NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD gSjiS Plonvier heeft DE schoenen 1. C. tan der Rest Raadsvergadering Kortgene uu/ bedelen- en dekenspecialist 't Jantje van Alles Goes P. DE KAM Anita „per la signorina' PONTIAC 'dh/xh au£ieu— *Jaberij cLe longe Juweliers sinds 1834 No. 3011 Zaterdag 22 oktober 1960 64e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs f 2.50 per jaar Franco per post I 5.25 Advertenties 6 cent per mm In de j.l. maandag gehouden raadsvergadering, welke onder leiding stond van burgemeester A. A. Schuit, was met kennisge ving afwezig het lid M. K. Ver- burg. Na het gebruikelijke welkomst woord en de onveranderde vast stelling van de notulen, werden een 20-tal ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen, waarbij het lid Welleman er op wees, dat destijds besloten was, om de verschillende braudweer- corpsen regelmatig een rapport te laten inzenden. Volgens hem was er maar één corps die dat besluit ten uitvoer brengt. Mevr. Janssen informeerde naar de toestand van brandputten op de boerderijen. De voorzitter zal op beide vra gen bij de mededelingen nader terugkomen. De voorzitter deelde mede, dat de meerderheid van b. en w. be sloten heeft om hoogstens f 50. beschikbaar te stellen voor de of ficiële ontvangst van diverse be stuursleden en officials bij de laatst gehouden „Patrijzenjacht" te Colijnsplaat. Hierna kwam de reorganisatie van de brandweer in de verschil lende dorpskernen ter sprake. In een bespreking met commandan ten en ondercommandanten was men tot de conclusie gekomen dat elk dorp de beschikking moet hebben over een eigen corps en een niet-gemotoriseerde eenheid, terwijl bovendien te Kortgene een brandweerauto met slangen wagen ter beschikking moet staan. Deze voorzieningen zullen een investering vergen van on geveer f 50.000.waarvoor be reids aan Ged. Staten om goed keuring is gevraagd. Wat de brandputten op de hofsteden be treft, deze moeten in feite die nen voor een mogelijke brand op de hofstede zelf, waar geen di rect gevaar voor omwonenden dreigt. Omdat het gemeentewapen van Kortgene reeds een groot aan tal jaren voor de drie dorpsker nen gebruikt wordt, zal aan de Hoge Raad van Adel gevraagd worden bedoeld wapen voortaan voor de drie voormalige dorpen van kracht te laten blijven. In verband met de nieuwe we gen en de nog te leggen nieuwe wegen zal door de A.N.W.B. een nieuwe bewegwijzering worden geplaatst met voor-richtingsbor- den e.d. Op de drie voornaamste punten zullen dan verlichte weg wijzers komen. De verlichtings- apparatuur en de kosten van ver lichting zullen ten laste van de gemeente moeten komen. B. en w. hebben gemeend aan dit ver zoek van de A.N.W.B. te moeten voldoen, temeer daar we nu ei land-af zijn en aan de toekomst moeten helpen meebouwen. Tenslotte deelde de voorzitter mede dat tot de Staatssecretaris van Economische Zaken een ver zoek is gericht om toekenning van een subsidie voor de aanleg van een jachthaven te Kortgene. Van Ged. Staten is een schrijven ont vangen, dat zij dit verzoek krach tig zullen ondersteunen. De salarisnormen voor de vak leerkrachten in dienst der ge meente werden tot het van over eenkomstige toepassing verklaard van een Kon. Besluit van 23 ja nuari 1960. In verband met de aanpassing aan de landelijke normen werd het ambtenarenreglement, de ar beidsovereenkomstenverordening, de wachtgeldregeling en de kin dertoelageverordening gewijzigd. De leden van de adviescommissie Woonruimtewet 1947 werden voor Kortgene, Colijnsplaat en Kats per 27 oktober a.s. allen herbenoemd. Het voorstel van b. en w. om de tijdige betaling en aflossing te garanderen voor een door de Stichting voor huisvesting en ver zorging van bejaarden „Pension- Tehuis Noord-Beveland" te Kort gene aan te gane geldlening van f 500.000.met 40 jaarlijkse an nuïteiten van f 27.171.57 ontlokte enige bespreking. Mevr. Janssen verklaarde uitdrukkelijk, een voor standster van rusthuizen te zijn, maar kon, ondanks de gewijzigde begroting, die zij als een geflat teerde slag in de lucht beschouw de, het voorstel van b. en w. niet aanvaarden. Volgens haar, blijven de stichtingskosten te hoog en doet de wijziging van 37 tot 45 eenpersoonskamers de verhouding tot de suites en flats nog ondeug delijker worden. Afgaande op het plan en de begroting van het rust huis bleef zij een onderbezetting en exploitatiemoeilijkheden ver wachten, waaroor de lasten voor de gemeente, haar inziens, te zwaar zullen worden. De voorzitter antwoordde hier op, dat inlichtingen zijn gevraagd en verkregen over zo een tehuis te Gorinchem en te Papendrecht. Volgens hem is Papendrecht het zuiverst als voorbeeld te nemen. Bedoeld rusthuis is in opzet en grootte gelijk aan het voor ons geprojecteerde en bij het onder zoek is gebleken dat deze stich ting, in de twee jaar van haar be staan, aan de haar gestelde eisen voldoet. Mevr. Janssen vroeg daarop, waarom geen inlichtingen gevraagd te Kapelle of te Wol- faartsdijk. Het lid Welleman zei namens zijn fractie, dat zij het voorstel wel konden steunen, ge zien ook de nieuwe financiële verhouding rijk en gemeente, waarin de nadruk is gelegd op de sociale zorg. Volgens mevr. Janssen is een kamertje, waarin de keuken is en waarin men moet slapen en wonen, geen bewoon baar kamertje. De voorzitter zeide hierop, dat de kubieke meter-inhoud van de ze kamers groter is dan ergens anders, waarop mevr. Janssen ant woordde, dat het nieuwe plan ge heel anders is geworden dan de oorspronkelijke opzet, het is nu vis noch kuit. De voorzitter zei, dat nu de gulden middenweg is gekozen en nam als voorbeeld een confectiepak van f 75.dat men te goedkoop vindt en een maat- costuum van f 400.dat men te duur vindt, ook dan moet men naar een middenprijs zoeken. Op de vraag van het lid Con tant hoe nu de pensionprijzen in het nieuwe tehuis zijn begroot, kreeg hij ten antwoord, dat er gerekend is naar 27 kamers van 1 bed a f 2113.per jaar, 18 ka mers van 1 bed a f 2379.-^- per jaar, 3 kamers van 2 bedden a f 3845.per jaar en 2 flats van 2 bedden a f 5586.per jaar. Na nog enige discussie werd het voorstel, met 8 stemmen voor en mevr. Janssen en het lid Klaas- sen tegen, aangenomen. Z.h.s. werd een crediet van f 9050.als bijdrage in de kos ten van de wegsverbetering aan de wegen in de route Kortgene - weg Zandkreekdam - Veerhaven te Kats beschikbaar gesteld. Dit betreft de wegen die bij de ge meente in beheer en onderhoud zijn. Ook werd z.h.s. besloten om van het Waterschap „Noord-Be veland" in beheer en onderhoud over te nemen de Spuikom te Kortgene en deze t.z.t. met uitko mend materiaal uit de oude ha ven gelijk te spuiten. Het vaststellen van een verorde ning op de heffing en invorde ring van reinigingsrechten ging niet van een leien dakje. Volgens een ontwerp-begroting zullen de ze rechten f 9.per jaar gaan kosten, plus f 1.per jaar voor de te verstrekken vuilnisemmer. Het lid Welleman deelde namens zijn fractie mede, dat dit wel wat aan de hoge kant was en stelde daarom voor de mensen f 8.50 per jaar te laten betalen en voor hen wier inkomen beneden de f 2000.per jaar ligt de som van f 5.20. Een verhoging van 92 °/o, zoals nu is voorgesteld, vin den zij onaanvaardbaar. De voor zitter bracht de voordelen van de nieuwe reinigingsdienst naar vo ren, o.m. 2 maal per week opha len en hygiënischer bij het opha len. Tien gulden per jaar is vol gens hem 10 cent per emmer. Voor een pakje sigaretten min der is men 10 weken van zijn huisvuil verlost. Naar aanleiding van het gesprokene was het lid Wolse de mening toegedaan dat zij besprekingen gevoerd hadden met een verkeerde begroting in handen. De voorzitter zeide, dat het niet de bedoeling van de gemeente is om winst te maken. Voor hen, die de rechten niet kunnen betalen, is er een uitweg in de ontworpen begroting. Wethouder Breure meende uit de woorden van Welleman te ho ren dat de P.v.d.A. een verkeerde begroting heeft gebruikt en zou het jammer vinden dat zij daar door tegen zouden stemmen. Hier op ging die fractie naar een ande re kamer om te trachten alsnog tot eenheid te komen. De verga dering werd hiervoor enige mi nuten geschorst. Bij voortzetting van de verga dering deelde het lid Welleman mede, dat er geen overeenstem ming was bereikt en werd het voorstel hierop, met de stem van Welleman en Geelhoed tegen, aangenomen. Met algemene stemmen werd tot lid van de centrale commissie van beheer van de schoolartsen- dienst op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland benoemd de heer gen voor dat feest zijn geregeld, artsen, geestelijken en tandartsen b.v. zijn niet uitgenodigd en thans krijgt de raad de rekening voor geschoteld, zonder er iets in te hebben kunnen zeggen. De voor zitter zette uiteen hoe en door wie de uitnodigingen waren geregeld, n.l. de genodigden buiten Noord- Beveland door het Provinciaal Bestuur, de genodigden uit Noord Beveland, t.w. de beide gemeen teraden, net bestuur van het Wa terschap en het bestuur van het brugcomité door de dagelijkse besturen van die colleges. De zeer- korte tijd van voorbereiding, de blijdschap en vreugden over de grootsheid van die sluiting, deden ons denken dat in gezamenlijk o- verleg deze zaak geregeld zou worden. Klaassen zeide geen be zwaar te maken tegen het geldbe drag, maar vroeg of b. en w. in deze niet buiten hun bevoegdheid zijn gegaan. Ook het lid Markusse had liever gezien dat in deze de raad gehoord zou zijn, het bedrag zou dan in de tweede plaats zijn gekomen. Het voorstel werd hierop z.h.s. aangenomen. In bespreking kwam thans een te nemen beslissing over een nieuwe haven te Kortgene, die zo ongeveer f 600.000.zal kosten. Wordt die nieuwe haven boven- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii— JAAP DE JONQE is onbetwist Jaap de Jonge - Goes St. Adriaanstraat Telefoon 5729 nllillllllllllllllli Th. J. Andriessen, burgemeester van Ovezande. Aan de ulo-school te Kortgene werd per 1 oktober 1960 in vas te dienst benoemd de heer L. A. S. Soeters te Kortgene. In de gemeentebegroting 1960 werd een wijziging aangebracht, waarop z.h.s. werd besloten tot het aangaan met het rijk van een overeenkomst tot huur van de aan de vissershaven te Colijnsplaat te bouwen vismijn, voor een huur prijs van f 5200.per jaar, voor de duur van 5 jaar en met een opzeggingstermijn van 1 jaar, al leen van de zijde van de gemeen- te. Aan de heer I. Jeronimus te Kortgene werd per 19 september I960 tot 1 januari 1965 de nood woning aan de Weststraat te Kortgene verhuurd. Z.h.s. werd hierop besloten om van de provincie Zeeland om niet over te nemen de aanlegplaats te Kortgene van de veerdienst Wol- faartsdijk - Kortgene, dit betreft de volgende werken: de veerdam, lang 508 meter, deels met oude, deels met nieuwe klinkers be straat en gedeeltelijk voorzien van een vrijliggend rijwielpad; de ou de houten aanlegsteiger met hoog water-, half tij- en laagwaterbrug; de (nieuwe) beweegbare stalen brug met slagboom, heftoren en contragewichten: de elektrische verlichting, w.o. 8 lichtmasten. Op de vraag van het lid Wel leman wat de kosten van onder houd voor de gemeente zouden zijn, antwoordde de voorzitter, dat hij nog niets definitiefs hier op kan zeggen, gezien de nog in bespreking zijnde plannen. Bij het aan de orde komen van een voorstel van b. en w. tot het beschikbaar stellen van een cre diet van f 1500.als bijdrage in de kosten van de festiviteiten op 1 oktober j.l., vroeg het lid Klaassen door wie de uitnodigin dien ook geschikt gemaakt voor coasters, dan zullen de bijkomen de werken, die geheel ten laste van de gemeente komen, een uit gaaf vergen van 30 a 35.000. Boven dit alles moet men nog re kening houden met een zuive ringsinstallatie voor het rioolwa ter en de financiering van de weg Kortgene - Dam. Houdt men in Den Haag vast aan de 6040 °/o regeling, dan zou de gemeente door de uitvoering van die wer ken, die alle een uitvloeisel zijn van de werken van het Drie-ei landen-plan, voor niet te dragen lasten komen zitten. Na vele be sprekingen is men thans zover, dat de plannen voor een nieuwe haven gereed zijn en dat er goe de hoop bestaat dat de rijksbij drageregeling in gunstige zin voor de gemeenten zal uitvallen, daar om werd z.h.s. besloten aan rijks waterstaat voor te stellen over te gaan tot de bouw van die haven. B. en w. hadden in verband met het verkeer naar de nieuwe dam een verkeersregeling opgezet voor de wegen bij de molen. Na enige bespreking werd deze teruggeno men ter verdere bestudering. Bij de rondvraag was een schrif telijke vraag van Welleman naar de mogelijkheid om vier in plaats van drie mud kolen te verstrek ken aan hen, die daarvoor in aan merking komen. De voorzitter zei dat deze kolenvoorziening aan vaste normen gebonden is. Moch ten er echter mogelijkheden voor doen in verband met toe te ken nen aanvragen, dan zou misschien toch nog tot verruiming kunnen worden overgegaan. Welleman vroeg ook nog of de verlichting van de toren te Kats tot de plan nen van b. en w. behoort, waarop de voorzitter antwoordde, niet en thousiast te zijn voor verlichting, maar om der wille van gelijkvor migheid de zaak nader te bekij ken. Mevrouw Janssen vroeg naai de lokaalverwarming voor de gymnastieklessen en het lid Kor- teknie vroeg naar de verwarming van de school te Kats. B. en w. verkregen machtiging tot de aankoop van twee olie kachels. Hierop sloot de voorzitter de vergadering. HEREN ROKERS! Martinez sigaren, prima, van 27 voor 20 ct., Willem II van 40 voor 27 ct. Ook een goede sigaar reeds voor 14 ct. 10 Prof Kaveewee sigaren voor 1.20. 10 Wipro kleine si gaartjes voor 50 ct. Alles ver krijgbaar bij Sigarenmagazijn „Centrum" Lange Kerkstraat 9, Goes Wordt ook met de bode meegegeven! Wildebras-poppen! Sterke poppen! heeft nu Wildebras-poppen reeds vanaf 0.95, met kambaar haar 3.25, baby-poppen reeds vanaf 6.95. Korte Noordstraat 1115, Middelburg, telefoon 3733 Lange Kerkstraat 42 Telefoon 01100 - 5714 Geneesmiddelen Medische bandages en instrumenten Boorapparaten Toiletartikelen en parfumerieën Sinds 1922 het vakkundig adres ter plaatse ZU DOEN HET ZO WIJ TONEN U 6AARNE ONZE HELE .COLLECTIE Lange Noordstraat 6 tegenover stadhuis MIDDELBURG Telefoon 2443 b.g.g. 3065 Leuke (latjes voor de jonge en jeugdige vrouw. Fijn glad leder. Sierlijk strikje op voorblad en duurzame „anti-slip" zool. Diverse modetinten. f 15.90 „per la signorina" Lange Vorst 85 - Goes Tel. (01100) 5160 100°/0 waterdicht 10 0'°/0 condens vrij LANGE KERKSTRAAT 30 - GOES Ganzepoortstraat 21, Tel. 6535 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1