NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD H De zonden van Magda Vinselaar door G. FORTIUS Zeeland Magazine? Prinses Beatrix 41 jaar Ne. 3847 Donderdag 25 januari 1979 82e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-308 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,— per jaar Franko per post ƒ32,50 per jaar Advertenties 31 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. reuiULETON „Dat weten we, maar 't is geen blijvende oplossing, nietwaar? Natuurlijk juichen we het toe en Theo ook, als u weer gaat trou wen. Daar ben ik van overtuigd. Wie is het? Kennen wij haar?" „Nee, ze is volslagen onbekend. Ik vertel jullie nog wel eens een keer, hoe we met elkaar in aanraking zijn gekomen." „Ik vind het machtig voor u. Dus jullie zijn het al eens geworden samen?" „Ehtot op zekere hoogte wel. Ze is weduwe, zes en veertig en heeft twee leuke dochters van 17 en 15 jaar." „Wel wel, komt u opnieuw in jonge kinderen te zitten papa. Hoe vinden die meisjes het? Of weten ze 't nog niet?" „O ja. En die hebben me al zo ongeveer geaccepteerd. Ze noemen me oom Bart." „Lief. Zeg u treft het slecht, dat Theo zo ongeveer dag en nacht werkt. Het is hoogseizoen, anders zou ik zeggen: kom een weekeindje met uw aanstaande vrouw naar ons toe." „Dat gebeurt nog wel een keer. Enig idee, hoe mijn zoon Fred het zal opvatten?" „Net als Theo en ik. Daar ben ik van overtuigd. En Ida ook." „Dus mijn kinderen hebben er waarschijn lijk geen bezwaar tegen, als ik zou her trouwen?" „Welneeu bent er nog jong genoeg voor. Ik vertel het Theo, als hij vanavond thuiskomt. Wedden, dat hij u nog belt om u geluk te wensen?" „Ik ga anders nooit laat naar bed." „Tegen donker is hij er wel. Wat mij betreft: proficiat, vader. Als u net zo ge lukkig met haar wordt als Theo en ik zijn, gaat u een fijne tijd tegemoet." „Dank je, Diana. Fijn, dat jullie het zo opvatten." Nog diezelfde avond krijgt Bart geluk wensen van zijn beide zonen, want Diana heeft meteen na het gesprek met haar schoonvader schoonzus Ida gebeld en inge licht over de trouwplannen van vader Van der Eerde. Dus kan Bart nog voor hij te vreden naar bed gaat, de gelukwensen van beide jongens en schoondochter Ida tele fonisch in ontvangst nemen. En kan niet loskomen van de belofte gauw een weekeind met vaders aanstaande vrouw te komen. Naar Nunspeet en ook naar Arnhem, waar zijn jongste zoon woont. De volgende avond belt hij Magda. Na tuurlijk krijgt hij eerst één der dochters aan de lijn. Ditmaal Petra, maar als zij hoort, dat het oom Bart is, roept ze: „Mama! Mama! Haarlem aan de lijn! En je mag drie keer raden wie!" En vraagt dan, in afwachting van de komst harer moeder, die waarschijnlijk in de tuin zit: „Kon je zelf niet komen, oom Bart? We lusten best weer eens een ijsje." „Houd je nog tegoed. Kwestie van enkele dagen hoogop." „Ik houd je aan je woord! Hier is mama." „Dag Bart," klinkt een zachte, doch ken nelijk hoorbaar blijde stem. „Dat is lang geleden, jongen." „Dat is het, Magda, maar ik had er echt een reden voor. Je komt er nog wel een keer achter. Hoe is het met je? Je bent toch niet gaan wanhopen?" Magda kan zich bijna niet meer goed houden, nu ze zijn rustige, bekende stem Boat n r#«ds geabonneerd op eaa 2-maandelijks tijdschrift met actualiteiten, cultuur, evenementen, historie en reereatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 20,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - WISSENKERKE weer hoort. Ze vraagt enkel: „Waarom kom je niet? Of heb je nog steeds geen be slissing genomen?" „Dus toch vrees, dat ik achteraf nog nee zou zeggen?" „Na alles, wat je van me gehoord hebt... ik zou het je niet kwalijk kunnen nemen. Ik begon te proberen of ik me zou kunnen verzoenen met een nee van jou." „Lieve Magda, het is van mijn kant geen nee, want ik houd van je, ben machtig blij je stem weer te horen en zou niets liever willen dan in mijn wagen stappen en naar je toe rijden, je in mijn armen te nemen en te kussen. Want ik wil graag met je trouwen. Tenminste, als je me nog wilt hebben." Het is ineens stil aan de andere kant van de lijn. En hij vraagt: „Hallo, Magda, hoor je me? Ben je daar nog?" „Ja, ik hoor het. Ik sta gewoon te trillen op m'n benen van de zenuwen. Je meent het? Je houdt me toch niet voor de gek, he?" „Magda, ik ben ?o ernstig als een man onder de gegeven omstandigheden maar kan zijn." „Waarom ben je dan niet hierheen ge komen om het in mijn huis te zeggen? Hadden we een klein feestje kunnen bouwen. Met z'n beiden of met z'n vieren, zoals jij zou willen." „Lieve Magda, ik moet nog het een en ander doen. Ik heb ook kinderen. En ik heb ze gepolst. Ze hebben geen bezwaar en zijn allemaal razend nieuwsgierig naar je." „O, wat zal ik ze dan afvallen! Was je eerste vrouw knap? Je hebt me nooit een foto van haar laten zien." „Ja, ze was inderdaad een knappe vrouw, maar dat speelt voor wat ons betreft geen rol. Ik ken mijn beide jongens en hun vrou wen: ze zullen instemmen met mijn keuze. Want ze houden van me en er is een vol komen harmonie tussen ons, die er ook zal blijven na ons huwelijk." „Geluksvogel. Ik wilde wel, dat ik dit ook zou kunnen zeggen." „Ik weet nu zeker, dat je dochters geen bezwaren zullen hebben, als jij zegt, dat je met me gaat trouwen." „Ik bedoel niet mijn dochters, maar mijn zussen en broer." „Tja, dat zijn nog nare uitvloeisels van jouw stoutigheden. Maar laat dat ons ple zier niet drukken, snoes. Ik kom naar je toe, zo gauw ik met alles klaar ben." „Je spreekt in raadselen. Wat moet er dan eerst nog klaar komen? Het is me nog altijd niet duidelijk, waarom je me tele fonisch vraagt. Ben je soms niet in orde? Zie je tegen de reis naar Limmen op?" „Niet al te nieuwsgierig zijn, aanstaande vrouwje hoort het nog wel. Als alles goed gaat, zie je me in het weekeind ver schijnen, zaterdag, uiterlijk zondag. Dat weet ik op dit moment niet." „Daar zal ik dan maar op vertrouwen. Ben je altijd zo geheimzinnig?" „Nee, beslist niet. Zodra ik bij je ben, leg ik alles uit. Het houdt verband met onze toekomst, dat wil ik wel verklappen, dus heb geduld. Nu hang ik op. Ik weet zeker, dat je vannacht niet zult wakker liggen en piekeren." „Bart?" „Ja?" „Ik houd van je. Nu weet ik het zeker. Laat me niet te lang wachten. Ik ben pas volkomen gelukkig, als je hier, bij me bent. Zodat ik het zelf uit je eigen mond kan zien en horen zeggen." „Ik heb 't toch gezegd? Ik heb je ge vraagd! Je hebt me niet eens het ja-woord gegeven!" „Kom maar hierheen, dan krijg je het en bezegel ik het met een lange, innige zoen." „Geduld, snoes. Probeer je te beheersen tot het weekeind. Ik heb zo de idee, dat dit het weekeind van ons leven wordt!" Vrijdagsavonds knapt Bart van der Eerde zich tot in de puntjes op en rijdt om half zeven Haarlem uit. Ik doe het kalm aan, besluit hij. Het spitsuur is zo ongeveer voorbij en op de grote weg naar de Velser- tunnel is het niet zo druk meer dan een uur tevoren. Met een gangetje van tegen de tachtig maakt hij de tocht naar Alk maar, slaat vooraan de Hout linksaf en rijdt dan linea recta naar de Westerweg. Achteraf bekeken had hij ook anders kunnen rijden, maar op zijn horloge kijkend, con stateert hij, dat het nauwelijks vijf minuten over zeven is, dus hij is vroeg genoeg. De weg versmalt buiten de bebouwde kom, maar nu weet hij ook de oprit naar de mooie, moderne woning van Maria van Elk. Al heeft hij met zijn wagen wel moeite om de draai zo te maken, dat hij zonder zijn auto te beschadigen er in kan rijden. En stopt dan op een aantal meters afstand van het huis, want op de oprit staat nog een wagen. Misschien van één van de zonen, denkt hij. Waarschijnlijk heeft men hem al zien aankomen, want de deur gaat gelijk open, als hij het bordes betreedt. Een meisje kijkt hem aan met een glimlach. „Meneer Van der Eerde uit Haarlem, veronderstel ik?" Hij knikt en het meisje doet een stap achteruit. „Komt u verder." Als hij binnen is, steekt zij haar hand uit en zegt: „Ik ben Nettie van Elk. Kleindochter. Oma re kende al op u." „Leuk, Nettie, om kennis met je te ma ken. Hoe is het met oma?" Ze lacht. „Prima. Gaat u maar gauw naar binnen. Ik denk zo, dat u wel verrast zult zijn." Bart loopt door naar de grote voorkamer, waar hij de vorige maal met Maria van Elk koffie heeft gedronken. De al enigszins da lende zon zet de kamer, die van voren naar achteren loopt, door het vele glas in een zee van licht. Zodat hij er even met zijn ogen aan moet wennen, als hij de kamer betreedt. Daar zitten drie mensen: twee vrouwen en een man. Maria herkent hij dadelijk. Al was het enkel aan haar postuur. En daar ziet hij ook Lis, haar zuster uit Irnsum. En wié 'is> die man? Het is niet Rinus Kandef. da man van Lis en Maria is we duwe. 't Kan ook niet een zoon van Maria zijn, daarvoor ziet de man er te oud voor uit. Dan moetmaar die zit immers in Australië?" De betreffende man komt langzaam over eind en steekt zijn hand uit naar de be zoeker. „Meneer Van der Eerde dus! Die een ommekeer in de familie wil bewerk stelligen. Ik ben de broer, Evert Bosse uit Australië. Nooit gedacht, dat ik nog eens een keer in Nederland zou terugkomen, maar het is hier prachtig weer, dus dat tref ik in ieder geval." De mannen drukken elkaar stevig de hand. „Meneer Bosse, uw nichtje had het zoëven over een prettige verrassing en dat is het inderdaad. Ik prijs me gelukkig kennis te kunnen maken met de enige broer van Magda." Hij kijkt de man veel betekenend aan. (Wordt vervolgd) JAARVERGADERING N00RD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Op vrijdag 19 januari 1979 kwamen de hengelsportliefhebbers, aangesloten bij de Noord-Bevelandse hengelsportvereniging, in het Drenthehuis te Geersdijk bijeen om de zaken over het afgelopen jaar nog eens op te halen en om de plannen voor het jaar 1979 op te maken. Omstreeks 19.30 uur kon voorzitter Bion- dina uit Kamperland aan een 40-tal leden een hartelijk welkom toeroepen. Het pro gramma van deze avond bestond uit een twaalftal punten, waarmee dan ook on middellijk werd begonnen. De secretaris las allereerst de notulen voor van de vorige jaarvergadering, die zonder op- of aan merkingen werden goedgekeurd. Vervolgens gaf de voorzitter nog een uitvoerige uit eenzetting van de op 1 januari 1979 in werking getreden nieuwe bepalingen van de Deltafederatie, in verband met de uit gifte van de nieuwe vergunningen. De secretarft las vervolgens zijn jaar verslag voor, waarin hij het wel en wee der vereniging uitvoerig behandelde. Uit dit verslag bleek dat er in totaal 15 wedstrij den hadden plaats gevonden; 8 competitie, 3 z.g.n. vrije wedstrijden en 4 extra wed strijden voor de jeugdleden. Aan al deze wedstrijden, behalve de jeugdwedstrijden, namen in totaal 738 personen deel. Bij al deze wedstrijden werden 1338 boven- en 915 ondermaatse vissen gevangen. Er wer den in totaal 220.270 wedstrijdpunten ge scoord. Op enkele grammen na werd er 100 kg bovenmaatse vis gevangen. Er wer den daarbij 246 prijzen uitgereikt. Het ledenaantal was in 1978 vrij stabiel ge bleven en bedroeg 536. Het was volgens de secretaris een goed en rustig jaar ge weest, waarin een ieder van de leden, al of niet in wedstrijdverband, naar hartelust heeft gevist. Vervolgens gaf de penningmeester een korte toelichting op het financieel verslag, waarbij hij enkele posten noemde, die uit gegeven waren. Uit alles bleek echter, dat de vereniging een batig saldo had overgehouden. Er vond nog een bestuursverkiezing plaats waarbij alle aftredende bestuursleden wer den herkozen. Daarna volgde de uitreiking van de prijzen van het kampioenschap in 1978. Bij de junioren, die een afzonderlijke com petitie hadden gevist, werden de prijzen gewonnen door: 1. L. de Waal, Colijnsplaat 80 pnt. 2. C. J. Steendijk, Kamperland 89 pnt. 3. J. Bouterse, Colijnsplaat 92 pnt. H.K.H. Prinses Beatrix wordt op woensdag 31 januari 41 jaar. Onze goedlachse kroon prinses is de laatste tijd bijzonder aktief geweest. In ons eigen land, maar ook heeft zij samen met haar echtgenoot, prins Claus, diverse buitenlandse bezoeken afgelegd. Bij zonder de aandacht trok het bezoek aan Jordanië. Zij werden daar ontvangen door koning Hoessein en zijn jonge vrouw Noor. Prinses Beatrix en prins Claus logeerden in het huis van kroonprins Hassan en zijn echtgenote, prinses Sarvath. De prinses heeft bijzondere aandacht voor culturele en sociale vraagstukken en zij is altijd bereid om zich voor een goede ont wikkeling in te zetten. Ook de jeugd heeft haar aandacht, zij is niet voor niets be stuurslid van Stichting Nationaal Jeugd- fonds. Al met al" geeft onze kroonprinses blijk van een grote sociale bewogenheid, een eigenschap die past in de moderne opvatting van het koningsschap, waarvoor zij toch eenmaal geroepen zal worden. Wij wensen haar voor deze en volgende verjaardagen veel geluk en voorspoed. Bij de senioren waren dit: 1. P. J. v. d. Moere," Kamperland 39 pnt. 2. A. G. de Waard, Colijnsplaat 47 pnt. 3. B. Stage, Middelburg 53 pnt. Bij de gehouden extra jeugdwedstrijden, waarbij gevist werd om het aantal centi meters van de vissen, werden de prijzen gewonnen door: 1. L. de Waal, Colijnsplaat 3196 cm. 2. J. Bouterse, Colijnsplaat 2854 cm. 3.Ph. A. Leendertse, Kamperland 2525 cm. Alle prijswinnaars ontvingen uit handen van de voorzitter een prachtige beker. Na de rondvraag werd er nog een film over het vissen in Ierland vertoond. In deze film kon men zien hoe men in Ierland met een hengel omgaat en waarbij vrij veel vissen gevangen werden. De vertoning van de film, die ongeveer 3/4 uur duurde, werd met grote belangstelling gevolgd. Met de vertoning van deze films had het bestuur bij de leden beslist in de roos geschoten. Het was een zeer goed geslaagde ver gadering. Na de sluiting bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. JAARFEEST BRANDWEER Vrijdag j.l. hield de brandweer van Wis- senkerke haar jaarfeest in hotel „De Kroon" te Wissenkerke. Tijdens deze gelegenheid werden door burgemeester Wisse een aantal brandweer lieden onderscheiden met de vrijwilligers- medaille en bijbehorende oorkonde voor het feit, dat zij gedurende een aantal jaren hun plicht voor de brandweer hebben gedaan. Te weten: Jac. Augustein, 30 jaar; L. L. van Halst, 25 jaar; A. van Damme, 20 jaar; M. Dingemanse, 15 jaar; J. van den Berge, 15 jaar, L. Dees, 10 jaar en J. Koster, 10 jaar. Kruiswoordpumzo! no. 611 Horizontaal: 1. bloem - 6. nauwelijks - 11. duw - 12. dor - 14. soort bij - 16. geestdrift 18. zuidvrucht - 19. oevergewas - 21. gees telijke - 23. vaartuig - 24. jaargetijde - 25. titel (afk.) - 26. onaangenaam - 27. hoefdier 28. selenium (afk.) - 30. vreemde munt 33. boomloze vlakte - 36. speer - 39. ge wicht - 40. pers. voornaamw. - 41. beves tiging - 42. voorzetsel - 43. jongensnaam 46. varen en vliegen op geluid - 49. hoge berg - 52. eerste persoon (afk.) - 54. beschaving-veinzer - 55. steenmassa - 57. uitroep - 58. voedsel - 60. Bijbelse naam 62. waterroofdier - 64. japon (Fr.) - 65. koningin (Fr.) - 66. vensterglas - 67. boom 69. verbinding - 70. gevuld - 71. bekende dierentuin - 72. piraat. Verticaal: 2. spot - 3. laten zien - 4. bij woord - 5. reinigingsmiddel - 7. medisch doctor (afk.) - 8. kostbaar sieraad - 9. land in Europa - 10. soort stof - 12. jonge koe 13. beddek - 15. bouwmateriaal - 17. jong dier - 20. wandversiering - 22. zeer ernstig ongeluk - 24. slim - 29. schildersgerei - 31. landbouwwerktuig - 32. snedig - 33. vogel ziekte - 34. insekt - 35. houding - 36. sluis 37. elektrisch geladen deeltje - 38. Sociaal Economische Raad (afk.) - 44. slot - 45. namelijk (afk,) - 47. jongensnaam - 48. uitheems zoogdier - 49. boom - 50. vorste lijke titel - 51. verschiet - 53. voor - 54. plaats in Utrecht - 56. tegenvaller - 57. werktuig om palen in te slaan - 59. kelner 61. rijgsnoer - 63. soort stof - 68. onmeet baar getal - 70. vanaf (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no. 610 Horizontaal: 1. koran - 4. sta - 7. kogel 10. Giethoorn - 13. nest - 14. loot - 16. ego 18. aar - 20. ami - 22. art - 23. korting 25. Lek - 26. o.a. - 27. met - 28. id 29. on - 30. ent - 32. sir - 34. eg - 36. dinsdag - 37. dilemma - 38. en - 39. pek 41. K.L.M. - 42. b.l. - 43. gij - 45. rek 47. s.l. - 48. fez - 49. leuning - 50. lik 52. ene - 53. Inn - 54. oke - 55. raam 59. soep - 62. Amerongen - '65. stolp 66. ets - 67. idool. Verticaal: 1. Korea - 2. age - 3. nis - 4. st 5. theater - 6. ao - 7. KRO - 8. one - 9. Lopik - 11. et - 12. o.l. - 13. nota - 15. tali 17. Groningen - 18. arm - 19. rit - 21. Medemblik - 23. kandeel - 24. grillig - 29. ode - 30. esp - 31. tak - 32. sik - 33. rem 35. gal - 40. vennoot - 44. ijzer - 45. rui 46. kin - 47. slop - 48. feeks - 51. ketel 56. aal - 57. amp - 58. me - 59. s.g. 60. oei - 61. end - 63. re - 64. n.s.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1979 | | pagina 1