderneming b.v. „weerwaamemingen" kan worden aannemelijk gemaakt. Met een „verdwalingstheorie" komt men dan ook als men niet geloofd wordt een heel eind. De vraag rijst nu: hoe is het mo gelijk dat de Amerikaanse piloot „er ingevlogen" is? Daarover ma ken de Russen logisch! geen bijzonderheden bekend en de „be kentenissen" van de piloot moet men natuurlijk met een korreltje zout nemen. Om te beginnen staat niet vast hóé de piloot tot dalen gedwongen is. De bemanning van een Russi sche radar-post is gedecoreerd heet het hetgeen er op kan wij zen, dat de Russische lange-af- standsradar doeltreffender was dan de Amerikanen vermoedden. Het is militair mogelijk dat een, in de radarspiegel gevangen, vlieg tuig automatisch het afvuren tot gevolg heeft van een soort geper fectioneerde „Honest John". Een raket, die, door radar gedirigeerd, feilloos op het object afstevent. Maar als alles daarbij goed gaat, wordt het vliegtuig in de lucht vernietigd en is het hoogst on waarschijnlijk dat er zoveel bruik baar bewijsmateriaal op de grond terecht komt als blijkbaar met de inhoud van de U 2 het geval is geweest. Ook zou in zo'n geval de piloot geen gelegenheid heb ben gekregen zijn schietstoel in werking te stellen, om daarmee wat gebeurd is behouden op de grond te komen. Er blijven eigenlijk maar twee veronderstellingen over, die houd baar zijn (afgezien van een defect aan het vliegtuig, dat een daling, of, op z'n minst, hoogteverlies on vermijdelijk maakte). a. Het vliegtuig is door pa trouillerende Russische vliegtui gen al dan niet na verraad De bétere haalt u in de bekende geneesmiddelenzaak Lange Kerkstraat - Goes Lid „Orthobanda", de Ned. ver. van vakkun- digen op dat gebied! in de lucht opgezocht en tot dalen gedwongen. b. De Russische raket heeft half werk gedaan en het vliegtuig slechts beschadigd. Zodanig be schadigd dat een „crash landing" nog mogelijk bleef. In Nederland se militaire klingen neigt men het meest naar geval b. Al deze veronderstellingen gaan uit van de stelling, dat de Russen met hun publicaties op een mi nimum van waarheid steunen. Het behoeft geen betoog, dat met het publiceren van allerlei fotomateri aal, waarop details voorkomen van griezelig geheime dingen, de grootste denkbare „nep" kan wor den gepleegd. Maar de hoofdzaak blijft, dat er een Noordamerikaans vliegtuig is neergeschoten boven Russisch ge bied; en dat de Amerikanen, na op ongelooflijk naïeve wijze in de val gelopen te zijn, die de Russen voor hen hadden opgesteld, tot de be kentenis moesten worden gebracht dat het hier inderdaad om een „verkennings" (lees: spionage) vliegtuig, ging. Hoe cynisch men zulk een re denering ook mag noemen: de hoofdfout die hier begaan is, ligt in het falen van de „slimheid" van de zijde van de spion; en in dat van zijn handelingsvaardigheid of -mogelijkheid zijn sporen uit te wissen. Wellicht ook heeft de Rus sische contra-spionage een afweer middel gevonden, waarmee de A- merikaan niet bekend was. Het gevolg is dat deze „uitwis- maatregelen" nog eens extra on der de loep genomen zullen wor den en de test voor de onver schrokken mannen, die men voor dergelijke karweitjes uitzoekt, nóg strenger wordt. Want niemand ge looft, dat het nu met de spionage in vredestijd uit zal zijn. Daar voor bestaat bij het afwezig zijn van vertrouwen en in zekere mate van scrupules een te har de noodzaak en een te grote ver leiding. De mogelijkheid van oorlog laat geen andere oplossing toe. De oorlog is een daad van mensen en wie de oorlog uitbannen wil, moet de mensen zedelijk veranderen. En dat is een groot woord! W. Vogt. (Nadruk verboden). In verband met Hemel vaartsdag verzoeken wij heren adverteerders en de agenten hun adver tenties voor het nummer van volgende week zo spoedig mogelijk in te willen zenden, waarvoor bij voorbaat onze dank. De uitgever. Ganzepoortstraat 21, Tel. 2048 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1