NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD I PI on vier heeft DE schoenen Raadsvergadering Kortgene uw/ bedden- en dekenspecialist elastieken kousen breukbanden buikbanden herniagordels steunzolen enz. A. C. van der Rest Hoorapparaten hoogtezonnenenz. No. 3018 Zaterdag 10 december 1960 64e jaargang Druk en uitgave: Drukkerij Markusse te Wissenkerke, Tel. no. 308, Giro 32622 Abonnementsprijs I 2.50 per jaar Franco per post i 5.25 Advertenties 6 cent per mm Ook bij de wisseling van Oud en Nieuw is het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad de uitkomst om al uw vrienden en kennissen te bereiken De oplossing Het is een goede gewoonte alle cliënten, vrienden, en kennissen bij de scheiding van het jaar een nieuw jaarswens te doen toekomen. U zou het ook niet prettig vinden als u één van hen zou vergeten of wanneer u tot de ontdekking zou komen op Nieuw jaarsdag geen tijd meer te hebben om naar een bepaalde vriend, kennis of zakenrelatie te gaan. Nieuwjaarskaartjes schrijven is een heel werk, maar de grootste puzzel is steeds weer niemand te ver geten. De oplossing is eenvoudig: u plaatst een nieuwjaarsadvertentie in dit blad en u weet niemand vergeten te hebben, wanteen gelukwens in onze nieuwjaarsuitgave wordt door iedereen gelezen. De prijs: 1 tot 15 mm 1. iedere mm meer 6 cent Geeft uw nieuwjaarsadvertentie, graag zo spoedig mogelijk, op aan ons bureau of belt u even 01107 - 308, uiterlijk tot donderdag 29 december a.s. tot des middags 12 uur. Ook de bekende agenten nemen graag uw advertentie aan. Aanstaande zaterdag 17 december verschijnt dit blad voor het laatst in 1960. Mogen wij uw ad vertentie voor dat nummer spoedig ontvangen? Maandag 2 januari 1961 verschijnt ons nieuwjaars nummer. Ook daarvoor zouden wij u willen verzoe ken, uw advertenties zo spoedig mogelijk op te geven. Bij voorbaat dank. Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad. Onder leiding van burgemees ter A. A. Schuit kwam dinsdag middag j.l. de raad in openbare vergadering bijeen. Afwezig het lid Klaassen. Na een kort welkomstwoord werden de notulen van de vorige vergadering onveranderd vastge steld, waarna een aantal ingeko men stukken voor kennisgeving werden aangenomen. Bij deze in gekomen stukken was o.m. een schrijven van Ged. Staten van Zeeland, waarin werd medege deeld dat de beslissing op het ver zoek om goedkeuring van de aan leg van een nieuwe haven te Kort gene ingevolge bepalingen van de Waterstaatswet werd verdaagd zulks in verband met het feit, dat behandeling van dit verzoek niet binnen de gestelde termijn kon worden voltooid. Op een informa tie van het lid Verburg antwoord de de voorzitter dat bedoelde ver traging een administratieve onder grond heeft en geen vertraging zal opleveren bij de uitvoering van die werken. Als „mededeling" bracht de voorzitter naar voren, dat Ged. Staten niet afwijzend tegenover het verzoek om bouwvolume voor woningwetwoningen ten behoeve van te Colijnsplaat gaan wonen de vissers staan. Het subsidieverzoek van het Noord-Bevelands Mannenkoor werd z.h.s. ingewilligd. Evenals voor de zangvereniging „Zang Veredelt" zal dit f 60.per jaar bedragen. Het lid Welleman vroeg of men een vergelijking met an dere zangverenigingen niet in twijfel moest trekken. Die andere verenigingen hebben evengoed grote onkosten en daarom vroeg hij zich af, of deze niet te weinig worden gesubsidieerd. Hij wees tevens op de noodzakelijkheid bij een volgende begroting de subsi dies te herzien. Het lid Marcusse zeide, dat het Mannenkoor hem na aan het hart ligt en daarom dankte hij de dame en heren raadsleden voor hun steun aan dat koor. Z.h.s. werd hierop goedgekeurd het voorstel van b. en w. een vroe ger genomen besluit tot verkoop van ongeveer 700 m2 grond aan het Waterschap Noord-Beveland in te trekken en thans te beslui ten aan genoemd Waterschap te verkopen een stuk grond aan de Julianastraat te Kortgene, groot ongeveer 750 m2 voor de prijs van f 9.65 per m2. Evenzo werd z.h.s. vastgesteld het plan van uitbreiding voor het dorp Kortgene (jachthaven en bungalowterrein) met bebou wingsvoorschriften. Met algemene stemmen werden de leden Geelhoed, Welleman en Wolse benoemd in de commissie tot het nazien van de gemeentere kening 1959. Genoemde heren be- Notuurlijke schoonheid - betoverende cfiarme bekoorlijke eiganschappen om bekoorlijk te zijn. Een bestseller - met onovertroffen posvorm! Deza bustehouder uit deCirculor-serie met tweemool rond- gestikte vierdelige cups verleent een hoge, jeugdige busfeHjn. - Model 4442-6 in wit Sanfor-popeline, B of cup f 7 95 onthult Uw persoonlijke dunne en schenkt II •es jeugdig uiterlijk» Maak uw keus in Zeelands meest gespecialiseerde corsetzaak. GANZEPOORTSTRAAT GOES horen allen tot eenzelfde partij en daarom zou het lid Welleman lie ver een andëre indeling gezien hebben. De voorzitter merkte hierbij op, dat een rooster daar toe, reeds enige jaren geleden op gemaakt, nu bedoelde heren aan wees. Ook de leden Contant en Marcusse waren dit oordeel toe gedaan, die commissieleden genie ten hun volle vertrouwen. De begroting voor 1961 van de Gem. Instelling voor Maatschap pelijk Hulpbetoon werd z.h.s. goedgekeurd. De gemeentelijke subsidie bedraagt hiervoor 44.000 gulden. Hierna kwam aan de orde het vaststellen van de gemeentebegro ting voor het jaar 1961. Het lid Welleman hield de volgende be schouwing: Mijnheer de voorzitter, Bij de aanbieding van de be groting 1961 willen we het vol gende opmerken. Het meest vermeldenswaardige en verheugende feit in het afge lopen begrotingsjaar is wel de sluiting en ingebruikneming van de dam door de Zandkreek. Hier mee is de jarenlange wens Noord- Beveland uit zijn isolement te ver lossen in vervulling gegaan. Wat dit voor onze gemeente in de toe komst zal betekenen, is niet te zeggen. Willen de gemeenten zich kunnen ontplooien dan zal het inwonertal omhoog moeten. Zolang dit nog afneemt kan van ontplooiing geen sprake zijn; Al leen vestiging van industrie kan het inwonertal opvoeren. Dat zien we echter nog niet gebeuren om dat er voor vestiging van industrie weer te weinig inwoners zijn. Dat met de ingebruikneming van de dam de toegangswegen nog niet gereed waren is, hoewel verwacht, zeer te betreuren. Al jaren weet men dat de wegen on geschikt zijn om het verkeer van en naar de dam te verwerken. Het is een grote nalatigheid van de betreffende instanties om dit alles op zijn beloop te laten. Voor de gemeente is het onmogelijk om het leggen van goede wegen te financieren. Zolang de nieuwe bij- dragenwet nog niet is ingediend zal men voort blijven sukkelen omdat men niet weet waar men aan toe is. Wat de oorzaak van het uitblij ven van die wet is, weten we niet. We vermoeden dat het financiële redenen zijn. Men kan nu wel als punt één belastingverlaging1, op het programma hebben, maar er zal toch geld moeten komen voor goede wegen. Om een gulden te kunnen uitgeven zal zelfs de re gering die eerst moeten hebben. Dat op de totaal ongeschikte wegen ongelukken niet uit kun nen blijven is voor iedereen dui delijk. Dat één persoon het nog in de hand heeft om een vlot verloop ten aanzien van de wegenbouw te stagneren, is verbijsterend. Wel licht heeft deze meneer al eens meegezongen in het koor dat om meer vrijheid schreeuwt. Zolang echter zulke lieden nog in staat zijn om de gemeenschap op kos ten te jagen en het algemeen be lang te schaden, hoeven ze zich niet over onvrijheid te beklagen. Het is hoog tijd dat er verande ring in de Onteigeningswet komt. Dat er meer vaart achter onze recreatieplannen kan worden ge moeten zorgen, medezeggenschap eisen, hetgeen we overigens van zelfsprekend vinden. We spreken de hoop uit, dat volgend jaar bij de sluiting van het Veerse Gat met een afgerond plan kan wor den begonnen. De activiteit van de burgemeester en uitlatingen van waterstaats-ingenieurs, dat dit recreatiegebied een nationaal be lang is, geven ons het vertrouwen dat die kans bestaat. Dat de rust op ons eiland zal afnemen, is van zelfsprekend. Wie graag veel ver tier in zijn gemeente heeft en te gelijk denkt dat het rustig zal blij ven, zal bemerken dat dit onmo gelijk is. Van de gebeurtenissen in het af gelopen begrotingsjaar hebben de voorbereidende besprekingen om tot de bouw van een bejaarden tehuis te komen, de gemoederen het meest bezig gehouden. Over de wenselijkheid van genoemd te huis waren we het allen eens. Ook was men eensgezind teleurgesteld toen de architect met de begro ting voor de dag kwam, temeer omdat men van mening was dat we aan de gunstige kant zaten met f 250.000.uit de commis- sarissenpot. Toen bleek dat f 950.000.was begroot, was het voor ieder duidelijk dat men daar niet mee in zee kon. Dat men niet met een koopje klaar kan ko men, is voor ieder weldenkend mens duidelijk. Men zal in den lande geen éénpersoonskamer be neden f 40.per week vinden. Het is een bekend feit dat over al de bejaardentehuizen bezet zijn, dat ze overal lange wacht lijsten hebben en dat ze bevolkt zijn met mensen uit alle bevol kingsgroepen. Het spreekt van zelf dat zij, die alleen van de A.O.W. moeten leven, zonder hulp geen kamer van f 40.per week kunnen bewonen. Wij zien het als een taak van de overheid om het voor alle oude mensen, die daar voor in aanmerking wensen te ko men, mogelijk te maken dat ze in een bejaardentehuis opgenomen kunnen worden. Vooral voor hen, die alleen van de A.O.W. moeten leven en daarom vaak geen hulp kunnen krijgen, is de totstandko ming van een rusthuis onontbeer lijk. We zijn verplicht er zorg voor te dragen dat deze groep e- ven goed kans krijgt om van een goed verzorgde oude dag te ge nieten. Als er geen inrichting komt, heeft niemand een kans, maar als er een komt waar oude mensen om financiële reden niet in opgenomen kunnen worden, dan worden die mensen diep in hun menszijn geschonden en dan 1111111111111111111111111111111i li 1111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i ijj JAAP DE JONQE is onbetwist f Jaap de Jonge - Goes St. Adriaanstraat Telefoon 5729 1 ÏÏI!lllllllllllllllillllllIII!ll!llllllll'llMllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|[|||llll||[l^ zet, doet ons zeer veel genoegen. Overal in den lande is gebrek aan ontspanningsmogelijkheid. Dat zal nog groter worden als de grote massa meer vakantie krijgt en als de vijfdaagse werkweek wordt in gevoerd. We weten dat er veel obstakels moeten worden opge ruimd om tot een afgerond geheel te komen. Met veler belangen moet rekening worden gehouden. Toch zal het niet mogelijk zijn om het alle belanghebbenden naar de zin te maken. Ook zal het niet mogelijk zijn dat de gemeenten op elk terrein baas in eigen huis blijven. We kunnen er van verze kerd zijn dat rijk en provincie, die grotendeels voor de financiering kan niet iedereen profiteren van de geschonken som gelds. En dat was toch niet de bedooeling van de schenkers. Vandaar dat we al les in het werk moeten stellen om de bouw mogelijk te maken. Met afwijzing is niemand gebaat. De nieuwe financiële rijksregeling, waarbij het zwaartepunt op de maatschappelijke zorg wordt ge legd, geeft ons de overtuiging dat het mogelijk moet zijn om ieder een op te nemen, die hiervoor in aanmerking komt. Persoonlijk ben ik er tenslotte tegen dat voor de bouw van het tehuis maar één aannemer in aan merking komt. Dat we er voorstander van zijn De bétere haalt u in de bekende geneesmiddelenzaak Lange Kerkstraat - Goes Lid „Orthobanda", de Ned. ver. van vakkun- digen op dat gebied! dat het ophalen van huisvuil op moderne leest wordt geschoeid, is genoegzaam bekend. Dat dit fi nanciële konsekwenties met zich meebrengt, spreekt vanzelf. Men kan nu eenmaal niet voor een dub beltje op de eerste rang zitten. Persoonlijk ben ik er van over tuigd dat een bedrag van f 10. voor de eerste emmer niet nodig is. Als men ziet dat er bij de oude regeling een jaarlijks tekort van f 3600.- was, dan vind ik het niet nodig om de huisvuilrechten ineens met 90 °/o te verhogen om een sluitende exploitatie te krij gen. Was het te betalen bedrag met 60 °/o verhoogd, dan zou een zeer klein tekort zijn gebleven. Belangrijk minder dan bij de ou de regeling. De uitdrukking van de voorzitter dat men dan Sinter klaas gaat spelen is er toch wel ver naast. Een groot aantal dien sten wordt gedeeltelijk uit de ge meenschappelijke middelen be taald. Als dat Sinterklaas spelen is, dan komt de goede Sint nog al eens op bezoek. Als voor alle o- penbare diensten een financiële regeling zou worden ingevoerd als nu voor het ophalen van huisvuil is aangenomen, dan zouden de mensen met lage inkomsten zwaar de dupe zijn. Bij de komst van de auto met roltrommel zal het ook mogelijk zijn om meer aandacht aan stra ten en trottoirs te besteden. Men is er indertijd van uitgegaan dat verbeteringen hiervan zoveel mo gelijk met eigen mensen kunnen gebeuren. Nu het gemeentepersoneel niet meer behulpzaam moet zijn bij het ophalen van huisvuil, is het wellicht mogelijk dat daar meer aandacht aan wordt besteed. Bij na overal moet men na een re genbui door het water lopen of rijden. Er is al eens beloofd dat jaarlijks een gedeelte zou worden verbeterd. Het is wenselijk dat het gedeelte dat per jaar in orde wordt gemaakt, groter wordt. Dat er in onze gemeente geen schrijnend tekort aan woningen is, komt niet omdat we zoveel bouwvolume krijgen toegewezen, maar voornamelijk door het terug lopen van het inwonertal. Toch is er altijd vraag naar goede wonin gen. Daarom dongen we er op aan om leeggekomen woningen vlugger toe te wijzen aan gega digden. Zolang de woonruimte- wet 1947 nog onvenninderd van kracht is, dient het gemeentebe stuur er op toe te zien dat be woonbare woningen disponibel zijn voor hen, die daaraan behoef te hebben. Op het gebied van het onder wijs spreken we er onze teleur stelling over uit dat een belofte van jaren, namelijk het opknap pen van de openbare lagere school te Kats, nog steeds niet is inge lost. Leek het er op dat het deze zomer eindelijk zou gebeuren, ook nu zijn de ingezetenen uit dat dorp blij gemaakt met een dooie mus. We dringen er met klem op aan dat er nu eindelijk eens wat gebeurt. Het is niet te verwonde ren dat de bewoners zich tekort Ganzepoor (straat 21, Tel. 6535 - GO EN

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1960 | | pagina 1