NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD GD mi De zonden van Magda Vinselaar m I I door G. FORTIUS Zeeland Magazine? 17 26 No. 3845 Donderdag 11 januari 1079 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-3 08 - GIRO 206882 Abonnementsprij's 20,— per jaar Franko per post 32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. FEUILLETON Het is stil in het vertrek. Eén der jon gens, die in een hoek zat te luisteren, is intussen weg gegaan. Het meisje is in de keuken bezig. Koffie of thee wordt de be zoeker niet aangeboden, maar dat vindt hij niet erg. Hij wil Magda gelukkig maken door de verbroken familieband te herstellen. Kander vraagt: „Mag ik weten in welke relatie u tot Magda staat?" „Zeker; we zijn heel goede kennissen van elkaar, meer niet. Door een toeval kon ik haar van dienst zijn. Iemand rolde haar portemonnee uit de boodschappentas, toen ze in Amsterdam voor een etalage stond te kijken. Ik kon de zakkenroller gelukkig grijpen en zo kreeg Magda haar geld terug. Sindsdien bellen we elkaar af en toe op en ben ik ook enkele malen bij haar thuis geweest. Zo ken ik dus ook beide dochters; die gaan nog op de middelbare school." „Waar woont ze?" Het is een vraag, die de vrouw stelt en hij wil er niet dadelijk een antwoord op geven. „Ik zei u al, ze heeft een mooi huisje in Noord-Holland, niet eens zo ver van haar zuster Maria. Als u bereid bent een einde te maken aan de feitelijke toe stand, dan weet ik zeker, dat ze u met open armen zal ontvangen. Ik zou zo graag de vier kinderen Bosse weer verenigd wil len zien, begrijpt u?" „Daarvoor zou u Evert uit Australië moeten slepen en dat krijgt u nooit voor elkaar, meneer." „Ik ben er voor gaan bidden. Wat bij mensen onmogelijk schijnt, is mogelijk voor God. Als Hij zijn hart neigt, komt Evert ook." Kander knikt. „U bent een onverbetelijke optimist, meneer; ik help het u wensen. Enfin, voor wat mij betreftik heb nooit een hekel aan Magda gehad. Wat zou ik er dan voor belang bij hebben boos op haar te zijn?" „Dat is al heel wat," zegt Bart blij, „en als mevrouw Kander er net zo over denkt." „Zeg maar Lis. Vroeger heette ik Betsie, maar dat is al zo lang geleden. Overigens heb ik zo het vermoeden, dat we in de toekomst nog wel eens familie van elkaar kunnen worden. Of heb ik dat mis?" Bart komt overeind en lacht. „Daar laat ik me voorlopig nog niet over uit, maar als dat het geval is, reken ik er op, dat u er allemaal bij tegenwoordig bent." Die late middag rijdt hij de lange weg terug naar Haarlem. Via de polders, want hier is betrekkelijk weinig verkeer. Maar in zijn zak heeft hij een luchtpostbrief, waarop het volledige adres van Everhardus Daniël Bosse. En die gaat hij schrijven. Nog vanavond, zodra hij thuis is. Al wordt het twaalf uur. Morgen post hij die brief. Voor de broer van Magda. By airmail. Deel 6. Magda Vinselaar is onrustig. De kinderen bemerken het en vragen: „Wat heb jij de laatste dagen? Ben je niet lekker? Je hebt toch niets onder de leden, dat je vóór ons verzwijgt om ons te sparen? Ben je onder doktersbehandeling?" De vrouw schudt lachend het hoofd. „Dat is het niet, lieverds. Ik voel me gezond en zou jullie vast niet in onwetendheid Beat u reeds geabonneerd op een 2-maandelrjks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE laten, als het anders was. Laat maar, 't is psychisch. En gaat op de duur wel over. Iedere vrouw heeft op deze leeftijd wel eens zo'n periode." En denkt hiermee de bezorgdheid van haar dochters weggenomen te hebben. Maar 's avonds, als beide meisjes op hun kamer verblijven, steekt Willie even de achterkant van haar balpen in de mond en zegt: „Zal ik jou eens wat vertellen? Moeder en oom Bart hebben vast ruzie met elkaar gehad, want hij komt niet meer en je hoort er moeder evenmin over. Het is toch zeker al bijna drie weken geleden, toen we in Roelofarendsveen waren?" Ze bekijkt even -de tekening, waarmee ze bezig was, nadenkend en legt de balpen dan neer, gaat achterover zitten, de armen over elkaar en kijkt haar zuster aan, die nu opkijkt uit het boek, dat ze zat te lezen. „Eigenlijk zijn wij nooit te weten gekomen, wat ze dat weekeind precies hebben bepraat. Het zit me niet lekker. Moeder is er vast door in de war." Petra haalt haar schouders op. „Ze zal het wel uitgemaakt hebben, daar zinspeelde ze toch op? Ik geloof nooit, dat moeder wil hertrouwen." Willie haalt haar schouders op. „Ze kun nen toch ook gaan samenwonen zonder meer? Wat geeft dat op die leeftijd? Het is tegenwoordig toch heel gewoon? Onze lerares Engels woont al jaren samen. Met de vader van een meisje, dat vroeger op onze school was. Zo hebben ze elkaar leren kennen." „En was die man getrouwd?" „Natuurlijk niet, weduwnaar. Hij haalt haar wel eens een keer af met zijn wagen. Nou, dan kun je best zien, dat ze nog gek op elkaar zijn." Petra schudt 't hoofd. „Dat doet mama beslist niet. Daarvoor ken ik haar te goed," is de besliste reaktie van haar zuster. „Ik denk, dat geen van beiden het zouden willen; er kunnen allerlei problemen door ontstaan." Willie haalt op haar beurt de schouders op. „Mij zou het niets kunnen schelen, hoor. Ik vond oom Bart echt wel aardig en hij leek moeder ook te mogen." „Natuurlijk, kind, anders zou moeder hem niet in huis gelaten hebben, toen wij weg waren!" Willie kijkt haar zus aan, maar ziet haar eigenlijk niet, want haar blikken verraden, dat ze ineens aan iets anders denkt. Dat ze daar niet eerder aan gedacht heeft! Eigenlijk is het zo simpel als wat. Ze zegt: „Ik ga hem morgen bellen. Tussen de mid dag. Zal-ie ook wel vrij zijn." Petra kijkt verbaasd op. „Ha! Hoe wil je dat versieren? Je weet niet eens zijn telefoonnummer!" „Hij werkt toch op het provinciehuis in Haarlem? Nou, vraag ik gewoon naar me neer Van der Eerde. Hij is daar hoofd ambtenaar, dus dat zal zo moeilijk niet zijn, dacht ik." Bart van der Eerde is stomverbaasd, als hij van de juffrouw van de centrale te horen krijgt, dat ene Willie Vinselaar voor hem aan de lijn is. „Moet ik u doorver binden?" Bart moet zich enkele ogenblikken rea liseren, wie dat kan zijn, tot hij zich her innert, dat één van de meisjes van Magda Willie heet. „Verbindt maar door." Hij is net terug uit de kantine, want daar eet hij altijd tussen de middag. Het eten is er goed en goedkoop, dus waarom zal hij iedere dag met een pakje brood hierheen gaan? Ben warme maaltijd uit de kantine is wel zo lekker. Een stem klinkt, als hij zich heeft ge meld: „Hallo, oom Bart! Of moet ik meneer Van der Eerde zeggen?" „Leuk, dat je belt, Willie en jullie mogen oom Bart zeggen, dat weet je. Hoe is het met moeder?" „Daarom bellen we juist. Hebben jullie dat weekeind, toen wij weg waren, gekib beld? Of heeft moeder het uit gemaakt?" „Geen van beide. Wil. Je moeder is niet iemand, waarmee je gaat kibbelen. Daar voor is ze veel te lief. En ze heeft 't evenmin uit gemaakt. We hebben lang en breed over alles gesproken, mijn leven, haar leven, over jullie en een eventuele toekomst samen. We zijn er niet helemaal uit ge komen en daarom besloten we het een poosje te laten bezinken, snap je?" „Niet helemaal. Weet je, oom Bart, mama zegt, dat het psychisch is. Dat het op de duur wel over zal gaan. Maar daar geloven wij niets van. Zal ik u eens wat zeggen, oom Bart? Ze mist u, maar dat zal ze nooit willen weten voor anderen. Niet omdat ze daarvoor te trots zou zijn, vast niet. Maar zo is mama nu eenmaal. Ze heeft eens gezegd in haar leven geleerd te hebben haar emoties te bedwingen." „Dat kan nuttig zijn. Inderdaad. Wat willen jullie? Dat ik haar weer eens op zoek?" „Ja. Waarom blijft u dan zo lang weg? Hoe lang duurt bij jullie dat poosje be zinken? Wij zien daar het nut niet van in. Mama mag u graag en wij, mijn zus en ik hebben al lang begrepen, dat u niet naar Limmen komt om gewoon een buurpraatje te maken. Wij zijn ook niet achterlijk." „Dat heb ik begrepen. Meisjes als jullie zijn eigenlijk al veel te wijs. Goed, kleine meid, ik stel me met je moeder in ver binding. En vraag, of ze er prijs op stelt, dat ik weer eens aanwip." „Hebt u er dan zelf geen zin in? Ver- langs u niet naar mama?" Hij wacht even en overlegt met zichzelf, maar hoofdschuddend zegt hij: „Daar laat ik me niet over uit. Overigens, als je goed nadenkt, weet je zelf het antwoord." „U moet spontaan komen. Zonder vooraf gaande aankondiging. Niet vanavond. Van avond is moeder naar de Vrouwenvereni ging. Maar morgenavond is ze thuis. En ehals u wat ernstigs met haar te bepraten hebt, willen wij wel naar boven gaan, hoor!" „Jullie zijn schatten, dat heb ik overi gens dadelijk al ontdekt. En de bezorgdheid voor je moeder siert jullie. Goed, ik zal overwegen, wat ik ga doen. Erg lief, dat je belt. Hoe gaat het op school?" „O, prima, maar ik moet ophangen, want onze kwartjes zijn op. So long, oom Bart!" „Die kwartjes krijg je van mij terug! Dag! Groetjes aan PetraMaar het toet- toet-toet geeft te kennen, dat de verbinding al verbroken is. (Wordt vervolgd) OPEN SCHOOL AKTIVITEITEN IN WISSENKERKE De deelnemers van de Open Schoolgroep in Wissenkerke presenteerden in de bijeen komsten gedurende de maand december hun werkstukken. Afgelopen maanden stond het thema „Ge zondheid" centraal. Na een oriëntatieperiode koos elk van de deelnemers een facet uit om zich daar verder in te verdiepen. Zo werd gewerkt aan de onderwerpen: acu punctuur, de trombosedienst, fobieën, ge zonde voeding en vrije tijd en sport. De raadsleden Blok en Remijnse en Ha melink woonden een presentatie-bijeenkomst bÜ- Naast het werken aan een onderwerp werd door de deelnemers ook de vakken- studie voortgezet en werd deelgenomen aan de kursus schilderen en tekenen. Vanaf januari staat het thema „commu nicatie" centraal, terwijl ook een zestal kursussen (oriënterend) op het terrein van vrije tijd en hobby aangeboden zal worden. Voorlichtingsavonden. Om de inwoners van de gemeente Wis senkerke in de gelegenheid te stellen zich te informeren en aan te melden bij de Open School wordt op heden donderdag 11 januari in de Chr. Mavo te Wissenkerke een voorlichtingsavond gehouden. Via een folder worden de inwoners van Wissenkerke op de hoogte gebracht van deze avond. Kortgeleden vonden in Geersdijk en Kam perland dergelijke bijeenkomsten plaats. Burgerlijke stand Geboren: 10 dec.: Robin, z.v. P. C. van der Moere en G. J. Wolse; 12 dec.: Johannes Pieter Adriaan, z.v. A. de Bruine en H. Boot; 26 dec.: Michel, z.v. D. P. Janse en S. B. de Looff. Ondertrouwd: 27 dec.: A. C. M. van den Heuvel, 58 jaar en S. H. Westerweel, 39 jr. Gehuwd: 8 dec.: P. J. G. Belde, 23 jaar en M. Theesing, 21 jaar; 22 dec.: A. Hartog, 26 jaar en J. J. H. W. Wisselink, 23 jaar; 22 dec.: D. J. Holmes, 27 jaar en M. C. Janssen, 24 jaar. Overleden: 2 dec.: Izak L. J. van der Maas, 67 jaar, e.v. M. H. Vogelaar; 2 dec.: Josef Kleine-Piening, 79 jaar, e.v. A. L. Bouwense; 12 dec.: Marina A. Anemaet, 90 jaar; 29 dec.: Pieter Kramer, 91 jaar, w.v. C. R. Blok. EXTRA RAADSVERGADERING WISSENKERKE Op maandag 9 januari j.l. kwam de raad der gemeente Wissenkerke in een extra vergadering bijeen, waarbij het lid Remijnse afwezig was. Enig agendapunt was de gunning van de bouw van de nieuwe school te Geersdijk. Alvorens tot behandeling van dit punt over te gaan wenste burgemeester Wisse een ieder nog een voorspoedig nieuwjaar en hoopte op een goede verstandhouding. Namens de raad bood de heer Dieleman wederzijds de beste wensen aan en sprak de hoop uit, dat deze raad verder mocht bouwen aan deze gemeente. De discussie over de aanbesteding werd geopend door de heer Sandee, die blij was met de lage aanbesteding (plm. ƒ60.000,— onder de raming), maar zag toch ook het gevaar van een minder goede uitvoering. Ook de heer Uijl had twijfels over de lage inschrijving. Er was reeds één gemeente geweest, die het vertrouwen in deze aan nemer had opgezegd en hoopte dat dit ook niet hier zou gaan gebeuren. De heer Van der Maas drong ook aan op goed toezicht. Voorzitter P. Wisse somde een reeks van gebouwen op, welke ook door deze aan nemer waren gebouwd en zei dat de ar chitect geen bezwaar had tegen dit bedrijf. Zowel burgemeester Wisse als wethouder Wisse benadrukten, dat er goed en scherp toezicht op de bouw zou geschieden. Op een laatste vraag van Blok, wanneer de oplevering van het gebouw zou zijn, kon men geen antwoord geven. In ieder geval niet voor het nieuwe schooljaar 79—'80. Daar niemand stemming wenste over het voorstel werd besloten de bouw van de nieuwe school te gunnen aan de Walcherse Bouwunie te Grijpskerke voor een bedrag van ƒ559.500,—, excl. omzetbelasting. Met dank voor de opkomst sloot de voorzitter deze raadsvergadering. Kruiswoordpuzzel no. 609 1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1A 15 11 16 13 19 BI 20 ÉS!21 22 23 2A 25 27 28 29 30 31 32 33 3A 3 b 3 b 37 38 39 AO Al A2 A3 AA IBS45 A6 A 7 A8 A9 gHBj 50 b1 52 53|H 5A 55 5 b ■■57 58 59 80 62 6A bb bb BV Horizontaal: 1. reeds - 3. schouderholte 8. meisjesnaam - 10. klopje - 12. financieel deskundige - 14. cilinder - 15. vogel - 16. heilig boek - 17. troefkaart - 19. gevuld 21. drinkgerei - 23. elasticiteit - 25. broei- plaats - 26. wig - 28. bitter vocht - 29. verbinding - 31. zangnoot - 32. grondvesten 34. linnen huisje - 35. niet dezelfde - 37. afgelegen - 38. deel van het jaar - 39. plaats in Brabant - 40. zuiveren - 42. water in Friesland - 43. soort pad - 44. hevig - 45. meisjesnaam - 46. erfelijkheids- faktor - 47. moed - 48. voorzetsel - 50. bron - 52. dwaas - 55. optisch instrument 57. gezouten kuit - 60. soort zeil - 61. zeilterm - 63. speelgoed - 65. maanstand (afk.) - 66. moeder-overste - 67. ten laatste (afk.). Verticaal: 1. Engels voorzetsel - 2. dieren- liefkozing - 3. octaaf (afk.) - 4. deel van het hoofd - 5. plaats in Friesland - 6. en omgekeerd (afk.) - 7. bosje haar - 8. inhoudsmaat - 9. geogr. aanduiding (afk.) 11. voertuig - 12. gelofte - 13. grap - 14. klepperen - 18. tijdelijk verblijven - 19. banier - 20. snijwerktuig - 22. keukengerei 24. borstwering - 25. deel van een poot 26. vervoermiddel - 27. bedreigingen - 30. bouwmateriaal - 32. mandje - 33. deel van een kippenhok - 34. voorzetsel - 36. grondig 38. deel van het oor - 40. vruchtennat 41. opstootje - 46. adrem - 49. projektiel 51. seconde - 53. vreemde - 54. deel v. e. vis - 55. etenbereider - 56. schaap - 58. afgelegen - 59. bedorven - 60. oude munt (afk.) - 62. familielid - 64. laatstleden (afk.) Oplossing kruiswoordpuzzel no. 608 Horizontaal: 2. ever - 5. leek - 8. ram 10. edda 12. eelt - 14. unie - 16. au 17. riet - 19. oase - 21. ro - 23. iran 25. eend 27. real 29. kma - 30. kers 32. emoe 34. anti - 36. sire - 38. moe 40. foto 42. leed - 44. list - 46. tu 47. orel - 49. elke - 51. to - 53. dure 55. blei - 57. lood 59. bes - 60. thea 62. noen 64. slee - 66. nita - 68. zin 70. lire - 72. lade - 74. soes - 76. gr 77. naar 79. toer - 81. in - 83. mist 85. ilse - 87. kust 89. wak - 90. mies 91. imam. Verticaal: 1. lea - 2. 5. 11 - 6. eton - 7. 11. duim - 13. eter 20. ader - 22. olie 28. eems - 29. kaft 35. noor - 37. idee - 43. elbe - 45. iele 52. odin - 54. ussr - 59. Belg - 61. hela 67. iets - 69. isis - 75. orka - 78. atm 84. ik - 86. Is - 88. ed - 3. vara - 4. ree kus - 8. ri - aera - 15. nero - 18. inkt - 24. raat - 26. esse - 31. eile - 33. melk - 39. otto - 41. oude - 48. rete - 50. lint - 56. land - 58. onze 63. oase - 65. lens 71. irma - 73. arie - 80. oei - 82. nto um.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1