NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Pion vier heeft DE schoenen Raadsvergadering Wissenkerke uw/ bedden- en dekenspecialist Steunkousen A .0. van der Rest de juiste maat voor u ico No. 3012 Zaterdag 29 oktober 1960 64e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.50 per jaar Franco per post I 5.25 Advertenties 6 cent per mm Maandagavond 7 uur kwam de raad in openbare vergadering bij een. Afwezig met kennisgeving was het lid Zuijdweg. Voor en aleer men zijn plaats aan de tafel kon innemen, ver zocht voorzitter Van Halst de aanwezigen de in de laatste we ken plaats gevonden verbouwing in ogenschouw te willen nemen. Achter de oude voorgevel, die toch node gemist zou kunnen worden in het dorpsbeeld, was door de Wissenkerkse ambachts lui met de bestaande ruimte op geraffineerde wijze gewoekerd en een allerzins verantwoorde in deling verkregen. De oude raadszaal was niet meer te herkennen en maakte met haar natuurstenen schoorsteen en nieuwe verlichting' een moderne indruk. De hinderlijke, als een ra telaar werkende ventilator, was gelukkig vervangen door een goed werkende en geruisloze ventila tor. Een behoorlijke archiefber ging was verkregen door het weg breken van onnuttige hokjes en niet te gebruiken trappen, terwijl het kantoor van de gemeente- bouwopzichter thans aan vrijwel alle te stellen eisen voldoet. Een klein, maar keurig ingericht keukentje was nu het domein ge worden van Koos, de serveerster. Aan haar glunder gezicht en aan de reuk van de koffie kon men het resultaat van deze verbou wing het beste aflezen. Alle le den spraken er dan ook hun woorden van lof over uit en wij, wij durven gerust te zeggen; een waardig nieuw gemeentehuis ach ter een waardige oude gevel. Na het uitspreken van enige welkomstwoorden en het voorle zen van het gebruikelijke gebed, werden de notulen van de vorige vergadering onveranderd vastge steld, waarna een aantal ingeko men stukken voor kennisgeving werden aangenomen. In de intercommunale I.Z.A.- regeling Zeeland werd een wijzi ging goedgevonden. Een verzoek van de reclasseringsafdeling van het Leger des Heils om een jaar lijkse subsidie, werd, evenals het vorige jaar, afgewezen. Het lid De Smit vond dit jammer terwijl uit de korte bespreking overdui delijk de sympathie voor het Le ger des Heils bleek, doch inwilli ging van dit verzoek kon konse- kwenties geven ten opzichte van mogelijk dergelijke verzoeken van andere kerkelijke instellingen. In het algemeen ambtenaren reglement, de arbeidsovereen komstverordening en de wacht geldregeling werd een admini stratieve wijziging z.h.s. goedge keurd. De jaarlijkse subsidie aan de Kon. Ned. Bond „Pro Rege" van f 35.werd gebracht op f 50. gezien het belangrijk toegenomen aantal protestantse tehuizen. Op voorstel van weth. Leen- dertse werd z.h.s. het voorstel van b. en w. aangenomen om burge meester Van Halst te herkiezen als vertegenwoordiger van deze gemeente in het algemeen be stuur Centrale Werkplaats „De Bevelanden". Evenals het vorige jaar werd afwijzend beschikt op het sub sidie-verzoek van het bestuur der Militaire Matigheidscommissie. Er wonen in deze gemeente geen R.K.-militairen. Een nieuw besluit tot verkoop van grond aan het bestuur der chr. kleuterschool te Wissenkerke werd z.h.s. genomen, dit naar aan leiding van een schrijven van Ged. Staten. Alle periodiek aftredende le den en plaatsvervangend-leden van de woonruimtecommissie, werden herbenoemd. Besloten werd om het maxi mum aantal volledige vergunnin gen in deze gemeente met 1 te verhogen. In vroeger jaren zijn door overlijden als anderzins 3 a 4 vergunningen vrijgekomen en door het toemalige gemeentebe stuur aan de minister teruggege ven. De tegenwoordige regeling is thans zo, dat er de eerstkomen de 5 jaar geen mogelijkheid be staat in deze gemeente nog een vergunning af te geven, mogelijk komt hierin nog een wetswijzi- ging. In de salaris- en loonverorde- ning 1955 werd een wijziging goedgekeurd. De jaarwedde van de klokkenist te Wissenkerke werd van f 78.per jaar met in gang van 1 maart 1960 gebracht op f 150.per jaar. Het voorstel van b. en w. om aan de kerkvoogdij te Kamper land ten behoeve van een prot. chr. combinatie van kerken een terreintje op „De Banjaard" in erfpacht te geven voor een jaar lijkse canon van f 1.werd hier op in bespreking gegeven. Het lid Bustraan vroeg of een derge lijk besluit geen konsekwenties kon scheppen voor andere combi naties, b.v. Rooms katholieken, waarop de voorzitter zeide, dat de R.K. reeds dit jaar toestem ming hadden verkregen om op het bungalowterrein hun godsdienst oefeningen te houden, bovendien, er was van een eigenaar een aan bod ontvangen dat deze een stuk grond wilde beschikbaar stellen worden opgebracht. Weth. Schee- Ie was dezelfde mening toege daan. De voorz. zette uiteen dat deze nog jonge vereniging door de zeer snelle groei van het toeristisch verkeer in feite over rompeld is geworden. De contri buties zijn nog veel te laag en om aan de stijgende behoefte e- nigszins te kunnen voldoen zullen die contributies behoorlijk opge schroefd moeten worden, enkel de bewegwijzering over het gehele eiland een 50-tal borden vergt reeds een uitgave van ver scheidene honderden guldens. Hoe drukker het op ons eiland wordt, hoe hoger de uitgaven van V.V.V. Deze vereniging is het voornamelijk die bekendheid aan ons gebied geeft. Weth. Leen- dertse onderstreepte deze woor den er aan toevoegende, dat, wat hier naar voren gebracht wordt, enigszins gelijk is aan datgene wat enige jaren terug in het Prov. Bestuur gezegd werd bij de be handeling van een subsidie-ver zoek van de Prov. V.V.V. tot een bedrag van ruim f 20.000.Hij vroeg zich dan ook af, of V.V.V. enkel en alleen voor de hotelier, timmerman of bakker werkt. De werklieden, ja zelfs de wasvrouw profiteren van het vreemdelin- genbezoek, vooral als men be- JAAP DE JONQE is onbetwist Jaap de Jonge - Goes St. Adriaanstraat Telefoon 5729 voor Prot. en R.K. tesamen. Weth. Leendertse meende, dat men spoedig moest zorgen om voor ei gen mensen een eigen terrein te verkrijgen, dit seizoen heeft men al een extra bus moeten laten rij den voor de kerkgangers. Het voorstel werd z.h.s. goed gekeurd. Ingevolge een ministeriële be schikking heeft men evenals voor gaande jaren, het verleend ont slag aan mej. S. L. van Splunter ingetrokken. In een ontstane vacature van de Commissie van Beheer van de schoolartsendienst op Walcheren, Noörd- en Zuid-Beveland (West) werd met 9 stemmen voor en 1 stem blanco benoemd de heer Ph. J. Andriessen, burgemeester van Ovezande. Op zijn verzoek werd aan de heer E. W. van der Heijde te Geersdijk een stukje grond, gele gen naast het verenigingsgebouw aldaar, verkocht voor de prijs van f 100.Hij wil op deze grond een autogarage laten bouwen. In de gemeentebegroting voor 1960 werden hierop enige wijzi gingen aangebracht, waarna in behandeling kwam het verzoek van het bestuur van V.V.V. Noord-Beveland om de jaarlijkse subsidie van f 50.te willen verhogen tot f 250.per jaar. Bedoelde vereniging krijgt door de toenemende drukte op toeris tisch gebied steeds meer en meer te organiseren en te verzorgen, o.a. de binnen- en buitenlandse propaganda voor ons eiland, de bewegwijzering op ons eiland, het organiseren van strand- en kinderfeestjes e.d. voor de vakan tiegangers en verder alles wat tot de bevordering en instandhou ding van het vreemdelingenver keer op ons eiland behoort. Het lid Bustraan had principi ële bezwaren tegen inwilliging van dit verzoek, zijns inziens moesten de gelden door de leden denkt dat in 1959 reeds een be drag van boven de f 40.000.000.- door de vakantiegangers in Zee land besteed is. Het is ons aller welbegrepen eigenbelang het werk van de V.V.V. te steunen, de kost gaat voor de baat uit, en binnen enkele jaren kan men daarvan de revenuen verwachten. Het lid De Smit meende dat de A.N.W.B. voor de wegwijzers zorg droeg, doch weth. Leendert se wees hem er op, dat A.N.W.B. de grote provinciale wegen van borden voorziet en dat de plaat selijke V.V.V. voor de toeristische wegen zorgt. Voor de wegwijzers aan de nieuwe en provinciale we gen komt binnenkort een verzoek van A.N.W.B. in deze raad ter behandeling. Met de principiële stem van het lid Bustraan tegen werd hier op het verzoek ingewilligd. Voor de uitbreiding van chr. ulo-school en de bouw van een gymnastieklokaal werd van de heer M. Z. Verhage een stuk grond gekocht ter grootte van 2560 pi2 voor de geschatte prijs van f 5120. Als toegevoegd agendapunt kwam hierna in behandeling het voorstel van b. en w. om in prin cipe te besluiten financiële me dewerking te verlenen aan het Prov. Bestuur voor de bouw van een viaduct bij „De Banjaard". De voorzitter zette uiteen waar dit viaduct gebouwd zal worden n.l. onder de aansluiting van de nieuwe weg langs de afsluitdam en de nieuwe weg door de On rustpolder, dus bij „De Banjaard". Wanneer men de toenemende drukte van de laatste weken in ogenschouw neemt, zondag 2 ok tober b.v. waren er op de dam bij Kats 3450 auto's geteld, dan zou het onverantwoordelijk te noe men zijn wanneer op bedoelde plaats geen viaduct werd ge bouwd. Het zou daar dan een wegkruising worden met alle mo en pijn weg- wrijven met gelijke onheilen van dien. Volgens spreker zouden de kosten van dit viaduct voor een zeker percenta ge „vermoedelijk" voor rekening van de gemeente komen. Op de opmerking van het lid Filius dat het hier nog maar een principe besluit is, antwoordde de voorzitter dat er van een defini tieve financiële regeling nog niets bekend is. Hij kon wel zeggen, dat, wanneer er geen viaduct zou komen er ongelukken zouden ge beuren en dat dan later toch een viaduct gebouwd zou moeten worden maar dan geheel ten las te van de gemeente. Zonder ver dere discussie en zonder hoofde lijke stemming werd hierop het voorstel aangenomen. Aan de hand van uitgebreid kaartenmateriaal toonde de voor zitter hierna het recreatiegebied aan de binnenkant van de nieuwe diik. Volgend jaar, bij sluiting van het gat, komt daar een terrein van ongeveer 600 ha droog te liggen, een oppervlakte van on geveer gelijke grootte als de On rustpolder. Op dit recreatieterrein zijn alle mogelijke voorzieningen geprojecteerd, wij noemen o.m. een bebossing van 76 ha, waar doorheen een 3 km lange weg een uitzicht biedt op Veere. Een parkeerterrein voor meer dan 2000 auto's, verscheidene sport terreinen, hotels en motels, ter reinen voor de bouw van honder den bungalows, alsmede kam peer- en campingterreinen. Mocht op dat terrein bovendien nog de oesterterreinen worden aangelegd dan zullen deze zodanig w^^pn uitgevoerd dat zij voor de vakan tiegangers een waar recreatie-el dorado zullen vormen. Komt de oestercultuur niet, dan wordt de thans in bedrijf zijn de werkhaven omgebouwd en in gericht als jachthaven, waarvoor nu reeds grote belangstelling be staat. Wat het plan voor de nieuwe haven te Kamperland betreft, dit wordt na de bietencampagne in uitvoering genomen. Het omvat een nieuwe haven met een rechte vaargeul en voeldoende diepgang voor coasters, het volspuiten van de spuikom en het maken van een haven, ongeveer in het midden van de vaargeul, ten dienste van een 80 a 100 grote en kleine jach ten. De getoonde tekeningen zullen in onderdelen nog wel eens een wijziging ondergaan maar in hoofdzaak blijven zij. Dat deze plannen werkelijkheid worden en geen fantastische toekomstdro men zijn, bewijst wel het feit van op korte termijn uitvoeren van de havenwerken en na het slui ten van de dam het in uitvoering nemen van het nieuwe recreatie gebied. Nadat de kaarten weer waren opgeborgen en de koffie was ge nuttigd zeide de voorzitter nu een netelige kwestie ter tafel te moe ten brengen. In een vorige verga dering was hij nog al heftig uit gevallen tegen de voorzitter van het Landbouwschap, dit naar aanleiding van een opmerking van het lid De Smit. Naar aan leiding hiervan zijn er enige be sprekingen gevoerd en nu zou de voorzitter van dat Landbouw schap willen dat de voorzitter in de raad zijn toen gesproken woor den introk. Het lid De Smit bleef bij zijn verklaringen en zeide bo vendien dat die voorzitter, de heer Zuijdweg, met hem hierover nog niet had gesproken. Dit be vreemdde de voorzitter en hij wenste daarom zijn woorden niet terug te nemen, het lid De Smit deed het evenmin. Voorzitter Van Halst heeft door deze medede ling aan het verzoek van Zuijd weg voldaan, de kwestie is in het openbaar ter sprake gebracht. Hij heeft altijd achter het Landbouw schap gestaan en alles in het werk gesteld om voor de aanleg van nieuwe wegen zo weinig mo gelijk goede landbouwgronden te laten dienen. Nu het Land bouwschap, bij monde van haar voorzitter, zonder nader overleg, een andere koers gaat innemen voelt hij dit als een klap in het gezicht. Bij de rondvraag vroeg het lid De Lange of de gebouwen op het haventerrein te Kamperland ver wijderd moeten worden. De voor zitter antwoordde, dat belang hebbenden dit per 1 januari zijn aangezegd. Dit geldt nog niet voor het weegbruggebouwtje, daar dit voor de uitvoering van die werken niet in de weg staat. Op de opmerking van De Lan ge, dat bij de vele regens van de laatste tijd de riolering in de Zuidstraat, en bij name bij Van den Hoven, niet voldoende werkt en het water de woningen bin nendringt, kon de voorzitter ant woorden, dat de zuivering te Wissenkerke niet voldoet. Voor en aleer men tot vernieuwing of ver betering zal overgaan wil men eerst enige ervaring te Kamper land opdoen. Aanbrengen van grotere pompen zouden te hoge kosten met zich brengen, wat De Lange best kon begrijpen. Op de vraag van het lid Mar- cusse naar een overeenstemming inzake de kaailengte, antwoordde de voorzitter dat die overeenstem ming was bereikt. Marcusse sprak woorden van dank en waardering voor de nieuwe straatverlichting. Dit deed de voorzitter genoegen, hij kon er aan toevoegen dat deze bij spataderen en vermoeide benen reeds vanaf f 17.50 per paar (lang model) Lange Kerkstraat 42, Goes Tel. 01100-5714 nieuwe verlichting pas de eerste fase was, er volgen nog 2 etappes. Het lid Bustraan vroeg de aan dacht van een A.M.Z.-bushalte op het gedeelte Lamain-Kade, wat nader onderzocht zal worden. Het lid Bakker vroeg naar de mogelijkheid om de straatverlich ting bij de bushalte Breas te Wis senkerke langer te laten branden, dat bekeken zal worden en mo gelijk door een nachtbrander kan worden opgelost. Het lid Koole kreeg op zijn vraag naar een lichtpunt op het eind van het Molenwegje te Kamperland te horen dat hiero ver reeds besprekingen gaande zijn, terwijl het lid Bustraan op zijn vraag naar een lichtpunt bij Heijboer te Kamperland ten ant woord kreeg, dat de verlichting terdege wordt bekeken. Hierna sloot de voorzitter met het gebed deze vergadering, de leden dank brengend voor hun vlotte en begrijpende medewer- king. Comfortabel corset, dat terecht veel gevraagd wordt. Het dubbele voor pand heeft 3 „nylon cover" baleintjes die on zichtbaar en onvoelbaar corrigeren. De elastieken tussenzetsels garanderen een ruime bewegingsvrijheid. Ge maakt van flatteuze degelijke corsetstof. Met rugveter en roestvrije zijsluiting. 15.75 16.95 In uni corsetsatin In fraaie Franse broché Zelfde model in uni corsetsatin met brede elastieken binnenband 24.50 Verkrijgbaar in drie heupwijdten per taillemaat Door grote sortering voor elk figuur het juiste model Goes Ganzepoortstraat Speciaalzaak voor Trix en Marklin elektrische treinen Lange Delft 32 Telefoon 01180-4034 Middelburg Uw adres voort Dinky Toys - Meccano Wildebraspoppen - Jumbo-spelen Ganzepoortstraat 21, Tel. 6535 - GOES

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1