r NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD K°M Plouvier heeft DE sehoenen Het wonder der piramiden Noodzakelijke arbeid van gehuu/de vrouwen J FIG MA-DE RM r LJ- met en zonder zon Last ¥csBi zenuwen? A. C. van der Rest Geneesmiddelen, medische bandages en instrumenten, boorapparaten parfumerieën en toiletartikelen No. 2997 Zaterdag 23 juli 1960 63e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs f 2.50 per jaar Franco per post 5.25 Advertenties 6 cent per mm Moet fiscaal niet worden belemmerd (van onze belastingdeskundige) Gelukkig liggen de dagen ver achter ons waarop de huwbare dochters in het Nederlandse ge zin bij bezoeken van vrienden en kennissen als netjes geschikte bloemen zaten te wachten op het moment dat ze uitverkoren zou den worden tot echtgenote. Op alle terreinen des levens nemen gehuwde en ongehuwde vrouwen thans een belangrijke plaats in. Zonder de hulp van de vrouwen zou het economisch leven vast lopen. De tijd van goedkope vrouwe lijke arbeidskrachten is eveneens voorbij. De eva's worden steeds meer gewaardeerd, enerzijds om dat er steeds meer vraag naar haar produktieve prestaties komt, an derzijds omdat zij in het bevol kingsbeeld de minderheid gaan vormen. Lange tijd heeft er een overschot aan vrouwen bestaan. Nu worden er 105 jongens gebo ren tegen 100 meisjes. Op de hu welijksmarkt van de toekomst zul len de meisjes eveneens hoger ge noteerd staan. Uit economische noodzaak zal de waardering voor de vrouw nog groter worden. De waardering zal vooral worden gevonden voor de rijpere, gehuwde vrouw, die op het terrein van het maatschappe lijke en kerkelijke werk, maar ook elders steeds meer waardering vindt. Juist deze vrouwen staan met hart en ziel in het gezinsle ven. De daarvoor verworven le venswijsheid en ervaring wordt ook buiten het gezin gewaardeerd. Wel of niet werken? Er is en blijft veel strijd over de voor- en nadelen, die een ont trekking aan het gezin van deze krachten, al is het ook voor een gedeeltelijke betrekking, met zich brengt. Voorheen zag men alleen de nadelen voor het gezin. Thans wordt erkend dat het aanvaarden van een taak buiten het gezin de levensvreugde van vele vrouwen ook kan verhogen. En daar profiteert ook het gezin weer van. Deze zienswijze wordt nog lang niet door allen aange hangen, maar er is groeiende waardering voor dit standpunt. Voor de ministers van financiën heeft tot nu toe de stelling, dat een gehuwde vrouw alleen in het gezin hoort, een betekenis gehad van een wet van Meden en Per zen. De regering vond het juist, dat het gezinsinkomen door op brengst der gehuwde vrouw pro gressief werd belast omdat dooi de extra heffing aan de top de arbeid van moeders van gezinnen werd afgeremd. Evenmin was in deze gedachte de overheid be reid om de kosten van extra hulp, die in een gezin werd aangetrok ken om de vrouw des huizes een belangrijker post te doen inne men, aftrekbaar te verklaren van het inkomen. Rem op de werkzaamheid. Hierdoor ontstond een maat schappelijk en een economisch nadeel. De vrouw bleef stof af nemen en de vaat wassen terwijl zij misschien de gaven had om be langrijker werk te doen. Gewe zen leraressen zitten thuis, terwijl het onderwijs schreeuwt om leer krachten. Door financiële doem op de ar beid van gehuwde vrouwen ont stond evenzeer een sociale mis stand. In zakengezinnen waar de arbeid van de vrouw des huizes in de zaak niet gemist kan wor den, mag men de kosten van een gedienstige of werkvrouw niet ten laste van het inkomen bren gen. Trekt men echter een winkel meisje aan en laat men de veel be kwamere kracht, die de echtgeno te van een winkelier kan zijn, ach ter de wastobbe, dan mag het loon van het winkelmeisje wel ten las te van de winst worden gebracht. Hierdoor is het zakenleven jaren lang geschaad en is het inkomen van vele kleine zakenmensen te zwaar belast. Met spanning wachten wij nu op de veranderingen in de inkom stenbelasting, die aanstaande zijn. De tegemoetkoming. In het ontwerp dat oud-minis ter Hofstra daarvoor had klaar liggen, zou in de toekomst voor elke dag die een huisvrouw ten minste vier uren achtereen in een zaak of dienstbetrekking werkt drie gulden van inkomen mogen worden afgetrokken tot een maxi mum van f 624^- per jaar. Voor die drie gulden voor vier uur tot het genoemde jaarmaxi mum zou een werkende huisvrouw dan hulp kunnen aantrekken. Met deze tegemoetkoming zou wel de aftrek geïntroduceerd worden, en deze is principiëel van belang, maar in onvoldoende mate. Voor drie gulden krijgt niemand meer vier uren behoorlijke hulp. Echter moet er niet alleen be zwaar gemaakt worden tegen het egyptische kuituur, aansluitend op bedrag van de aftrek, maar ook tegen de voorwaarde waaraan moet zijn voldaan. De vrouw moet op een dag vier uren achtereen werk in een zaak of dienstbetrek king vervullen! Vanzelfsprekend ontstaan hierover talrijke conflic ten tussen inspecteurs en belang hebbenden. Werkt men in een dienstbetrekking, dan is dit mid dels een verklaring van de werk gever nog aantoonbaar. Werkt een vrouw in de zaak van haar man dan ligt hier een bron van twijfel en twist, die voorkomen kan worden. De lotsverbondenheid. Waarom wordt het aftrekbare bedrag niet vastgesteld per maand of per jaar? Het is nu eenmaal zo, dat in veel zaken en ook wel in gecombineerde dienstbetrekkin gen van man en vrouw het echt paar samen het inkomen verdient, waarbij nu eens de man dan weer de vrouw in het arbeidsharnas staat. De fiscale verbondenheid van het inkomen van man en vrouw wordt in de toelichting van het genoemde ontwerp Hofstra vooropgesteld. Laat men de lijn van die verbondenheid dan ook doortrekken in de arbeidspresta tie. Wij geloven dat in het Neder landse produktieproces de presta ties van de gehuwde vrouw in ve le gevallen niet meer gemist kan worden. In zeer vele gevallen zal die arbeid buitenshuis nog toene men. De fiscale erkenning van die noodzaak kan economische winst betekenen en hoeft sociaal op zijn minst niet tot grote nadelen te lei den dan thans bij de bestaande toestand. In het moderne denken heeft de overheid zeker niet het recht de opvattingen dienaangaande met een boete op het gezamenlijke in komen te beïnvloeden. Drs. Hermes. (Nadruk verboden). vijfduizend jaar geleden ontstond een machtige cultuur Zwervend door het land van de Nijl vinden wij aan de rand van de woestijn dikwijls enorme bouw werken, die de toeschouwer met stomheid slaan. Het zijn de pira miden, enorme steenkolossen, ge bouwd door een volk met zeer ho ge beschaving, dat enige duizen den jaren geleden leefde en door middel van deze gigantische bouwwerken zijn overleden vor sten een woning voor de eeuwig heid wenste te geven. Eigenlijk kan rnen zich moei lijk een voorstelling van deze won derlijke kunstwerken maken, wan neer men niet zelf onder aan de voetf gestaan heeft en de overwel digende indruk heeft ondergaan, die deze typische, naakte reuzen der woestijn op een nietig men senkind maken. De eerste vraag, die bij een mens opwelt, is: Hoe hebben de mensen in die tijd zonder mecha nische krachtbronnen dergelijke koningsgraven kunnen bouwen? Zo vinden we te Gizé de pira mide van koning Cheops, temid den van enkele andere. Deze is de godsdienst, die voor het groot ste deel de drijfveer was tot deze ontwikkeling. Wij weten, dat men in de oud ste tijden in Egypte de doden be groef in een kuil. Zij werden in hurkhouding gezet en in matten gerold neergezet en de graven werden met leem gesloten. Reeds tijdens de eerste dynastie werden de graven groter van afmetingen. De kuil werd ruimer en soms kon men er met een trap in afdalen en was er een gewelfd dak boven gebouwd door middel van over el kaar stekende platte, grote tegels. Later werd de kuil of grafkamer bekleed met blokken kalksteen. Hier zien we dus reeds het primi tieve begin van een eenvoudig monument. Omstreeks 3000 jaar voor Chris tus kwam men er toe zogenaamde trappenpiramiden te bouwen, waarvan het graf van koning Djo- ser als voorbeeld mag gelden. Het onderste deel is een rechthoek met een hoogte van ongeveer elf en een halve meter. Hierop is een kleinere verhoging aangebracht, enzovoort. Het geheel bestaat uit Flacon 2.95 Grote flacon 7.50 liefst 137 meter hoog. Er naast staat de piramide van koning Chefren, die slechts iets kleiner is. Waarom piramiden? De wijze waarop men tot de bouw der piramiden is gekomen, is een volkomen natuurlijke en lo gische in het kader van de Oud zes op elkaar gestapelde enorme blokken, waarin de dode werd bij gezet, en die gezamenlijk een hoogte van ongeveer 60 meter be reikten. Uitgestrekt heiligdom. Bij opgravingen is gebleken, dat de piramide deel uitmaakte van een enorm complex van gebou wen, een groot heiligdom, dat door een 10 meter hoge muur met torens was omgeven. De opper vlakte bedroeg liefst 165.000 vier kante meter. Wij vinden hier ge weldige zalen en gangen, steu nend op enorme pilaren. De vorm van deze zuilen is aan de natuur nische krachten als stoom, benzi ne of elektriciteit kans gezien der gelijke ongelooflijk zware en gro te bouwwerken te construeren? Wij weten, dat er tienduizenden arbeiders soms een mensenleeftijd lang aan zwoegden maar wanneer wij zien, dat er gewerkt werd met steenklompen van tientallen ton- Mijnhardt's Zenuwiabietfen helpen U eroverheen ontleend, zij vormen bundels riet of zijn uitgevoerd in de vonn van palmstammen. Een en ander geeft ons een indruk van de vlucht, die de Egyptische kuituur reeds een kleine vijfduizend jaar geleden genomen heeft. De beroemde graven van Che ops en Chefrin bij Gisé zijn pro totypen en meesterwerken van de Egyptische piramiden. Zij hebben geen trappenvorm, doch zijn ge heel glad met hellende wanden. Nemen wij de piramiden van Chefren als voorbeeld. De ingang tot de grafkamer, die geheel ver borgen ligt onder de ommanteling, bevindt zich aan de noordzijde, terwijl de tempel voor de cultus aan de oostzijde is gebouwd. Daarheen voerde een helling, die eerst dienst deed voor het aan voeren van het steenmateriaal en waarop later een overdekte gang werd gebouwd. Een tweede tempel beneden in het dal, aan de rand van het vruchtbare land, kan als een voor portaal van het geheel worden be schouwd. Van deze tempel leidt een overdekte gang van ongeveer 500 meter lang naar de tempel aan de oostelijke zijde van de pi ramide. Door een voorhal bereikt men een brede zaal met pilaren, gevolgd door een tweede die toe gang geeft tot een open hof, dit is de ruimte waar de offers werden gebracht. Een en ander toont ons de Egyptische bouwkunst op zijn best. Romantici. Wat de architectuur betreft hebben de Egyptische bouwmees ters in de eerste plaats gestreefd naar een ordelijke rangschikking der lokaliteiten. Daarnaast heb ben zij gezocht naar bepaalde ae- stetische effecten. De afmetingen der zalen waren volkomen doordacht en aangepast aan het doel waarvoor zij dien den, terwijl men tevens volle aan dacht heeft gehad voor schoon heid. Zo vindt men in het heilig dom van Chefren zware, schitte rend bewerkte kolommen, kost bare granieten wanden en een al basten vloer. Deze pracht, ge combineerd met massale verhou dingen, moet eertijds een overwel digende indruk op de bezoekers hebben gemaakt. In de gehele bouw is men trouwens op contras ten en speciale effecten uitgeweest De Egyptische bouwmeesters waren romantici en hadden een ongebreidelde fantasie, die zij in opdracht van de koning konden botvieren op en in de machtige bouwwerken, die duizenden jaren zouden trotseren en hun roem en glorie zouden dragen tot in verre nageslachten. Had men de fantasie der kunste naars de vrije loop gelaten, dan zouden deze wellicht zijn geko men tot overrijk gedecoreerde za len en hoven en een kunst, die geen toekomst kon hebben. Daar om werden er bepaalde regels op gesteld volgens welke men moest werken en deze regels werden streng toegepast. Hierdoor schie pen zij een architectuur waarop nog vele tientallen eeuwen werd voortgebouwd. De betekenis van de Egyptische kunst steunt op de enorme grootsheid en kracht van haar stijl en blijft daarom nog al tijd boeiend voor ieder mensen kind. Technisch raadsel. Bezien wij de bouw der pira miden uit technisch oogpunt, dan staan wij voor een volkomen raad sel. Hoe heeft men in die tijd, zon der de nodige technische hulpmid delen, zonder kennis van media nen zwaar, dan slaan wij de han den ineen. Kortgeleden werd een der deksels van het juist ontdekte zonneschip van Cheops gelicht, het blok kalksteen moest door zware hijskranen worden verwij derd. Wij kunnen ons indenken, tot welke geweldige prestaties de oude Egyptenaren moesten komen om dergelijke blokken aan te brengen. Wanneer wij de Oudegyptische bouwkunst overzien, dan dringt het tot ons door, dat wij hier te maken hebben met één der mach tigste vormen van kuituur, die de wereld ooit gekend heeft. Een vorm zo vol van schoonheid als slechts in het land van de Nijl, een grote oase temidden van een barre onafzienlijke woestenij, in een strijd met de natuur kon ont staan. De Egyptenaar nam de na tuur als voorbeeld en trachtte haar te overtreffen. Op deze wijze kwam hij tot een kultuurvorm, die nimmer werd geëvenaard. (Nadruk verboden). GOES Tel. (01100) 2468 —0— Speciale afdeling Lange Kerkstraat 42 zekerden f 15.451.28, aanvullend verzekerden f 1.096.23, C-verze- kerden f 46.883.10 en poliklinisch verzekerden f 9.246.22. Deze cijfers, aldus spreker, be wijzen weer, welke belangrijke sociale taak de vereniging vervult. De financiële basis voor de ver eniging is gezond. Zij beschikt o- ver een stevige reserve, hetgeen ook nodig is, want wie verzeker den inschrijft draagt voor deze mensen verantwoordelijkheid. Dat dit niet altijd wordt ingezien, is o.m. gebleken bij de Ahoy-ver- zekering, maar een onderlinge vereniging, die het niet om winst bejag te doen is, dient zich zeker en pijn weg- wrijven met DAMPO Algemene vergadering van de Vereniging voor Ziekenhuisver- pleging in Z.- en N.-Beveland Onder leiding van de voorzit ter, de heer Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, hield de vereniging voor ziekenhuisverpleging op Zuid- en Noord-Beveland zaterdagmiddag in het „Schuttershof" te Goes haar jaarlijkse algemene vergade ring. De secretaris-jjenningmeester de heer A. de Lange, deelde in zijn jaarverslag mee, dat het aan tal A-verzekerden in 1959 ver minderde met 596, dat het aantal B-verzekerden vermeerderde met 18, dat het aantal C-verzekerden steeg met 464, dat van de poli klinische verzekerden met 287 en dat van de aanvullend verzeker den met 198. Het aantal A-leden bedraagt per 1 januari 1960 12.861, dat van de B-leden 1942, dat van de C- leden 9633, dat van de polikli nisch verzekerden 1078 en dat van de aanvullend verzekerden 23689. Aangezien het wenselijk bleek, dat leden en niet-leden zo volle dig mogelijk over de verzeke ringsmogelijkheden, die de vereni ging biedt, werden ingelicht, be noemde het bestuur tot tijdelijk voorlichtingsambtenaar de heer P. J. Janssens te Goes, wiens ad viezen in de gemeeten die hij reeds heeft bewerkt, zeer op prijs werden gesteld. De heer De Lange herdacht vervolgens de op zo tragische wij ze om het leven gekomen bode van de onder-afdeling Heinkens- zand, de heef M. Rottier, een man, die veel voor de vereniging heeft gedaan. Verder deelde hij mee, dat in 1959 in een ziekenhuis werden ongenomen: 720 A-verzekerden, 134 B-verzckerden en 56 aanvul lend verzekerden met een aantal verpleegdagen van resp. 12.764, 2725 en 3218. Aan verpleegkosten werd uit gekeerd: A-verzekerden f 98.733.76, B-ver zekerden f 36.6S9.40, aanvullend verzekerden f 37.530.16, terwijl aan de aanvullend verzekerden een extra uitkering werd gedaan voor kosten van waarneming in gezin en bedrijf f 8.813.50. Aan bijkomende kosten werd uitbetaald: A-verzekerden f 45.710.50, B-ver- hiervan bewust te zijn. Het jaar 1959 had weer een gunstig resultaat. De winst op de aanvullende verzekering bedroeg f 2.829.93 en die op de overige verzekeringen f 25.372.09. Het eerstgenoemde bedrag werd in de reserve voor de aanvullende ver zekering en laatstgenoemd bedrag in de algemene reserve gestort. De aftredende bestuursleden de heren Mr. Dr. A. J. J. M. Mes en M. Reijnhoudt werden herkozen, terwijl in de plaats van de heer J. H. Roose, die zich niet herkies baar stelde, werd gekozen de heer M. J. Bakker te Goes. Besloten werd in de contribu ties en in de uitkeringen geen verandering te brengen. Enkele door de controle-com missie en in de vergadering geda ne suggesties zullen door het be stuur worden bestudeerd. EXAMENS Ulo-school Kortgene Geslaagd voor Mulo-B met mid denstandsdiploma L. Luyk, Co- lijnsplaat. Geslaagd voor Mulo-A met wis kunde Janny de Wild en Lauw Eikenhout te Kats. Geslaagd voor Mulo-A met mid denstandsdiploma Adrie van Oe- veren, Nelly Ponse, Henny Paau- we, Nelly Snoodijk, Tineke Wel- leman, Betty van Gilst en Rien de Looff te Kortgene. Rinus Over- beeke te Kats. Adrie Huijbregtse en Johan Coomans te Colijnsplaat. Geslaagd voor Mulo-A Piet Post en Levien Verweij te Kort gene. Ko Wattel te Wissenkerke. Van de type-cursus, onder lei ding van de heer Goossen, slaag den alle candidaten voor het di ploma schooltypen. Afgenomen door een examencommissie van de vereniging L.P.PI.: Dik van den Berge, Henny Boot, Truus Kesteloo, Adrie de Lange, Ineke Leendertse, Mark Markus se, Bertus Platschorre, Anneke Vogelaar te Kortgene. Adrie Cle ment, Kees Davidse, Ina de Pree te Colijnsplaat. Gretha Verhulst, Wiek de Vos, Kees de Wild en Elly de Wild te Kats. V/oor al uw/ foto - artikelen BOEKHANDEL MARKUSSE Ganzepoortstraat 21, Tel. 2048 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1