NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Plouvier heeft DE schoenen ,/j Veerhuis" Raadsvergadering Wissenkerke uw bedden- en dekenspecialist Eéa ding is zeker: dames houden van: A. C. van der Rest Voor goudi uurwerken en optiek: DEN BOER, Wissenkerke Raads-raadsels No. 3017 Zaterdag 3 december 1960 64e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs f 2.50 per jaar Franco per post 5.25 Advertenties 6 cent per mm De heren Filius en Bakker wa ren met kennisgeving afwezig in de j.l. dinsdag gehouden openba re raadsvergadering, die onder lei ding stond van burgemeester Van Halst. Na een welkomstwoord en voorlezing van het gebed werden de notulen van de vorige verga dering onveranderd vastgesteld, waarna enige ingekomen stukken voor kennisgeving werden aange nomen. B. en w. stelden voor om af wijzend te beschikken op het ver zoek van de Kon. erkende vereni ging tot bevordering van de Pluimveehouderij in Zeeland om een jaarlijkse subsidie. In het be gin van dit jaar had deze vereni ging ook een dergelijk verzoek in gediend, dit verzoek is toen afge wezen, omdat, wanneer het werd ingewilligd, in de naaste toekomst allerlei aanvragen voor dergelijke bedrijven zouden kunnen binnen komen. Het lid De Lange was een andere zienswijze toegedaan en wees er op dat verzoeker geen be drijf, maar een vereniging was. Het gaat volgens hem niet om een groot bedrag, maar meer om een blijk van medeleven. Het lid Zuijdweg was dit met hem eens, terwijl het lid Bustraan zich ach ter het voorstel van b. en w. schaarde. Het lid De Lange wen ste een subsidie van f 10.het lid Zuijdweg vond dit wel wat weinig en stelde f 15.voor. In stemming gebracht werd het voor stel van b. en w. verworpen. Voor stemmers waren de wethouders Leendertse en Scheele en het lid Bustraan. Het crediet in rekening-courant bij de N.V. Bank voor Ned. Ge meenten werd voor 1961 vastge steld op f 60.000. Op het verzoek van de Kon. Ned. Maatschappij voor tuinbouw en plantkunde om een jaarlijkse subsidie werd afwijzend beschikt. In de vacature J. de Kam, die zich wegens hoge leeftijd niet meer beschikbaar stelde, werd met 8 stemmen benoemd de heer C. Kastelein, de heer W. Kramer Verkreeg 1 stem. Het verzoek van het Noordbe- velands Mannenkoor om een jaar lijkse subsidie werd z.h.s. inge- verzoeken om voor het jaar 1961 de openbare lagere school als een bijzonder geval aan te merken voor wat betreft de bepaling van het bedrag per leerling. Het bedrag per leerling voor de bijzondere scholen werd, even als het vorige jaar, op f 43.50 vastgesteld, terwijl dit voor de chr. ulo wederom werd vastge steld op f 60.Op de opmerking van het lid De Lange, dat over het algemeen het aantal leerlin gen achteruit gaande is, volgend jaar een hoger bedrag zal moeten worden vastgesteld, antwoordde de voorzitter te geloven dat dit niet nodig zal zijn, het komt ver moedelijk bij de 5-jaarlijkse afre kening weer in orde. De uitgaven der o.l. school voor 1959 werden vastgesteld op f 1376.74, met een nadelig verschil op het geraamde bedrag van f 181.53. Bij de behandeling van een nieuwe verordening op de heffing en invordering van een recht voor het ophalen van huisvuil meende het lid Marcusse dat dit bedrag in een vorige vergadering was vastgesteld op f 7.50, terwijl het nu f 9.plus f 1.emmerkosten zou worden. De voorzitter wees hem op de uniforme regeling tus sen de deelnemende gemeenten, z.i. moet men zich daaraan onder werpen. Plet lid Bustraan vond het maar een dure geschiedenis en vroeg of de nu bestaande rei nigingsrechten vervallen. De voorzitter antwoordde bevesti gend en wees er op dat b.v. in de schoonmaaktijd die dienst zal worden uitgebreidmet een vrachtwagen, hierin kunnen dan die afvalstoffen vervoerd worden, die te groot zijn voor de dienst auto. Het lid De Smit zeide zich een beetje bekocht te gevoelen, eerst was het zo voorgesteld dat de nieuwe dienst een voordeeltje van f 750.voor de gemeente op zou leveren, thans blijkt er geen voordeel te zullen zijn. Voor f 10.- per jaar heeft hij reeds horen zeg gen, zullen verscheidene mensen zeggen: houdt die emmer maar. Bovendien, een ophaaldienst een maal per week vond spreker ge noeg Hij zou liever op een schrijven uit Middelburg willen dienst uiteindelijk ook geld zou moeten en dat de nieuwe dienst uiteindelijk voordeliger zal blij ken te zijn. Met de stem van het lid De Smit tegen werd hierop de nieuwe verordening vastgesteld. Plierna werd een wijziging van de Algemene Politieverordening vastgesteld. Een uitbreidingsplan in onder delen voor het recreatiegebied in de Anna-Frisopolder werd z.h.s. vastgesteld, terwijl de rekening o- ver 1958 van het burgerlijk arm bestuur werd vastgesteld op een ontvang en uitgaaf van f 30.521.79 De begroting van het burgerlijk armbestuur voor 1961 werd vast gesteld op een ontvang en uitgaaf van f 36.306.34. De subsidie van de gemeente is geraamd op een som van f 25.492.85. Te 2 uur was deze vergadering voorbij laten gaan. De ontvangst van officiële personen en bestu ren bij een Z.L.M.-tentoonstelling kost ook een zeker bedrag. Een en ander is aan de hoge kant ge raamd omdat men later niet voor aanvullende posten zal behoeven te zitten. Wat het genoemde gro te feest betreft, hiervan wist de voorzitter nog niets. Bustraan noemde de toestand van thans niet rooskleurig, ontvangsten e.d. van autoriteiten bedoelde hij niet, maar wat er nadien gebeurt. Bij de geraamde post onderhoud straten en pleinen informeerde het lid De Lange naar de daarin ge noemde oversteekplaatsen. De voorzitter zeide, dat deze, gezien de toenemende verkeersdrukte, mogelijk in 1961 reeds nodig zou den kunnen zijn. Het lid Marcus se vestigde de aandacht op de De Sint vindt: JAAP DE JONGE is onbetwist Jaap de Jonge - Goes St. Adriaanstraat Telefoon 5729 begonnen, te 3.20 uur begon men aan de vaststelling van de ge meentebegroting voor 1961. Punt- puntsgewijze werd deze behan deld en te 4.30 uur kon de begro ting voor wat de gewone dienst betreft worden vastgesteld op een ontvang en uitgaaf van f 344.566.81 met een post onvoor ziene uitgaven van f 6000.In deze begroting is verwerkt een post van ruim f 50.000.een te kort, dat door het vermoedelijk ontvangen van een subjectieve verhoging van een algemene uit kering uit het gemeentefonds in de jaren 60 en 61 weggewerkt kan minder goede toestand van de Veerweg te Kamperland, het lid Bustraan beaamde dit, doch vroeg tevens aandacht voor het te ren van de Nieuwe Achterweg. Beide verbeteringen zullen te zwaar worden voor deze begro ting, zeide de voorzitter. Op zijn vraag aan Bustraan, welke van beide objecten z.i. voorrang moest krijgen, bleef Bustraan het ant woord schuldig. De voorzitter be loofde speciale aandacht aan die verbeteringen en antwoordde op de vraag van het lid De Lange naar uitvoering van beide verbe teringen indien de oversteekplaat mede de gehele raad er op, dat dit recreatieterrein reilt en zeilt geheel buiten de gemeentebegro ting om. Het betekent geen scha de voor de gemeente, het geeft al leen maar voordeel. Bij de rondvraag wees het lid De Smit op het niet meer branden van het muurlicht aan de woning van Van Damme. De voorzitter zeide hem dat dit euvel misschien is op te heffen door van de naast- bijzijnde lichtmast een nachtbran der te maken. In 1961 zal men zoveel mogelijk de donkerste dorpsgedeelten proberen te ver lichten. Wethouder Scheele bracht ver betering van wegen en riolering te Geersdijk naar voren. Daar het in de bedoeling ligt deze geheel te herzien, werd het onnodig en schadelijk geoordeeld deze nu te teren. Het lid Bustraan vroeg naar de verantwoordelijkheid bij het niet goed werken van de nieuwe Pas- veersloot. Op het antwoord van de voorzitter, dat dit de gemeente zal zijn, zeide Bustraan dat dit zeer onbillijk is. Aandacht beloofde de voorzit ter op de door het lid Zuijdweg naar voren gebrachte slechte aan sluiting bij de nieuwe duikers te Geersdijk en de klacht over het niet goed wegzetten van auto's aan de Kaaiweg aldaar. Hierop sloot de voorzitter deze vlotte vergadering en bracht dank aan de secretaris en diens perso neel voor het vele en secure werk door hen aan de begroting 1961 verricht. Heeft u siog iets aan te vullen in dranken Wij hebben steeds een ruime voorraad Iiorlgeue Tel. 01108-321 Parfum Parfumverstuivers Eau de cologne Zeep Lotion Lipstick Vaste poeder Crème Puff Poederdozen Warmtelampen Hoogtezonnen Weegschalen Warmwaterzakken Gummihandschoenen Thermometers Steunkousen en nog tal van dingen meer, die u goed en voordelig kunt kopen bij Lange Kerkstraat 42 GOES Telefoon 5714 De bekende geneesmiddelen- bandagezaak Beleefd aanbevelend willigd met een bedrag van f 50.-. Het lid Bustraan wenste geacht te worden tegen te hebben ge stemd, hij kamde het werk van het koor niet af, maar kon zich niet achter het verzoek scharen. Plet lid De Lange wees er op, dat dit koor bij twee gemeentebestu ren kan aankloppen, waarop de voorzitter hem wees op de grote kosten die dit koor al heeft, juist omdat het haar leden uit het ge hele eiland heeft en haar uitvoe ringen grote kosten met zich bren gen. Het lid. Stokman, tevens lid van het Mannenkoor, dankte de raad voor haar vlotte medewer king en prees het koor met haar dirigent en haar vriendschaps banden. Z.h.s. werd hierna besloten, dat de instandhouding van de o- penbare school te Wissenkerke wordt gevorderd, 'n Dergelijk be sluit kan om de drie jaar geno men worden. Op dezelfde motieven als het vorige jaar werd thans z.h.s. be sloten aan de minister van onder wijs, kunsten en wetenschappen te wachten en was bovendien be vreesd, dat bij een minder aantal deelnemers het bedrag per deel nemer zou worden verhoogd. De voorzitter wees hem op het onhy giënische van de bestaande dienst en het ideale van de nieuwe dienst. Een achteruitgang van het aantal deelnemers behoeft men niet te vrezen, daar deze dienst verplichtend is. Als voorbeeld noemde hij een geval van huisvuil deponeren in een bak van een buurman De rechten moesten toch betaald worden. Wat de hogere kosten betreft, het nieuwe mate riaal blijkt thans meer te kosten dan het was begroot. Dat de dienst voor velen nu te duur zou worden, kon spreker niet geloven, voor drie cent per week meer, tweemaal per week het huisvuil weg, zal niemand teveel vinden. Wanneer men als bestuurder steeds zijn oor te luisteren legt naar wat de mensen zeggen, dan kan men er wel mee ophouden te regeren. Wethouder Leendertse en wethouder Scheele wezen er tenslotte nog op, dat bij de oude worden. De kapitaaldienst werd vastge steld op een ontvang van f 1.981.976.27, een uitgaaf van f 2.695.975.57 en een nadelig slot van f 713.999.30. Verscheidene le den hadden op diverse punten vragen te stellen, die alle door de voorzitter naar genoegen konden worden beantwoord. De meeste vragen waren van ondergeschikt belang, enkele vragen zullen we nader memoreren, zo de vraag van het lid Bustraan over de geraam de kosten van f 4000.voor re presentatie- en vergaderkosten, voornamelijk begroot voor de ope ning van de dam door het Veerse Gat en voor de Z.L.M.-tentoon stelling. Bustraan -vond dit een groot bedrag, temeer omdat hij had horen zeggen, dat die open stelling met een groot feest ge paard zou gaan. De voorzitter antwoordde hem en wees er op dat de heren weten wat zo een o- penstelling aan kosten met zich meebrengt. Deze dam geeft een beveiliging en daarom kan en mag men dit feit niet ongemerkt sen blijken niet nodig te zijn, dat men dit voorlopig maar aan b. en w. moest overlaten. Het lid De Lange informeerde naar de datum van inwerkingtre ding van de Pasveersloot te Kam perland. De voorzitter zeide hier op, dat er momenteel nog een kleine hapering aan de apparatuur is, maar dat de hoop gewettigd is, dat voor het nieuwe jaar die sloot in werking gesteld kan worden. Het lid Bustraan wees op de ho ge kosten van die nieuwe sloot, de voorzitter zeide hem dat dit sys teem Pasveersloot, overdekt, de eerste in Nederland is. Een open' Pasveersloot mochten wij van ho gerhand niet laten maken, de ab solute kosten van deze zijn ons nog niet bekend. Bij de posten subsidie aan mu ziekkorpsen, gemeentelijke sport terreinen en verzekeringen wen ste het lid Bustraan geacht te wor den tegen te hebben gestemd. De kosten van het in exploita tie gebrachte recreatiegebied vond het lid Marcusse hoog. De voorzitter wees hem en daar- Uit ontvangen „nagekomen me dedelingen" blijkt ons thans, dat de uitvoerige raadsverslagen nog niet uitvoerig genoeg zijn. Het raadslid M. K. Verburg wenst de hieronder volgende rec tificatie: In de raadsvergadering d.d. 23 november 1960 heb ik naar voren gebracht: Nu het rijk bereid is on geveer 85 °/o van de nog te ma ken kosten, die ongeveer 250.000 gulden zullen bedragen, voor haar rekening wenst te nemen en de aannemerscombinatie West Ne derland reeds ingevolge afspraken met de gemeente Kortgene bereid en reeds ten dele begonnen is het jachthaven-bassin in ruil voor de af te graven klei te graven en zo doende Tiet jachthaven-complex voor de gemeente Kortgene wei nig zal gaan kosten, het te over-' wegen ware dit complex in eigen dom te behouden en niet om niets te schenken aan de Stichting Be nelux Jachthaven. Het ware te o verwegen om het jachthaven-com plex voor meer-jarige termijnen te verhuren en de gemeente behoudt zodoende de volle zeggenschap, zonder veel risico's. Van gemeen te-exploitatie is dan geen sprake. Het raadslid A. Welleman heeft de volgende verbetering: Omdat de raadsleden, die geen zitting hebben in het stichtings bestuur, geen notulen krijgen van de vergaderingen van deze stich ting en dus niet op de hoogte zijn van de besprekingen, wil ik ver klaren dat ik er tegen ben dat er geen openbare aanbesteding plaats vindt voor het te bouwen tehuis. Omdat ik namens de ge meenteraad zitting heb in het stichtingsbestuur, meen ik er goed aan te doen dit aan de raad mee te delen. We zullen op den duur een ste nografisch verslag moeten gaan maken, dunkt ons. De uitgever. Ganzepoortstraat 21, Tel. 6535 - GOES sa

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1