NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Opening Plonviei* heeft DE schoenen veren igingsgebon w te Geersdijk Raadsvergadering Kortgene No. 2994 Zaterdag 2 juli 1960 63e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.50 per jaar Franco per post i 5.25 Advertenties 6 cent per mm Het nieuwe verenigingsgebouw te Geersdijk werd j.l. vrijdag of ficieel geopend, overgedragen aan de gemeente Wissenkerke, die dit gebouw overdroeg aan het bestuur van de Geersdijkse dorpsgemeen schap. Het was die morgen voor Geers dijk een hele gebeurtenis om de Commissaris der Koningin in de provincie Drente, mr. J. Cramer, met 6 leden van Ged. Staten en haar griffier te mogen ontvangen, alsmede de Commissaris der Ko ningin in de provincie Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, met 3 leden van Ged. Staten en de kabinet-secretaris van de com missaris. Het voltallige gemeentebestuur van Wissenkerke, onder leiding van haar burgemeester J. van Halst was mede ter begroeting aanwezig. Bij de genodigden merkten wij verder nog op de heer A. E. Ebbinge, architect bij de Prov. Planologische Dienst van Drente (de ontwerper van het nieuwe gebouw), de heer en me vrouw Van der Boon, kunstschil der, ir. N. Biezeveld, hoofdinge nieur bij de Rijkswaterstaat in Zeeland (Dienst Deltawerken), F. C. Warren, gemeente-architect, R. Slotema, aannemer en bouwer van het gebouw en de heren C. Kaste lein en P. Dees, resp. voorzitter en secretaris van de Stichting tot exploitatie van het verenigingsge bouw. De aanwezigheid van een goed deel van de Geersdijkse bevolking en een flink aantal wapperende vlaggen symboliseerden op tref fende wijze de blijdschap over de aanwinst van zo een prachtge- bouw. Het allereerst werden de vlag gen van Wissenkerke, Drente en Zeeland gehesen, resp. door de burgemeester en de beide commis sarissen. Een schoolkoortje, onder lei ding van mej. H. van de Linde, zong daarna op verdienstelijke wijze het hoge gezelschap het Drentse en het Zeeuwse volkslied toe. De meisjes, Roelie Dees en An nie Dees, boden de Drentse com missaris de sleutel van het gebouw aan. Roelie Dees was gekleed in een Noordbevelands kostuumpje uit de tijd van Napoleon, Annie Dees droeg een „daags" kos tuumpje van een 100 jaar terug. Nadat door mr. Cramer de deu ren waren geopend, werd het ge bouw terdege bezichtigd en uit de daarbij gevoerde gesprekken was overduidelijk de mening van de aanwezigen te horen: niets dan lof en bewondering voor dit zeer fraaie, doelmatige en naar de ei sen des tijds ingerichte vereni gingsgebouw, dat een sieraad voor Geersdijk, maar ook voor geheel Noord-Beveland werd genoemd. Geersdijkse jonge dames boden ondertussen verversingen aan en wel op een wijze, zoals men die maar weinig tegenkomt. Na het welkomstwoord van burgemeester Van Halst verkreeg commissaris mr. Cramer het woord. Deze vertelde dat hij op de rampnacht, 1 februari 1953, uit het meest bedreigde deel van het land, omtrek Rotterdam, naar het meest beveiligde deel van het land, Drente, reisde en toen nog niet kon bevroeden dat hij in de wederopbouw van het land zo een werkzaam aandeel zou verkrijgen. Het dorpshuis staat in hoog aan zien in de provincie Drente, het provinciaal bestuur ziet voor sti mulering van het verenigingsle ven, vooral ten plattelande, het dorpshuis als het aangewezen a- dres daarvoor. In het dorpshuis zien zij een gemeenschapshuis ten bate van het maatschappelijk, cul tureel en kerkelijk leven. Uitvoerig zette mr. Cramer daarna uiteen waarom hun keus was gevallen op Geersdijk. Dit dorp is een klein dorp met natuur lijk een kleine kern, en juist deze kle.ine kernen mogen niet vergeten worden. Voor hen is een dorps huis een levensbehoefte. Met de wens dat dit nieuwe ge bouw een rijke zegen voor Geers dijk zal mogen zijn, droeg mr. Cramer het gebouw over aan het gemeentebestuur van Wissenker ke, dat het, middels een daartoe in het leven geroepen Stichting, in handen van de Geersdijkse be volking kon geven. Jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, zeide o.m. dat hij, zeven jaar terug, niet had kun nen dromen het volledig provinci aal bestuur van Drente in Geers dijk te kunnen begroeten. Hij somde de rampen van de laatste tijd, die vooral landen in het bui tenland treffen, op en vroeg zich wel eens af waaraan wij hier in Zeeland die grote en spontane hulp te danken hebben. Geersdijk had voorheen geen dorpshuis en zou dit misschien ook nimmer gekregen hebben, daarom was spreker de Drentse vrienden dan ook bijzonder dank baar voor dit uiterst fraaie en doel matige geschenk. Hij sprak de hoop uit, dat Geersdijk dit ge bouw waardig en nuttig zal mo gen gebruiken. Burgemeester Van Halst zeide beide sprekers heel hartelijk dank voor hun vriendelijke woorden en noemde deze dag een zeer blijde dag, vooral ook voor het Geers dijkse verenigingsleven. Vergade ringen e.d. moesten voorheen in een oud en bekrompen gebouw geschieden, thans is dit, dank zij de Drentse gave, niet meer nodig. Diep getroffen door dit spontane blijk van medeleven sprak Van Halst de wens uit, dat de bevol king van Geersdijk veel plezier mag beleven aan dit nieuwe ge bouw. Een persoonlijk woord van dank richtte spreker daarop tot de architect, de heer Ebbinge, voor de aangename en vlotte wijze van samenwerken. Tot slot kwam de voorzitter van de Stichting „Verenigingsgebouw Geersdijk" aan het woord. Na mens de burgerij sprak hij woor den van hartelijke dank. Spreker zeide, niet alleen te spreken als voorzitter, maar ook als rasechte inwoner van Geersdijk. Hij wees op de brede band boven de ingang van dit gebouw, die de verbon denheid tussen Geersdijk en Dren te symboliseert. Volgens hem was Geersdijk altijd een dorp zonder neus, door het dorpshuis heeft het nu een neus verkregen. In het ver volg behoeven wij nu aan familie en vrienden geen foto meer te zenden van b.v. het stadhuis te Middelburg, maar kunnen wij met gerechtvaardigde trots een foto zenden van ons eigen dorpshuis. Verder bracht hij hulde aan de ar chitect, die voor Geersdijk een zo passend gebouw had weten te scheppen. Wij, als aanwezigen, vonden het wat jammer dat Kastelein, volgens zijn eigen zeggen, zo onder de in druk was gekomen van het hoge gezelschap en het vreugdevol ge beuren, dat het hem niet meeviel te zeggen wat hij hoopte te zeg gen. Spreker toonde zich hier een kalm en geestig spreker. Hierna boden de meisjes Roe lie en Annie de Drentse commis saris een fraaie pop, gekleed in Noordbevelands kostuum, aan, daarmee een tastbaar blijk van dank gévende. Dankbaar en on der spontaan applaus aanvaardde mr. Cramer dit fraaie geschenk. In hotel „Kamperduin" werd hierna het door het gemeentebe stuur van Wissenkerke aangebo den diner gebruikt, dat door zijn Thoolse bot en zeekraal bij een ieder in de smaak viel, zeer zeker bij de Drentse gasten. Na het diner werd een rond vaart langs de Deltawerken aan de Zandkreek gemaakt, onder de deskundige leiding van ir. N. Bie zeveld, waarbij het gezelschap op zeer korte afstand getuige was van het mechanisch lossen van een grote bak met basaltsteen. Er werd ons verteld dat zo een bak 400 ton steen bevat, die deze mecha nisch binnen vijf minuten over boord zet. Voor ieder onzer, en speciaal voor de Drentse gasten, was deze rondvaart een uniek ge beuren. Tot slot van deze bezette mid dag werd nog een bezoek gebracht Maandag 27 juni j.l., des avonds 7 uur, kwam de raad in openbare zitting bijeen. Voorzitter burge meester Schuit en afwezig het lid Wolse. Na de opening werden de no tulen van de vorige vergadering onveranderd vastgesteld, waarna een aantal ingekomen stukken voor kennisgeving werden aange nomen. Bij het schrijven van Ged. Staten van Zeeland, houdende het bericht dat de beslissing op het raadsbesluit inzake overdracht van erfpacht aan de Stichting Be nelux Jachthaven en het opdra gen van werkzaamheden aan West-Nederland N.V., ingaande 17 juni 1960 voor ten hoogste 2 maanden is verdaagd, zeide het lid Welleman deze gang van za ken te betreuren en drong aan op het in zo kortst mogelijke tijd tot uitvoering brengen van de be staande plannen. Heel Nederland schreeuwt om recreatiegebied, nu is het de tijd daarvoor. De voor zitter antwoordde hierop, dat er nog steeds besprekingen hierover gaande zijn en dat hij goede hoop heeft op een spoedige vervulling van de wensen te dien aanzien. Hierna deelde de voorzitter me de dat er besprekingen met de P.Z.E.M. gaande zijn teneinde te komen tot aansluiting van de on rendabele gebieden op ons eiland. Momenteel zijn er in onze ge meente nog 56 boerderijen en 23 arbeiderswoningen niet aangeslo ten op het elektrisch net. Aan de schilders in de gemeen te is opdracht verstrekt tot het schilderen van de openbare ge bouwen en de woningwetwonin gen. Teneinde van een tijdige af werking verzekerd te zijn is er in het bestek een tijdslimiet gesteld. Het lid Markusse vroeg of het timmerwerk nu ook een beurt kon krijgen, ten voorbeeld noemde hij een huurder, die zijn woning al leen met een omgekrulde spijker kon sluiten. Wethouder Breure antwoordde hierop, dat door de gemeente uit de huren e.d. een ze kere reserve was gekweekt, trekt men hiervan af het schilderwerk, dan blijft voor elke woning nog een bedrag over van f 10.waar van voor elke woning zeker nog een nieuwe achterdeur af zou moeten. Bij de mededeling dat de bouw van twee woningen te Colijnsplaat aan de heer Anemaet te Colijns plaat is gegund voor de som van f 27.242.merkte mevr. Janssen op, dat de keukens van dergelijke woningen te klein zijn. Deze wor den in de particuliere sector een stuk groter gemaakt. De voorzit ter antwoordde, dat men voor der gelijke woningen gebonden is aan het aantal kubieke meters. Komt men daar boven, dan zijn de wo ningen weer duurder. In vergelijk met vroegere woningen valt er toch een grote verbetering te con stateren. Aan de muziekvereniging „Ex celsior" te Kats is door b. en w. een gratificatie verleend van 50 gulden voor haar optreden bij ge legenheid van het bezoek van H.M de Koningin op 18 mei 1960. Tot tijdelijk onderwijzeres aan de o.l. school te Kortgene is mej. P. Steenbakker benoemd. De voor zitter sprak de hoop uit dat het aantal leerlingen bij het begin van het nieuwe schooljaar zo zal zijn aan de boerderij van de heer K. A. van Langeraad. De zoon, S. van Langeraad, gaf een gedetailleerd overzicht van dit ten volle geme chaniseerd landbouwbedrijf. De gasten bezichtigden hierna de grote schuur en de oude behui zing, waar boven de deur een steen was ingemetseld, waarop vermeld stond dat de eerste steen van dat gebouw was gelegd door Jonkheer Cornelis Jacobus Ver sluis op den 20 juny 1823. Het was voor allen een mooie dag geweest, het programma was juist getimed en dankbaar en vol daan werd afscheid genomen, waarna via het Kortgeense veer de beide commissarissen met hun colleges huiswaarts togen. toegenomen, dat tot een vaste aan_ stelling kan worden overgegaan. Als laatste punt van de mede delingen nodigde de voorzitter de raadsleden uit om aanwezig te willen zijn bij de officiële ont vangst van de besturen van mu ziekgezelschappen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van „Ex celsior" te Kats op 2 juli 1960. Z.h.s. werd aangenomen het voorstel van b. en w. om aan de Stichting Benelux Jachthaven te Kortgene in erfpacht te geven een gedeelte van de schorren ten oosten van de Veerdam, ter groot te van ongeveer 1 ha. Plet stuk grond betreft de hoek tussen de Veerdam en de zeedijk ten noor den van het gedeelte schor, dat reeds bij raadsbesluit van 7 maart 1960 werd overgedragen aan de stichting. Aan de hand van een duidelij ke kaart liet de voorzitter zien hoe bij realisering van het plan het terrein om en bij de jachthaven er uit zal zien. De Stichting is voornemens op die dijk een hotel restaurant te doen bouwen en het botenhuis, dat eerst geprojecteerd was tussen het steiger en het veer huis, te doen bouwen ten noorden van het veerhuis, dit in verband met het in de winter laten over winteren van de boten bij de jachthaven. Deze overwintering vraagt de volledige verzorging van die scheepjes wat weer voor enkele mensen een werkgelegen heid kan scheppen. Z.h.s. werd hierop besloten, in gaande 1 juli 1960 het gebruik van dienststukken voor de gemeente af te schaffen en over te gaan tot aankoop van een frankeermachine ten behoeve van de zegeling van de uitgaande post en voor de aan schaf van een frankeermachine een crediet beschikbaar te stellen tot maximaal f 1000. B. en w. stellen de raad voor tot het voeren van een rechtsgeding in verband met toegebrachte scha de aan gemeente-eigendommen door de firma Smit te Haarlem. Door de firma Smit werd in 1958/1959 grond vervoerd van de haven te Kortgene naar de wer ken te Kats. Door dit vervoer ont stond aanzienlijke schade aan de haven te Kortgene. In overleg met de firma werd besloten de werk zaamheden niet van gemeentewe ge te doen staken, aangezien dit stagnatie van het werk zou bete kenen. De schade aan het haven terrein zou door de firma na af loop van het vervoer worden be taald. De firma is echter thans weiger achtig de herstelkosten aan de ge meente te betalen, nadat haar ge bleken was dat de verzekering van oordeel was dat de schade niet moest worden uitgekeerd. Het gaat hier om een bedrag van on geveer f 3700.Op de vraag van het lid Verburg wat dit proces de gemeente gaat kosten, antwoordde de voorzitter, dat dit nog onbe kend is, maar als de procedure ja ren zou duren dit misschien wel f 37.000.zou kunnen zijn. Vol gens ingewonnen rechtskundig ad vies staat de gemeente volledig in haar recht. Besloten werd de openbare la gere school te Kats te verbeteren. Dit verbeteren betreft noodzake lijk herstel van muren, plafonds en vloeren in twee lokalen, herstel van plafond en vloer in de gang, alsmede het aanbrengen van di verse bijkomende voorzieningen in lokalen, gang en w.c.'s. Genoemde verbetering vergt, na raming, een bedrag van ongeveer f 12.000. Mevr. Janssen vroeg aandacht voor de vloerbedekking. Zij was bang dat de kinderen weer met bijzondere schoenen of op blote voeten van de vloeren gebruik moesten maken. De voorzitter zeg de haar volledige aandacht toe. Het lid Klaassen vond het jam mer dat het derde lokaal niet te gelijkertijd opgeknapt kon worden Aan de N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten werd de tijdige beta ling van rente en aflossing van een hypothecaire lening gegaran deerd. Aan de Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te Colijnsplaat werd een voorschot tot f 4500. verleend voor het jaar 1960. Hier na werden de vergoedingsbedra gen voor die school over 1959 vastgesteld. Hierna kwam in behandeling het voorstel van b. en w. om aan de Stichting voor huisvesting en verzorging van bejaarden „Pen- siontehüis Noord-Beveland" te Kortgene te verkopen een stuk grond in het uitbreidingsplan al daar ter grootte van ongeveer 10.200 m"2 a f 9.65 per m2 en te garanderen de tijdige betaling van rente en aflossing van de door ge noemde Stichting aan te gane geldlening ad f 650.000.dan wel, indien de Stichting de nodige gelden niet kan verkrijgen, te be sluiten een geldlening aan te gaan groot f 650.000.welke geldle ning zal worden doorgeleend aan genoemde Stichting. De voorzitter releveerde hierop het werk van de Stichting vanaf haar oprichting in 1951. Thans liggen de plannen klaar, het wordt een verzorgingstehuis berekend op 47 bewoners, exclusief het verzor- gingspersoneel en de directrice met verpleegsters. De verzorgingskosten zouden op ongeveer 28 a 2900 gulden per jaar komen. Mevr. Janssen was de mening toegedaan dat de Stichting zelf wel geld kon aantrekken, b.v. door het uitgeven van aandelen. Zij vond de gehele opzet te duur, de bejaarden kunnen dit nimmer op brengen. Aan de hand van een lijvig dossier beweerde zij dat de stichtingskosten overal elders veel lager zijn dan hier, reden waarom zij, met haar partijgenoot Verburg, voorstelde het voorstel van b. en w. af te wijzen en het plan terug te verwijzen naar de Stichting. De voorzitter zeide niet te ge loven dat de Stichting geld per aandelen zou verkrijgen. Dat de pensionprijs hier te hoog zou lig gen, geloofde hij ook niet, omdat het thans geprojecteerde tehuis gespeend is van alle luxe. De kos ten van het gehele gebouw, met haar inrichting en de grond is be groot op bijna één miljoen gulden Dat de verpleegprijzen overal la ger zouden zijn dan hier, kon hij niet geloven, daar hier toch het voordeel is van de z.g. Commissa- rissenpot. Een bedrag van 250.000 gulden kan van de exploitatiereke ning worden afgetrokken omdat daarvoor geen rente en aflossing nodig is. Mevr. Janssen noemde een be drag van f 600.000.dat voor on geveer eenzelfde gebouw onder dezelfde architect 't I-Iooft ge bouwd wordt te 's-Heer Arends- kerke. Ook dit kon de voorzitter niet geloven. Ook meende mevr. Janssen dat er nimmer goedkeu ring voor dit gebouw verleend zou worden, omdat de stichtings kosten van ongeveer f 20.000. per bed veel te hoog zijn. De voorzitter antwoordde hier op, dat een en ander al was goed gekeurd in Den Haag, waarop mevr. Janssen zei, deze goedkeu ring ook gelezen te hebben, maar dat er als voorwaarde aan was ver bonden, dat de pensionprijzen aanvaardbaar dienden te zijn. Het lid Verburg vroeg, hoe of het mogelijk is dat er overal tien duizend gulden per bed berekend wordt en hier te Kortgene twin tig duizend, waarop de voorzitter ten antwoord gaf, het moet overal ongeveer evenveel kosten of het moet hier een idiote wijze van ont werpen van ir. 't Hooft zijn. Het lid Welleman zeide o.m. dat het hoge bedrag hem en zijn fractiegenoten niet erg lekker lag. Bij de vele wensen die wij ten aanzien van onze gemeente heb ben geniet het bouwen van een rusthuis voor ouden van dagen een grote prioriteit. Daarom be treuren wij het zeer dat het be drag nu zo hoog ligt, mensen met een minder goed gevulde beurs kunnen nu van dit rusthuis geen gebruik maken. Bijna f 60.per week is voor een zeer grote groep mensen niet te betalen, ook niet voor hen die niet uitsluitend van hun A.O.W. moeten leven. Bij de ze grote bedragen is het ook voor onze gemeente wellicht te zwaar om volledig bij te springen. Dit plan is daardoor voor ons onaan vaardbaar, mede omdat er al een kwart miljoen gulden van de ge meenschap bij is. Dit is ons echter al te bar, grote groepen zullen van zorg op hun oude dag versto ken moeten blijven en daarom zouden wij graag zien, dat ge tracht werd om op een andere ma nier tot een goed resultaat te ko men. Het lid Verburg vond de grond prijs voor 10.000 m2 tegelijk wat aan de hoge kant en vroeg of de ze prijs niet wat omlaag kon, te meer daar een groot gedeelte van die grond als tuingrond gebruikt- zal worden. De voorzitter zeide dat deze prijs berekend moet wor den. Wat het groot aantal m2 be treft, u behoeft ze niet te nemen, wij bouwen er wel huizen op. Het lid Marcusse vond de pen sionprijs ook te hoog, de inrich ting van het gebouw te vereen voudigen door b.v. een gemeen schappelijke eetzaal te creëren was niet aan te bevelen. Volgens de voorzitter moeten, wanneer de pensionprijzen hier te hoog zijn, deze overal elders ook hoog zijn. Over en weer werden hierop bedragen van rusthuizen genoemd, maar tot een juist ver gelijk wist men niet te komen. Wethouder Bom meende dat er fouten in de begroting zitten, de cijfers kunnen omlaag volgens een door hem opgemaakte begroting. Spreker noemde de cijfers en ge gevens door mevr. Janssen ter ta fel gebracht vrij onvolledig. Mevr. Janssen zeide haar inlichtingen te hebben van haar partijbestuur, van de administrateur Verpleeg huizen Midden Zeeland en van verschillende tehuizen uit Zeeland Noemt men haar gegevens onvol ledig, even zo goed zijn de gege vens van b. en w. ook onvolledig, zij kunnen ook niets bewijzen. Het Stichtingsbestuur is volgens haar buiten alles gelaten, zonder enige gegevens heeft ir. 't Hooft moeten werken, alleen met b. en w. De voorzitter zegt dat mevr. Janssen verkeerd is voorgelicht. De Stichting zelf heeft haar wen sen aan ir. 't Hooft voorgelegd, de nieuwe Stichting evenzo goed als de oude Stichting. Wethouder Bom zeide hierop, dat, wanneer b. en w. goed ge oriënteerd waren geweest, zij op alle gestelde vragen het juiste ant woord hadden kunnen geven. Ook kon hij zich best indenken dat men huiverig is van een garantie van f 1.000.000.daar, bij een mogelijke onderbezetting, dit een ondragelijke last voor de gemeen te zou betekenen. Hierop stelde mevr. Janssen voor het voorstel van b. en w. af te wijzen en het plan terug te zen den naar ir. 't Hooft voor een an der x>lan. De voorzitter schorste hierop, 10.15 uur, de vergadering, tenein de de koffie te gebruiken. Niet openbaar werd de behandeling vriendschappelijk voortgezet, waarna de vergadering te 10.40 uur werd heropend. Het lid Marcusse kwam met het voorstel te proberen het bedrag van een miljoen gulden met hon derdduizend gulden te drukken. Dit mag niet gaan ten koste van het gebouw zelf of van de inrich ting, maar is voortgesproten uit de gedachte dat de gegeven cijfers wat aan de hoge kant geraamd zijn. De voorzitter meende ook Ganzepoortstraat 21, Tel. 2048 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1